TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÖZELLİKLE SU KUŞLARININ YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞMERAMSAR SÖZLEŞMESİ)

 

28 Aralık 1993 tarihli ve 3958 Sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan bu sözleşme 15 Mart 1994 tarihli ve 94/5434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 17 Mayıs 1994 tarih ve 21937 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmıştır


Aktin tarafları,

- İnsan ve çevresinin karşılıklı bağımlılıklarını tanıyarak;

- Sulak alanların temel ekolojik fonksiyonlarının, su rejimlerini düzenlemek ve karakteristik bitki ve hayvan topluluklarının, özellikle su kuşlarının yaşama ortamlarını desteklemek olduğunu dikkate alarak;

- Sulak alanların ekonomik, kültürel, bilimsel ve rekreasyonel olarak büyük bir kaynak teşkil ettiğine ve kaybedilmeleri halinde bir daha geri getirilemeyeceğine inanarak;

- Sulak alanların kaybına neden olacak hareketleri şimdi ve gelecekte durdurmak isteğini ortaya koyarak;

- Su kuşlarının mevsimsel göçleri esnasında ülkeler sınırlarını aştığını ve bu yüzden uluslararası bir kaynak olduklarını tanıyarak;

- Sulak alanların ve onlara bağlı bitki ve hayvan topluluklarının korunmasının, ileri görüşlü ulusal politikalarla koordineli uluslararası faaliyetlerin birleştirilmesi yoluyla sağlanacağından emin olarak;

 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

 

Madde- 1

 

1. Bu Sözleşmenin amacını teşkil eden sulak alanlar, bataklık, sazlık, sulak çayırlık, türbiyeler veya sulardır. Bunlar doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu olabilir. Denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri de buna dahildir.

2. Bu Sözleşmenin amacına göre su kuşları ekolojik olarak sulak alanlara bağımlı olan kuşlardır.

 

Madde-2

 

1. Akte taraf her ülke, kendi toprakları içindeki elverişli sulak alanları, bundan böyle ‘Liste` olarak tanımlayacak ve 8. madde uyarınca kurulacak büro tarafından devam ettirilecek ‘Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesi`ne` dahil edilmek üzere tayin edecektir. Her sulak alanın sınırları kesinlikle belirtilecek ve aynı zamanda haritaya çizilecek ve özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak önem taşıdığı yerlerde, sulak alanlara mücavir olan akarsu ve deniz kıyı zonlarıyla, ada veya gel-git hareketinin çekilme devresinde derinliği altı metreyi geçmeyen ve sulak sahalar dahilinde yer alan deniz sularıyla birleştirilebilecektir.

2. Liste için sulak alanların seçimi onların ekoloji, botanik, zooloji, limnoloji ve hidroloji yönlerinden uluslararası önemlerine göre yapılmalıdır. Hangi mevsimde olursa olsun, su kuşları için uluslararası öneme sahip sulak alanlar öncelikle dahil edilmelidir.

3. Her sulak alanın listeye kaydedilmesi, sulak alanın yer aldığı akit taraf ülkesinin egemenlik haklarına zarar vermez.

4. Her akit taraf, 9. maddede belirtildiği şekilde, sözleşmeyi imzalarken veya tasdik yada katılma belgesini teslim ederken listeye girecek en az bir sulak alanı tayin etmiş olacaktır.

5. Akte taraf her ülke, gelecekte kendi toprakları içinde bulunan diğer sulak alanları listeye eklemek, listeye kaydedilmiş olanların sınırlarını genişletmek veya zorunlu ulusal sorunlar nedeniyle sınırlarını kısıtlamak ya da tamamen kayıttan sildirmek hakkına sahiptir ve değişiklikleri 8. maddede görevleri belirtilmiş büro işlerini yürüten organizasyon veya hükümete mümkün olan en kısa sürede bildirecektir.

6. Her akit taraf, göçmen su kuşları stoklarının korunması, yönetimi ve akıllıca kullanılması için; gerek listeye girecek olan sulak alanlarını tayin ederken, gerekse bunlarda değişiklik yapmak hakkını kullanırken uluslararası sorumluluklarını dikkate alacaklardır.

 

Madde-3

1. Akit taraflar, planlamalarını listeye dahil ettirdikleri sulak alanların korunmasını geliştirecek ve ülkelerindeki diğer sulak alanların mümkün olduğunca akıllıca kullanılmasını sağlayacak şekilde formüle edecek ve uygulayacaklardır.

2. Her akit taraf, listeye kaydettirdikleri de dahil olmak üzere sınırları içindeki sulak alanların ekolojik karakterlerinin, teknolojik gelişme, kirlenme veya insan müdahalesi ile değiştiğini, değişmekte olduğunu veya değişme ihtimali bulunduğunu en kısa zamanda haber alacak bir düzenleme yapacaktır. Bu tür değişiklikler en kısa zamanda, geciktirilmeksizin 8. maddede görevleri belirtilmiş büro işlerini yürüten organizasyon yada hükümete bildirecektir.

 

Madde-4

 

1. Akte taraf her ülke, listeye dahil olsun veya olmasın, sulak alanlarında tabiatı koruma alanları ayırarak sulak alanlarının ve su kuşlarının korunmasını geliştirecek ve inzibati tedbirleri alacaktır.

2. Akit taraflarından her biri zorunlu ulusal sorunlarından dolayı, listeye kaydettirdiği bir sulak alanın hudutlarını daraltır veya tamamen kaldırırsa, aynı veya başka bir yerde, orijinal yaşam ortamının yeterli büyüklüğünde ek tabiatı koruma alanları tesis ederek bu sulak alan kaynağının kaybını mümkün olduğu kadar telafi edecektir.

3. Akit taraflar, sulak alanlar ve onların bitki ve hayvan toplulukları hakkında araştırma yapılmasını, bilgi ve yayınların değişimini teşvik edecektir.

4. Akit taraflar, uygun sulak alanların yönetimi yoluyla su kuşları populasyonlarının arttırılması için çaba göstereceklerdir.

5. Akit taraflar, sulak alanların araştırma, yönetim ve idaresinde yetenekli personelin eğitimini ilerleteceklerdir.

 

Madde-5

 

1. Akit taraflar, özellikle bir sulak alanın birden fazla akit tarafın topraklarına yayılması veya bir su sisteminin akit taraflarca paylaşılır durumda olması halinde, sözleşmenin getirdiği yükümlülüklerin uygulanmasında birbirlerine danışacaklardır.

2. Taraflar, aynı zamanda, bugünkü ve gelecekteki politikaları ve kurallarıyla sulak alanlar ve onların bitki ve hayvan topluluklarının korunmasını desteklemekte gayret göstereceklerdir.

 

Madde-6

1. Sözleşmenin uygulanmasını gözden geçirmek ve iyileştirmek için bir Akit Taraflar Konferansı tesis edilecektir. 8. maddenin 1. paragrafında belirtilen büro olağan Akit Taraflar Konferansını yürütecektir. Konferans başka türlü karar vermişse toplantılar üç yılı geçmeyen aralıklarla yapılır ve olağanüstü Konferanslar ise Akit Tarafların en az üçte birinin yazılı istekleriyle alınır. Her olağan Akit Taraflar Konferansı bir sonraki olağan toplantının zamanı ve yerini de belirler.

 

2. Akit Taraflar Konferansı aşağıdaki hususlarda yetkili olacaktır:

 

a) Bu sözleşmenin uygulanmasını görüşmek,

b) Listeye yapılan ekleri ve değişiklikleri görüşmek,

c) 3. maddenin 2. paragrafına uygun olarak, ‘Liste`ye kaydedilmiş sulak alanlardaki ekolojik değişikliklere ait haberleri dikkate almak,

d) Sulak alanlar ve onların bitki ve hayvan topluluklarının korunması, yönetimi ve akıllıca kullanılması hakkında akit taraflara genel veya özel tavsiyede bulunmak,

e) İlgili uluslararası kuruluşlardan sulak alanları etkileyen uluslararası karakterdeki meseleler üzerinde rapor ve istatistik hazırlamalarını istemek,

f) Sözleşmenin işlevlerini ileri götürmek için gerekli diğer tavsiye ve kararları kabul etmek.


3. 
Akit taraflar, sulak alanların yönetiminden sorumlu her düzeydeki kuruluşa, sulak alanlarla onların bitki ve hayvan topluluklarının korunması, yönetimi ve akıllıca kullanılmasına ait Konferans tavsiyelerinin duyurulmasını ve dikkate alınmasını temin edeceklerdir.

4. Akit Taraflar Konferansı her toplantının kurallarını benimseyecektir.

5. Akit Taraflar Konferansı Sözleşmenin mali düzenlemelerini tesis edecek ve devamlı olarak gözetimde bulunduracaktır. Her olağan toplantıda katılan veya oy veren Akit Tarafların üçte iki çoğunluğuyla gelecek mali dönem için bütçeyi kabul edecektir.

6. Her Akit Taraf, Akit Taraflar Konferansının olağan toplantısında katılan ve oy veren Akit Tarafların ittifakla kabul ettiği bir bağış ölçeğine göre bütçeye katkıda bulunacaktır.

 

Madde-7

 

1. Bu gibi konferanslarda Akit Taraf temsilcileri sulak alanlar ve su kuşları hakkında bilimsel, idari ve diğer uygun kapasitelerde bilgi ve tecrübe kazanmış uzmanlardan oluşur.

 

2. Konferansta temsil edilen her Akit Taraf bir oy sahibidir. Sözleşmede başka şekli belirtilmemişse, tavsiyeler, sonuçlar ve kararlar basit oy çokluğu ile kabul edilir.

 

Madde-8

 

1. Bu sözleşme uyarınca ‘Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği`, bütün akit tarafların üçte iki çoğunluğunun yapacağı atamayla başka bir kuruluş veya hükümete devredilinceye kadar, devamlı büro görevlerini yerine getirecektir.

 

2. Aşağıdaki hususlar devamlı büronun görevlerini teşkil etmektedir:

a) 6. maddede belirtilen Konferansların toplanmasına ve organize edilmesine yardımcı olmak,

b) Uluslararası öneme sahip sulak alanların listesini tutmak ve ikinci maddenin 5. paragrafına uygun olmak kaydıyla, listeye yapılan eklerden, genişletmelerden, çıkartma ve kısaltmalardan akit taraflarca haberdar edilmek,

c) 3. maddenin 2. paragrafı uyarınca listeye dahil edilen sulak alanların ekolojik karakterlerinde meydana gelen değişikliklerden akit taraflarca haberdar edilmek,

d) Gelecek konferansta görüşülmesini sağlamak üzere, listedeki değişiklikler veya listeye dahil sulak alanların karakterindeki değişmeler hakkında bütün akit taraflara bildiri göndermek,

e) Listedeki değişiklikler veya listeye dahil edilmiş sulak alanların karakterindeki değişmeler hakkında konferans tavsiyelerini ilgili akit tarafa bildirmek.

 

Madde-9

 

1. Bu sözleşme süresiz olarak imzaya açık kalacaktır.

 

2. Birleşmiş Milletler Teşkilatı`nın veya uzmanlaşmış kuruluşlardan birinin veya Uluslararası Atom Enerjisi Kuruluşunun her üyesi veya Uluslararası Adalet Divanı Statüsü`ne uyan bir taraf,

a) Onay hakkı mahfuz olmadan imzalayarak,

b) Onaya tabi şekilde imzalayıp, bilahare onaylayarak,

c) Katılarak,

bu sözleşmeye taraf olabilir.

3. Onay veya katılma, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı`nın (UNESCO) Genel Müdürü nezdinde (bundan böyle Depozitör olarak geçecektir) onay veya katılma belgelerinin teslimi ile işleme girer.

 

Madde-10

 

1. Bu sözleşme, yedi devletin 9. maddenin 2. paragrafında belirtildiği şekilde, sözleşmeye; taraf olarak katılmalarından dört ay sonra yürürlüğe girecektir.

2. Müteakiben bu sözleşme her akit taraf için, sözleşmeye onay hakkı mahfuz olmadan imzalanmasından veya onay veya katılma belgesi tesliminden dört ay sonra yürürlüğe girecektir.

 

Madde-11

 

1. Bu sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. Akit taraflardan her biri sözleşmenin kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten beş yıl sonra Depozitör`e yazılı olarak bir ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeden ayrılabilecektir. Sözleşmeden ayrılış, yazılı ihbarın Depozitör`ün eline geçtiği tarihten dört ay sonra geçerli olur.

 

Madde-12

1. Depozitör en kısa zamanda;

a) Sözleşmeyi imzalayanları,

b) Sözleşmeyi onaylama belgesini teslim edenleri,

c) Sözleşmeye katılma belgesini teslim edenleri,

d) Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi ve

e) Sözleşmeden ayrılma ihbarı verenleri.

bu anlaşmayı imzalayan veya katılan bütün devletlere bildirecektir.

 

2. Sözleşme yürürlüğe girdiğinde, Birleşmiş Milletler Senedi`nin 102. maddesi uyarınca Depozitör bunu Birleşmiş Milletler Sekreteryası`na kaydettirecektir.

Aşağıda imzaları bulunanlar, imzaya katılanların tanıklığında, tam yetkili olarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

 

2 Şubat 1971`de Ramsar`da yapılmıştır. Orijinalleri İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça dillerinde birer tanedir, anlaşmazlık halinde İngilizce metin geçerlidir ve bu metin Depozitör`e teslim edilecek ve Depozitör gerçek kopyaları bütün akit taraflara gönderecektir.

 

24.06.2011 17:43
Okunma Sayısı: 279