TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri2009/12-ÇOB-ÇYGM)

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916                                                                          29 Nisan 2009
Konu   : 2009 Yılı Egzoz Gazı
Emisyon Ölçümleri

GENELGE

(2009/12)

 

Sayıları sürekli artış gösteren motorlu taşıtlar, özellikle büyük kent merkezlerinde hava kirliliğine neden olan önemli kaynaklardan birisidir. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının azaltılmasında egzoz gazı emisyon ölçümleri ve denetimleri büyük önem taşımaktadır.

08 Mayıs 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevlerinin tanımlandığı 9 uncu Maddesinin ( ı ) bendi gereğince "Motorlu kara taşıtları işletenlerin, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığa ait yada Bakanlıkça yetkili kılınacak egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmalarını sağlamak, bu konuda idari, mali ve teknik esas ve usulleri belirlemek" görevi Bakanlığımıza verilmiştir.

13.05.2006 tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile de egzoz gazı emisyon ölçümü uygulamaları ve bu uygulamaların denetlenmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Bakanlığımızca Çevre Mevzuatının AB Mevzuatına uyum çalışmaları da dikkate alınarak hazırlanan 8 Temmuz 2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik"  yürürlükten kaldırılmış olup "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği" 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda bahsedilen Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde; trafikte seyreden motorlu taşıtların hava kirliliğine olabilecek olumsuz etkilerinin azaltılması ve hava kalitesinin korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması gayesiyle aşağıda belirtilen hususlara uyulması önem arz etmektedir. Bu Genelge ile 2009/2 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yapmak üzere başvuru yapacak istasyonların TS 12047  "Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin- Kurallar" standardını sağlayan sabit istasyon veya TS-EN 45004 (TS EN ISO/IEC 17020:2004 ) "Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler" standardını sağlayan Araç Muayene İstasyonu olması gerekmektedir.

Bakanlığımızca TS 12047 "Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin- Kurallar" standardını sağlayan sabit istasyonlara verilen egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgeleri dışında Valilikler, Çevre Koruma Vakıfları ve diğer kurum/kuruluşlar tarafından verilmiş olan tüm Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgeleri geçersizdir.

Yeni egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi düzenlenebilmesi için istasyon yetkilisince, TS 12047 "Hizmet Yeterlilik Belgesi"nin veya TS EN ISO/IEC 17020:2004 belgesi ile Ulaştırma Bakanlığı‘nın verdiği "İşletme Yetki Belgesi" veya "Geçici İşletme Yetki Belgesinin" yetki belgesinin verildiği kurumca onaylanmış bir sureti ile Valiliğe (il çevre ve orman müdürlüğü)    müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaatı takiben, il çevre ve orman müdürlüğü tarafından istasyon yerinde incelenir; istasyonun egzoz gazı emisyon ölçümü yapılabilecek gerekli altyapı ve personele sahip olduğunun, gerekli diğer şartları sağladığının tespiti ve uygun görülmesi halinde:

a) TS 12047 "Hizmet Yeterlilik Belgesinin" yetki belgesinin verildiği kurumca onaylanmış bir sureti, yetki belgesi ücretinin ödendiğini gösterir dekontun bir nüshası, İl çevre ve orman müdürlüğü ve istasyon yetkilisi arasında imzalanan ve sayfaları taraflarca paraflanan protokol örneği,

b) Araç Muayene İstasyonları için Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Yetki Belgesi" veya "Geçici İşletme Yetki Belgesinin" yetki belgesinin verildiği kurumca onaylanmış bir sureti, yetki belgesi ücretinin ödendiğini gösterir dekontun bir nüshası, il çevre ve orman müdürlüğü ve istasyon yetkilisi arasında imzalanan ve sayfaları taraflarca paraflanan protokol örneği,

İl çevre ve orman müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi düzenlenir ve ilgiliye teslim edilmek üzere  İl çevre ve orman müdürlüğüne gönderilir.

Ancak, 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinden önce il çevre ve orman müdürlüğüne veya Bakanlığa Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi almak için müracaat edenlerin işlemleri 8 Temmuz 2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmeliğe göre yapılır. Başvuru dosyasının incelenmesinde eksiklik tespit edilmesi halinde ise Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğine göre işlemler yürütülür.

Araç Muayene İstasyonları tarafından egzoz gazı emisyon ölçümü yapılmak istenmesi durumunda  her bir araç muayene istasyonu için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. Özelleştirilen araç muayene istasyonları Ulaştırma Bakanlığı‘nca verilen "İşletme Yetki Belgesi"ni alıncaya kadar "Geçici İşletme Yetki Belgesi" ile il çevre ve orman müdürlüğüne başvurdukları takdirde egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi düzenleme işlemleri Yönetmeliğin 10 uncu Maddesi‘ne göre yürütülür. "Geçici İşletme Yetki Belgesi "nin geçerlilik süresi 1 yıl (12 ay) olup ilgili akreditasyon sağlandıktan sonra, istasyona verilen Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesinin geçerliliğinin devamı için "İşletme Yetki Belgesi" ve TS EN ISO/IEC 17020:2004 belgelerinin yetki belgesinin verildiği kurumca onaylanmış bir sureti il çevre ve orman müdürlüğü   aracılığıyla Bakanlığa sunulmak zorundadır.

Ayrıca, 01.01.2009 tarihi öncesinde yetki belgesi verilmiş olup da, yetki belgesi halihazırda geçerli olan TS 12047 Standardını sağlayan yetkili sabit istasyonlar için EK-1‘de yer alan protokolün taraflarca imzalanması gerekmektedir. Yeni tarihli protokol imzalanana kadar yetkili istasyonlar tarafından egzoz gazı emisyon ölçümü ve il çevre ve orman müdürlükleri tarafından yetkili istasyonlara pul satışı yapılamaz.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca hizmetlerin yürütülmesini düzenleyen tebliğ, genelge ve talimatların uygulanmasından illerde Valilikler yetkili ve sorumludur. Bu sorumluluk çerçevesinde egzoz gazı emisyon ölçümleri ile ilgili uygulamalar aşağıda belirtildiği gibi gerçekleştirilecektir;

§  Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemi yapacak her istasyonun Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi bulundurması zorunludur.

§  Yönetmeliğin ilgili maddesine göre Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) yıldır. Süre bitiminde, talep halinde yeterlilik koşulları devam ediyorsa Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi yenilenir.

  • Egzoz gazı emisyonu ölçümü sonucunda, ölçüm sonuçları standartlara uygun çıkan araçlara, Bakanlığımız tarafından bastırılan hologramlı Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulu, Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatındaki işaretli bölüme istasyon yetkilisince yapıştırılacak ve onaylanacaktır.

§  İl çevre ve orman müdürlükleri, egzoz gazı emisyon ölçüm pulları ve motorlu taşıt egzoz emisyon ruhsatlarını Bakanlığımızın İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından karşılığında temin edeceklerdir.

§  Bakanlığımızın bastırmış olduğu Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulları ve Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı dışında pul/ruhsat bastıran ve kullananlar hakkında mer‘i mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır.

§  Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulu Bedeli, 2009 yılı için 21 (Yirmibir Türk Lirası) TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir:

o   Egzoz gazı emisyon ölçümlerinde, motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ölçüm işlemi bedeli olan 21 (Yirmibir Türk Lirası) TL‘nin 10,50 (on TL elli Kuruş) TL‘si pul bedeli ve işletme gideri olup il çevre ve orman müdürlüklerinin illerdeki Döner Sermaye İşletmelerinin ilgili hesap numaralarına yatırılacak,  10,50 (on TL elli  Kuruş) TL‘si ise Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesinin düzenlendiği ölçüm istasyonlarına bırakılacaktır.

o   Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi verilen istasyonlar pul bedellerini, (10,50 TL x satın alınan pul sayısı = toplam pul bedeli), peşin olarak illerdeki il çevre ve orman müdürlüğü Döner Sermaye İşletmelerinin ilgili hesap numarasına yatırmalarını müteakip,  banka dekontunun bir örneği ile il çevre ve orman müdürlüklerine başvurarak egzoz gazı emisyon ölçüm pullarını temin edebileceklerdir. Ayrıca, Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsat Belgesini de il çevre ve orman müdürlüklerinden bedeli karşılığında alabileceklerdir.

o   Ölçüm yetkisi devam eden istasyonların 2008 yılında almış oldukları ancak 01.01.2009 tarihi itibariyle kullanamadıkları egzoz gazı emisyon ölçüm pulu sayısının tespit edilerek, 2009 yılı için belirlenen pul bedeli arasındaki farkın illerdeki İl çevre ve orman müdürlüğü Döner Sermaye İşletmelerinin ilgili hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

o   Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce bastırılarak illere gönderilecek Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulları, Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı ve Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İzleme Çizelgesi (EK-2) il çevre ve orman müdürlüğünce yetki verilen ve protokolü imzalayan istasyon yetkililerine tutanakla teslim edilecektir.

o   İl çevre ve orman müdürlükleri satılan pul bedellerine ait Fatura Bilgi Formu ve eki dekontu en geç ertesi gün il döner sermaye işletmesine gönderecek; il döner sermaye işletmesince düzenlenecek fatura ise ilgiliye gönderilecektir.

o   Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemi sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt işleteni, taşıtının gerekli bakımını ve egzoz emisyon ölçümünü bir ay içerisinde yaptırmakla yükümlüdür. Bu süre ölçüm yapan istasyonca tutanakla tespit edilerek, tutanağın bir örneği taşıt işletenine verilir. Tutanağın diğer nüshası istasyon işleteni tarafından işlemin takibi amacıyla il‘in en büyük mülki amirine gönderilir. Taşıt işleteni bir ay içerisinde aynı istasyonda yapılacak yeniden ölçüm için herhangi bir ücret ödemez.

§  2009 yılı için Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi bedeli 1.900 (Bindokuzyüz  Türk Lirası)  TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir. Söz konusu belge için, Valiliklerce uygun bulunan ve EK-1‘deki protokolü imzalayan istasyon sahipleri Bakanlığımız Döner Sermayesi İşletmesi‘nin illerdeki İl çevre ve orman müdürlüğü döner sermaye işletmelerinin ilgili hesap numarasına 1.900 (Bindokuzyüz Türk Lirası)  TL (KDV Dahil) bedelin yatırılmasını müteakiben banka dekontunu il çevre ve orman müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

§  Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı bedeli, 2009 yılı için 3 (Üç Türk Lirası) TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir:

o   Motorlu taşıt egzoz emisyon ruhsatı ilk kez verildiğinde veya yenilendiğinde bedeli karşılığı verilir ve bedelinin tamamı illerdeki Bakanlığa ait döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir. Bu ücret istasyon yetkilisinden peşin olarak tahsil edilir. Bir önceki yılın ölçümlerinin takibi açından motorlu taşıt egzoz emisyon ruhsatlarının üzerindeki pul yapıştırma yerleri dolana kadar ruhsatların kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca, 13.05.2006 tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"‘un 14 üncü maddesinin (a) bendi ile 2006/10 sayılı 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin Genelge‘nin 2 inci maddesi uyarınca ve 28 Kasım 2006 tarih 26360 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No:363) ile yeniden belirlenen değerlendirme oranı da   dikkate alınarak;  egzoz  gazı  emisyon  ölçümü  yaptırmayan  motorlu  taşıt  sahibine 646  ( Altıyüzkırkaltı Türk Lirası) TL, yönetmelikte belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahibine 1.293 (Binikiyüzdoksanüç Türk Lirası) TL idari para cezasının herhangi bir süre verilmeksizin uygulanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, 2009 yılında egzoz gazı emisyon ölçümlerine ve taşıtların egzoz gazı emisyon ölçüm pulu bulunup bulunmadığına ilişkin denetimlere özen gösterilerek, Yönetmelikte bahsi geçen usul ve esasların geniş kitlelere duyurabilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli hususlar ve verilecek cezalar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. İl çevre ve orman müdürlükleri ve il emniyet müdürlüğü ile işbirliği halinde aylık ortak bir denetim programının oluşturulması, plan dahilinde denetimlerin yapılması ve Bakanlığa yapılan denetimlere ait düzenli bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesi uyarınca Mahalli Çevre Kurulları Bakanlığımıza bağlı sürekli kurul olarak belirlenmiş olup, çalışmalarının yönlendirilmesi yetkisi Bakanlığımıza aittir. Bu nedenle, egzoz gazı emisyon ölçüm hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Mahalli Çevre Kurullarının Bakanlığın belirlediği düzenlemelerden farklı veya bu düzenlemelere aykırı kararlar alması mümkün değildir.

Bu çerçevede, motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarının ölçümleri ve yetki verilen ölçüm istasyonlarının denetlenmesinden Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı yetkili ve sorumlu olup, bu Genelgenin illerimizde titizlikle uygulanması ve 2009 yılında egzoz gazı emisyon ölçüm ve denetim işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtilen konulara dikkat edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU

Bakan

EKLER:

EK-1:  Egzoz Gazı Emisyon Ölçümlerine Dair Protokol Örneği (1 adet- 2 sayfa)

EK-2:  Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İzleme Çizelgesi (1 adet-1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği :                                                            Bilgi :

- 81 İl Valiliği                                                  -İçişleri Bakanlığı

- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı           - Ulaştırma Bakanlığı

 


 

EK-I

 

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİNE DAİR PROTOKOL ÖRNEĞİ

PROTOKOLÜN KONUSU

Madde 1:

Bu protokol, 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri gereğince egzoz  gazı emisyonlarının ölçülmesine ilişkin uyulması gereken hususları içermektedir. .

TARAFLAR

Madde 2:

Bir tarafta ..................... İl çevre ve orman müdürlüğü ile diğer tarafta ................................................................................................................................................. adresinde faaliyet gösteren   ........................... (firma adı yazılacak)................................... arasında aşağıdaki şartlarla iş bu Protokol imzalanmıştır.

 

Bu protokolde, Çevre ve Orman Bakanlığı "Bakanlık", İl çevre ve orman müdürlüğü     "Müdürlük", Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonu "İstasyon" ve "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği" "Yönetmelik" olarak anılacaktır.

ÖLÇÜM YAPACAK İSTASYONLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 3:

a)    Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu işletenleri, Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki hükümlere uymak zorundadır. Uyulmadığının tespiti halinde aynı Yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden yasal prosedür uygulanır.

b)   İstasyon işleteni tarafından egzoz gazı emisyon ölçümü yapıldıktan sonra sonuçların Yönetmeliğin 7 inci Maddesinde belirtilen sınır değerlere uygun olması halinde, motorlu taşıt egzoz emisyon ruhsatında pul için ayrılan yere egzoz gazı emisyon ölçüm pulu yapıştırılıp, şirket kaşesiyle onayladıktan sonra, egzoz gazı emisyon ölçüm cihazı çıktısı ile birlikte taşıt işletenine verilir. Yeni ruhsatlar sadece hiç ruhsatı olmayan veya eski ruhsatı dolup yeni ruhsat verilmesi gerekenlere düzenlenecektir.

c)    Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulu ve Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İzleme Çizelgesi Müdürlüklerden temin edilecektir.

d)   Benzin, Dizel, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ve Doğal Gaz‘a (NG) göre tasarlanmış motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümlerinde Yönetmeliğin 7 inci maddesinde belirtilen egzoz gazı emisyon ölçüm esasları ve sınır değerleri uygulanacaktır.

e)    Egzoz gazı emisyon ölçümü yapılmayan veya standartlara uymayan hiçbir araca Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulu ve Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı verilmeyecek ve onaylanmayacaktır.

f)    Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulu Bedeli, 2009 yılı için 21 (yirmibir) TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.

g)    Egzoz gazı emisyon ölçümlerinde, motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ölçüm pulu bedeli olan 21 (yirmibir) TL (KDV Dahil) bedelin 10,50 (on TL elli Kuruş) TL‘sı pul bedeli ve işletme gideri olup Müdürlüklerinin illerdeki Döner Sermaye İşletmelerinin ilgili hesap numaralarına yatırılacak, 10,50 (on TL elli  Kuruş) TL‘sı ise Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi ile yetki verilen ölçüm istasyonlarına gerçekleştirdikleri hizmetin karşılığı olarak bırakılacaktır.

h)   Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi verilen istasyonlar pul bedellerini, (10,50 TL x satın alınan pul sayısı = toplam pul bedeli), peşin olarak illerdeki Müdürlüklerin Döner Sermaye İşletmelerinin ilgili hesap numarasına yatırmalarını müteakip,  banka dekontunun bir örneği ile İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvurarak egzoz gazı emisyon ölçüm pullarını temin edebileceklerdir.

i)     Müdürlükler satılan pul bedellerine ait Fatura Bilgi Formu ve eki dekontu en geç ertesi gün il döner sermaye işletmesine fakslayacak, il döner sermaye işletmesince düzenlenecek fatura ilgiliye gönderilecektir.

j)     "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü İzleme Çizelgesi" istasyon yetkilileri tarafından iki nüsha olarak doldurulacak ve bir adedi denetimlerde gösterilmek üzere ölçümün yapıldığı istasyonda kalacak diğeri ise Müdürlüğe gönderilecektir.

k)   Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazlarının özellikleri ve kalibrasyonları Yönetmeliğin 11 inci maddesine uygun olacaktır.

l)     Cihazların teknik özellikleri ile ilgili belgeler ve cihazların periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yaptırıldığına dair bilgiler istenildiğinde ibraz edilecektir.

m) Egzoz gazı emisyon ölçümü için her istasyonda en az bir ölçüm personeli çalıştırmak zorundadır. Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılan personelin en az meslek lisesi motor, makine, elektrik, elektronik ve kimya bölümleri mezunu ya da bu konuda eğitim sertifikasına sahip olması ve bu konuda en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir.

DENETİM YETKİSİ

Madde 4:

Egzoz gazı emisyon ölçümü yapan istasyonlar periyodik olarak Müdürlüklerce denetlenecektir.

 

PROTOKOLUN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE BOZULMA ŞARTLARI

Madde 5:

Bu Protokol 31.12.2009 tarihine kadar geçerlidir. Yönetmelik ve bu Protokolde yer alan şartların yerine getirilmediği Müdürlük tarafından tespit edildiği takdirde, Müdürlükler protokolü tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Ancak Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi iptali Bakanlığın uhdesindedir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 6:

Anlaşmazlık halinde ........................................................yer mahkemeleri yetkilidir.

Madde 7:

İşbu  protokol yedi maddeden ibaret olup, üç nüsha hazırlanarak imza altına alınmıştır.

 

 

 

..........................................                                                          .....................................................

İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ                                                    YETKİLİ SERVİS İSTASYONU

 

 

 

 

 

 

O L U R

.../.../.2009

 

...................

........VALİSİ

 

 

EK-2

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM İZLENİM ÇİZELGESİ

Araç.                     Yetkili Muayene İst.             Servis

□                           □

İLİ:

YIL/AY:

Sıra No:

Ölçüm Yaptıran Şahsın Adı/Soyadı

Ölçüm Yapılan Aracın Plaka Numarası

Egzoz Emisyon Pulu Seri Numarası

Ölçüm Tarihi

Pul Bedeli

Ölçüm İstasyonu

Görevlinin Adı/Soyadı

Görevlinin İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2011 16:21
Okunma Sayısı: 419