TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

 

Tebliğ (Başbakanlık)
Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2009
Resmi Gazete Sayısı: 27398

 

KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanuna göre yaptırılması gereken Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.

A. TARİFE

1. Asgari teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

2. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

 

Tesisin Sigortaya Konu Faaliyeti ile İlgili Üretim, İşlem veya Yük Elleçleme Kapasitesi (*)

(Ton/Yıl)

Teminatlar (TL)

A-Maddi

B- Tedavi Giderleri

C-Daimi Sakatlık ve Ölüm

Maddi zarar, temizleme masrafları, atıkların taşınması ve bertarafı.

Kişi Başına

Olay Başına

Kişi Başına

Olay Başına

0 - 749.000 Arası

500.000

150.000

750.000

150.000

750.000

750.000-2.499.000 Arası

1.000.000

150.000

1.500.000

150.000

1.500.000

2.500.000-4.999.000 Arası

2.000.000

150.000

3.000.000

150.000

3.000.000

5.000.000 Üzeri

4.000.000

150.000

6.000.000

150.000

6.000.000

 

(*) Üretim, işlem ve yük elleçleme kapasitesi miktarı hesabında 500 tonun altındaki küsurlar aşağıya (0), 500 tonun üzerindeki küsurlar yukarıya (1000) yuvarlanır.

 

B. TALİMAT

1. Bu sigortayı yaptıracak işletmeler; rafineriler, petrol ve petrol ürünlerinin yükleme veya boşaltımının yapıldığı limanlar ve istasyonlar, dolum tesisleri, depolama tesisleri, gaz terminalleri, enerji santralleri, endüstriyel üretim tesisleri, yükleme veya boşaltma yapılan limanlar ve iskeleler, terminaller, tersaneler, gemi söküm tesisleri, gemi inşa ve onarımının yapıldığı diğer tesisler ile farklı adlarda olsa bile aynı veya benzeri faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve 5312 sayılı Kanun kapsamına giren kıyı tesisleridir.

2. Sigorta primi, sigortalanacak tesisin faaliyet konusu, yıllık işlem, üretim veya yük elleçleme kapasitesi, konumu, mevcut güvenlik önlemleri, varsa risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları ile benzeri hususlar göz önünde bulundurularak sigorta şirketince belirlenir.

3. Üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesinin belirlenmesinde tesisin sigorta konusu faaliyeti ile ilgili üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesi esas alınır.

4. Sigorta şirketleri, bu Tarife ve Talimatta belirtilen esasları dikkate alarak belirleyecekleri fiyatlar ile bu fiyatlar üzerinden uygulayacakları indirim ve artırım oranlarını gösteren tarifeleri ve poliçe örneklerini, uygulamaya başlamadan en geç 15 gün önce Hazine Müsteşarlığına göndermek zorundadır.

5. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki ilgili tüm sigorta sözleşmelerine uygulanır.

C. YÜRÜRLÜK

Bu Tarife ve Talimat 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
23.06.2011 15:35
Okunma Sayısı: 328