TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
İthal Katı Yakıtlar2009/4-ÇOB-ÇYGM)

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
SAYI  : B.18.0.ÇYG.0.02.00.05/410                                                                                                                             09.01.2009 KONU  : İthal Katı Yakıtlar

 

GENELGE (2009 / 4)

 

4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun hükümleri ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında Bakanlığımızca ithalatçılara verilen "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesinin" düzenlenmesi ve bu belgeye sahip ithalatçılara verilen Uygunluk Belgeleri ile ithal edilen yakıtların nihai tüketimine kadar ithalatçılar, laboratuarlar, uluslararası gözetim firmaları ve Bakanlığımız İl Çevre ve Orman Müdürlükleri aşağıdaki hususlara dikkatli ve titiz bir şekilde uymak zorundadırlar.

Genel Hükümler

Madde 1. (1) İthalatçı firmalar; İlgili tebliğ gereğince istenilen belgelerle birlikte Bakanlığımıza müracaat ederek "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi" alacaklardır.

(2) Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi talebinde bulunan firmaların Bakanlığımıza verecekleri belgeler ile İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine verecekleri Yakıt Boşaltma Formu, Yükleme Analiz Belgesi, Uygunluk Belgesi vb belgeler yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşelenmelidir.

(3) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi müracaatında bulunan firmaların Bakanlığımıza vereceği taahhütname ile yakıtın boşaltılması ve çekilmesi aşamasında firmalar tarafından İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine verilen belgeler firmayı/şirketi borç ve taahhüt altına sokabilecek ve ilgili mevzuatta ve taahhütnamelerde belirtilen hükümleri yerine getirme mesuliyet ve yükümlülüğüne sahip olan ve Bakanlığımızca veya Dış Ticaret Müsteşarlığınca firmalara uygulanacak yaptırımları karşılayabilecek yetkiye sahip kişilerce imzalanmalıdır.

(4) Firma veya şirketin el değiştirmesi durumunda, devir veya satın alacak firma veya şirket arasında yapılacak mukavelelerde; ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Taahhütname hükümlerinin yeni şirket veya firma tarafından da uyulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilerek yapılan değişikliğe ilişkin belgeler en geç bir ay içerisinde Bakanlığımıza gönderilmelidir

(5) İmza sirkülerinin süresinin bitmesi, şirket yetkililerinin değişmesi veya her hangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda yeniden yetkilendirilenlere ait imza sirküleri ve yeniden yetkilendirilenler tarafından imzalanmış belgeler en geç bir ay içerisinde Bakanlığımıza gönderilerek Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesinin yenilenmesi zorunludur.

(6) Şirket veya firmaya ait isim, adres veya vergi kayıtlarına ilişkin bilgilerde değişiklik olduğu takdirde değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi en geç bir ay içerisinde Bakanlığımıza gönderilmelidir.

(7) İlgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş mücbir sebepler dışında posta işlemlerinden kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

(8) Uygunluk Belgesi müracaatı sırasında, ilgili Kanun ve Yönetmelikler gereğince alınması gereken ücretler ve katkı payları ödenmeden Uygunluk Belgesi onaylanmayacaktır.

(9) Kontrole tabi yakıttan; gümrükten çekilmeden önce alınan numunelere ait tutanaklarda Boşaltma İzni Belgesi numarasına, çekildikten sonra alınan numunelere ait tutanaklarda ise Uygunluk Belgesi numarasına yer verilmesi ve bu durumun analiz raporlarında da belirtilmesi gerekir.

(10) Bakanlığımız, Valilikler (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) ve Bakanlığımızca yetki devri yapılmış kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak denetimlerde konu kapsamında istenen bilgi ve belgeler zamanında ve eksiksiz verilmelidir.

(11) 30 Ocak 2009 tarihinden sonra, 2008/7 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında 2008 yılı içerisinde Bakanlığımızdan alınan Kontrol Belgelerinin kapama işlemlerinin yapıldığına dair Bakanlığımız yazısı olmadan 2009/7 Tebliğ kapsamında İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince Boşaltma veya Uygunluk Belgesine esas işlem yapılmayacaktır.

Kayıt Belgesi

Madde 2. (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin EK-1 listesinde yer alan yakıtların ithalatı, Bakanlığımızdan alınan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine" sahip firmalar tarafından gerçekleştirilebilir.

(2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için ithalatçı tarafından ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri ve yetkili kişilerce imzalanıp kaşelenen Tebliğ (Ek-2)‘de yer alan taahhütname ile birlikte Bakanlığımıza başvurulur.

(3) 2008 yılı içerisinde verilmiş olan Kayıt Belgeleri, dilekçe ve (Ek-2)‘deki taahhütnamenin verilmesi halinde 2009 yılı sonuna kadar geçerlidir. Ancak, söz konusu Kayıt Belgesinin verilmesine esas bilgi ve belgelerin herhangi birinin geçerliliğini yitirmesi veya bunlarda değişiklik olması halinde kayıt belgesinin yenilenmesi zorunludur.

 

Kontrole Tabi Yakıt Özellikleri

Madde 3- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin (Dış Ticarette Standardizasyon) Tebliğ kapsamında ithal edilecek yakıtlar; yakıtın boşaltılması aşamasından nihai tüketimine kadar azami ve asgari şartları sağlaması mecburidir.

a) Isınma Maksatlı İthal Katı Yakıtlar İçin;

 

ISINMA MAKSATLI YAKIT ÖZELLİKLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI LİMİTLERİ

Toplam kükürt (kuru bazda)

En çok % 0.9

Alt ısıl değeri (orijinalde)

En az 6200 kcal/kg (-400 tolerans)

Uçucu madde (kuru bazda)

% 12-28 arası (+1 tolerans)

Toplam nem (orijinalde)

En çok % 10

Kül (kuru bazda)

En çok %14 (+1 tolerans)

Boyut

18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü ebada %10‘a kadar müsaade edilebilir).

 

b) Isınma Maksatlı Briket Yapılmak Üzere İthal Edilecek Katı Yakıtlar İçin;

 

BİRİKET (ISINMA) MAKSATLI YAKIT ÖZELLİKLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI LİMİTLERİ

Toplam kükürt (kuru bazda)

En çok %0,9

Alt ısıl değeri (orijinalde)

En az 6200 kcal/kg (- 400)

Uçucu madde (kuru bazda)

% 12-28 arası (+1 tolerans)

Toplam nem (orijinalde)

En çok %10

Kül (Kuru bazda)

En çok %14 (+1 tolerans)

 

 

c) Sanayi Maksatlı İthal Edilecek Linyit ve Taşkömürü İçin;

 

SANAYİ MAKSATLI

TAŞKÖMÜRÜ/LİNYİT

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI LİMİTLERİ

Toplam kükürt oranı (kuru bazda)

En çok % 1 (+0.1 tolerans)

Alt ısıl değeri (kuru bazda)

En az 6500 kcal/kg (-500 tolerans)

Uçucu madde (kuru bazda)

En çok %36 (+1 tolerans)

 

 

d) Sanayi Maksatlı İthal Edilecek Antrasit İçin;

 

ANTRASİT

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI LİMİTLERİ

Toplam kükürt oranı (kuru bazda)

En çok %1,5

Alt ısıl değeri (kuru bazda)

En az 6400 kcal/kg (-200 tolerans)

Uçucu madde (kuru bazda)

En çok % 10 (+1 tolerans)

 

 

e) Sanayi Maksatlı İthal Edilecek Kalsine Edilmemiş Petrol Koku İçin,

 

KALSİNE EDİLMEMİŞ

PETROL KOKU

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI LİMİTLERİ

Toplam kükürt oranı (kuru bazda)

En çok %5

Alt ısıl değeri (orijinalde)

En az 7500 kcal/Kg

Boyut (Petrol Kokunun Tamamı)

En çok 20 mm (0-20 mm).

f) Sanayi Maksatlı İthal Edilecek Kalsine Edilmiş Petrol Koku İçin;

 

KALSİNE EDİLMİŞ PETROL KOKU

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI LİMİTLERİ

Toplam kükürt oranı (kuru bazda)

En çok %2

Karbon Oranı

En az %95

 

 

g) Kalsine Edilmek Üzere İthal Edilecek Kalsine Edilmemiş Petrol Koku İçin;

 

KALSİNE EDİLMEK ÜZERE İTHAL EDİLECEK KALSİNE EDİLMEMİŞ PETROL KOKU

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI LİMİTLERİ

Toplam kükürt oranı (kuru bazda)

En çok %2

Alt ısıl değeri (orijinalde)

En az 7500 kcal/kg

Boyut

En çok 20 mm.(0-20 mm)

 

 

h)Termik Santraller İçin İthal Edilecek Linyit ve Taşkömürü İçin;

 

TERMİK SANTRALDA YAKIT MAKSATLI TAŞKÖMÜRÜ/LİNYİT

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI LİMİTLERİ

Toplam kükürt oranı (kuru bazda)

En çok %1,2

Alt ısıl değeri (kuru bazda)

En az 6400 kcal/kg (-500 tolerans)

Uçucu madde (kuru bazda)

En çok %40

 

Yakıtın Boşaltılması

Madde 4- (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında yakıtların ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi tarafından;

  • Başvuru Dilekçesi (Tebliğ Ek-3)
  • 2 adet Yakıt Boşaltma Formu (Tebliğ Ek-4)
  • Yakıtın Bakanlığımızca belirlenen limit değerlere (her bir parametresi) uygun olduğunu gösterir onaylı yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi

ile birlikte yakıt boşaltılmadan önce, yakıtın boşaltılacağı gümrük idaresinin bulunduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü‘ne başvurulur.

(2) Firmalar Boşaltma Belgesi talebi için İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine ilk başvurusu sırasında Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesinin ve firmaya ait imza sirküleri fotokopisinin sunulması zorunludur.

(3) Kontrole tabi yakıtların boşatma işleminde esas alınan yükleme analizi belgesinde belirtilen yakıt parametreleri; yakıtın kullanım amacına uygun olarak bu Genelgede belirlenen limit değerlere (her bir parametresi) uygun olmalıdır.

(4) Yükleme analiz belgesinin faksının sunulması halinde analiz belgesinin aslı 7 gün içerisinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilir. Yükleme analiz belgesinin aslı İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilmeden firmaların Uygunluk Belgesi talebi değerlendirmeye alınmaz.

(5) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonunda Yükleme Analiz Belgesinin uygun olması durumunda, Yakıt Boşaltma formu İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce onaylanarak bu Genelge ekinde yer alan üst yazı (Ek-I) ekinde Boşaltma Formunun bir nüshası ithalatçı veya temsilcisine verilir.

(6) Yükleme Analiz sonuçlarının İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce uygun bulunmaması veya analiz sonuçlarında eksik, yanlış veya yanıltıcı sonuçlar tespit edilmesi durumunda, ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yakıtın gümrüklü sahaya boşaltılmasına müsaade edilmez ve ilgili gümrük idaresine yakıtın gümrüklü sahaya boşaltılamayacağına dair yazılı bilgi verilir.

(7) İlgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan, ithale konu yakıt boşaltılamaz. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde, analiz sonuçları uygun olmayan yakıtlar, ithalatçı veya temsilcisi tarafından menşei /yüklemenin yapıldığı ülkeye iade veya üçüncü ülkeye transit edilir.

(8) Yakıtın depolanması için gümrüklü sahada yeterli alan bulunmaması durumunda, gümrük idaresinin uygun gördüğü gümrüklü saha dışındaki bir alanda da yakıt depolanabilir. Yakıtın depolanması için karada depo ve yer temini mümkün olmaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi ve ilgili gümrük idaresince de uygun görülmesi halinde, ithale konu yakıt gemide bekletilebilir.

(9) İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yükleme analiz sonuçları uygun görülen ve gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boşaltılmasına izin verilen yakıtlar alanda bulunan diğer yakıtlarla karıştırılmadan ayrı depolanır.

(10) İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce Yükleme Analiz Belgesi sonuçlarına göre gümrüklü sahaya boşaltılmasına izin verilen miktardan sonra ortaya çıkan draft fazlası yakıtlar için firma tarafından ek Boşaltma Formu doldurularak İl çevre ve Orman Müdürlüğüne sunulur. Bu durumda yeni yükleme analiz belgesi aranmadan Boşaltma formu İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce onaylanarak firma temsilcisine verilir. Ek boşaltma formu asıl boşaltma formuna eklenir.

 

Yakıtın Çekilmesi

Madde 5. (1) İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yükleme analiz sonuçları uygun görülen ve gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boşaltılan veya gemi üzerinde bekletilen yakıtlar gümrükten çekilmeden önce ithalatçı firma tarafından çekilecek her parti için İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurulur;

  • İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi
  • Uygunluk Belgesi (2 adet) (Tebliğ Ek-8)
  • İthalatçı firma aracılığı ile ithal edilecek yakıtlar için sanayici(ler) tarafından verilecek taahhütname (Tebliğ Ek-10) ve sanayici firmanın imza sirküleri fotokopisi
  • Yakıt tahsisat Formu (Bakanlığımızca yakıt tahsisatı yapılan çimento ve kireç fabrikaları için)

ile birlikte yakıtın gümrükten çekileceği gümrük idaresinin bulunduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü‘ne başvurulur.

(2) Yakıt gümrükten çekilmeden önce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilisi, gümrük yetkilisi, ithalatçı şirket/firma yetkilisi ve uluslararası gözetim firması yetkilisinden oluşan numune alma komisyonu gözetiminde uygunluk belgesinde çekileceği belirtilen ithale konu yakıt miktarını temsil etmek üzere geçerli olan yöntem, usul ve esaslara uygun olarak uluslararası gözetim firması tarafından 2‘si şahit numune olmak üzere (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Uluslararası Gözetim Firması için) toplam 3 adet numune alınır ve Numune Alma Tutanağı (2009/7 Tebliğ Ek-7) düzenlenir. Numune alma tutanağında numunelere ait gümrük mühür numaraları bu mühürlerin hangi numuneye ait olduğu bilgisine yer verilir. Ayrıca numune alma tutanaklarında numunenin gönderileceği laboratuar belirtilir. Numune alma tutanağının bir örneği yakıtın gümrükten çekildiği Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) verilir.

(3) Yakıt özellikleri içerisinde boyut parametresi istenilen yakıtların elek analizi numune alma komisyonu gözetiminde uluslararası gözetim firmalarınca uluslararası standartlara uygun olarak yaptırılacak ve belirlenen parametre değerleri numune alma tutanağına yazılır.

(4) Alınan tüm numuneler (şahit numune dahil) ayrı bir standart numune kabına (torbasına) konularak gümrük idaresine mühürletilecek, hazırlanan numune alma tutanağı komisyon üyelerinin tamamı tarafından imzalanarak numune ve tutanak birlikte ayrı bir muhafaza kabına (torbasına) konularak gümrükçe mühürlenecektir. Daha sonra yakıtlara ait numuneler, posta ve analiz ücretleri firma tarafından karşılanmak suretiyle İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından ya da İl Çevre ve Orman Müdürlüğü gözetiminde yetkili laboratuarlara gönderilir.

(5) Şahit numuneler, alındığı tarihten itibaren 180 gün süreyle teknik şartlara uygun olarak uluslararası gözetim firmasınca temin edilen sızdırmaz kaplarda (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Uluslararası Gözetim Firmasınca) saklanacaktır.

(6) Alınan numune, Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuvarı veya bu analizleri yapabilecek teknik donanıma sahip ve Bakanlığımızdan Laboratuar Yeterlik Belgesi almış laboratuarlarda uluslararası standartlara göre Bakanlığımızca istenilen parametrelerin tamamını ihtiva edecek şekilde analiz ettirilir.

(7 ) Alınan tüm numunelerin ve şahit numunelerin yaptırılacak olan analiz ücretleri ve yapılan tüm giderler firma tarafından karşılanacaktır.

(8) Analiz yapacak olan laboratuarların Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuarı web sitesinde belirtilen yeterlilik veya ön yeterlilik süresini aşmamış, numune hazırlama yeterliliği olan ve yakıtın kullanım amacına göre Bakanlığımızca istenilen tüm parametreleri kapsayacak şekilde yeterlilik belgesi almış olması gerekmektedir.

(9) Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslar dahilinde alınmayan ve gönderilmeyen numuneler ile belirtilen laboratuarların dışında yaptırılan analizler geçersiz sayılacaktır.

(10) Yakıt numune analiz sonucunun İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce uygun bulunması durumunda, Uygunluk Belgesi onaylanır ve bu Genelge ekinde yer alan üst yazı (Ek-II) ekinde Uygunluk Belgesinin bir nüshası ithalatçı veya temsilcisine verilir ve yakıt gümrükten çekilir.

Yakıtın Çekilmesi Aşamasında Numune Analiz Sonucunun Uygun Olmaması

Madde 6. (1) Yakıt numune analiz sonucunun, uygun bulunmaması durumunda, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 2009/7 Dış Ticaret Tebliği Ek-9‘da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek, ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.  Uygunsuzluk yazısının firmaya (analiz sonucu ile birlikte) tebliğinden itibaren 7 iş günü içerisinde, firmanın yazılı isteği üzerine ve giderleri firma tarafından karşılanmak üzere, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde bulunan şahit numunenin analizi ilk analizi yapan laboratuar dışında Bakanlığımızca yetkilendirilmiş bir laboratuara yaptırılır.

(2) Şahit numune analiz sonucunun uygun bulunması durumunda, Uygunluk Belgesi onaylanarak ithalatçı veya temsilcisine verilir ve yakıt gümrükten çekilir.

(3) Şahit numune analiz sonucunun da uygun bulunmaması durumunda ise ithalatın yapılamayacağı, Tebliğ ekinde yer alan (Ek-9) Uygunsuzluk Yazısı (şahit numune analiz sonucuna göre) ibaresini içerecek şekilde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce düzenlenerek ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(4) Uygun bulunmayan yakıt, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, gümrük mevzuatında geçici depolama yerlerinde bulunan eşya için öngörülen süreler içinde menşei /yüklemenin yapıldığı ülkeye iade veya üçüncü ülkeye transit edilir.

Uygunluk Belgesinin Süresi

Madde 7. (1) Uygunluk belgesi verildiği tarihten itibaren 30 gün için geçerlidir. Bu süre uzatılamaz.

Bakanlığımızca Yakıt Tahsisatı Yapılan Fabrikalar (Çimento ve Kireç) için Uygunluk Belgesi Alınması

Madde 8. (1) İthalatçı aracılığı ya da kendi ihtiyaçları doğrultusunda Bakanlığımızca yakıt tahsisatı yapılan çimento veya kireç fabrikalarında kullanılacak yakıtların Uygunluk Belgesi başvurusu sırasında Bakanlığımızca düzenlenen Yakıt Tahsisat Formu ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunulacaktır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Uygunluk Belgesinde çekilmesi talep edilen yakıt miktarı, tahsisat formundaki miktarı aşmıyor ise Uygunluk Belgesi değerlendirmeye alınır. Uygunluk Belgesi onaylanırken çekilmek istenen yakıt miktarı da İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından forma işlenip onaylanarak Uygunluk Belgesi ile birlikte firmaya  teslim edilir.

(2) Kalsine edilmemiş petrol koku kullanan sanayi tesisleri için Bakanlığımızdan izin alınması ve kapasiteleri doğrultusunda tahsisat yapılması zorunludur. Bu doğrultuda sadece çimento ve kireç fabrikalarına kalsine edilmemiş petrol koku ve taşkömürü tahsisatı Bakanlığımızca yapılacaktır.

Çimento ve kireç fabrikaları dışında kalan sanayi tesisleri kalsine edilmemiş petrol koku kullanmak istedikleri takdirde Bakanlığımızdan izin almak zorundadırlar.

Çimento ve kireç fabrikaları tarafından kullanılacak taşkömürü ve kalsine edilmemiş petrol koku dışındaki diğer yakıtlar için tahsisat tablosu aranmaz.

 

Analiz Belgelerinin Gönderilmesi

Madde 9- (1) İthale konu yakıtın gümrükten çekilmesi aşamasından satışı ve kullanımına kadar olan sürecin herhangi bir aşamasında alınan tüm numunelerin analiz sonuçlarını gösteren belgeleri, analizi yapan laboratuar tarafından düzenlenerek en kısa sürede (en geç 45 gün), numunenin alındığı ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilecektir. Laboratuarlar tarafından numune analiz belgelerinde; numune alma tutanağında yer alan bilgiler ile birlikte yapılmışsa yakıtın ebat ölçümü sonuçlarına mutlaka yer verilir.

İstisnai Durumlar

Madde 10 (1) Isınma amaçlı olarak getirilmiş olan ancak ısınma amaçlı yakıt özelliklerini sağlamayarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce gümrükten çekilmesine izin verilmeyen yakıtlara, sanayi amaçlı yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, ithalatçı firmanın talebi ve Bakanlığımızın uygun görmesi halinde, sanayi amaçlı kullanılmak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yeni Uygunluk Belgesi düzenlenebilir.

(2) 1 Ocak 2009 tarihinden önce Bakanlığımızdan Kontrol Belgesi alınarak gümrüklü sahaya boşaltılan ancak süresi içinde çekimi yapılamayan yakıtların gümrükten çekilebilmesi için sahada mevcut bulunan yakıtın miktarı firma tarafından tespit ettirilerek ilgili evraklarla (Kontrol Belgesinin gümrük çekimlerini de gösterecek önlü arkalı fotokopisi, yükleme analiz belgesi, yakıtın gümrüklü sahaya boşaltılması yazısı fotokopisi) birlikte İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurur. Bu durumdaki yakıtların gümrükten çekilme işlemleri Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2009/7) hükümlerine göre yapılır. Ancak Uygunluk Belgesinde yer alan Boşaltma tarih ve sayısı bölümüne; tarih olarak yakıtın Boşaltılması Belgesinin tarihi, sayısı yerine de ilgili Kontrol Belgesi numarası yazılır.

Yakıtların Depolanması

Madde 11. (1) İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yükleme analiz sonuçları uygun görülen ve gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boşaltılmasına izin verilen yakıtlar alanda bulunan diğer yakıtlarla karıştırılmadan ayrı depolanacaktır.

(2) Yakıt gümrükten çekildikten sonra ise her bir Uygunluk belgesi kapsamındaki yakıt; stok sahasında, depoda veya satış yerlerinde ayrı ayrı depolanacaktır.

(3) Isınma amaçlı yakıtlar Uygunluk Belgesi kapsamında ayrı ayrı torbalanacaktır ve ilgili Uygunluk Belgesi numaraları torba üzerine yazılacaktır.

Uygunluk Belgesinin Kapatılması

Madde 12- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatı için uygunluk belgesi almış ithalatçı firmalar,

a) İthal edilen her bir parti yakıt için düzenlenen gümrük giriş beyannamesinin gümrük idaresince onaylı suretini, uygunluk belgesi tarihinden itibaren 60 gün içinde,

b) İthalatı gerçekleştirilen (Ek-1) sayılı liste kapsamı yakıtların fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim tesellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), yakıt gümrükten çekildikten sonra en geç 60 gün içerisinde,

c) Süresi içinde kullanılmayan Uygunluk Belgelerini 30 gün içinde

Uygunluk Belgesinin alındığı İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. Bu maddede sayılan yükümlülükler tam olarak yerine getirilmediği takdirde, müteakip boşaltma yazısı ve uygunluk belgesi talepleri değerlendirmeye alınmaz. Ancak, eksikliklerin firma tarafından tamamlanması ve ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce de uygun görülmesi halinde yeni talepler değerlendirilir.

Yakıtların Denetimi

Madde 13. (1)Yakıt gümrükten çekildikten sonra, Bakanlığımız, Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) veya Bakanlığımızca yetki devri yapılmış kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilen personelce yakıttan numune alınırken numune alma tutanaklarında yakıtın Uygunluk veya Kontrol Belge numarasına mutlaka yer verilir.

(2) Yakıt gümrükten çekildikten sonra, Bakanlığımız, Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) veya Bakanlığımızca yetki devri yapılmış kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilen personelce alınan tüm numunelerin analizleri, Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuarında veya Bakanlığımızdan Laboratuar Yeterlik Belgesi almış laboratuarlarda uluslararası standartlara göre Bakanlığımızca istenilen parametrelerin tamamını ihtiva edecek şekilde yaptırılır.

(3) Numune analiz sonucunun Bakanlığımızca belirtilen limit değerleri (her bir parametre) sağlamaması durumunda ve firmanın itirazı halinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde veya Bakanlığımızca yetki devri yapılmış kurum ve kuruluşlarda bulunan şahit numune giderleri firma tarafından karşılanmak üzere ilk analizi yapan laboratuar dışında Bakanlığımızca yetkilendirilmiş diğer bir laboratuara analiz yaptırılır ve şahit numune analizi sonucuna kadar yakıtın kullanımı ve satışı durdurulur.

(4) Şahit numune analiz sonucunun Bakanlığımızca belirtilen limit değerleri sağlaması durumunda yakıtın kullanımı ve satışı denetimi yapan kurum veya kuruluş tarafından serbest bırakılır.

(5) Şahit numune analiz sonucunun olumsuz çıkması durumunda, bu yakıtın kesinlikle satışına, kullanımına, kullandırılmasına izin verilmeyerek; bu maddenin 6 ıncı bendinde belirtilen yakıtın miktarı, denetimi yapılan yakıtın numune alma tutanağı, bu yakıta ait gümrük giriş beyannamesi, analiz belgeleri ve yed-i emin tutanağı ile birlikte Bakanlığımıza bilgi verilerek yakıtın Bakanlığımızın uygun gördüğü şekilde kullanımı ve/veya bertarafı sağlanır.

(6) Denetime konu yakıt miktarının tespitinde; numune ithalatçının deposunda veya torbalama tesisinden alınmış ise denetim sırasındaki tespit edilen stok miktarı, numune satıcının deposu veya satış yerinde bulunan yakıttan alınmış ise ithalatçı tarafından satıcıya Kontrol/Uygunluk Belgesi ile teslim edilen (irsaliye, İl Müdürlüğü kayıtları vb.) yakıtın miktarı, numune tüketici veya son kullanıcıya ait bir yerden alınmış ise bu durumda tüketiciye satılan yakıt miktarı esas alınır.

(7) Şahit numune analiz sonucunun olumsuz çıkması sonucunda veya firmanın yazılı olarak şahit numuneyi yaptırmak istememesi durumunda; Tebliğ kapsamında ithalatçı firmanın yetkili kişilerince imzalanarak Bakanlığımıza verilen taahhütnamenin "Analiz sonuçları uygun olan yakıt özelliklerinin tüketiciye veya son kullanıcıya kadar korunmasını temin etmek üzere her türlü tedbiri alacağımızı, yetkili merciler tarafından yapılan denetim sonucu alınan numunenin analiz sonuçlarının Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın belirlemiş olduğu yakıt özelliklerinden herhangi bir parametreyi sağlamaması durumunda, bu durumu tespit edilen veya bu durumda satışa sunulan yakıt miktarı ile ithale konu yakıta ait gümrük giriş beyannamesinde gösterilen CIF birim değerinin (beyanname üzerinde 1 Mton‘a eşdeğer tutar) çarpımı sonucu elde edilen değerin %60‘ını, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz."hükmü gereğince işlem yapılmak üzere ilgili evraklar, Bakanlığımızca Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilir.

Yeniden Numune Alma

Madde 14. (1) Firma tarafından ilgili Mahkemelerde açılacak tespit davaları dışında yeni numune alınması istemine gidilmeyecektir. Ancak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü durumda (asıl ve şahit numune analiz raporları arasında büyük fark olması durumunda) ya da ilgili mahkemeler nezdinde açılacak tespit davalarına bağlı olarak numune alınır. Tespit davalarında mahkeme tarafından keşif yapılırken ve numune alınırken, mahkemece İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temsilci bulundurulmasının istenmesi, keşfin haber verilmesi durumunda numune alınacak yakıtın daha önce numune alınan yakıt olup olmadığının tespiti açısından, öncelikle daha önce numune almakta görevli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü personelinin keşifte hazır bulunması sağlanmalıdır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü temsilcisi olmadan yapılan keşif zaptına dayalı analiz sonuçlarının olumlu olması halinde ise bu analiz sonuçlarına itiraz edilir.

Uygunluk Belgesi ile İthal edilen Yakıtların Karıştırılmaması

Madde 15. (1) Bir Uygunluk Belgesi ile ithal edilen yakıtlar, başka bir Uygunluk Belgesi ile ithal edilen yakıtlarla ya da yerli yakıtlarla karıştırılmayacaktır.

Yakıtların Amacı Dışında Kullanılmaması

Madde 16. (1) Bakanlığımız bilgisi ve onayı olmadan yakıt, amacı dışında kullanılmayacaktır.

(2) Bakanlığımızca ithalat izni verilen çimento ve kireç fabrikaları, demir-çelik fabrikaları, enerji tesisleri ve diğer sanayi tesisleri için ilgili Tebliğin Ek-I sayılı listesi kapsamında bulunan ve sanayi maksatlı kullanılmak üzere ithal edilen yakıtların tamamı Uygunluk Belgesinde belirtilen fabrika ve/veya tesise teslim edilecektir. Bu yakıtlar Bakanlığımızın bilgisi ve onayı olmadan amacı dışında ısınma maksatlı ya da izin verilen tesisler/fabrikalar dışında başka bir yere satışı yapılmayacak ve başka bir yerde kullanılmayacaktır.

Yakıtın insan ve çevre açısından tehlikeli bulunması

Madde 17. (1) İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince onaylanan Uygunluk Belgesi kapsamında ithal edilen yakıtlar Bakanlığımızca belirtilen limit değerleri sağlasa bile, kullanımı insan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli bulunduğu takdirde durumun firma tarafından güvenli hale getirilmediği veya güvenli hale getirilmesinin imkansız olması durumunda, giderleri firma tarafından karşılanarak yakıt ilgili ülkeye iade edilecektir. Bunun mümkün olmaması durumunda Bakanlığımızın onayı ile giderleri firma tarafından karşılanmak üzere yakıtın bertarafı sağlanır.

Boşaltma İzni ve Uygunluk Belgesi taleplerinin değerlendirmeye alınmaması

Madde 18. (1) İlgili tebliğ ve bu Genelgede sayılan yükümlülükler tam olarak yerine getirilmediği takdirde, müteakip Boşaltma İzni ve Uygunluk Belgesi talepleri değerlendirmeye alınmaz. Ancak, eksikliklerin firma tarafından tamamlanması ve Bakanlığımızca da uygun görülmesi halinde yeni talepler değerlendirmeye alınır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 19. (1) - İş bu Genelge 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, Bakanlığımızın 21 Ocak 2008 tarih ve B.18.0.ÇYD.0.02.00.05/1054 sayılı Genelgesi (2008/2) ve 07.11.2008 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.05/18279 sayılı 2008/2 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelgesi (2008/14) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu genelgede belirtilen hususlara Valiliklerin (İl Çevre ve Orman Müdürlükleri), ithalatçı firmaların, uluslararası gözetim firmalarının, laboratuarların ve tüm ilgililerin titizlikle uyması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU

Bakan

EKLER

EK-1- Yakıtın Boşaltılması Üst Yazısı

EK-2- Uygunluk Belgesi Üst Yazısı

 

DAĞITIM

Gereği :                                                                                 Bilgi

- Valilikler (İl Çevre ve Orman Müdürlükleri)                      - Başbakanlık

- Uluslararası Gözetim Firmaları                                           - Dış Ticaret Müsteşarlığı

- Laboratuarlar                                                                      - Gümrük Müsteşarlığı

 


EK-1

 

T.C.

.......VALİLİĞİ

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

 

 

Sayı     :B.18......

Konu  : Yakıtın Boşaltılması

 

 

 

 

İLGİLİ FİRMA

İLGİ: ..... tarihli yazınız.

 

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2009/7)" kapsamında yapılan inceleme sonucu; ısınma/sanayi/termik santralde elektrik üretimi amaçlı kullanılmak üzere ................ firmasından ithal etmek istediğiniz 2701.12.90.00.00 GTİP nolu, ilişik onaylı .... tarih ve .... nolu yükleme analiz belgesi kapsamındaki ....... (parantez içinde de yazı ile yazılacak) Mton taşkömürünün boşaltılması hakkındaki görüşümüz ekli 2009.B.KOCAELİ.xxx nolu Boşaltma Formu üzerinde belirtilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

Yetkili İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: Yakıt Boşaltma Belgesi (1 sf)

 


EK-2

 

T.C.

.......VALİLİĞİ

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

 

 

Sayı     :B.18......

Konu  : Uygunluk Belgesi

 

 

 

 

İLGİLİ FİRMA

İLGİ: ..... tarihli yazınız.

 

 

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2009/7)" ve ........ tarih ve ........ sayılı Boşaltma Formu kapsamında yapılan inceleme sonucu; ısınma/..... tesisinde sanayi/...... termik santralinde elektrik üretimi amaçlı kullanılmak üzere ................ firmasından ithal etmiş olduğunuz 2701.12.90.00.00 GTİP nolu, ilişik onaylı .... tarih ve .... nolu analiz belgesi kapsamında ....... (parantez içinde de yazı ile yazılacak) Mton taşkömürü ithali hakkındaki görüşümüz ekli 2009.U.KOCAELİ.xxx nolu Uygunluk Belgesi üzerinde belirtilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

Yetkili İmza

 

 

 

EK: Uygunluk Belgesi (1 sf)

23.06.2011 17:01
Okunma Sayısı: 327