TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Mevzuat

 

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SÜMER

(SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ)

UYGULAMA VE İZLEME YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası tarafından düzenlenecek olan bilgilendirme eğitimleri, belgelendirme eğitimleri, yönetim sistemi eğitimleri, teknik eğitimler, mevzuat eğitimleri, meslek içi eğitimler, Avrupa Birliği (AB) müktesebatına dair eğitimler ve Oda tarafından gerçekleştirilecek diğer tüm eğitimlere ilişkin temel ilkeleri, işleyişi ve uygulamaları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilecek tüm eğitimleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği ve Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ile SÜMER Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni,

ÇMO: Çevre Mühendisleri Odası`nı,

Oda: TMMOB`ye bağlı odaları,

Üye: Çevre Mühendisleri Odası`na üye kişiyi,

SÜMER: Sürekli Eğitim Merkezi`ni,

Birimler: Çevre Mühendisleri Odası Şube ve Temsilciliklerini

Eğitimler: Mevzuat Eğitimi, Teknik Eğitim, Yönetim Sistemi Eğitimi, Belgelendirme Eğitimi, Bilgilendirme Eğitimi, AB Müktesebatına Dair Eğitimler ve Diğer Eğitimler kapsamındaki eğitimleri,

Yürütme Kurulu (YK): Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu`nu,

Danışma Kurulu (DK): Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulu`nu,

Oda Yönetim Kurulu (OYK): Oda Yönetim Kurulu`nu,

ÇEVREBİS: Çevre Bilgi Sistemi`ni,

Büro Tescil Belgesi(BTB): Tüzel kişiliğe sahip bir firmanın Çevre Mühendisliği mesleği hizmetlerini sunabilme yeterliliğinin TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından tescil edildiğini gösterir belgeyi,

Çevrim içi Eğitim: Katılımcı ve eğiticilerin eş zamanda farklı ortamda olduğu; eğitim öğretim etkinliklerinde bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerini kullanarak gerçekleştirilen eğitimleri,

Yüz Yüze Eğitim: Eğitim programlarında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin derslik, atölye, salon, eğitim birimi gibi eğitim ortamlarında eğitmen ve katılımcıların eş zamanda aynı ortamda gerçekleştirdiği eğitimleri ifade eder.

 

 

İKİNCİ KISIM

Temel İlkeler, Eğitimlerin Planlaması ve Duyurulması, Eğitim Taleplerinin Yönetimi

BİRİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

Madde 5- (1) Meslek içi eğitim faaliyetleri aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yürütülür:

 

a) Kaynak Kullanımı: Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği birimin bulunduğu il sınırlarında ve birime bağlı olan illerde faaliyetten yararlanmak isteyenler için kalite, verimlilik, süreklilik gibi kavramları yerine getirmek şartıyla, ekonomik açıdan en uygun alternatifler gözetilerek, mekân kullanımı, eğitim aralarının planlanması, eğitim notları ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması gibi eğitimin lojistik açıdan etkin bir şekilde yönetilmesine hassasiyet gösterilir.

 

b) Katılım ve Gerçekleştirme: Eğitimin ön duyurusu, kayıtların kesinleştirilmesi ve eğitim günü kayıt kontrolleri gibi aşamalar da dâhil olmak üzere, eğitimin ön duyuruya çıkılmasından sonra kayıtların kesinleştirilmesi beklenir ve eğitim günü kayıt kontrolleri yapılarak eğitime başlanır.

 

c) Etkileşim ve Paylaşım: Birimler arasında eğitimlerin planlanmasından, eğitim sonrası değerlendirmelerine kadar eşgüdüm sağlanması esastır. Birimler arasında, talepler doğrultusunda, yönlendirmelerin yapılması ve takip edilmesi süreklilik açısından önemlidir.

 

ç) Araştırma ve Geliştirme: Birimler tarafından mevcut ihtiyaçlar ve buna bağlı talepler haricinde, güncel konu ve gelişmeleri takip ederek eğitim konularının arttırılması ve katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda eğitim içeriklerinin geliştirilmesinin yapılması esastır. Bu amaçla üniversiteler, konuyla ilgili deneyimli kamu kurumu/özel sektör/oda/dernek/birlik vb. kuruluşlarla işbirliği araştırmaları yapılır.

 

d) Farkındalık: Birimler, öncelikle üyelerden gelen talepleri ve güncel gelişmelere göre belirlenen konu başlıklarına göre talepleri karşılar, kamuoyunun çevre mühendisliği ile ilgili farkındalığını arttırmak için de çalışmalar yapar.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitimlerin Planlaması ve Duyurulması

Madde 6-(1) Çevre Mühendisleri Odası tarafından çevre mühendislerinin ve diğer katılımcıların teknik ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayabilmesi amacıyla planlanan yüz yüze ve çevrim içi eğitim faaliyetleri için aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 

a) Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerde öncelikle üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik duyuru yapılabilmesi için, birimler tarafından duyuru listelerinin kapsamının arttırılmasına özen gösterilmelidir.

 

Birimler çalışmalar yaparak SÜMER tarafından duyurusu yapılacak olan eğitim faaliyetleri için belirlenen iletişim bilgilerinin kapsamının arttırılabilmesi amacıyla SÜMER bünyesindeki listelerin güncellenmesine katkı sağlanır. Birimler tarafından yapılacak çalışmalarla tek bir listenin geliştirilmesi esastır. Eğitim duyurularının eğitim tarihinden bir ay önce yapılmasına özen gösterilir.  Duyuru SÜMER Birimi aracılığıyla tek elden gerçekleştirilir ve talebin SÜMER`e gönderilmesinden sonra 2 iş günü içerisinde eğitim duyurusu yapılır.

 

b) Eğitimin planlanması aşamasında gelir-gider kalemleri göz önünde bulundurularak taslak gelir-gider bütçesinin hazırlanması zorunludur. Taslak gelir-gider bütçesi içinde meydana gelebilecek her türlü değişiklik sonrasında; mevcut katılımcıların başka bir duyuru aracılığıyla yapılacak sonraki eğitime ya da diğer illerde aynı içerikle düzenlenen bir eğitim mevcut ise o eğitimin katılımcılarına eklenmesiyle sürecin yönetilmesi sağlanmalıdır.

 

c) Öncelikli olarak Oda üyesi ve BTB sahibi firmaların çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda çevre mühendisliği ile ilişkili konuları ve güncel gelişmelere bağlı yeni konu başlıklarını gözeterek eğitimlerin planlanması esastır.

 

ç)   Birimler tarafından, 1 (bir) yıllık eğitim planları Oda Genel Kurulu`ndan sonra 1 ay içinde taslak olarak hazırlanır ve SÜMER`e gönderilir. Taslak eğitim planları bir sonraki yıl aynı tarihte yenilenerek SÜMER`e gönderilir. SÜMER`e gönderilen ÇMO Yıllık Eğitim Takvimi düzenlenerek gerekli duyurular gerçekleştirilir.

 

d) Eğitimler için her birime ait ön kayıt ve kesin kayıt listeleri oluşturulur. Kesin kayıt işleminin yapılabilmesi için eğitim bedelinin %30`unun (yüzde otuzunun) birime ait duyurulan banka hesabına yatırılmış olması şartı aranır. Katılımın iptal edilmesi durumunda bu bedel(%30) iade edilmez ve bu koşulun duyurusu eğitimler ile birlikte yapılır. Eğitimin Birim tarafından iptal edilmesi durumunda, katılımcıya ücret iadesi yapılır. Birim tarafından eğitim tarihinde herhangi bir erteleme yapıldığında alınan ön kayıt bedeli, ertelenen eğitim için geçerli olur. Katılımcı ertelenen eğitime katılmak istemezse ücret iadesi yapılır. Ön kaydı alınan katılımcının eğitime katılım engelinin bulunması durumunda (hastalık vb. durumlarda) belgelemesi koşuluyla ön kayıt bedeli iade edilir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarından kurum adına katılımlarda ön kayıt için kurum yazısı alınması gerekmektedir.

 

Yetersiz katılım nedeniyle iptal edilen eğitimlerin, eğitim tarihinden en az 4 gün önce katılımcılara ve SÜMER`e bildirilmesi zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Taleplerinin Yönetimi

Madde 7- (1) Yüz yüze eğitimlere ilişkin, birimlere ve SÜMER`e iletilen talebe esas üye/katılımcıların bulunduğu il göz önünde bulundurularak, öncelikli olarak en yakın ilde mevcut birim aracılığıyla talebin karşılanması sağlanmalıdır. İlde ÇMO birimi bulunmaması halinde en yakın birimin hizmet alanı kapsamındaki iller gözetilerek karar verilmelidir. Son aşamada talebin karşılanamadığı durumlarda en yakın planlanan eğitim listesine ön kayıt işlenecek şekilde Birimler tarafından SÜMER`e bildirimde bulunulmalıdır. Çevrim içi eğitimlerde ise üye/katılımcıların bulunduğu il fark etmeksizin talebin karşılanması esastır.

 

(2) Eğitim sürekliliğinin ve eğitim çeşitliliğinin sağlanması amacıyla farklı kategorilerde olmak üzere her Birimin en az 6 ayda bir eğitim düzenlemiş olması gerekmektedir.

 

(3)  Birimin 6 ay boyunca SÜMER kapsamında herhangi bir faaliyet göstermemiş olması veya gösterdiği faaliyet ile taslak gelir-gider bütçeleri ve gerçekleşen gelir-gider bütçeleri arasında %50`den fazla fark oluşması, çelişkiler bulunması halinde söz konusu birim SÜMER`e resmi yazı ile gerekçelerini bildirmek durumundadır.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eğitimin Mali Planlaması, Eğitim Sınıflamalarına Göre Ücretlendirmeler

Madde 8- (1) Eğitimlere ait taslak (planlanan) bütçeler, her bir (1) aylık döneme ait eğitimler ve bu eğitimlerin her biri için gelir-gider kalemlerine göre taslak bütçe bildirimi ile birlikte Birimler tarafından SÜMER`e gönderilir. Birimler tarafından gönderilecek taslak ve gerçekleşen bütçeler her eğitim için ayrı ayrı olmak üzere; her ayın 25`ine kadar bir sonraki ayın eğitim taslak bütçesi, yine her ayın 10`una kadar bir önceki ayın eğitim gerçekleşen bütçesi şeklinde olmak üzere SÜMER`e mail ve posta yoluyla iletilmesi zorunludur. Aynı ay içerisinde gerçekleşecek eğitim talepleri var ise eğitim taslak bütçesinin en az 10 gün önce SÜMER`e gönderilmesi ve SÜMER tarafından onaylanması gerekmektedir.

 

Hazırlanan taslak bütçelerde birimler tarafından daha önce aynı takvim yılı içinde gerçekleştirilmiş eğitimlerin taslak bütçeleri göz önünde bulundurularak aynı gider kalemleri için farklı bedellerin belirlenmesinin önüne geçilmesi esastır.

 

(2) Yüz yüze eğitimlerin düzenlenebilmesi için en az 10 kişilik katılım şartı aranır. Bunun dışında kalan durumlarda SÜMER`e gerekçeli bildirim yapılır. Bu değerlendirme/gerekçelendirme sırasında taslak bütçe üzerindeki gelir-gider oranları ve yapılan eğitimlerin gerçekleşen bütçelerindeki gelir-gider oranları da göz önünde bulundurulur. Çevrim içi eğitimlerde ise yine taslak bütçe üzerindeki gelir-gider oranları ve yapılan eğitimlerin gerçekleşen bütçelerindeki gelir-gider oranları da göz önünde bulundurularak en az katılımcı sayısı SÜMER Birimi tarafından belirlenir. Eğitimlerin verimliliği esas olduğu için çevrim içi eğitimlerde en fazla 50 kişilik katılım şartı aranır.

 

(3) Katılımcı ücretleri Üye, TMMOB Üyesi BTB`li firmada çalışanlar ve TMMOB`a üye olma zorunluluğu bulunmayıp BTB`li firmalarda çalışanlar ve Diğer olmak üzere dört kategoride belirlenen katsayılara göre hesaplanır.

 

Üye: Eğitim Ücreti

BTB`li firmada çalışanlar: Eğitim Ücreti*1,25

Diğer:  Eğitim Ücreti*1,50

 

(4) Yeterlilik gerektiren eğitimler dışında kalan eğitimlere, 4. sınıf öğrencileri katılabilir ve eğitim ücretinin %50`si oranında indirim uygulanır.

 

(5) ÇMO üyesi katılımcılar için aidat borcunun bulunmaması şartı aranır. Aksi halde katılımcı ücreti diğer katılımcı kategorisi üzerinden değerlendirilir.  Kamu kurumları ile yapılan Protokoller kapsamında düzenlenen eğitimlerde, yapılan Protokol koşulları geçerlidir. Eğitim ücretlendirmeleri Protokollerde netleştirilir.

 

 (6) Devam zorunluluğu olan eğitimlerde özel durumundan dolayı eğitime devam edemeyen katılımcılar, düzenlenecek diğer eğitime geçerli bir sebep beyan etmeleri halinde ücret ödemeden katılabilirler.

 

(7) Eğitim belgesinin kaybedilmesi ve yeniden talep edilmesi durumunda; Sertifika ise sertifika ücreti, katılım belgesi ise Oda Kayıt Belgesi bedeli karşılığında eğitim belgesi yeniden düzenlenir.

Eğitim Sınıflamalarına Göre Ücretlendirmeler

(8) Eğitimlerin kategorilerine göre katılımcı ücretleri Birimlerin yapmış olduğu çalışma doğrultusunda SÜMER tarafından belirlenir.

 

Açılacak eğitimlerin günlük ücretleri her yıl Aralık ayının son haftası taslak eğitim programları üzerinden belirlenen liste halinde yayınlanır.

 

(9) Eğiticiler için konaklama, ulaşım bedellerine yönelik olarak ise aşağıdaki şekilde uygulama yapılır:

 

Masraf Kapsamı

Karşılanacak Tutar

Konaklama

(Yalnızca Şehir Dışından Gelişlerde)

En fazla 250 TL/gün

 

(Harcama Belgesi ibrazı ile)

Ulaşım

Yolculuğun uçak, otobüs, yataklı tren, gemi gibi ulaşım vasıtalarıyla yapılması halinde yol ücreti bilet karşılığı ödenir. Görevli gidilecek yere özel araçla gidilecekse gidilen yerin uzaklığına ve benzin fiyatına bağlı olarak yol bedeli (YB) ödenir.

 

YB=yol(km)x1 litre kurşunsuz benzin fiyatıx0.12 formülüyle hesaplanır.

Eğitimin birim tarafından iptal edilmesi durumunda eğitmenin iptal süresi dolan uçak bileti ödemesi oda bütçesinden karşılanır.

Oda bütçesinden karşılanacak tüm ödemeler fiş-fatura karşılığında gerçekleştirilir.

 

 

(10) Eğitimlerde katılımcılar için yemek organizasyonu yapılmaz. Eğiticiler için öğle yemeği SÜMER işleyişi kapsamında Oda bütçesinden karşılanacaktır. İstanbul için günlük en fazla 50 TL, diğer şehirler için ise günlük en fazla 40 TL olacak şekilde organize edilmelidir.

 

(11) Yüz yüze eğitimlerde birimler tarafından, sürekliliği bulunan gider kalemleri (belgelendirme için baskı masrafları, kırtasiye masrafları, çay/kahve arası ikram masrafları, temizlik hizmet alımları vb.) için katılımcı kişi sayısı baz alınarak günlük 1 (bir) kişi 45 TL/gün olacak şekilde harcama dağılımı yaparak organize edilmesine özen gösterilmelidir.

 

Günlük hizmet alımları için en fazla 150 TL olarak gider pusulası kesilir.

 

Bu ücretler her yıl Aralık ayının son haftası taslak eğitim programları ile birlikte yeniden düzenlenir.

 

Eğitici bordrosu brüt ücret üzerinden hesaplanır ve taslak ve gerçekleşen bütçelerde brüt ücret üzerinden gösterilir.

 

(12) a)Eğitim ücreti talep etmeyen eğiticilere, katkı sağladığı rayiç bedeli üst limit olmak üzere ulaşım masrafları harcama belgesi ibrazı karşılığında ödenir. Oda, Şube asil ve yedek yönetim kurulu üyelerine, il ve ilçe temsilciliği yönetim kurulu üyelerine eğitici ücreti ödenmez.

 

b) Oda bünyesinde çalışan teknik personellerin eğitimlerde eğitici olarak görev almaları halinde eğitici ödemesi yapılmaz. Ancak eğitimin hafta sonu ve mesai saatleri dışında olması halinde mesai ücreti verilir.

 

c) Eğitmenler için ilgili meslek odalarına kayıt şartı aranır. Aynı bölgede eğitim verecek Oda üyesi çevre mühendisi eğitmen mevcut ise başka meslek dalında yer alan eğitmen eğitim veremez. Eğitmen seçiminde öncelik Oda üyesi çevre mühendislerine verilecektir. Oda üyesi eğitmenlerin aidat borcunun bulunması halinde, üyenin onayı alınarak aidat borçlarının eğitim ücretinden mahsup edilmesine öncelik verilmelidir.

 

(13) Eğitim türlerine göre ücretlendirmeler aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.  Meslek içi eğitimlerden özel olarak protokoller çerçevesinde düzenlenen eğitimler için ayrı ücret tarifeleri belirlenebilir.  Bu kapsamda protokol yapılmadan önce OYK kararı esastır.

2021 Yılı Katılımcı Ücretleri (TL/gün)

2021 yılı Eğitmen Ücretleri (TL/saat)

 

Örgün Eğitimler

Online Eğitimler

Mevzuat Eğitimi

176

88

50

Yönetim Sistemi Eğitimi

242

121

50

Teknik Eğitim

374

187

60

AB Müktesebatına Dair Eğitimler

İçerik kapsamına göre belirlenecektir. (TE, ME, YS)

İçerik kapsamına göre belirlenecektir. (TE, ME, YS)

88

SÜMER Dışı Eğitimler

Tüm süreci ile Oda YK kararına bağlıdır.

Tüm süreci ile Oda YK kararına bağlıdır.

110

 

Hali hazırda yürürlükte olan protokollerden Gürültü Eğitimleri ile ilgili olarak aşağıdaki tarife uygulanacaktır.

Eğitim Kapsamı

Eğitim Süresi

Eğitici

Ücreti

Akademisyen

 

Eğitici

Ücreti

Katılımcı Ücreti

(Borçsuz Üye)

Katılımcı Ücreti Diğer

A-1

14 saat

110 TL/saat

60 TL/saat

-

385 TL

A-2

25 saat

110 TL/saat

60 TL /saat

660 TL

770 TL

B-1

32 saat

110 TL/saat

60 TL/saat

1155 TL

1265 TL

B-2

(Karayolu,Demir yolu,Havayolu)

30 saat

 

110 TL/saat

60 TL/saat

1485 TL

1815 TL

Her biri için 495 TL

Her biri için 605 TL

C-1 Tipi Bina Akustiği

30 saat

 

110 TL/saat

60 TL/saat

 

990 TL

 

1265 TL

 

C-2 Tipi Eylem Planlarının Hazırlanması

40 saat

110 TL/saat

60 TL/saat

 

1540 TL

 

1760 TL

 

 

(14)-  a) Mevzuat Eğitimi, Yönetim Sistemi Eğitimi, Teknik Eğitim, AB Müktesebatına Dair Eğitimler ve Diğer Eğitimler kapsamında kurumlardan gelen grup indirimi talepleri doğrultusunda fiyat değerlendirilmesi yapılması, teklif gönderilmesi sürecinde SÜMER kararı esas olup, Birimlerimize gelen taleplerin SÜMER`e iletilmesi gerekmektedir.

 

b) Diğer eğitimler kapsamında değerlendirilecek eğitimlerde  (Bilirkişilik, Yeşil Yıldız vb.) SÜMER`in görüşü doğrultusunda OYK süreci merkezi olarak yürütme kararı alabilir ve uygulama esasları, genelge vs. ile sürecin yürütülmesini merkezi olarak üstlenebilir.

 

(15) ÇMO üyesi katılımcıların işsiz olduğunu SGK dökümleri ile belgelemesi halinde oda organlarından eğitim alması için yıllık üyelik aidatı ödeme şartı aranmaz.

 

(16) Eğitimin yetkili bir eğitim kuruluşu tarafından verilmesinin planlanması durumunda 3 ayrı teklif alınarak Birim değerlendirmesi ile birlikte SÜMER`e bildirilmesi ve uygun görülen firma ile düzenlenen sözleşmenin imzalanmak üzere OYK`ne iletilmesi gerekmektedir.

 

(17)  Eğitimler esas olarak Çevre Mühendisleri Odası ve TMMOB`ye ait salonlarda gerçekleştirilir. Eğitimlerde destek ve sponsorluk alınması durumunda TMMOB ve Bağlı Odaların Düzenleyeceği Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulama Esasları Yönergesi çerçevesinde hareket edilecektir.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Eğitim Belgeleri, Belge İçerikleri ve Arşivleme

Madde 9- (1)  Kategorilerine göre eğitimler aynı içerik ve sürelerde verilmelidir.

 

(2) Yüz yüze eğitimlerde katılımcılar için hazırlanan tüm bilgilendirici dokümanların eğitim günü katılımcılara hazır şekilde dağıtılması, çevrim içi eğitimlerde ise çevrim içi eğitim platformuna yüklenmesi esastır. Bununla birlikte eğitimde kullanılan belgelerin tamamının her eğitim kategorisine göre birimler tarafından kullanılan doküman, belge, notlar, kitaplar, kitapçıklar, vb. elektronik ortamda yedeklenmek üzere SÜMER Biriminde arşivlenerek saklanır.

 

(3) Eğitimlerin kategorilerine göre her biri için birimlerde kullanılmak üzere aynı içeriğe sahip dokümanlar hazırlanmalıdır. Eğitimlerde bugüne kadar kullanılan ve basılı bulunan dokümanların bitirilmesi sonrasında yeni basılacak dokümanlar için Çevre Mühendisleri Odası`na bildirim yapılmalıdır.

 

(4) Eğitimlerin kategorilerine göre eğiticilerin bilgileri elektronik ortamda arşivlenir. Ayrıca bu kapsamda oluşturulacak eğitici havuzu için birimler, bu bilgileri güncelleme çalışmalarını 3(üç)`er aylık dönemlerle yapar.

 

(5) Eğitici havuzunun geliştirilmesi amacıyla her birim kendi ilinde ve kendine bağlı olan illerde araştırma yapar.

 

(6) Eğitim katılımcılarının diploma unvanı, e-posta, GSM no, eğitim sınav notu (sınavlı eğitimler için) bilgilerinin ÇEVREBİS sisteminde kayıt edilmesi gerekmektedir. Kayıtlı listeler elektronik ortamda eğitim kategorilerine göre SÜMER Birimi bilgisayarında arşivlenir.

 

(7) Sınav yapılacak şekilde planlanan eğitimlerde başarılı olan katılımcılara başarı belgesi düzenlenir. Uygulama esasları ve protokole tabii olmayan eğitimlerde katılımcıların en fazla iki sınav hakkı bulunmaktadır. İki sınavda da başarısız olan katılımcılar ücretini ödemek suretiyle yeniden eğitime tabi tutulur.

 

(8) Eğitim sonunda katılımcılar tarafından anket formu doldurulur. Birimler eğitim sonunda anket formlarının doldurulduğunu kontrol eder.

 

(9) Eğitimlerin tamamlanması ile birlikte katılımcılar arasında anket yapılır, sunulacak anket formlarının içeriği her birimde aynı olur.

 

(10) Toplamda 3 eğitim anket ortalaması sonucunda 80 puanın altında kalan eğitmenler bir yıl süre ile Oda eğitimlerinde görev alamazlar. Toplamda 3 eğitim anket ortalaması sonucunda 80 puanın altında kalarak 1 yıl süre ile oda eğitimlerinde görev alamayan eğitmenlerin; tekrar görev almaya başladıkları tarih itibariyle 1 eğitim anketi sonucunda 80 puanın altında kalmaları durumunda 1 yıl süre ile oda eğitimlerinde görev alamazlar.

 

(11) Katılımcı belgeleri, ÇEVREBİS aracılığıyla düzenlenir.

 

(12) Ücretsiz yapılan bilgilendirme eğitimleri için sertifikaların ÇEVREBİS sisteminden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

(13) Birimler, birer aylık eğitim dönemlerinin ardından eğitim raporlarını hazırlayarak takip eden ayın en geç 10 una kadar SÜMER`e göndereceklerdir. Bu raporlarda, anket sonuç formları (anketlerin asılları ile birlikte), her bir eğitim için gerçekleşen gelir gider tabloları, eğitim notlarından birer örnek, eğitici bilgileri ve katılımcıların profilini ifade eden istatistiki bilgiler yer alacaktır.

 

Eğiticiler için eğitimlere ilişkin anlatılan konu başlıklarına ilişkin ders saatleri tablo halinde hazırlanacaktır.

 

(14) Birimlerin yaptıkları eğitimlere göre değerlendirilmesi SÜMER Danışma Kurulu`nda SÜMER YK tarafından gerçekleştirilir. Yapılan değerlendirmeler rapor haline getirilerek OYK`nin onayına sunulur ve OYK tarafından Oda, Şube ve Temsilcilikler ile paylaşılır.

 

BEŞİNCİ KISIM

Eğitimde Sürekliliğin Sağlanması, Eğitim Kalitesinin Sürdürülmesi, Planlama Adımlarının Ortaklaştırılması

Madde 10- (1) Meslek içi eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitimler, üyelerin taleplerini karşılayacak şekilde ve planlanma aşamasında en az bir (1) ay öncesinde üyelere ve kamuoyuna duyurulur. Bu gereğin yerine getirilmesi amacıyla her birim öncelikli olarak birimde kayıtlı bulunan tüm üyelerine ulaşabilmek üzere çalışma yapar.

 

(2) Eğitimlerin birimler arası paralellik göstermesi ve belirli kapsamlar dâhilinde standartlaştırılarak, farklılıkların ortadan kaldırılması için SÜMER ile ilgili ayrı bir izleme ve değerlendirme raporu hazırlanır. Bu rapor öncelikli olarak birimler arası durumu yansıtmak sonrasında ise üyelerin ihtiyaçlarının ve önerilerinin alınabilmesi için üyeler ve de kamuoyu ile paylaşılır. Bu raporda çeşitli değerlendirme kriterleri kullanılabilecek olup, birimler tarafından gönderilen her türlü bilgi ve belge bu değerlendirmeye esas alınacağından, birimlerin Oda`ya göndereceği tüm bilgi ve belgeler için hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Değerlendirme raporu için ayrıca eksik bilgi/belge talebi yapılmaz. SÜMER Değerlendirme Raporu, Oda`nın bu başlıktaki idari ve mali denetimlerine de altlık oluşturur. SÜMER Değerlendirme Raporu; SÜMER YK tarafından hazırlanarak yılda bir defa OYK`ne sunulur.

 

(3) Eğitimler ile ilgili kamuoyuna açık olarak en az 2 yılda bir genel bir anket çalışması düzenlenmelidir. Bu kapsamda her birim bağlı illeri ve hizmet verdiği ilde bu çalışmanın sonuçlandırılabilmesi için sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir.  Anket sonuçlarına göre eğitim işleyişi ile ilgili güncellemeler yapılabilir.

 

ALTINCI KISIM

Çeşitli Hükümler ve Yürürlük

Çeşitli Hükümler

Madde 11- (1) Bu Yönerge kapsamında oluşturulan kurulların çalışma takvimi ile ilgili düzenlemesi OYK tarafından koordine edilir.

(2) Yönerge kapsamında yer verilmeyen hususlar; gerekli görüldüğünde SÜMER Danışma Kurulunda değerlendirilerek SÜMER Yürütme Kurulu tarafından gündeme alınmak koşuluyla görüşülerek OYK`nin onayına sunulur.

 

Yürürlük

Madde 12-(1) Bu Yönerge Oda Yönetim Kurulu onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve her yıl Ocak ayında yenilenir.

 

 

 


 

Tüm Oda Mevzuatı »