TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası

Sayı:Nisan 1997

Yıl:2.ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

İçindekiler

Türkiye`de Çevre Mühendisliği Konumu Sayfa(Bş-Bt):11-18

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Alanında Kalkınmanın Devamlılığı İçin Toprak Koruması ve Su Üretiminin Önemi Sayfa(Bş-Bt):436-445

Prof. Dr. M.Doğan Kantarcı

İstanbul Katı Atık İşleme (Kompostlaştırma ve Geri Kazanma) Tesisi Sayfa(Bş-Bt):430-435

Çed Raporunu Hazırlayan Gözüyle Türkiye`de Çevresel Etki Değerlendirme (çed) Çalışmaları Sayfa(Bş-Bt):423-429

Çevre Sorunları İle İlgisi Olan Birimler ve Mahalli Çevre Kuruluşlarının Çalışma Sisteminin İstanbul İli İçin Değerlendirilmesi Sayfa(Bş-Bt):415-422

Çevre Olgusuna Bütünsel Yaklaşım:GAP Özelinde Bir Tartışma Sayfa(Bş-Bt):409-414

Ali Kerem Saysel

BS 7750 Çevre Yönetimi Sistemi İçin Beko Elektronik A.Ş de Yapılan Çalışmalar Sayfa(Bş-Bt):403-408

Ormancılık Sektörü ve Çevresel Yönetim Sistemleri(EMS) Sayfa(Bş-Bt):396-402

Mehmet Şakir Özdemir

Kaybolan Cennet;Amik Gölü Sayfa(Bş-Bt):394-395

Dr. Mehmet Sılay

İzmir`deki Kalorifer Kazanlarının Kentin Hava Kirliliğine Katkısı Sayfa(Bş-Bt):386-393

Abdurrahman Bayram

Membran Filtrasyon Teknolojilerinin Atıksu Arıtımı Sistemlerinde Uygulanması Sayfa(Bş-Bt):377-385

Alpaslan Horasan

Erdemir`de Günümüze Kadar Yapılan ve Devam Etmekte Olan Çevre Yatırımları Sayfa(Bş-Bt):369-376

``Sürdürülebilir Kalkınma``nın Sürdürülebilirliği Sayfa(Bş-Bt):364-368

Ergene Nehri Kirlilik Araştırması Sayfa(Bş-Bt):355-363

Filiz Aydınlıyım

Dünyada Çevre Mühendisliği`nin Bugünü ve Geleceği Sayfa(Bş-Bt):347-354

Otomotiv Sektöründe Çevre Sorunları Sayfa(Bş-Bt):337-346

Tamer Atalay

Türkiye`deki Altın Potansiyeli,Çevresel Etkileri ve Arıtma Yöntemleri Sayfa(Bş-Bt):322-329

Evsel Atıksularda Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi Sayfa(Bş-Bt):330-336

Soma Uçucu Külünün Tuğla (TS 4563) İçinde Kullanımı Sayfa(Bş-Bt):314-321

Sanayileşmete Olan Ülkelerde Atıksu Yönetimi Sayfa(Bş-Bt):305-313

ISO 14000`e Genel Bakış Sayfa(Bş-Bt):299-304

Hatice Bektaş

TS-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarının Önemi ve Sektörel Faaliyetlerde Uygulanması Sayfa(Bş-Bt):291-298

Halil Kumbur

Samsun İçme Suyu Arıtma Tesisi Sayfa(Bş-Bt):269-279

Sürdülebilir Kalkınma Sayfa(Bş-Bt):280-283

Azize Ayol

Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi Sayfa(Bş-Bt):284-290

Metal Endüstrisinde Gürültü ve ISO 14000 Sayfa(Bş-Bt):261-268

Türkiye`nin Desülfürizasyon Politikası Nasıl Olmalıdır Sayfa(Bş-Bt):253-260

Prof. Dr. Aysen Muezzinoğlu

İçmesuyu Planlama Stratejileri Sayfa(Bş-Bt):231-238

İzmit ve Yöresi Evsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi Üzerine Bir İnceleme Sayfa(Bş-Bt):222-230

Yerel Yönetimlerde Katı Atık Sorunları ve Çözüm Yolları Sayfa(Bş-Bt):214-221

Ali Osman Yıldırım

Ömerli ve Büyükçekmece Su Toplama Havzalarında Endüstriyel Kirlenmenin Değerlendirilmesi Sayfa(Bş-Bt):206-213

Ülkemizde Kıyılara İlişkin Çevre Yönetiminin Darboğazları Sayfa(Bş-Bt):88-95

Türkiye`Çevre Mühendisliği Eğitiminin Temel Sorunları Sayfa(Bş-Bt):96-100

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,Çevre Mühendisliği Eğitimi Sayfa(Bş-Bt):101-106

Hanife Büyükgüngör

Alternatif Çevre Mühendisliği Çevre Eğitim-Öğretimi Sayfa(Bş-Bt):107-115

Fadime Taner

Mühendislik Eğitiminde Gelişmeler ve ODTÜ`de Çevre Mühendisliği Eğitimi Sayfa(Bş-Bt):116-126

Aysel Atımtay

İski Sorumluluk Sahası İçerisindeki Endüstriyel Atıksuların İzlenmesi,Denetimi ve Yaptırımları Sayfa(Bş-Bt):127-133

Ahmet Demir

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi Sayfa(Bş-Bt):134-141

İstanbul İli`inde Çevre Yönetim Ve Denetim Birimlerinin Mevcut Durumlarının Değerlendirilmesi Sayfa(Bş-Bt):142-149

Çevre Planlama,Çevre Yönetimi:Çevre Mühendisliği Sayfa(Bş-Bt):150-159

Ertürk M. Işıkpınar

Çevresel Risk ve Etki Değerlendirme Yaklaşımları Sayfa(Bş-Bt):160-166

İlhan Talınlı

Çevre Politikaları Sayfa(Bş-Bt):167-173

İlhan Talınlı

Türkiye`de Yasa ve Uygulamadaki ``Çed`` ve ``Çed Raporu`` ve ``Çed Müellifliği`` Kavramı Sayfa(Bş-Bt):174-179

İlhan Avcı

Maden İşletmeciliği ve Çevresel Etkileri Zonguldak Örneği Sayfa(Bş-Bt):180-188

Nazmiye Uzun

Fosseptik Atıklarının Bertaraf Teknikleri Sayfa(Bş-Bt):189-198

Akışkan Yataklı Su Yumuşatma Sistemi ``Pellet Reaktör`` Sayfa(Bş-Bt):199-205

TS EN ISO 14000 Çevre Yönetim Sisteminin Maddeleri ve Faydaları Sayfa(Bş-Bt):79-87

H.Tülin Tüzün

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Korunmasına Katkıları Sayfa(Bş-Bt):72-78

Otomotiv Sanayiinde Atık Yönetimi ve Türk Çevre Mevzuatı Sayfa(Bş-Bt):60-71

Pamuklu Tekstilde ISO-14001 Uygulaması Sayfa(Bş-Bt):48-59

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Turizm Endüstirisinde Gündem 21 Sayfa(Bş-Bt):40-47

Ayşe Edinçliler

Temiz Üretim Teknolojilerin Kullanımı ve Bu Konuda Tübitak-MAM`ın Rolü Sayfa(Bş-Bt):37-39

Bahar Akay

Sürdürülebilir Kalkınmanın Ekonomi Politiği Sayfa(Bş-Bt):32-36

Doç.Dr İ.Melih Baş

Kocaeli`nde Hava Kirliliğinin Boyutları,İzleme ve Kontrol Çalışmaları Sayfa(Bş-Bt):238-244

Türkiye`de Emisyon Envanterlerinin Hazırlanmasına Yönelik Bir Yöntem Önerisi Sayfa(Bş-Bt):245-252

Tolga Elbir

Çevre Sorunlarına Yaklaşımda TMMOB Çevre Mühendisleri Osası`nın Konumu ve Çevre Mühendisleri`nin İşlevi Sayfa(Bş-Bt):1-10

Rifat Göksu

İnsan Yerleşmeleri Politikaları Bağlamında Kentleşme ve Çevre Sorunları-Türkiye Örneği Sayfa(Bş-Bt):19-31

Ethem Torunoğlu