TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO ÖĞRENCİ ÜYE YÖNETMELİĞİ

 

TMMOB

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

ÖĞRENCİ ÜYE YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, çevre mühendisliği eğitimi veren fakültelerde okuyan lisans öğrencilerinin, Oda ile ilişkilerinin öğrencilikleri sırasında kurulmasını ve Oda‘yı tanımalarını sağlamak, mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunlarını araştırmak, öneriler geliştirmek, geliştirilen önerilerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, bu doğrultuda üniversitelerin çevre mühendisliği bölümü öğrencilerinin Oda‘ya öğrenci üye olarak kayıt olabilmelerinin yöntem ve ilkelerini belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 - Bu yönetmelik, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, "TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliği" ve "TMMOB Çevre  Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3 - Bu yönetmelik; üniversitelerin çevre mühendisliği bölümlerinde eğitim-öğretim gören lisans öğrencilerinin, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘na üyelik ilke ve esasları ile öğrenci üyelerin hak ve sorumluluklarını kapsar.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 - Bu yönetmelikte;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ni,

Oda: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nı,

Oda Yönetim Kurulu (OYK): Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nu,

Şube ve Temsilcilik Yönetim Kurulu: Çevre Mühendisleri Odası Şube ve Temsilcilik Yönetim Kurulu‘nu,

Öğrenci: Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümlerinde eğitim-öğretim gören lisans öğrencilerini,

Öğrenci Üye: Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümlerinde eğitim-öğretim gören ve Oda‘ya kayıtlı bulunan lisans öğrencilerini,

Üye: Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olarak, mühendislik diploması alan ve mühendis ünvanına sahip kişilerden, Oda‘ya üyelik kaydı yapılanları,

Öğrenci Üye Komisyonu: Oda‘nın öğrenci üyelerinin oluşturduğu örgütsel birlikteliği,

ÇMO Öğrenci Kurultayı: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı‘nı

ifade eder.

Öğrenci Üyelik Şartları ve Gerekli Belgeler

Madde 5 -  Öğrenci Üye Komisyonu, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmak isteyen öğrencilerin katılımına açıktır. Öğrenci Üye Komisyonu‘nda çalışmak isteyen ve Oda‘ya başvuruda bulunan öğrenciler, Oda‘dan öğrenci üyeliği kimliği alırlar.

Öğrenci Üyelik İçin Gerekli Belgeler aşağıda sıralanmaktadır:

a)      Öğrenci tarafından doldurulmuş ve imzalanmış, yönetmelik ekinde yer alan "Öğrenci Üye Başvuru Formu" (Ek)

b)      2 adet vesikalık fotoğraf

c)      Nüfus cüzdanı örneği ya da fotokopisi

d)     Başvuru tarihi itibarıyla, öğrenci olduğunu belirtir Öğrenci Belgesi ve ya öğrenci kimlik fotokopisi

Öğrenci Üyeliğe Kayıt

Madde 6 - Yukarıdaki maddede belirtilen koşulları taşıyan öğrenciler gerekli belgelerle, Oda‘nın ilgili Şube veya Temsilciliğine  başvurmaları halinde, ilgili Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu kararı ile "Öğrenci Üyeliğe" kabul edilirler. Öğrenci üye her eğitim ve öğretim yılının başlamasından itibaren en geç otuz (30) gün içinde, kayıt yenilemek için kayıtlı bulunduğu Şube veya Temsilciliğe başvurur. Her başvuru dönemi için, öğrenci belgesi yada öğrenci kimlik kartının öğrenci kimlik kartının ibra edilmesi gerekir. Oda birimlerine kayıt yaptıran öğrenci üye listeleri, Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu tarafından, her eğitim-öğretim yılını takip eden ilk bir (1) ay içerisinde Oda Yönetim Kurulu‘na bildirilir. Dönem içindeki değişiklikler ayrıca bildirilir.

Öğrenci Üyelerin Hak ve Sorumlulukları

Madde 7 -

1) Öğrenci üyeler, mühendislik hizmetleri konusunda üyelerin sahip olduğu hak ve yetkilere sahip olamazlar.

2) Oda organlarına aday olamaz, seçimlerde oy kullanamazlar.

3)  Oda ile çevre mühendisliği öğrencileri arasında yakın ilişki kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat ederler.

4) Oda tarafından, üyelere sağlanan her türlü hizmetten yararlanabilirler.

5) Şube Yönetim Kurulu kararıyla Şube Komisyonlarına, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda Komisyonlarına "Öğrenci Üye" statüsüyle katılabilirler.

6) Şube veya Temsilciliklerin süreli yayını/haber bültenini ücretsiz olarak edinebilirler.

7) Oda‘nın sağladığı "staj" olanaklarından öncelikli olarak yararlanırlar.

8) Oda etkinliklerinden, üyelere sağlanan olanaklara sahip olarak yararlanırlar.

9) Öğrenci üyeler, gerekli hallerde öğrenci üyelik bilgilerinin güncellenmesinden kendileri sorumludurlar.

Öğrenci Üye Komisyonu Örgütlenme Biçimi

Madde 8-

1) Bölüm Öğrenci Üye Komisyonu: Şube veya Temsilcilik etkinlik alanında bulunan her çevre mühendisliği bölümü için ayrı ayrı olmak üzere, Öğrenci Üyelerin eğilimi ile Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bölüm Öğrenci Üye Komisyonları en az üç, en çok yedi öğrenci üyeden oluşur. Bölüm Öğrenci Üye Komisyonunda her sınıftan en az bir kişinin bulunmasına özen gösterilir. Bölüm Öğrenci Üye Komisyonları her öğretim yılı başında yeniden belirlenir.

2) Şube veya Temsilcilik Öğrenci Üye Komisyonu: Şube veya Temsilcilik etkinlik alanında belirlenen Bölüm Öğrenci Komisyonu Üyelerinin tamamından oluşur. Şube veya Temsilcilik Öğrenci Üye Komisyonları her öğretim yılı başında yeniden belirlenir. Şube veya Temsilcilik Öğrenci Üye Komisyonu, Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu‘nca görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi aracılığıyla, Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içinde çalışır.

3) Oda Öğrenci Üye Komisyonu: Her Bölüm Öğrenci Üye Komisyonu üyeleri arasından ayrı ayrı olmak üzere, Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu tarafından önerilen birer temsilcinin Oda Yönetim Kurulu tarafından atanması ile oluşur.

4) Oda Öğrenci Üye Komisyonu ve Şube Öğrenci Üye Komisyonu Üyeleri, Oda ve Şube Danışma Kurulu toplantılarına, gözlemci statüsünde oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

5) Oda Öğrenci Üye Komisyonu, yılda en az bir kez bir araya gelir ve yapılacak çalışmaları planlayarak, Oda Yönetim Kurulu‘nun onayına sunar.

6) ÇMO Öğrenci Kurultayı‘nda bir sonraki ÇMO Öğrenci Kurultayı‘nı yapacak Şube veya Temsilcilik belirlenerek, ilgili Şube veya Temsilcilik tarafından Oda Genel Kurulu‘nun, Oda Danışma Kurulu‘nun ya da Oda Yönetim Kurulu‘nun onayına sunulur.

7) Oda ve Şube veya Temsilcilik Öğrenci Üye Komisyonları kendi aralarında bir (1) başkan ve bir (1) sekreter üye seçerler.

Öğrenci Üye Komisyonu‘nun Sorumlulukları

Madde 9 -

1) Çevre mühendisliği eğitiminin ve öğrencilerin sorunlarını araştırıp, diğer ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda çalışma komisyonları oluşturmak,

2) Çevre mühendisliği öğrencilerinin bilimsel çalışmalar yapabilmesi için uygun koşulların yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla öneriler geliştirmek,

3) Mesleki alanda uygulanan politikaların sonuçları ile ilgili Çevre Mühendisleri Odası tarafından üretilen politikalara katkıda bulunmak,

4) Çevre mühendisliği öğrencilerinin sorunlarına ve ülke sorunlarına yönelik çözüm üretilebilmesine katkı sağlamak amacıyla bu konularda kamuoyu oluşturmaya çalışmak,

5) Üniversite öğrencilerine çevre mühendisliğini ve Çevre Mühendisleri Odası‘nı tanıtmak, sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda etkinliklerde bulunmak bu konularda çalışma komisyonları oluşturmak,

6) Çevre mühendisliği öğrencilerine yönelik yayın çalışması yapmak, bu konuda çalışma komisyonu oluşturmak,

7) Üniversitelerin sorunları ile ilgili, üniversitelerin çağdaş, demokratik, bilimsel bir kurum olması yönünde politikalar oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak,

8) Oda Öğrenci Üye çalışmalarına tüm öğrencilerin katılımını sağlamak,

9) Oda Öğrenci Üyeliğin nicel ve nitel olarak gelişimini sağlamak.

Mali Hükümler

Madde 10 - Oda Öğrenci üyelerinden üyelik ödentisi alınmaz. Oda Öğrenci Üye Komisyonu‘nun ayrı bir bütçesi yoktur. Çalışmalarda, Oda ve Şube veya Temsilcilik olanaklarından, Oda‘nın mevzuatına uygun olarak ve olanaklar çerçevesinde yararlanırlar.

Öğrenci Üyeliğin Son Bulması

Madde 11 - Öğrenci üyelik, aşağıda belirtilen hallerde son bulur:

a)      Öğrenci üyenin istifa etmesi,

b)      Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle, Oda ve Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurulu kararı,

c)      Öğrenci Üyeliğin yenilenmemesi,

d)     Herhangi bir nedenle öğrenciliğinin son bulması.

 

Hüküm Olmaması Hali

Madde 12- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir. Söz konusu karar yada kararlar, yapılacak ilk Genel Kurul‘da oylanmak üzere Genel Kurul gündemine alınır.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 13- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle,11.03.2000 tarihinde yürürlülüğe giren "TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönetmelik, 23 Aralık 2006 tarihinde, Ankara‘da gerçekleştirilen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu‘nda kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 - Bu yönetmelik, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 


 


 

TMMOB

Çevre Mühendisleri Odası

 

Selanik Cad. No:19/11 06650-Yenişehir/ANKARA

Tel: 0.312.419 80 71 · Faks: 0.312.419 80 74

 

 

 

ÖĞRENCİ ÜYE BAŞVURU FORMU

 

 

ADI-SOYADI:.....................................................                  ÜYELİK NO:..............................

 

OKUL:.................................................................                  BÖLÜMÜ: ..................................

 

FAKÜLTESİ: ......................................................                  SINIFI: ........................................

 

 

OKUL ADRESİ:                                                                    EV/YERLEŞİM ADRESİ:

..............................................................................                .......................................................

 

..............................................................................                ........................................................

 

..............................................................................                ........................................................

 

POSTA KODU: .................................................                 POSTA KODU:..............................

 

TEL: .................................................                                    TEL: .................................................

 

E-POSTA ADRESİ: .....................................................................

 

YAZIŞMA ADRESİ                :           OKUL             (   )

EV       (   )

 

BAŞVURU TARİHİ:

 

 

İMZA:
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

23.06.2011 14:19
Okunma Sayısı: 1711