TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları2006/10)

Başbakanlık

 

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 

Kuruluş : 7 Ekim 1920

 

7 Haziran 2006

 

Çarşamba

 

Sayı: 26191

 

 

 

 

 

 

GENELGE

          Çevre ve Orman Bakanlığından:

 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

 İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE

 (2006/10)

 

          1) 2872 sayılı Çevre Kanunu;  13/5/2006 tarihli ve 26167 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren, 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayılı "Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" la değiştirilmiştir.

          Bu itibarla, 13/5/2006 tarihinden itibaren, 2872 sayılı Çevre Kanununun ihlali durumunda, Çevre Kanununun 5491 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değişik 20 nci maddesinde belirtilen idari cezaların uygulanması gerekmektedir.

          Uygulamada kolaylık sağlamak üzere, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, 13/5/2006 tarihinden sonra işlendiği tespit edilen fiillere verilecek idari nitelikteki cezalar, ihlalin niteliğine göre gruplandırılmak suretiyle aşağıda gösterilmiştir.

 

          2) HAVA KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN CEZALAR

          Motorlu taşıtlara verilecek cezalar

          Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 500 Türk Lirası, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 1.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/a)

          Tesislere verilecek cezalar

          a) İzne tabi olan tesisler

          1) Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa 48.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/b/Birinci paragraf)

          2) İzne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan veya yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı olarak işletenlere 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/b/İkinci paragraf)

          3) (22/6/206 tarihli ve 26206 sayılı Resmi Gazetede değiş.)Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara, yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen cezalar bir kat artırılarak verilir. (Madde 20/d)

 

 

 

          b) İzne tabi olmayan tesisler

          1) Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 6.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/c/Birinci paragraf) 

          2) (22/6/206 tarihli ve 26206 sayılı Resmi Gazetede değiş.) Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara, yukarıdaki (1) numaralı alt bentte belirtilen ceza bir kat artırılarak verilir. (Madde 20/d)

 

          Konutlara verilecek cezalar  

          a) Toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda, Yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olunması durumunda; her bağımsız bölüm için 300 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir. (Madde 20/c/ Üçüncü paragraf)

          b) Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara, yukarıdaki (a) bendinde belirtilen ceza bir kat artırılarak verilir. (Madde 20/d)

          Koku emisyonuna sebep olanlara verilecek cezalar

          Yönetmelikle belirlenen sınır değerlerin üzerinde kokuya sebep olan emisyonları çevreye verenlere  2.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/c/İkinci paragraf)

 

          3) GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİME İLİŞKİN CEZALAR

          Konutlara verilecek cezalar: Çevre Kanununun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden konutlara 400 Türk Lirası idari para cezası verilir. (Madde 20/h)

          Ulaşım araçlarına verilecek cezalar: Çevre Kanununun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden ulaşım araçlarına 1.200 Türk Lirası idari para cezası verilir. (Madde 20/h)

          İşyerleri ve atölyelere verilecek cezalar: Çevre Kanununun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden işyerleri ve atölyeler için 4.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. (Madde 20/h)

          Fabrika, şantiye ve eğlence yerlerine verilecek cezalar: (1) Çevre Kanununun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/h)

 

          4) İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONA İLİŞKİN CEZALAR

          Çevre Kanununun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 1.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/i)

 

          5) SU KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN CEZALAR

          Gemilere verilecek cezalar

          a) Çevre Kanununda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;

          1) Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden;

          - bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına 40 Türk Lirası,

          - bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton başına 10 Türk Lirası, 

          - beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave  her gros ton başına 100 Kuruş, 

          2) Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden;

          - bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına 30 Türk Lirası,

          - bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 6 Türk Lirası,

          - beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 100 Kuruş,

          3) Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından;

          - bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına 20 Türk Lirası,

          - bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 4 Türk Lirası,

          - beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 100 Kuruş,

          4) Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından;

          -  bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına 10 Türk Lirası,

          - bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 2 Türk Lirası,

          - beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 40 Kuruş,

          idarî para cezası verilir.  (Madde 20/ı/Birinci paragraf)

          b) (22/6/206 tarihli ve 26206 sayılı Resmi Gazetede değiş.)  Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı durumunda uygulanacak idarî para cezaları, yukarıdaki (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan petrol ve türevleri kategorisi esas alınarak on katı verilir. (Madde 20/ı/İkinci paragraf)

 

          c) Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya deniz aracının kendi imkânları ile neden olduğu kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, idarî para cezası 1/3 oranında uygulanır. (Madde 20/ı/Üçüncü paragraf)

          ç) Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi halinde, gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın liman yetkilisine teslim edilerek seyrüseferden ve faaliyetten men edilir. Banka teminat mektubu veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu teminat olarak kabul edilir. (Madde 20/ı/Dördüncü paragraf)

          d) Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili devletin ceza uygulamaması ve Türkiye‘nin cezalandırmasını talep etmesi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır. (Madde 20/ı/Beşinci paragraf)

          Tesislere verilecek cezalar

          a) Ülkenin Egemenlik Alanındaki Denizlerde, Yargılama Yetkisine Tâbi Olan Deniz Yetki Alanlarında, İçme ve Kullanma Suyu Sağlama Amacına Yönelik Olmayan Sularda: Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/ı/Altıncı paragraf)

          b) İçme ve kullanma sularında

          1) Çevre Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 48.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/n/Birinci paragraf)

          2) Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır. (Madde 20/n/Üçüncü paragraf)

          Konutlara verilecek cezalar

          a) Ülkenin Egemenlik Alanındaki Denizlerde, Yargılama Yetkisine Tâbi Olan Deniz Yetki Alanlarında, İçme ve Kullanma Suyu Sağlama Amacına Yönelik Olmayan Sularda: Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltan her konut ve bağımsız bölüm için 600 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. (Madde 20/ı/Altıncı paragraf)

          b) İçme ve kullanma sularında

          1) Çevre Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltan  her konut ve bağımsız bölüm için 1.200 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. (Madde 20/n/İkinci paragraf)

          2) Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır. (Madde 20/n/Üçüncü paragraf)

 

          6) TOPRAK KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN CEZALAR

          Atıkları toprağa verenlere uygulanacak cezalar

          a) Tesislere verilecek cezalar

          Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/j/Birinci paragraf)

          b) Konutlara verilecek cezalar

          Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa veren her konut ve bağımsız bölüm için 600 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. (Madde 20/j/İkinci paragraf)

          Tespit edilen esaslara aykırı olarak denizlerden, akarsu ve göller ile tarım alanlarından kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara verilecek cezalar

          a) Gerçek kişiler

          Çevre Kanununun ek-1 inci maddesinin (d) bendi uyarınca tespit edilen esaslara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına  120 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/l/İkinci paragraf)

          b) Kurum, kuruluş ve işletmeler

          Bu idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. (Madde 20/İkinci fıkra)

 

          7) ATIKLARA İLİŞKİN CEZALAR

          Tehlikeli atıklara ilişkin cezalar

          a) Gerçek Kişiler

          1) Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı 2.000.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/t)

          2) Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara 2.000.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/u)

          3) Çevre Kanununda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf  eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 100.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (Madde 20/v)

          b) Kurum, kuruluş ve işletmeler

          (22/6/206 tarihli ve 26206 sayılı Resmi Gazetede değiş.)   (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerindeki cezalar kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. (Madde 20/İkinci fıkra)

          Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmayanlara verilecek cezalar: Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunup da, mesleki faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık mali sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/p)

          Tehlikeli atıklar dışındaki atıklara ilişkin cezalar

          a) Gerçek Kişiler

          Çevre Kanununda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan  veya bertaraf edenlere 24.000 Türk Lirası, ithal edenlere 60.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/r)

          b) Kurum, kuruluş ve işletmeler

          Bu idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. (Madde 20/İkinci fıkra)

 

          8) ARITMA VE BERTARAF YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN CEZALAR

          a) Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 60.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/f)

          b) Çevre Kanununun 11 inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerini ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşlardan, bu yükümlülüklerini, 5491 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyenlere;

          - Belediyelerde nüfusu 100.000‘den fazla olanlara 50.000 Türk Lirası, 100.000 ilâ 50.000 arasında olanlara 30.000 Türk Lirası, 50.000 ilâ 10.000 arasında olanlara 20.000 Türk Lirası, 10.000 ilâ 2.000 arasında olanlara 10.000 Türk Lirası,

          - Organize sanayi bölgelerinde 100.000 Türk Lirası,

          - Bunların dışında kalan endüstri tesislerine ve atıksu üreten her türlü tesise 60.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Geçici Madde 4)

 

          9) TEHLİKELİ KİMYASALLARA İLİŞKİN CEZALAR

          a) Gerçek kişiler

          Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı Çevre Kanununda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 100.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (Madde 20/y)

          b) Kurum, kuruluş ve işletmeler

          Bu idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. (Madde 20/İkinci fıkra)

          c) Tehlikeli kimyasal mali sorumluluk sigortası yaptırmayanlara verilecek cezalar

          Tehlikeli kimyasalların üretimi, satışı, depolanması, kullanılması ve taşınması faaliyetlerinde bulunup da, mesleki faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal mali sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/p)

 

          10) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN VE EKOSİSTEMİN KORUNMASINA İLİŞKİN CEZALAR

          Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere verilecek cezalar

          a) Gerçek Kişiler

          Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere 20.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/k)

          b) Kurum, kuruluş ve işletmeler

          Bu idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. (Madde 20/İkinci fıkra)

          Özel çevre koruma bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara verilecek cezalar

          a) Gerçek Kişiler

          Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara 20.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/k)

          b) Kurum, kuruluş ve işletmeler

          Bu idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. (Madde 20/İkinci fıkra)

          Sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlara verilecek cezalar

          a) Gerçek Kişiler

          Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlara  20.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/k)

          b) Kurum, kuruluş ve işletmeler

          Bu idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. (Madde 20/İkinci fıkra)

          Nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması ile ilgili esaslara ve yasaklara uymayanlara verilecek cezalar

          a) Gerçek Kişiler

          Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara 20.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/k)

          b) Kurum, kuruluş ve işletmeler

          Bu idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. (Madde 20/İkinci fıkra)

          Sulak alanların doldurulması veya kurutulması yolu ile arazi kazananlara verilecek cezalar

          a) Gerçek Kişiler

          Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin (e) bendinin birinci paragrafına aykırı olarak sulak alanların doldurulması veya kurutulması yolu ile arazi kazananlara 100.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/k)

          b) Kurum, kuruluş ve işletmeler

          Bu idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. (Madde 20/İkinci fıkra)

          Sulak alanların doldurulması veya kurutulması yolu ile arazi kazananlara verilecek cezalar

          a) Gerçek kişiler

          Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin (e) bendinin birinci paragrafına aykırı olarak sulak alanların doldurulması veya kurutulması yolu ile arazi kazananlara 100.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/k)

          b) Kurum, kuruluş ve işletmeler

          Bu idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. (Madde 20/İkinci fıkra)

          Anız yakanlara verilecek cezalar

          a) Gerçek kişiler

          Çevre Kanunun ek-1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 20 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. (Madde 20/l/Birinci paragraf)

          b) Kurum, kuruluş ve işletmeler

          Bu idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir.(Madde 20/İkinci fıkra)

 

          11) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİNE İLİŞKİN CEZALAR

          a) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. (Madde 20/e/Birinci paragraf)

          b) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için  10.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.(Madde 20/e/İkinci paragraf)

 

          12) BİLDİRİM VE BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN CEZALAR

          Çevre Kanununun 12 nci maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/g)     

 

          13) ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KURMA VE ÇEVRE GÖREVLİSİ BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN CEZALAR

          Çevre Kanununun ek-2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 6.000 Türk Lirası, çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara 4.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/m)

 

          14) ACİL DURUM PLANLARINA İLİŞKİN CEZALAR

          Çevre Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/o)

 

          15) UMUMA AÇIK YERLERDE ÇEVREYİ KİRLETMEYE İLİŞKİN CEZALAR

          a) Gerçek kişiler                     

          Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 100 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 20/s)

 

          b) Kurum, kuruluş ve işletmeler

          Bu idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. (Madde 20/İkinci fıkra)

          Bu Genelgede geçen Türk Lirası ibaresi karşılığında, uygulamada 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre Ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece bu ibare kullanılır.

          Bu idari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir. Dava açmış olmak idarece verilen cezanın tahsilini durdurmaz.

          Tebliğ olunur.

23.06.2011 16:34
Okunma Sayısı: 288