TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü2006/13)

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :B.18.0.ÇYG.0.06.00.01-010.06.02-7174                                   21 Haziran 2006

Konu  :Yetki Devri Genelgesi 

 

GENELGE

(2006/ 13 )

 

Bilindiği gibi, "Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 26.04.2006 tarihinde 5491 sayı ile kanunlaşmış ve 13.05.2006 tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Buna göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu‘nun 5491 sayılı Kanun‘un 9uncu maddesi ile değişik 12nci maddesinin birinci fıkrasında  "Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine veya Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usul ve esasları çerçevesinde yapılır." hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca, 5491 sayılı kanunla değişik "idari cezalarda yetki" başlıklı 24üncü maddesinde de; "Bu Kanunda öngörülen idarî yaptırım kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki, 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından da kullanılır." hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda, ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanununun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi;

a)    Denizcilik Müsteşarlığı, Bölge Müdürlüğü bağlısı Liman Başkanlıklarına,

b)    Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge Komutanlığı bağlısı Bot Komutanlıklarına,

c)    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığına,

d)    Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma Daire Başkanlığına,

e)    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma Daire Başkanlığına,

f)     Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığına,

aşağıda belirtilen deniz alanlarında ve belirtilen şartlarda devredilmiştir.

 

Buna göre;

 

1-Denizcilik Müsteşarlığı,  Bölge Müdürlüğü Bağlısı Liman Başkanlıkları;

a)    Limanlar ve liman başkanlığı yetkisinde bulunan diğer iskele ve rıhtımlarda; mendirek olan limanlarda her iki mendirek ucunu birleştiren hattın sahile doğru iç kısmında kalan deniz alanında; mendirek olmayan limanlarda iskelenin veya rıhtımın her noktasından 1 (bir) deniz miline kadar olan deniz alanlarında,

 

 

b)    Balıkçı barınakları ve yat limanlarında; mendirek olan limanlarda her iki mendirek ucunu birleştiren hattın sahile doğru iç kısmında kalan deniz alanında, sadece iskele olan limanlarda iskelenin her noktasından 1 (bir) deniz mili mesafe içerisinde bulunan deniz alanlarında,

 

i)     Gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim ve kontrol yapma,

 

ii)    2872 sayılı Çevre Kanununun "İdari Nitelikteki Cezalar" başlıklı 20nci maddesinin (ı) bendinde (son paragrafında belirtilenler hariç)  belirtilen hükümler kapsamında gemi ve deniz araçlarına idari yaptırım kararı verme konularında, yetkilidir.

 

Ancak, yukarıda belirtilen alanların, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının yetki sınırları içerisinde kalması durumunda söz konusu alanlarda yetki adı geçen Büyükşehir Belediye Başkanlıkları tarafından kullanılacaktır.

 

2-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı;

Ek-1 de koordinatları belirtilen deniz alanlarında;

i)     Gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim ve kontrol yapma,

ii)    2872 sayılı Çevre Kanununun "İdari Nitelikteki Cezalar" başlıklı 20nci maddesinin (ı) bendinde (son paragrafında belirtilenler hariç) belirtilen hükümler kapsamında gemi ve deniz araçlarına idari yaptırım kararı verme konularında, yetkilidir.

 

3-Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma Daire Başkanlığı;

Ek-1 de koordinatları belirtilen deniz alanlarında;

i)     Gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim ve kontrol yapma,

ii)    2872 sayılı Çevre Kanununun "İdari Nitelikteki Cezalar" başlıklı 20nci maddesinin (ı) bendinde (son paragrafında belirtilenler hariç) belirtilen hükümler kapsamında gemi ve deniz araçlarına idari yaptırım kararı verme konularında, yetkilidir.

 

4-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma Daire Başkanlığı;

Ek-1 de koordinatları belirtilen deniz alanlarında;

i)     Gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim ve kontrol yapma,

ii)    2872 sayılı Çevre Kanununun "İdari Nitelikteki Cezalar" başlıklı 20nci maddesinin (ı) bendinde (son paragrafında belirtilenler hariç) belirtilen hükümler kapsamında gemi ve deniz araçlarına idari yaptırım kararı verme konularında, yetkilidir.

 

 

 

5-Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı;

Ek-1 de koordinatları belirtilen deniz alanlarında;

i)     Gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim ve kontrol yapma,

ii)    2872 sayılı Çevre Kanununun "İdari Nitelikteki Cezalar" başlıklı 20nci maddesinin (ı) bendinde (son paragrafında belirtilenler hariç) belirtilen hükümler kapsamında gemi ve deniz araçlarına idari yaptırım kararı verme konularında, yetkilidir.

 

6-Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge Komutanlığı bağlısı Bot Komutanlıkları;

Denizcilik Müsteşarlığı ve İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının yetki alanları dışında kalan deniz alanlarında;

1.    Gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim ve kontrol yapma,

2.    2872 sayılı Çevre Kanununun "İdari Nitelikteki Cezalar" başlıklı 20nci maddesinin (ı) bendinde (son paragrafında belirtilenler hariç) belirtilen hükümler kapsamında gemi ve deniz araçlarına idari yaptırım kararı verme konularında, yetkilidir.

 

Uyulması Gereken Diğer Hususlar;

a)    Denetime yetkili kurumlar, yetkili olmadıkları deniz alanlarında ceza uygulamasını gerektiren bir ihlal tespit ettiklerinde ivedilikle alanla ilgili denetim yetkisinin devredildiği kurumu haberdar eder ve yetkili birim gelene kadar olay yerinde kalarak ihlali yapanın olay yerinden ayrılmasına engel olur. Ancak, ihlali yapanın kaçma şüphesi veya kirlenmeye neden olan kirletici bulgularının kaybolma ihtimali veya yetkili birimin ulaşmaması halinde kirlenmenin ve eylemin tespiti usulüne uygun yapılarak tüm delillerle birlikte yetkili kuruma intikal ettirilir.  

b)    Yetki devri yapılan kurumların, yetkilerin uygulanması konusunda görevlendirdiği ve yetkilendirdiği personel gerekli her durumda Bakanlığımızın ilgili personeli veya yetkilendirilmiş diğer kurumların ilgili personeli ile işbirliğinde bulunacaklardır.

c)    Yetki devri yapılan kurumlar, ilgili personelin eğitimi ve kontrolü yönünde diğer tüm tedbirleri alacaklardır.

d)    Yetki devri yapılan kurumlar, yetkileri dahilinde yaptıkları denetimler ve uyguladıkları cezai işlemlerle ilgili hazırlayacakları raporları (Ocak, Şubat, Mart)- (Nisan, Mayıs, Haziran)- (Temmuz, Ağustos, Eylül)-(Ekim, Kasım, Aralık) aylarını kapsayan 4 dönem halinde ve müteakip dönemin ilk ayının 15. gününe kadar Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne gönderecektir.

e)    Bakanlığın gerek görmesi durumunda, bu genelge ile devredilen yetkilerin kullanılması ve bu çerçevedeki uygulamaların izlenmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla yetki devri yapılan kurumlarla toplantılar düzenler.

 

 

 

f)     Verilecek idari para cezalarından 2872 sayılı Çevre kanununun 24üncü maddesine göre kurumların bütçesine gelir olarak kaydedilecek miktarlar, yapılacak denetimler ile ilgili harcamalarda ve deniz kirliliğinin giderilmesine yönelik çalışmalar dışında kesinlikle kullanılmayacaktır.

g)    Suçun tespitine yönelik alınan numunelerin analizleri Bakanlığımızdan ön yeterlilik almış laboratuarlarda yapılacaktır.

 

Deniz kirliliğinin önlenmesi için bu genelgenin yetki devredilen kurumlar tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanması hususunda gereğini önemle rica ederim.  

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                           İmza

        Osman PEPE

                                                                                                            Bakan

 

 

 

Ekler:

1- Deniz Yetki Alanı Koordinatları (2 sayfa)

 

 

Dağıtım:

Gereği:                                                                                 Bilgi:

- Denizcilik Müsteşarlığı                                                   -Denize Kıyısı Olan Valilikler

- Sahil Güvenlik Komutanlığı                                           (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

 

 

EK-1

1-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz Yetki Alanı Koordinatları;

 

İstanbul Boğazı da dahil olmak üzere

Marmara Denizinde;

1-       410 02‘  01‘‘ N      0280  00 41‘‘ E

 

2-       400 58‘  15‘‘ N      0280  01‘ 52‘‘ E

 

3-       400 59‘  50‘ N      0280  16‘ 49‘‘ E

 

4-       400 53‘  54‘‘ N     0280  35‘ 40‘‘ E

 

5-       400 51‘  35‘‘ N      0280  57‘ 15‘‘ E

 

6-       400 45‘  17‘‘ N      0290  17‘ 41‘‘ E

 

7-       400 48‘  41‘‘ N      0290  20‘ 26‘‘ E

 

Karadenizde;

8-       410 08‘  35‘‘ N      0290  55‘ 03‘‘ E

 

9-       410 12‘  33‘‘ N      0290  55‘ 31‘‘ E

 

10-    410 14‘  23‘‘ N      0290  34‘ 50‘‘ E

 

11-    410 19‘  32‘‘ N      0280  58‘ 37‘‘ E

 

12-    410 27‘  18‘‘ N      0280  34‘ 01‘‘ E

 

13-    410 38‘  38‘‘ N      0280  11‘ 07‘‘ E

 

14-    410 35‘  05‘‘ N      0280  08‘ 46‘‘ E

 

2-Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz Yetki Alanı Koordinatları;

 

İzmit Körfezinde;

1.       400 48‘  41‘‘ N      0290  20‘ 26‘‘ E

 

2.       400 45‘  17‘‘ N      0290  17‘ 41‘‘ E

 

3.       400 43‘   00‘‘  N      0290  22‘ 00‘‘ E

 

4.       400 44‘  30‘‘  N      0290  31‘ 00‘‘   E

 

5.       400 43   00‘‘  N      0290  35‘ 00‘‘ E

 

6.       400 41‘  12‘‘  N      0290  33‘ 24‘‘  E

 

 

 

 

 

3-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz Yetki Alanı Koordinatları;

 

1.    360 40‘  36‘‘  N      0300  34‘ 12‘‘  E

 

2.    360 51‘  06‘‘ N      0300  56‘ 42‘‘ E

 

(İki noktanın birleştirilmesinden sonra kara tarafında kalan deniz alanı)

 

 

4-Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz Yetki Alanı Koordinatları;

 

1.     360 41‘  04‘‘ N      0340  26‘ 36‘‘ E

 

2.     360 47‘  53‘‘ N      0340  48‘ 54‘‘ E

 

3.     360 47‘ 28‘‘ N      0340  48‘ 54‘‘ E

 

4.     360 40‘  42‘‘ N      0340  26‘ 36‘‘ E

23.06.2011 16:39
Okunma Sayısı: 360