TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
NÜKLEER GÜVENLİK DANIŞMA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı)

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.1997
Resmi Gazete Sayısı: 23106

 

 

NÜKLEER GÜVENLİK DANIŞMA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç:

Madde1 - Bu Yönetmelik, 19.12.1983 tarih ve 18256 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzüğün 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddelerinde sözü edilen ve Nükleer Güvenlik ve Lisanslama konularında Kurum‘a yardımcı olmak üzere kurulan Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin kuruluş ve çalışma yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam:

Madde 2- Bu Yönetmelik Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin kuruluşu, görev süresi ve çalışma yöntemlerini kapsar.

 

Tanımlar:

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

A)    "Kurum" sözcüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu‘nu

B)     "Komisyon" sözcüğü, Atom Enerjisi Komisyonu‘nu

C)     "Kurucu" sözcüğü, Nükleer Tesis sahibi olan gerçek ve tüzel kişileri,

D)    "Komite" sözcüğü, Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi‘ni

E)     "Tüzük" sözcüğü, 19.12. 1983 tarih ve 18256 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük‘ü ifade eder.

 

Komitenin Kuruluşu:

Madde 4- Komite 9 kişiden teşekkül eder.

 

Madde 5- Komite üyeleri, nükleer güvenlik ve lisanslama konularında danışma ihtiyacı duyulan alanlarda uzman kişiler arasından seçilir. Kurucu çalışanları Komite üyesi olamazlar. Yurt dışında ve uluslararası kuruluşlarda çalışan T.C. uyruklu kişiler Komite üyesi olarak seçilebilirler.

 

Madde 6- Komisyon üyelerince önerilen adaylar arasından, herhangi bir kurum veya kuruluşun Komitedeki üye sayısı üçten fazla olmayacak şekilde, biri Komite Başkanı biri Başkan Vekili olmak üzere 9 üye, Komisyon tarafından seçilir. Kurum çalışanları ile Komisyon üyeleri bu vasıfları devam ettiği sürece aynı zamanda Komite üyesi olamazlar.

Komisyonca belirlenen Komite üyeleri Başbakan onayı ile görevlendirilirler.

 

Görev Süresi:

Madde7- Komitenin görev süresi iki yıldır. Görev sürelerinin bitiminde eski üyeler yeniden seçilebilirler. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde boşalan üyenin yerine aynı yöntemlerle yeni üye seçilir.

 

Çalışma Yöntemleri:

Madde 8- A) Komite, Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek için Kurum Başkanının çağrısı üzerine ve en az 7 üyenin katılması ile Komite Başkanının başkanlığında toplanır. Komite Başkanının toplantıya katılmaması halinde Komite Başkan Vekili toplantıya başkanlık eder. Toplantıda kararlar Komite üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

B) Gerektiğinde toplantılara, Kurum Başkanının onayıyla Komite üyeleri dışında ve yurt içi ve yurt dışından çağrılan en fazla beş uzman katılabilir. Ancak bunlar oy kullanamazlar. Çağrılan uzmanların çalışma konusu, yeri, zamanı ve süresi çağrı yazısında belirtilir.

C) Komitenin toplantı yeri Ankara‘dır, ancak işin gereğine göre ve Kurum Başkanının onayı ile, Komite başka bir yerde de toplantıya çağrılabilir.

D) Kararlar karşı görüşlerle birlikte yazılı olarak tutanağa geçirilir.

E)Komitenin konuya ilişkin görüşleri ve aldığı kararlar toplantı bitiminde yazılı olarak bir rapor halinde hazırlanıp toplantıya katılan üyelerce imzalandıktan sonra Kurum Başkanlığına sunulur.

F ) Kurum Başkanı, Komitenin hazırlamış olduğu görüş ve değerlendirme raporlarını belirli noktaların daha ayrıntılı açıklanmasını isteyebilir.

G) Komitenin sekreterya hizmetleri Nükleer Güvenlik Dairesince yürütülür.

 

Madde 9- Komite üyeleri, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmaların içeriği hakkında açıklamalarda bulunamazlar, Kurum Başkanının yazılı izni alınmadan hiçbir yayın yapamaz ve bildiri sunamazlar.

 

Yolluk ve Huzur Ücretleri:

Madde 10 - A) Komite üyelerine ve Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen Kurum dışı uzmanlara Komisyon üyeleri için toplantı başına ödenmek üzere Başbakan onayı ile o yıl için belirlenmiş miktarda huzur ücreti ödenir. Kurumca yapılan görevlendirmelerde TAEK yasasının harcırah ile ilgili hükümleri uygulanır.

 

B) Yurt dışından davet edilecek uzmanların toplantıya katılması için gerekli yol, iaşe ve ibate masrafları ile toplantı başına Komisyon Üyeleri için belirlenmiş huzur ücreti Kurum bütçesinden karşılanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik:

Madde11 - 1.6.1984 tarihinde Başbakan onayı ile yürürlüğe girmiş olan Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlülük:

Madde 12- Bu Yönetmelik Başbakanın onayıyla yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

Madde13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
24.06.2011 14:38
Okunma Sayısı: 379