TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Mevzuat

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

 

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ

KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(YÖNETMELİK NO: 2009/….)(Taslağı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitki genetik kaynaklarının kayıt altına alınma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili birimleri ve bu amaca yönelik faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiliğe haiz kuruluşlara ait bitki genetik kaynaklarının kayıt altına alınmasıyla ilgili hususları kapsar. Orman ağaçları bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 28/10/2005tarihli ve 5414 sayılı Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma enstitüsü: Bitki genetik kaynaklarının toplanması, korunması, karakterizasyonu, kullanılması ve bitki çeşitlerinin ıslahı ile ilgili faaliyet gösteren ve Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen kamu kuruluşlarını,

b) Araştırma kuruluşu: Bakanlıkça araştırma yapmak üzere yetkilendirilen, 5553 sayılı Kanun kapsamında kurulan ilgili Alt Birliğe üye olan, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz özel sektör tohumculuk kuruluşlarını,

c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

ç) Birlik: Kanunlarla kuruluşuna izin verilmiş ve bitkisel ürünlerle ilgili faaliyet gösteren kuruluşları,

d) Bitki Genetik Kaynakları (BGK): Bugün veya gelecek için her türlü gerçek ve potansiyel değer taşıyan işlevsel kalıtım birimleri içeren her türlü bitkisel materyali,

e) BGK çeşitlilik merkezi: Bitki Genetik Kaynakları olan ve olabilecek türlerin doğal koşullarda yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiği coğrafi alanı,

f) BGK kayıt sistemi: Kütük, Tanımlama Listeleri, Tanımlama Kodu ve Belgeleme Verilerinin birlikte bulundurulduğu bilgi muhafaza sistemini,

g) BGK orijin merkezi: BGK olan ve olabilecek kültüre alınmış veya yabani bitki türlerinin ayırt edici özelliklerini ilk kazandığı coğrafi alanı,

ğ) Bülten: İçeriği Genel Müdürlükçe belirlenen BGK Kayıt Komitesinin aldığı kararların ve BGK listelerinin yayınlandığı dokümanı,

h) Doğal popülasyon: Belirli bir bölgede doğal ortamda yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğunu,

ı) Dokümantasyon verileri: Kayıt altına alınmak üzere müracaatı yapılacak bitki genetik kaynak materyali ile ilgili resim, slâyt, video, elektronik ve basılı veriler dâhil olmak üzere her türlü veriyi,

i) Durulmuşluk: BGK materyalinin tekrarlanan üretimlerden sonra veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalmasını,

j) Farklılık: Yeni materyalin mevcut BGK materyalinden morfolojik ve/veya moleküler olarak en az bir kalıtsal özellik yönünden farklılığını,

k) Geleneksel bilgi: Geçmişten gelen, çok uzun bir süreç içersinde geleneksel olarak üretilen ve kullanılan, belirli bölgesel ya da yerel uygulamalarla olgunlaşan, yerel bitki örtüsünün ve doğal varlıkların farklı amaçlar için farklı yöntemlerle kullanımını esas alan her türlü toplumsal bilgiyi,

l) Gen bankası: Bakanlık ve kanunen yetkilendirilmiş resmi kurumlar tarafından kurulan, tohumla üreyen bitkilerin tohumları veya vejetatif yolla yetiştirilen bitkilerin vejetatif kısımları (çelik, aşı gözü, soğan, yumru, rizom, hücre, doku, embriyo, polen, vb.) gibi bitki genetik kaynaklarının üretim materyallerin doğal ortamlarının dışında muhafaza edildiği, açık veya kapalı kontrollü ortamları,

m) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü (TAGEM),

n) Herbaryum: Bilimsel yöntem ve tekniklerle toplanmış, önemli özelliklerini kaybetmeksizin kurutularak özel yöntemlerle muhafaza edilen bitki ya da bitki kısımlarını kapsayan, kabul edilmiş bir sınıflama sistemine göre düzenlenmiş koleksiyonu,

o) Karakterizasyon: BGK materyalinin morfolojik özelliklerini ortaya koyan temel taksonomik bilgiler ile varsa moleküler tanımlama bilgilerini,

ö) Komite: BGK`nın kayıt altına alınması için yapılan başvuruları değerlendirmek üzere Genel Müdürlük tarafından bitki grupları dikkate alınarak davet edilen uzmanlardan oluşan Bitki Genetik Kaynakları Kayıt Komitesini,

p) Kullanım hakkı: BGK materyalini kayıt ettirmek üzere başvuran gerçek veya tüzel kişiye verilen ve on senede bir yenilenen BGK materyali üzerindeki tasarruf yetkisini,

r) Küçük çiftçi: Arazi varlığı 60 da ve altında olan çiftçiyi,

s) Kütük: Bu yönetmelik kapsamında kayıt altına alınan BGK kapsamına giren materyalin kayıt verilerinin yer aldığı sicili,

ş) Materyal Transfer Antlaşması (MTA): BGK materyali ile çalışma talebi bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile BGK materyalinin kullanım hakkı sahibi arasında imzalanması zorunlu olan ve Ek-3`de verilen yazılı antlaşma metnini,

t) Numune: Kayıt altına alınan BGK materyalinin tüm özelliklerini taşıyan bir örneğini,

u) Özel Tohum Bankası: Bakanlık ve kanunen yetkilendirilmiş resmi kurumlar haricindeki gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık izni ile kurulan, kültüre alınmış bitki türlerinin tohumla üreyen bitkilerin tohumları veya vejetatif yolla yetiştirilen bitkilerin vejetatif kısımları (çelik, aşı gözü, soğan, yumru, rizom, hücre, doku, embriyo, polen, vb.) gibi üretim materyallerinin doğal ortamlarının dışında muhafaza edildiği, açık veya kapalı kontrollü ortamları,

ü) Pasaport bilgileri: Bitki genetik kaynaklarının toplanması sırasında derlenen bilgileri,

v) Saf hat: Bitki ıslahı yöntemleri kullanılarak yeni kalıtsal özellikler kazandırılmış farklı, durulmuş ve yeknesak bitkisel materyali,

y) Şahsi ihtiyaç: 60 da ve altındaki arazilerde yapılacak üretim için kullanılacak BGK`na ait tohumluk miktarını,

z) Tanımlama kodu: Her bir BGK materyali için verilen ve tek olan, harf ve rakamlardan oluşan, materyalin coğrafi orijinini, türünü, muhafaza edildiği sorumlu kuruluşu, kayıt yılı ve sıra numarasını gösteren kodu,

aa) Tanımlama listesi: BGK materyalinin pasaport ve karakterizasyon verilerini içeren bilimsel esaslara göre hazırlanmış belgeleri,

bb) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tane, yumru, soğan, soğancık, fide, fidan, çelik, aşı gözü gibi generatif ve vegetatif kısımlarını,

cc) Yeknesaklık: BGK materyalinin çoğaltımı esnasında, çoğaltma metoduna bağlı olarak beklenen varyasyonun dışındaki diğer özellikler yönünden bir örneklik göstermesini veya yeterince homojen olmasını,

çç) Yerel popülâsyon: Belirli bir bölgedeki yerel üreticiler tarafından çok uzun yıllardan beri geleneksel olarak üretilmekte olan ve o yöreye uyum sağlamış belirli bir türe ait bireyler topluluğunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Altına Almaya İlişkin Genel Esaslar

 

Başvuru

MADDE 5– (1) Bitki Genetik Kaynakları(BGK) ile ilgili her türlü iş ve işlemleri Bakanlık, Genel Müdürlük eliyle yürütür.

(2) BGK kayıt başvuru işlemleri Genel Müdürlük ve EK-1`deki araştırma enstitüleri tarafından yürütülür.

(3) Başvuru ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) BGK kayıt başvurusu, gerçek ve tüzel kişilerce en yakın araştırma enstitüsüne, araştırma enstitülerince ise Genel Müdürlüğe yapılır.

b) Doğal ve yerel popülâsyonların BGK olarak kayıt altına alınması için aşağıda sayılan T.C. vatandaşı gerçek veya tüzel kişiler, başvuru yapma hakkına sahiptir.

1) Köy veya belde tüzel kişilikleri,

2) Köy kalkınma kooperatifleri,

3) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı ve yerleşik gerçek kişiler,

4) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı yerleşik halk tarafından kurulan gönüllü kuruluşlar,

5) Bakanlığın ve ilgili Bakanlıkların merkez ve yerel teşkilatları,

6) Birlikler,

7) Üniversiteler,

8) TÜBİTAK,

9) Bakanlıkça yetkilendirilmiş Özel Tohum Bankaları

10) Bakanlıkça yetkilendirilmiş botanik bahçeleri,

c) Orijin merkezi ve/veya çeşitlilik merkezi Türkiye`de bulunmayan türlerin doğal ve yerel popülâsyonları için aşağıdakiler tarafından başvurulabilir.

1) Bakanlığın ve ilgili Bakanlıkların merkez ve yerel teşkilatları,

2) Birlikler,

3) Üniversiteler,

4) TÜBİTAK,

5) Araştırma kuruluşları,

6) Bakanlıkça yetkilendirilmiş Özel Tohum Bankaları,

7) Bakanlıkça yetkilendirilmiş Botanik Bahçeleri,

ç) Geliştirilmiş popülasyonların veya saf hatların BGK olarak kaydedilmesi için başvuru, bunları geliştiren gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır.

d) Yurt dışından getirilen geliştirilmiş popülasyonların veya saf hatların başvurusu, bunları geliştirenden alınan yetki belgesi sahibince yapılır.

e) Doğal ve yerel populasyonların BGK olarak kayıt altına alınması için aşağıdaki belgelerle başvurulur.

1) Başvuru dilekçesi,

2) Başvuru sahibi gerçek kişilerin nüfus cüzdanı suretleri, ikamet belgeleri ve iletişim bilgileri,

3) Başvuru sahibi kamu tüzel kişilerin en üst yöneticilerinden, diğerlerinin ise yönetim kurullarından alınmış yetkilendirme belgesinin aslı ve iletişim bilgileri,

4) Araştırma kuruluşlarının Bakanlıktan almış oldukları araştırma yetki belgesi ile 5553 sayılı Kanun kapsamında kurulan ilgili alt birliğe üyelik belgesinin kopyaları,

5) Tanımlama listesi,

6) Dokümantasyon verileri,

7) Numune,

8) Bu Yönetmelikte belirtilen kullanım hakkı ile ilgili şartlara uyulacağına dair taahhütname.

f) Geliştirilmiş popülâsyonların ve saf hatların BGK olarak kayıt altına alınması için aşağıdaki belgeleri içeren dosyası ile başvurulur.

1) Başvuru dilekçesi,

2) Başvuru sahibi gerçek kişilerin nüfus cüzdanı suretleri ve ikamet belgeleri,

3) Başvuru sahibi kamu tüzel kişilerinin en üst yöneticilerinden, araştırma kuruluşlarının ise yönetim kurullarından alınmış yetkilendirme belgesinin aslı,

4) Gerçek kişilerin veya araştırma kuruluşlarının Bakanlıktan almış oldukları araştırma yetki belgesinin ve 5553 sayılı Kanun kapsamında kurulan alt birliklere üyelik belgelerinin kopyaları,

5) Tanımlama listesi,

6) Dokümantasyon verileri,

7) Numune,

8) Başvuru sahibinin iletişim bilgileri,

9) Bu Yönetmelikte belirtilen kullanım hakkı ile ilgili şartlara uyulacağına dair taahhütname,

10) BGK başvuru ücretinin dekontu,

11) Başvuru sahibinin iletişim bilgileri.

(4) Bu maddenin (e) ve (f) bentlerinin (7) numaralı alt bentlerinde istenen numuneler, Komitenin kararını takip eden doksan gün içinde başvurunun yapıldığı araştırma enstitüsüne gönderilmek zorundadır. Numunesi gönderilmeyen materyal BGK olarak kayıt edilmez. Vejetatif olarak çoğaltılanlar, ağaçlar ve diğer canlılarda ise komite kararını takip eden doksan gün içinde BGK`nın bulunduğu yerde, Komite tarafından oluşturulacak bir heyet tarafından yapılacak tespitin sonucuna göre kayıt işlemi tamamlanır. Vejetatif olarak çoğaltılanlarda mevsimin uygun olmaması halinde Komitenin tespit edeceği bir tarihte kontrol yapılır. Bu süre doksan günü geçemez.

(5) Aynı BGK için birden fazla başvuru olması durumunda;

a) Doğal ve yerel popülâsyonların orijin ve çeşitlilik merkezine yakın olana,

b) Orijini ve/veya çeşitlilik merkezi Türkiye`de bulunmayanlar için ilk başvurana,

c) Geliştirilmiş popülâsyonların ve saf hatları geliştirene,

ç) Yurt dışından getirilen geliştirilmiş popülâsyonların ve saf hatlar için birden fazla yetki alınması durumunda ilk yetki sahibine,

öncelik verilir.

Başvuru dosyasının kabulü

MADDE 6- (1) Başvuru dosyaları ile ilgili işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Başvuru dosyaları başvuru sahibinin bulunduğu yere en yakın araştırma enstitüsüne teslim edilir.

b) Başvuru dosyası alındıktan sonra, alan kuruluş tarafından, bu Yönetmeliği 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında istenen belgelerin tamam olup olmadığı on beş iş günü içinde kontrol edilir.

c) Eksikleri varsa tamamlanması için başvuru sahibine otuz iş günü süre verilir. Bu süre içinde tamamlanmayan dosyalar başvuru sahibine iade edilir.

ç) Başvurusu iade edilenler, eksiklerini tamamlayarak tekrar başvuru yapabilirler.

d) Eksiksiz dosyalar Genel Müdürlüğe gönderilir.

e) Araştırma enstitülerinin kendi adlarına yaptıkları BGK kayıt başvuruları Genel Müdürlükçe incelenir. Eksik olanların tamamlanması için otuz iş günü süre verilir.

f) Evrakları tamam olan dosyalar Genel Müdürlükçe Komiteye sunulur.

Kayıt

MADDE 7- (1) Bir bitki materyali, bir bütün halinde BGK olarak kaydedilir. Herhangi bir bitki parçası BGK olarak kaydedilemez.

(2) BGK olarak değerlendirilecek bitki materyali üzerinde her türlü üretim, ticari kullanım, araştırma-geliştirme, ıslah ve biyoteknolojik çalışmanın yapılabilmesi için BGK olarak kaydedilmesi zorunludur.

(3) Ticarete konu edilmemek kaydıyla, kayıtlı BGK`nın her türlü araştırma-geliştirme, ıslah ve biyoteknolojik çalışmalarda kullanılması, bu Yönetmelikte belirlenen şartlar sağlanmak kaydıyla serbesttir.

(4) Ticarete konu olmamak ve şahsi ihtiyaç miktarıyla sınırlı kalmak kaydıyla kayıtlı BGK`na ait tohumlukların, tohumluk olarak kullanımı ve mübadelesi serbesttir.

(5) Kayıtlı BGK` nın yaprak, sap, sürgün, tane, meyve, kök, yumru, soğan, soğancık, fide, fidan, çelik gibi kısımlarının tohumluk olarak kullanımı hariç, diğer ticari amaçlarla üretimi ve kullanımı serbesttir.

(6) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı doğal ve yerel popülâsyonlar Bakanlık adına, geliştirilmiş popülâsyonlar veya saf hatlar, geliştiren ve/veya yetki belgesi sahibi adına kaydedilir.

(7) Üretimden kalkmış çeşitler kullanım hakkı Bakanlığa ait olmak üzere doğrudan BGK olarak kaydedilir. Bu çeşitlerin Kanun kapsamında yeniden tescil edilmesi durumunda kütükten çıkartılır.

(8) Halka mal olmuş çeşitler, sertifikalı tohumluk üretimleri devam ettiği sürece BGK olarak kayıt edilemez.

BGK kayıt sistemi

MADDE 8- (1) BGK Kayıt Sistemi, tüm verilerin içinde bulunduğu sistem olup, oluşturulma işleyiş şekli aşağıda belirtilmiştir.

a) BGK Kayıt Sistemi, Kütük, Tanımlama Listeleri, Tanımlama Kodu ve Dokümantasyon Verilerinin birlikte bulundurulduğu bilgi muhafaza sisteminden oluşur ve Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

b) BGK Kayıt Sistemine kaydedilen her bir BGK`na bir Kütük numarası verilir. Kütükte, kaydedilen bitkinin türü, alt türü, çeşidi, başvuru sahibi, kullanım hakkı sahibi, Komite karar tarih ve sayısı ile Tanımlama Kodu yer alır.

c) BGK Kayıt Sistemine kayıt, Bakanlık tarafından kurulan Komitenin kararına göre yapılır.

ç) BGK kayıt sistemine alınan her bir BGK için Komite tarafından bir Tanımlama kodu verilir ve Kütüğe kaydedilir.

d) Kütüğe kayıt için içeriği bu Yönetmelikle belirlenen başvuru dosyasının eksiksiz olarak ve belirtilen tarihte sunulması zorunludur.

e) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan toplamalardan ve ıslah çalışmalarından elde edilecek BGK için bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra en geç beş yıl içinde Bakanlığa başvuru yapılmak zorundadır.

f) Kütüğe kayıt amacıyla başvurusu yapılacak BGK ile ilgili tespit ve toplama çalışmalarının yapılması için araştırma enstitüleri ile üniversiteler hariç tüm gerçek ve tüzel kişiler, 15/8/1992 tarihli ve 21316 sayılı Resmi Gazete`de yayımlananBitki Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Genel Müdürlükten izin alırlar. Kamu araştırma enstitüleri ve üniversiteler ise yapacakları doğadan toplama çalışmalarıyla ilgili olarak, çalışma başlamadan önce amaç ve içeriği, çalışma tamamlandıktan sonra alınan sonuçlar hakkında Genel Müdürlüğü yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdürler.

g) Tanımlama listeleri BGK kaydı için başvuru yapanlarca doldurulur. Tanımlama listelerindeki eksik, yetersiz ve yanlış bilgiler ret nedenidir.

ğ) Dokümantasyon verileri başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça geliştirilen kriterlere göre hazırlanır ve eksiksiz olarak teslim edilir. Dokümantasyonun bilimsel yeterliliğinden başvuru sahibi sorumludur. Dokümantasyon verilerinin doğru olmaması halinde başvuru reddedilir.

h) Tanımlama listesi ve dokümantasyon verileri yanı sıra, BGK materyalinin herbaryum örneği ve gen bankası materyalini oluşturacak numune de verilir.

ı) BGK üzerinde fikri veya sınaî mülkiyet hakkı olması halinde bu durum dokümantasyon verilerinde belirtilmek zorundadır.

i) BGK Kayıt Sistemine kayıtlı materyal listesi "Ulusal Bitki Genetik Kaynakları Listesi" olarak Genel Müdürlüğün elektronik sayfasında yayınlanır. Ayrıca her yılın Mart ayında, bir defaya mahsus olmak üzere aynı liste basılı olarak bültende yayımlanır.

j) Genel Müdürlük, BGK Kayıt Sistemine kayıtlı BGK`na ait bilgilerinden, gizli olanlar hariç, hangilerinin yayınlanacağına karar verir ve kendi elektronik sayfasında yayınlar.

k) Doğal ve yerel popülâsyonlardan kayıt ettirilen BGK`nın koordinatlarını gösterir bilgiler, üretici isim ve adresleri ile geleneksel bilgi kapsamına giren kullanım şekilleri kesinlikle yayımlanamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komite, Değerlendirme, Kullanım Hakkı, Toplama Talepleri ve Yasaklar

 

Komitenin oluşumu ve çalışma şekli

MADDE 9- (1) Komite, Genel Müdürlükten iki, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden bir, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünden bir, araştırma enstitülerinden üç, ziraat fakültelerinden üç, eczacılık fakültelerinden bir, fen ve fen-edebiyat fakültelerinden iki, Çevre ve Orman Bakanlığından bir, Türkiye Tohumcular Birliğinden bir, Bitki Islahçıları Alt Birliğinden bir temsilci olmak üzere onaltı temsilciden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde, oy kullanma hakkı olmamak kaydı ile komiteye uzmanlar dahil edilebilir. Komitenin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

(2) Komite, yılda en az bir kez ve gündemli olarak toplanır. Toplantı gündemi ve başvuru dosyaları Genel Müdürlük tarafından Komite üyelerine, toplantıdan en az on beş gün önceden iletilir. Komite, her toplantıda bir oturum başkanını kendi arasından seçer. Komitenin toplanma yeter sayısı dokuz olup kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Azınlıktaki oyların gerekçeleri karar dokümanı ekinde yer almak üzere hazırlanacak bir tutanağa yazılır ve azınlıktaki oy sahipleri ve oturum başkanı tarafından imza altına alınır.

(4) Komitenin aldığı kararlar toplantı bitiminde katılan üyeler tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğe teslim edilir.

(5) Komitenin çalışmaları ile ilgili tüm masraflar ile komite üyelerinin ve komiteye davet edilenlerin yolluk ve harcırah giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır.

Değerlendirme

MADDE 10- (1) Başvuruların değerlendirilmesi Komite tarafından aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Komite BGK`nı, bilimsel, teknik, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir.

b) Komitenin kararları, Genel Müdürlük elektronik sayfasında otuz iş günü süreyle duyurulur.

c) Bültenin yayımlanma süresi sona erdikten sonraki onbeşinci iş gününün sonuna kadar, üçüncü gerçek veya tüzel kişiler itirazlarını başvuru yapılan kuruluşa yaparlar.

ç) İtirazlar, takip eden ilk Komite toplantısında incelenir. İlave bilgi ve belge istenecekse, bu bilgi ve belgelerin tamamlanması için başvuru sahibi ve itiraz sahibine en az otuz en çok altmış iş günü süre verilir. Verilen süre sona erdikten sonra Komite Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte toplantıya çağrılır. Bu toplantıda itiraz karara bağlanır. Komite, başvuru ve itiraz sahiplerini sözlü olarak dinlemek üzere davet edebilir.

d) Komitenin kararları, mahkemeye açık olmak üzere, nihai karardır.

e) Komitenin nihai kararı Genel Müdürlük elektronik sayfasında ve bültenle kamuya duyurulur.

f) Genel Müdürlük, kabul edilen başvuruları Kütüğe kaydeder ve başvurusu kabul edilenlere, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre numuneler teslim edildikten sonraki otuz iş günü içinde bir kayıt ve kullanım hakkı belgesi düzenler.

g) Başvurusu Komite tarafından reddedilen BGK materyali ile ilgili yeni bir başvuru yapılabilmesi için en az bir yıl geçmesi gerekir. Bu durumdaki BGK için tekrar başvuru hakkı, feragat ettiğini yazılı olarak bildirmediği sürece, ilk başvurana aittir.

ğ) Aynı başvurunun iki defa reddedilmesi durumunda başvuru hakkı;

1) Doğal ve yerel popülâsyonların ile orijini ve/veya çeşitlilik merkezi Türkiye olmayan BGK için Bakanlığa geçer.

2) Geliştirilmiş popülâsyonların ve saf hatların başvuru hakkı ilk başvuru yapanda kalır. Ancak aradan en az üç yıl geçmeden yeni bir başvuru yapamaz.

(2) BGK`nın kütükte kalma ve kullanım hakkı sahipliği süresi, bültende kaydın kamuya ilan edilmesi tarihinden itibaren on senedir.

Kullanım hakkı

MADDE 11- (1) BGK`nın kullanım hakkı, adına kayıt yapılan gerçek veya tüzel kişiye aittir.

(2) Kullanım hakkı, Komite kararı ile on yıllık dönemler halinde uzatılabilir. Kullanım hakkını uzatmak için on yıllık süre sona ermeden en geç otuz iş günü önce, kullanım hakkı sahibi yenileme başvurusu yapabilir. Yenileme başvurusu yapılmadığı ve sürenin geçirilmesine ilişkin bir mücbir sebep sunulamadığı takdirde;

a) Doğal ve yerel popülâsyonlardan kayıt ettirilen BGK`nın kullanım hakkına ilişkin kararı Bakanlık verir.

b) Geliştirilmiş popülâsyon veya saf hatlara ilişkin BGK kullanım hakkı sahipliği Bakanlığa devredilmiş sayılır.

(3) Doğal ve yerel popülâsyonlardan kayıt ettirilen gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı kaynaklı BGK materyalinin kaydı için başvuru yapanlar, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar dâhilinde, kendi ihtiyaçları ile sınırlı kalmak ve yalnızca kendileri tarafından yürütülmek kaydı ile ticari kullanım ve üretim, araştırma ve geliştirme, ıslah ve biyoteknolojik çalışmalar yapabilirler.

(4) BGK materyalinin ikinci gerçek ve tüzel kişilere kullandırılması MTA ile yapılır. MTA`da belirtilen şartlara uyulmaması halinde kullanım izni iptal edilir. Uyumsuzlukla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür. Yeniden bir kullanım iznine müracaat için en az iki yıl geçmesi gerekir.

(5) BGK materyalinin kullanımı için miktarı her yıl Bakanlıkça belirlenmek kaydı ile yıllık kullanım ücreti alınır.

(6)Yurt içinde veya yurt dışında yapılacak her türlü iş ve işlemle ilgili olarak imzalanacak olan ve asgari şartları içeren MTA, ulusal ve uluslararası kurallar dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanır ve ihtiyaç halinde yenilenir.

(7)Geliştirilmiş popülâsyonların veya saf hatların BGK kullanım hakkı sahibi, BGK`nı ikinci gerçek veya tüzel kişilere, ticari kullanım ve üretim, araştırma ve geliştirme, ıslah ve biyoteknolojik çalışmalar için bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişiye, aynı şartlarla MTA imzalamak kaydı ile izin verebilir. Bu kapsamda verdiği izinlerle ilgili MTA`nı Bakanlığa iletir. Bu belgelerin gizli belge sayılıp sayılmayacağı BGK kullanım hakkı sahibince beyan edilir.

(8) Geliştirilmiş popülâsyonların veya saf hatların kullanım hakkı başvuru sahibine aittir. Söz konusu BGK kütükte kaldığı sürece, kullanım hakkına sahip kişilerden, araştırma enstitüleri hariç olmak üzere, miktarı her yıl Bakanlıkça belirlenecek olan yıllık kullanım hakkı ücreti alınır.

(9) Doğadan toplananlar ve yerel popülâsyonlardan kayıt ettirilen BGK`nın idamesinden başvuru sahibi ve kullanım hakkı sahibi birlikte sorumludur. Geliştirilen popülâsyonlar ve saf hatların idamesiyle ilgili olarak kullanım hakkı sahibi, Bakanlığa her sene sonunda bilgi verir.

(10) Doğal ve yerel popülâsyonlardan kayıt altına alınan BGK`nın idame ettirilip ettirilmediği, Bakanlık tarafından en az üç yılda bir denetlenir. Denetleme sonucunda idamede yetersiz kalanların sahip olduğu haklar iptal edilir.

(11) Bu Yönetmelikte konulan hükümlere uyulmaması ve/veya kullanım hakkının ihlal edilmesi halinde, kullanım hakkı iptal edilir. BGK materyali, Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir araştırma enstitüsüne devredilir.

(12) Kullanım hakkı iptalinden sonra yeniden başvuru yapılabilmesi için en az iki yıl geçmesi gerekir.

Toplama talepleri

MADDE 10- (1) Doğal ve yerel popülâsyonlardan toplama talepleri, toplamanın yapılacağı tarihten en az bir yıl önce yapılmak kaydı ile değerlendirmeye alınabilir.

(2) Doğal ve yerel popülâsyonlardan toplama taleplerinde, talep sahibi ortak çalışma yürütmek isterse;

a) Toplama çalışmalarını, masrafları kendilerince karşılanmak üzere en az bir araştırma enstitüsü ile ortak hazırlanacak bir proje dâhilinde yürütmeyi,

b) Toplanacak materyalin bir setini, Genel Müdürlükçe bildirilecek Gen Bankasına teslim etmeyi,

c) Toplanan materyalle yapılacak DNA ve benzeri laboratuar çalışmalarını öncelikle ülke içinde yapmayı,

ç) BGK materyalinin kullanılması ile elde edilecek bilgileri birlikte çalıştığı araştırma enstitüsü ile paylaşmayı,

d) Toplanan materyale dayalı olarak yapılan her yayını, birlikte çalıştığı araştırma enstitüsünde projede görev alanlarla birlikte yapmayı,

e) Toplanan materyal üzerinde hiçbir sahiplik, fikri ve sınaî hak, ya da ıslahçı hakkı iddia etmemeyi,

f) Toplanan ve/veya bundan elde edilecek herhangi bir materyali Genel Müdürlüğün izni olmadan ticari amaçla kullanmamayı,

g) BGK materyalini üçüncü kişilere vermemeyi,

ğ) MTA kapsamındaki konuyla ilgili teknolojiyi Genel Müdürlüğün bilgisi ve onayı dâhilinde Türkiye ile paylaşmayı,

h) BGK materyaline dayalı olarak geliştirdiği her türlü çıktılar için fikri, sınaî veya ıslahçı hakkını Türkiye`de talep etmeyeceğini, diğer ülkelerde talep etmesi durumunda ise, maddi ve manevi faydaları, şartları bir protokolle belirlenmek kaydıyla Genel Müdürlük aracılığıyla Türkiye`ye aktarmayı,

yazılı olarak taahhüt eder.

(3) Kayıt altına alınan veya alınacak BGK materyali hakkında toplama, ıslah veya biyoteknolojik çalışmalarda kullanma amaçlı yurtdışından gelen bir talep olduğunda;

a) Araştırma enstitülerince geliştirilmiş popülâsyonlara ve saf hatlara ilişkin BGK ile ilgili olarak, MTA formu doldurularak, kullanım hakkı sahibi ve talep eden arasında imzalanır. Bu MTA Genel Müdürlüğün onayından sonra yürürlüğe girer.

b) Doğal ve yerel popülâsyonlara ilişkin BGK ile ilgili MTA imzalama yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

Kısıtlama ve yasaklar

MADDE 11- (1) Kütüğe kayıt edilen BGK ile ilgili Tanımlama Listelerinde yer alan bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilmez. Dokümantasyon verilerinden hangisinin gizli bilgi olacağı başvuruda belirtilir.

(2) Geliştirilmiş popülâsyonların ve saf hatlara ilişkin BGK`nın kullanım hakkı sahipliğinin devri, Türkiye`de yerleşik T.C. vatandaşı gerçek veya tamamı yerli sermayeli tüzel kişilere yapılabilir. Bu hakkın devredildiğine dair belgelerin Genel Müdürlüğe iletilmesinden sonra BGK Kayıt Sistemindeki gerekli değişiklikler yapılır.

(3) Doğal ve yerel popülâsyonlara ilişkin BGK`nın kullanım hakkı sahipliği devredilemez.

(4) Genel Müdürlük, kullanım hakkı sahibinin yaptığı ve yapacağı iş ve işlemlerden ulusal ve toplumsal çıkarlarla, genel çevre veya halk sağlığı veya ahlaka aykırı olanları Komitenin görüşünü almak kaydıyla durdurma yetkisine sahiptir. Durdurma kararına kendisine verilen süre içinde uymayanlara, yapılan iş ve işlemi esas alarak Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

(5) Doğal ve yerel popülâsyonlardan kayıt altına alınmayanların yurtdışına çıkarılması yasaktır. Bunlardan kütüğe kaydedilen BGK materyalinin yurtdışına çıkarılması Bakanlık iznine tabidir.

(6) BGK olarak kayıtlı veya kayıtsız araştırma enstitüleri tarafından geliştirilmiş popülâsyonlar veya saf hatların yurt dışına çıkarılması, BGK`nı geliştiren tarafından Genel Müdürlük iznine tabidir.

(7) Doğal ve yerel popülâsyonlardan kayıt ettirilen BGK`nın, kütüğünde belirtilen orijin merkezi ve/veya çeşitlilik merkezinde yerleşik T.C. vatandaşı gerçek kişiler veya bu kişilerin kanunlarla kurulmuş örgütleri, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar dâhilinde, kendi ihtiyaçları ile sınırlı kalmak ve yalnızca kendileri tarafından yürütülmek kaydı ile ticari faaliyetlerine devam ederler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Tohum Bankaları

Kuruluş, başvuru ve izin

MADDE 12-(1) Özel tohum bankalarının kurulması Bakanlık iznine tabidir. Özel tohum bankalarının kurulması ile ilgili izin Komisyonun kararı ve Bakanlık onayı ile verilir.

(2) Özel tohum bankalarını kurmak için, T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile aşağıdaki şartlara sahip tüzel kişiler başvurabilir:

a) Üniversitelerin ilgili bölümleri,

b) TÜBİTAK`a bağlı araştırma kuruluşları,

c) Kanuna göre kurulmuş birlik ve alt birlikler,

ç) Ziraat Mühendisleri ve biyologların meslek odaları,

d) Biyolojik çeşitlik, genetik kaynaklar ve bitkisel üretim konusunda faaliyet gösteren ve T.C. vatandaşı olanlar tarafından kurulmuş ve yönetim kurullarının tamamı T.C. vatandaşı olan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler,

e) Tamamı yerli sermayeli araştırma kuruluşları,

f) Botanik Bahçeleri,

(3) Özel tohum bankalarında en az aşağıdaki şartlar aranır:

a) Başvuru yapana ait en az, net 50 da tapulu tarla arazisi,

b) Tohum örneklerinin muhafazası için ısı kontrollü, ısısı 0 º C (±1) olan en az 60 m3 hacme sahip depolama odası,

c) Vejetatif örneklerin muhafaza edileceği durumlarda 50 da`dan az olmamak üzere tapulu etrafı muhafazaya alınmış tarla veya bahçe arazisi,

ç) Muhafazaya alınan örneklerin herbaryum örneklerinin saklandığı en az 50 m2 taban alanına ve örnek saklama dolaplarına sahip herbaryum odası,

d) Tohum hazırlama ve kurutma odaları ile gerekli alet ve ekipmanlar,

e) Bitki yetiştirmede kullanılacak traktör, toprak işleme ve harman makineleri ile gerekli diğer alet ve ekipmanlar,

f) Sigortalı olarak çalışan Tarla veya Bahçe bitkileri konusunda eğitim almış, ya da bitkisel üretimle ilgili konularda en az 5 yıl çalışmış en az bir Ziraat Mühendisi ve taksonomi konusunda eğitim almış ya da taksonomi ile ilgili konularda en az 5 yıl çalışmış bir Biyolog,

g) Sigortalı olarak bitkisel üretimde çalışan en az iki işçi,

ğ) Yukarıdakilere ilave olarak Bakanlıkça belirlenecek ve istenecek kuruluş ve idameye yönelik diğer tesis, arazi, personel ve ekipman,

(4) Başvuruda aşağıdaki belge ve bilgilerin temin edilmesi zorunludur:

a) Bu maddenin (2) inci bendinin;

1) (a), (b) ve (c) fıkralarındakilerin en üst organlarından özel tohum bankası kuruluşu ile ilgili verilmiş onay yazısı ve kuruluş işlemini yürütecek kuruluş ve kişilere yetki verildiğine dair onaylı belge,

2) (ç), (d), (e) ve (f) fıkralarındakilerin ise tüzel kişiliklerinin başvuruya uygun olduğu gösterir resmi belgeleri ile en üst yönetim organlarının özel tohum bankası kuruluşu ile ilgili kararlarının noter tasdikli asıl nüshası,

b) T.C. vatandaşı gerçek kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ve özel tohum bankası kuruluşu ile ilgili noter tasdikli beyanı,

c) Bu maddenin (3) üncü fıkrasında belirtilen şartlara sahip olduğuna dair resmi belgeler ve ilave bilgilendirme dokümanları,

ç) Özel tohum bankasını ve herbaryumunu en az 10 yıl süre ile idame ettireceğine, başka herhangi bir kuruluşa devretmeyeceğine ve bu yönetmelikte belirtilen şartlar ve kurallar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer şartlara ve kurallara uyacağına dair noter tasdikli taahhütname,

(5) Başvuru değerlendirme ve izin

a) Başvurular Genel Müdürlüğe yapılır.

b) Başvuru dosyası tamam olanların, bu maddenin 3 üncü bendinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, Genel Müdürlükçe uzmanlardan oluşturulacak olan 5 kişilik bir heyet tarafından yerinde tespiti yapılır. Yeterli bulunanlar Komiteye gönderilir.

c) Komite, incelemesini bu yönetmeliği ve bu yönetmeliğin hukuki dayanaklarını esas alarak yapar,

ç) Komite kararı Bakanlıkça onaylandıktan sonra başvuru sahibi adına bir izin belgesi düzenlenir.

d) İzinler 10 yıl süre ile geçerlidir. İzin süresi dolmadan en geç üç ay önce başvurmak ve izin işlemleri tekrarlanmak kaydı ile izin süresi uzatılabilir.

e) Bu yönetmelikte belirtilen şartlara ve kurallara uymayanların izinleri Komite kararına bağlı olarak Bakanlıkça iptal edilir. İzni iptal edilenlere tekrar izin verilmez.

(6) Görev, yetki ve sorumlulukları

a) Muhafazaya alınacak örnekleri BGK olarak kaydettirir ve idame ettirir,

b) Muhafazaya aldığı BGK`larla ilgili bilgileri ve belgeleri tutar, bu bilgi ve belgelerdeki bilgileri Bakanlılığın belirlediği şekilde kullanabilir ve/veya açıklayabilir,

c) Toplama yapmak için Bakanlıktan izin almak ve toplama sonucunda elde ettiği materyalin bir kopyası ile düzenlediği belgeleri bir rapor eşliğinde Bakanlığa vermek zorundadır,

ç) BGK olarak kaydedilen materyali Bakanlık iznine bağlı olarak kullandırır,

d) Yurt dışından gelen taleplerin karşılanması Bakanlık iznine tabiidir.

d) Bakanlıkça izin verilen talepleri karşılar,

e) Özel tohum bankalarının kendi aralarında yapacakları değişimler Bakanlığı bilgilendirmek şartı ile serbesttir,

f) Muhafaza edilen örnekler kullanılarak geliştirilen ve piyasaya sürülen ürün ya da teknolojilerden karşılıklı anlaşmaya bağlı olmak ve MTA`de belirtilmek kaydı ile gelir elde edebilir,

g) Talep edilen örnekler için Bakanlıkça belirlenecek sınırlar içinde kalmak kaydı ile ücret alabilir,

ğ) Bakanlık dışındaki bir kuruluşla ortak proje ya da çalışmayı Bakanlığı bilgilendirmek kaydı ile yapmakta serbesttir,

h) Bakanlıkça kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir,

ı) BGK olarak kayıt başvurusu yaptığı örnekler için bu yönetmelikle belirlenen haklara sahiptir,

(7) Denetim ve izleme

a) Bakanlık, özel tohum bankaları üzerinde her türlü denetim ve izleme yetkisine sahiptir.

b) Özel tohum bankaları her yıl yazılı olarak bir faaliyet raporu sunmak, Genel Müdürlükçe düzenlenen Program Değerlendirme Toplantılarına katılarak bilgi vermek zorundadır,

c) Özel tohum bankaları en az iki yılda bir teknik ve idari bakımdan denetlenir. Denetlemeler Genel Müdürlükçe görevlendirilen ve en az 3 uzmanda oluşan bir heyet tarafından yapılır,

ç) Denetimler sonucunda görülen eksikliklerin giderilmesi ile ilgili olarak en fazla bir yıllık süre tanınır. Bu süre sonunda eksiklik giderilmezse faaliyet durdurulur. Altı ayı geçmemek kaydı ile ilave bir süre tanınır. Bu süre sonunda eksilik giderilmediği takdirde izin iptal edilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Ücretler

MADDE 13-(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 11 inci maddesinde yer alan ücretler, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, hizmeti veren kuruluşun döner sermaye işletmesi hesabına peşin olarak yatırılır. Bu ücretler, Bakanlık tarafından yeniden değerleme oranında arttırılarak her yıl ocak ayında belirlenir.

Geçici maddeler

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin, 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendinin (10) numaralı alt bendinde belirtilen ücret 2009 yılında her bir başvuru için 100 TL, 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ücret 2009 yılında her bir BGK için 1000 TL, 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen ücret 2009 yılında her bir BGK için 100 TL olarak uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- Araştırma Enstitüleri Gen Bankalarında bulunan ve morfolojik karakterizasyonu tamamlanmış materyaller başka hiçbir işleme gerek kalmadan ve bir defalığına olmak üzere kütüğe doğrudan kaydedilir.

GEÇİCİ MADDE 3- Bu yönetmelik çıkmadan önce kurulmuş özel tohum bankaları, yönetmeliğin çıktığı tarihten sonraki 6 ay içinde izin almak üzere başvurmak zorundadır. Başvurmayanların faaliyetleri durdurulur.

Yürürlük

MADDE 13– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 


EK – 1

 

BGK İÇİN KAYIT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ

1) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara

2) Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Yalova

3) Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /İzmir

4) Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Adana

5) Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Antalya

6) Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Diyarbakır

7) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Edirne

8) Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Erzurum

9) Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Eskişehir

10) Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Samsun

11) Güneydoğu Anadolu Projesi Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Şanlıurfa

12) Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

13) Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Konya

14) Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Kahramanmaraş

15) Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Nazilli

16) Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Niğde

17) Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erdemli/İçel

18) Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Isparta

19) Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Erzincan

20) Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Malatya

21) Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Gaziantep

22) Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Giresun

23) Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /İzmir

24) Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Manisa

25) Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Tekirdağ

26) Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Aydın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK – 2

 

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI KAYIT BAŞVURU FORMU

 

BAŞVURU NO: ………………. (*)

BAŞVURU TARİHİ: ………………….

BAŞVURULAN KURULUŞ: ………………….

 

BAŞVURU SAHİBİNİN

Adı:…………………………………………………………………….

Soyadı: ………………………………………………………………..

Adresi:………………………………………………………

Telefon:………………

Fax: ………………………………

E-posta:………………………………

 

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI MATERYALİNİN

[ ] Doğal Materyal

[ ] Yerel Çeşit

[ ] Geliştirilmiş Materyal

[ ] Saf Hat

 

Botanik ismi:…………………..……….…………..

Genel adı: …………………………………………..

Yöresel adı:…………………….…………….

Yetişme/Yetiştirme yeri:……….……………..

Yöresel kullanımı: …………………………….

Belirgin Özellikleri:

(Materyale ait farklı özellikler)

 

Coğrafi orijini:

(Materyalin bulunduğu, geliştirildiği, ıslah edildiği ülke, bölge il ve yöresi)

 

Biyolojik Özellikleri

a) Yıllık /Çok yıllık:

b) Yazlık/Kışlık:

c) Çoğalma şekli (biliniyorsa):

 

 

Bu formda verilen bilgiler tam ve eksiksiz bir şeklide tarafımdan beyan edilmiştir.

 

Adı ve Soyadı :

 

İmza :

 

Tarih :

 

 

 

 

 

* Bu kısım başvuruyu kabul eden kuruluş tarafından doldurulacaktır.

 

EK – 3

MATERYAL TRANSFER ANLAŞMASI

(MTA)

 

Bu MTA, Bitki Genetik Kaynaklarının Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği çerçevesinde BGK materyalinin kullanımı için hazırlanmış olup, asgari şartları ifade eder.

1) BGK`nı sadece, Bitki Genetik Kaynaklarının Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde kullanmayı ve bu materyal üzerinde hiçbir hak iddia ve talep etmeyeceğimi,

2) Tarafıma kullanım izni verilen BGK materyalini üçüncü şahıslara hiç bir şartta kullandırmayacağımı ve/veya devretmeyeceğimi,

3) Tarafıma kullanım izni verilen BGK materyalini kullanacağım süre içersinde Bakanlık tarafından belirlenen yıllık kullanım ücretini zamanında ve eksiksiz ödemeyi,

4) BGK materyali üzerinde yapılan araştırma, ıslah, biyoteknolojik çalışma tamamlandığında ve materyal kullanılarak çeşit dâhil ticarete konu olabilecek bir ürünün veya teknolojinin geliştirilme aşamalarında ve sonuçlandırıldığında Bakanlığı bilgilendirmeyi,

5) Geliştirilen çeşit dâhil ticarete konu olabilecek bir ürün veya teknolojinin orijin materyalinin BGK materyali olduğunu ve sahibinin Bakanlık olduğunu kabul ettiğimi,

6) BGK materyali kullanılarak geliştirilen çeşit dâhil ticarete konu olabilecek bir ürün veya teknolojiye tescil, patent gibi fikri ve sınai fikri mülkiyet hakkına konu olabilecek korumayı almadan önce ve aldıktan sonra Bakanlığı bilgilendirmeyi ve tarafıma bildirilen hususlara uymayı,

7) BGK materyali kullanılarak geliştirilen çeşit dâhil ticarete konu olabilecek bir ürün veya teknolojiye tescil, patent gibi fikri ve sınaî fikri mülkiyet hakkını alarak piyasaya sürmeden önce Bakanlıkla bir protokol imzalayarak bu haklardan kaynaklanacak ve Bakanlık adına tahakkuk edecek ödemeleri zamanında ve eksiksiz yapmayı,

8) BGK materyali kullanılarak geliştirilen çeşit dâhil ticarete konu olabilecek bir ürün veya teknolojinin Bakanlık tarafından, kendi çalışmaları ve ihtiyacı ile sınırlı kalmak kaydı ile kullanımına kısıtlama getirilmesini ve/veya bu kullanımdan dolayı fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında ücret dahil herhangi bir talepte bulunmayacağımı,

9) BGK materyali kullanılarak geliştirilen çeşit dâhil ticarete konu olabilecek bir ürün veya teknolojiyi öncelikle Türkiye`de ve en kısa sürede kullanıma sunacağımı,

10) BGK materyali kullanılarak geliştirilen çeşit dâhil ticarete konu olabilecek bir ürün veya teknolojiyi yurt dışına Bakanlık izni olmadan transfer etmeyeceğimi,

11) Tarafıma kullanım izni verilen BGK materyali ile çalışmalarımı sürdürdüğüm süre içersinde, Bakanlık tarafından, bu MTA`ya ek olarak istenilen protokol(leri) yapmayı,

12) Bu MTA ekinde istenen bilgileri eksik vereceğimi ve verdiğim bilgilerin doğru olduğunu,

13) Yönetmelikte belirtilen şartları kabul etmeyi,

Beyan ve taahhüt ediyorum.

 

Kullanım Hakkı Sahibi Kullanım İzni Talep Eden

 

İsim:

 

İmza:

 

Tarih:

 

 

 

 

 

 

 

EK-3 (Devam-1)

 

Kullanım İzninin:

 

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

 

Kullanım İzni Talep Sahibi Adına Yetkili:

 

İmza Tarihi:

İsim:

İmza:

 

 

Bakanlık Adına Onaylayan Yetkili:

 

İsim:

İmza:

Adres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3 (Devam-2)

 

MATERYAL TRANSFER ANLAŞMASINA EK BİLGİLER:

 

1. Başvuranın:

 

Adı-Soyadı:

 

Kurumu/Kuruluşu:

 

Çalışmanın Yürütüleceği Adres:

 

Telefon:

 

Faks:

 

E-posta:

 

 

Materyalin kullanılacağı çalışma hakkında özet bilgi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beklenen çıktılar:

 

 

 

 

Bilgileri veren yetkili:

 

İsim:

 

İmza:

 

Tarih:

 

Adres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK – 4

PASAPORT BİLGİLERİ

 

TOPLAMA TARİHİ: GG.AA.YYYY

GENUS: Cins ismi

SPECIES: Tür ismi

SUBSPECIES: Alt tür ismi

VARYETE: Botanik varyete

YEREL İSMİ: Yörede bilinen ismi

İL: Toplamanın yapıldığı il

İLÇE: Toplamanın yapıldığı ilçe

YÖRE: Toplamanın yapıldığı yöre

ENLEM:

BOYLAM:

YÜKSEKLİK:

ÖRNEĞİN TOPLANDIĞI TARİH: GG.AA.YYYY

TOPLAMA NUMARASI: Toplayıcı tarafından verilen numara

TOPLAMA EKİBİ: Toplamayı gerçekleştiren kişi(ler)

 

ÖRNEĞİN DURUMU: Yabani (1), Geçit formu (2), İlkel veya geleneksel çeşitler (3), Saf ıslah hatları (4), Geliştirilmiş çeşitler (5), Bilinmiyor (0), Diğer (99).

 

 

TOPLANAN ÖRNEĞİN TİPİ: Yumru (1), Soğan (2), Tohum (3), Rizom (4), Vejetatif (5), Çelik (6), Tohum ve Soğan (7), Tohum ve Yumru (8), Aşı gözü (9)

 

HABİTAT: Doğal habitat; orman/ağaçlık arazi, çalılık arazi, çayır veya ova (1), Çiftlik; tarla, meyve bahçesi, bahçe, nadas alanı, harman yeri veya çiftlik ambarı (2), Pazar; kasaba, köy vb. Pazar (3), Enstitü, Araştırma kuruluşları, korunmuş sahalar (4), Tarla kenarı (5), Yol kenarı (6), Bilinmiyor (7), Diğer (99).

 

 

YÖREDEKİ SIKLIĞI: Çok sık (1), Sık (2), Az (3), Çok az (4).

 

TOPRAK YAPISI: Çakıllı (1), Kumlu (2), Kumlu-Tınlı (3), Tınlı (4), Milli-Tınlı (5), Milli (6), Milli-Çamurlu (7), Çamurlu (8), Humuslu (9)

 

 

KAREKTERİZASYON VE DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Karekterizasyon bilgileri; Var (1), Yok (2).

 

 

MUHAFAZA TİPİ: Örnek yok (1), vejetatif (2), Tohum (3), Diğer (4),

 

 

 

Not: "Diğer" seçeneğinin işaretlendiği durumlarda, lütfen açıklama yapınız.

 

Tüm Oda Mevzuatı »