TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Mevzuat

 

 

 

Çevre ve Orman Bakanlığından:

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını, denetim yapacak personelin nitelikleri ve görevlerini düzenlemektir.

            

             Kapsam

             MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik;

             a) Çevre denetimiyle ilgili iş ve işlemleri, çevre denetim görevlisi niteliklerini ve görevlerini, faaliyet veya tesis sahiplerinin yükümlülükleri ile denetimle ilgili birimlerin görev ve yetkilerini kapsamaktadır.

             (2) Bu Yönetmelik, askeri işyerleri, askeri bölgelerin ve tatbikatların, 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu uyarınca Atom Enerjisi Kurumunun yetki alanına giren kurum, kuruluş ve işletmelerin denetimi ile 11/1/1974 tarihli ve 14765 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamına giren konuların denetiminde uygulanmaz.

             (3) Atom Enerjisi Kurumunun yetki alanına giren kurum, kuruluş ve işletmelerin denetiminde ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamına giren konularda Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında bir protokol yapılması durumunda bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili kuruluşla ortak denetim yapılabilir.

            

             Dayanak

             MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            

             Tanımlar

             MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

             b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

             c) Birleşik denetim: Tesis veya faaliyetlerin, çalışmalarının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren hava, su, toprak, atık, kimyasallar, deniz ve gürültüye ilişkin tüm yönetmeliklere uygunluğunun bir arada ele alındığı denetimleri,

             ç) Çevre baş denetim görevlisi: Çevreyle ilgili denetimleri yapabilecek, yönetebilecek özelliklere sahip olup 25 inci maddede yer alan eğitim programını tamamlayarak eğitim belgesi alanlardan 80 ve üzeri puana sahip bakanlıkça görevlendirilen kişiyi,

             d) Çevre denetim görevlisi: Çevre ile ilgili denetim yapabilecek ve 25 inci maddede yer alan eğitim programını tamamlayarak eğitim belgesi alanlardan 70 ve üzeri puana sahip bakanlıkça görevlendirilen kişiyi,

             e) Çevre denetim görevlisi adayı: Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmakta olup 25 inci maddede yer alan eğitim programına katılan kişiyi,

             f) Çevre denetimi: Tesis veya faaliyetlerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, faaliyetlere ilişkin bilgilerin tarafsız bir şekilde toplanmasını, değerlendirilmesini, rapor haline getirilmesini ve idari yaptırım kararı ile yetkilendirilmiş makama bildirilmesini,

             g) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi iç tetkik programları hazırlayan tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren firmada çalışan görevliyi,

             h) Çevre yönetim birimi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen birimi,

             ı) Denetim planı: Denetim otoritesinin önceliklerini ve hedeflerini belirleyen stratejik ve halka açık dokümanı,

             i) Denetim programı: Denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilecek operasyonel faaliyetleri içeren içsel dokümanı,

             j) İç tetkik: Tesis veya faaliyetlerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının çevre yönetim birimi, çevre görevlisi veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile değerlendirilmesini ve rapor haline getirilmesini,

             k) İzleme: Havaya, suya, toprağa verilen kirletici unsur taşıyan her türlü proses çıktısının ölçüm ve analizlerinin yapılmasını/yaptırılmasını,

             l) Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,

             m) Ortam bazlı denetim: Tesis veya faaliyetlerin Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren hava, su, toprak ortamları ile atıklara, kimyasallara ve gürültüye ilişkin mevzuattan birinin uygunluğunun ele alındığı denetimleri,

             n) Uygunsuzluk: Çevre mevzuatında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Denetime Tabi Tesis veya Faaliyetler ve Yükümlülükleri

 

             Denetime tabi tesisler veya faaliyetler

             MADDE 5 - (1) Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler birleşik veya ortam bazlı çevre denetimleri kapsamındadır.

                (2) Ek-1 ve Ek-2 listesi dışındaki tesis veya faaliyetler de çevre mevzuatına uymak zorunda olup ortam bazlı denetimlere tabidirler.

 

             Denetime tabi tesislerin veya faaliyetlerin yükümlülükleri

             MADDE 6 - (1) Denetime tabi tesis veya faaliyetler;

             a) Geçici 1 inci maddede belirtilen süreler içinde tesis veya faaliyetler, en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla,

             b) İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuvarlarına yaptırmakla,

             c) Denetim sırasında çevre denetim görevlisinin tesis veya faaliyetlerin alanlarına girmesini, güvenliğini ve denetim için gerekli görülen personel ve her türlü ekipmanı sağlamakla,

             ç) Çevre denetim görevlisinin gerekli gördüğü hallerde ve/veya itiraz durumunda ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamakla,

             d) Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak sağlamakla,

             e) Yıllık iç tetkik programları düzenlemekle ve kendi faaliyet alanına uygun niteliklere sahip bir çevre görevlisi veya çevre yönetim birimi aracılığı ile tesis içi tetkikin faaliyet veya tesisin çalışma ömrü süresince en az yılda bir defa yapılmasını sağlamak, iç tetkik ve analizlerin sonuçlarını dosyalamak ve beş yıl süre ile muhafaza etmekle,

             f) Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı hizmet satın alımı sözleşmesi yapılması durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle,

             g) Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet satın alım sözleşmelerinin iptal edilmesi durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle,

             ğ) Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet alım sözleşmelerinin iptal edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde diğer bir yetkilendirilmiş firma ile yeni bir anlaşma yapmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre görevlisi istihdam etmekle,

             yükümlüdür.

 

             Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkik

             MADDE 7 - (1) Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkikin gerçekleştirilmesi çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi tarafından yapılır. Çevre yönetim birimi kurmayan ya da çevre görevlisi istihdam etmeyen tesis veya faaliyetler bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalardan hizmet satın alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Denetiminde Yetkili Birimler, Denetim Planı, Yıllık Denetim Programı ve Bildirim

 

             Yetkili birimler

             MADDE 8 - (1) Bakanlığın tesis veya faaliyetleri denetlemekle yetkili birimleri, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlükleridir.

             (2) 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmış olan ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hususlarda Bakanlık denetim yapmaya yetkilidir.

             (3) Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan yönetmeliklerin yetkili kıldığı kurum ve kuruluşların denetim yetkileri saklıdır.

             (4) Kanun uyarınca yetki devri yapılacak kurum ve kuruluşlarda aranacak nitelikler tebliğ ile belirlenir.

 

             Denetim planı

             MADDE 9 - (1) Ülkenin çevre politikası ve stratejisi çerçevesinde Bakanlığın çevre denetimi konusundaki önceliklerini, genel amaç ve hedeflerini belirlemek üzere Bakanlık Denetim Birimi tarafından Denetim Planı hazırlanır. Bu plan veya planlar ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte oluşturulabilir.  Denetim planı hazırlanırken, önceki denetim faaliyetlerinden elde edilen verilerlerden yararlanılır.

             (2) Her çevre denetimi planı en azından:

             a) Kapsadığı coğrafi alanı tanımlar,

             b) Belli bir süreyi kapsar,

             c) Gerektiğinde değiştirilebilir,

             ç) Kapsanan sahaların ve kontrol edilecek tesislerin türünü tanımlar,

             d) Çevresel riskleri dikkate alarak rutin çevre denetimleri için bir program belirlenir, bu programlar, farklı tür tesisler veya belirlenmiş tesisler için saha ziyaretlerinin sıklığını içerir,

             e) Şikayet, kaza, uygunsuzluk ve izin verme amacı gibi durumlarda yapılan, rutin olmayan denetimlerin usulünü de içerir.

 

             Yıllık denetim programı

             MADDE 10 - (1) Birleşik denetimler için yıllık denetim programı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve il çevre ve orman müdürlüklerinin işbirliği ile bir önceki yılın Aralık ayında hazırlanır ve Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

             (2) Bu programla, yıl içinde Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatınca birleşik denetim gerçekleştirilecek tesis veya faaliyetler belirlenir.

             (3) Ortam bazlı denetimler konusunda Bakanlık ve Bakanlığın yetki verdiği kurum ve kuruluşlar, denetimleri kendilerinin belirlediği programlar çerçevesinde gerçekleştirir.

             (4) Kaza, ihbar, şikâyet gibi durumlarda veya Bakanlıkça gerek görüldüğü hallerde denetim programına bağlı olmaksızın birleşik ve/veya ortam bazlı denetim yapılır.

 

             Bildirim

             MADDE 11 - (1) Yıllık denetim programına alınan tesis veya faaliyetlere, denetimlerin haberli yapılacak olması durumunda en az bir hafta önce yıllık denetim programına alındıkları bildirilir.

             (2) Kaza, ihbar, şikâyet gibi durumlarda, ortam bazlı denetimlerde veya Bakanlığın program dışı denetime gerek gördüğü hallerde denetimin haberli yapılması zorunlu değildir.

            

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Denetim Ekibinin Görevlendirme Onayı, Çevre Denetim Ekibinin Görevleri, Çevre Baş Denetim Görevlilerinin ve Çevre Denetim Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları

 

             Çevre denetim ekibinin görevlendirme onayı

             MADDE 12 - (1) Bakanlık çevre denetim görevlilerini, bağlı bulundukları denetimle yetkili birimin en üst amiri görevlendirir.

             (2) Bakanlıkça, belirli bir denetim görevinin yapılması için en az iki çevre denetim görevlisi görevlendirilir.

             (3) Birleşik denetimlerde, denetim ekibinde bir çevre baş denetim görevlisi bulunması zorunludur. Denetim ekibinde bulunan çevre denetim görevlilerinin puanı çevre baş denetim görevlisi olmaya yetmediği durumda denetim ekibi kendi içinde bir çevre denetim görevlisini, çevre baş denetim görevlisi olarak belirler.

             (4) Gerekli durumlarda denetim ekibine çevre denetim görevlisi adayları da dâhil edilebilir. Denetim ekibinde yer alan çevre denetim görevlisi adayları gözlemci konumundadır.

            

             Çevre denetim ekibinin görevleri

             MADDE 13 - (1) Birleşik veya ortam bazlı denetimlerde planlı ya da plansız/ani denetimlerde veya ihbar, şikâyet üzerine ya da herhangi bir nedenle çevre kirliliğinin ve/veya bozulmanın ortaya çıkması durumunda görevlendirilen çevre denetim ekibinin görevleri aşağıda verilmektedir.

             a) Denetim mahalline, özellikle ihbar, şikâyet ya da kirliliğin ve/veya bozulmanın görüldüğü durumlarda en seri şekilde olay yerine ulaşmak,

             b) Çevre mevzuatı çerçevesinde; denetimi gerçekleştirmek ve çevre kirliliğinin ve/veya ihlalin nedenini belirlemek,

             c) Gerekli görülmesi hâlinde; ölçüm ekipmanı bulunması durumunda ölçüm yapmak, ölçüm ekipmanının olmaması veya yeterli olmaması durumunda ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde ölçümler/analizler için numune almak ya da aldırmak,

             ç) Alınan numuneleri mevzuatta belirtilen zaman içinde yetkilendirilmiş laboratuvarlara teslim etmek/göndermek,

             d) Eğer mümkün ise, ihlali fotoğraf, film ya da video çekimi, hava fotoğrafı, uydu görüntüsü ile belirlemek,

             e) Durum tespitine ve/veya ihlaline ilişkin, yapılan işlemleri denetim/Tespit Tutanağı ile belirlemek,

             f) Düzenlenen tutanak, varsa fotoğraflar, filmler, video kasetleri, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, numunelere ilişkin analiz sonuçları, ilgili dokümanlar ile denetim raporlarını bağlı bulunduğu idarî para cezası vermeye yetkili makama/amirlere teslim etmek.

 

             Çevre baş denetim görevlilerinin görev ve sorumlulukları

             MADDE 14 - (1) Çevre baş denetim görevlisinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

             a) Denetim öncesinde denetlenecek tesis veya faaliyet ile ilgili denetim ekibi içinde koordinasyonu ve işbölümünü sağlamak,

             b) Denetlenecek tesis veya faaliyetin prosesi, ürünleri, hizmetleri, daha önce yapılan denetim varsa bulguları toplamak, toplatmak ve değerlendirmek,

             c) Denetim esnasında ve sonrasında denetim ekibiyle gerekli koordinasyonu sağlamak ve belgeleri istemek,

             ç) Denetimin bitiminde, yerinde denetim tutanağının düzenlenmesini sağlamak,

             d) Denetim sonunda her çevre denetim görevlisinden kendi göreviyle ilgili denetim sonuçlarını toplamak ve denetim raporunu hazırlamak,

             e) Denetimin sonucuna göre İdari Yaptırım Karar Tutanağını hazırlamak ve onaylanmak üzere ilgili makama sunmak,

             f) Denetim raporunu, 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yerlere göndermek,

             g) Gerektiğinde mahalli mülki amirinden kolluk kuvveti görevlendirilmesini talep etmek,

             h) Denetimini gerçekleştireceği kamu, özel sektör kurumları veya tüzel kişilik ile kişisel ilişkisi bulunmamak.

 

             Çevre denetim görevlisinin görev ve sorumlulukları

             MADDE 15- (1) Çevre denetim görevlisinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

             a) Denetim öncesinde çevre baş denetim görevlisinin koordinasyon çalışmalarına destek olmak,

             b) Denetlenecek tesis veya faaliyetin prosesini incelemek, daha önce yapılan denetim varsa bulguları toplamak, değerlendirmek ve sonucunu çevre baş denetim görevlisine sunmak,

             c) Denetim esnasında yapılan işbölümü kapsamında kendisine verilen görevi tarafsız, etkin ve verimli bir şekilde planlayıp gerçekleştirmek,

             ç) Denetim sırasında etkin görüşme, gözlem ve kayıtlar da dahil olmak üzere dokümanların gözden geçirilmesi yoluyla bilgi toplamak,

             d) Denetim sonunda kendi göreviyle ilgili denetim bulgularını çevre baş denetim görevlisine sunmak ve denetim tutanağının düzenlenmesinde çevre baş denetim görevlisine yardımcı olmak,

             e) Denetim raporunda yer alacak görüşlerini denetim tarihinden sonra on iş günü içinde çevre baş denetim görevlisine vermek,

             f) Denetimini gerçekleştireceği kamu, özel sektör kurumları veya tüzel kişilik ile kişisel ilişkisi bulunmamak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhlalin Tespiti, Ölçüm ve Analizler, Denetim Tutanağı ve Denetim Raporu

 

             İhlalin tespiti

             MADDE 16 - (1) Kanunda belirtilen ihlalin belirlenmesinde, fotoğraf, hava fotoğrafı, kamera, uydu görüntüleri ve diğer teknik cihazlardan yararlanılabilir.

             (2) Çevre mevzuatında istenen ve faaliyet sahibi tarafından sunulması zorunlu olan bilgi ve belgelerin sunulmaması ya da eksik sunulması hâlinde tespit edilen bu husus Çevre Denetim Tutanağına yazılır.

             (3) İhlalin tespiti için numune alınması gerekiyorsa, bu numuneler usulüne uygun olarak yeterli miktarda alınır, etiketlenir ve mühürlenerek, mevzuatta belirtilen zaman içinde yetkili laboratuvara teslim edilir veya gönderilir. Analiz sonuç raporları delil olarak değerlendirilir. Alınan numuneler denetim tutanaklarında belirtilir.

             (4) Biyolojik çeşitliliğin tahribatının tespitinde gerektiğinde bilirkişiye başvurulabilir.

             (5) Çevre mevzuatı ihlalinin belirlenmesi için fotoğraf, kamera ve diğer teknik cihazlardan yararlanılması veya numune alınması işlemi; ilgililerin olay mahallinden ayrılması, olayın kendine özgü mahiyeti gibi fiili imkânsızlıklar nedeniyle yapılamadığı durumlarda Çevre Denetim Tutanağının veya Tespit Tutanağının düzenlenmesi ihlalin tespiti için yeterlidir.

 

             Ölçüm ve analizler

             MADDE 17 - (1) Bakanlık çevre denetim görevlilerince, ölçüm ve analiz gerektiren hususlara uyulup uyulmadığı; firma tarafından Bakanlığa veya Bakanlıkça yetki verilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuarlarına yaptırılacak ölçüm ve analiz sonuçlarına göre değerlendirilir.

 

             Denetim tutanağı

             MADDE 18 - (1) Denetim ekibi, denetimin bitiminde, 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelikte özellikleri verilen ve Ek-3‘te yer alan çevre denetim tutanağını üç nüsha olarak düzenler.

             (2) Düzenlenen bu nüshalardan biri denetimin gerçekleştirildiği tesis veya faaliyet sahibine verilir.

 

             Denetim raporu

             MADDE 19 - (1) Bakanlık denetim ekibi, denetimin tamamlanmasını takip eden kırk iş günü içinde denetim raporunu hazırlar. Bu raporda;

             a) Denetim sırasında tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar,

             b) Cezai müeyyide uygulanmasını gerektiren durumlarda önerilen cezalar ile yasal dayanakları,

             yer alır.

             (2) Bakanlık denetim ekibi, denetim esnasında tespit ettikleri cezai müeyyide gerektiren durumları ve uygunsuzluğun giderilmesi için önerdikleri süreleri Kanunda belirtilen idari ceza vermeye yetkili amirlere bildirirler.

             (3) Denetim raporlarının bir nüshası tesis veya faaliyetlere gönderilir ve diğer nüshaları Bakanlık ve/veya il müdürlüğünün ilgili birimince gereği yapıldıktan sonra muhafaza edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

İdari Yaptırım Kararı, Süre Verilmesi veya Faaliyetin Durdurulması, İdarî Yaptırım Kararının Tebliğ Edilmesi, İdarî Yaptırım Kararına İtiraz

 

             İdarî yaptırım kararı

             MADDE 20 - (1) Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen gerekliliklere uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin saptanması durumunda Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.

             (2) Söz konusu idari yaptırım kararına yol açan uygunsuzluk, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlara göre suç oluşturuyor ise kovuşturma yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

             İdarî yaptırım kararının içeriği

             MADDE 21 - (1) İdarî yaptırım kararı vermeye yetkili merci, intikal ettirilen Çevre Denetim Tutanağını veya Tespit Tutanağını ve ilgili belgeleri değerlendirerek gerekli yaptırım kararını verir.

             (2) İdarî yaptırım kararında;

             a) İdarî yaptırım kararı düzenlenen;

             1) Gerçek kişi ise; adı soyadı, mesleği, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunmaması hâlinde, baba ve anne adı, doğum tarihi ve yerinin),

             2) Tüzel kişi ise; unvanı, vergi dairesi, adresi, kanunî temsilcisinin adı soyadı, görevi ve vergi kimlik numarasının,

             b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin dayanağı Kanun/Yönetmelik maddesinin,

             c) Fiilin işlendiği yer ve zamanın,

             ç) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlisinin adı, soyadı ve unvanının,

             d) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak delillerin,

             e) Cezanın ödeneceği yerin,

             f) Ödeme süresinin ve şeklinin,

             g) İdarî para cezasına itiraz edilebilecek makamın,

             ğ) İtiraz süresinin,

             h) Kararın tebliğ tarihinin,

             ı) Kararın idarede kalan nüshasında kesinleşme tarihinin,

             i) Cezaya muhatap olanın ödemeye ilişkin haklarının,

             belirtilmesi zorunludur.

             (3) Kanunda alt ve üst sınır olarak belirtilen cezalarda ise alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesi hâlinde alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesinin gerekçeleri de ayrıca belirtilir.

 

             Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması

             MADDE 22 - (1) Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen yasaklara uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin saptanması durumunda, idari para cezasının yanı sıra, yetkili makamca tesis veya faaliyetlere, yasaklara aykırı faaliyetin düzeltilmesi ve Kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için denetim ekibi tarafından;

             a) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır değerleri değerlendirilerek bir yıla kadar,

             b) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır değerleri değerlendirilerek bir yıla kadar,

             c) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci alt bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için üç aya kadar,

             ç) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için lisans almış tesislere yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır değerleri değerlendirilerek bir yıla kadar,

             d) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir aya kadar,

             e) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için fabrika, şantiye ve eğlence yerlerine uygulanacak kontrol tedbirlerine bağlı olarak en fazla bir yıla kadar,

             f) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin dokuzuncu alt bendinde belirtilen yükümlülüğe uymayan işletmeye taşıdığı kirlilik yükü ve atık su debisine bağlı olarak iki aya kadar,

             g) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin birinci alt bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için altı aya kadar,

             ğ) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için altı aya kadar,

             h) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için işletmelerin taşıdığı kirlilik yükü ve atık su debisine göre iki aya kadar,

             ı) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için lisans almış işletmeler hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri ve sınır değerler değerlendirilerek bir yıla kadar,

             i) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için;

             1) Lisans almış geri kazanım/bertaraf tesislerine aksaklıklarını giderecek termin planı için on iş gününe ve yatırımlarını tamamlamak için ise altı aya kadar,

             2) Tehlikeli atık üreten tesislerde uygunsuzluk tespit edilirse, bu uygunsuzluğu gidermek üzere bir aya kadar, uygunsuzluğun giderilmesi için yatırım gerekmesi halinde termin planı verilmesi için on iş gününe ve yatırımın tamamlanması için de altı aya kadar,

             3) Kaza durumunda tehlikeli atıkların ve tehlikeli kimyasalların döküldüğü yerde kirliliğin ortadan kaldırılması için bir aya kadar,

             süre verilebilir.

             (2) Bu süreler sonunda yasaklara uymayan veya yükümlülüğünü yerine getirmeyen tesis veya faaliyetin çalışması, yasağın veya yerine getirilmeyen yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre kısmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak durdurulur.

             (3) Çevre kirliliğinin toplum sağlığı yönünden tehlike yarattığı hallerde tesis veya faaliyet, süre verilmeksizin kısmen veya tamamen durdurulur ve Sağlık Bakanlığına bildirilir.

 

             İdarî yaptırım kararının tebliğ edilmesi

             MADDE 23 - (1) İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tüzel kişi hakkında verilen İdarî Yaptırım Kararları her hâlde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.

             (2) Tebligat metninde İdarî Yaptırım Kararına karşı başvurulabilecek kanun yolları, mercileri ve süreleri açıkça belirtilir.

 

             İdarî yaptırım kararına itiraz

             MADDE 24 - (1) İdari yaptırım kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde idarî yargıda dava açılabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çevre Denetim Görevlilerinin Nitelikleri ve Tanıtım Kartı

 

             Çevre denetim görevlilerinde aranacak nitelikler

             MADDE 25 - (1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinden aşağıda belirtilen eğitim programlarına katılarak eğitim belgesi alanlar bu madde uyarınca yapılacak puanlamaya göre Çevre Denetim Görevlisi olarak görevlendirilirler.

a) Kapsamı Bakanlıkça belirlenen çevre denetimi eğitimi; (35 puan)

b) Uluslararası yetkili kılınmış ve belgelendirilmiş kişi veya kuruluşlarca düzenlenen eğitim programları; (30 puan)

1) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Özellikler ve Kullanım Kılavuzu,

2) ISO 14001 Çevre Tetkik Görevlisi Eğitimi.

30

c) Denetim Deneyimi (en fazla 20 puan)

    Çevre Mevzuatı Kapsamında Yapılan Her Çevre Denetimi

1

d) İş Tecrübesi (en fazla 15 puan)

Çevre bilim ve teknolojisi, çevre işlem ve etkileri, çevre mevzuatı, çevre yönetim sistem ve standartları, çevre denetim işlem usul ve teknikleri ile cihazların teknik yönleri konularından herhangi birini kapsayan iş tecrübesi.

Her yıl için 1 puan

 

1

(2) Çevre Denetim Görevlilerinin en az 70 puan, Çevre Baş Denetim Görevlilerinin ise en az 80 puan almaları zorunludur.

 

             Tanıtım kartı

             MADDE 26- (1) Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan koşulları sağlayan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli için şekli ve içeriği Bakanlıkça belirlenecek tanıtım kartı düzenlenir. Çevre denetim görevlileri yaptıkları denetimler sırasında bu tanıtım kartlarını ve görevlendirme onaylarını tesis veya faaliyet sahibine ya da tesis veya faaliyet sorumlusuna göstermek zorundadır. Denetim görevinden herhangi bir nedenle süresiz ayrılanlar, tanıtım kartlarını,  Bakanlığa gönderilmek üzere il çevre ve orman müdürlüklerine, Bakanlık merkezinde de Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne teslim eder.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi

             MADDE 27 - (1) Denetim sonuçları, Bakanlıkça hazırlanan yıllık denetim programlarının sona ermesini müteakip denetimle yetkili birim amirlerince değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları ile öneriler Bakanlık makamına sunulur; denetim planlarının ve yıllık denetim programlarının hazırlanmasında dikkate alınır.

 

             Gizliliğe riayet

             MADDE 28 - (1) Bakanlık çevre denetim görevlileri, denetim esnasında öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri açıklayamazlar.

 

             Denetim bilgilerinin bildirimi

             MADDE 29 - (1) Bakanlık merkez birimleri, il çevre ve orman müdürlükleri ile yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar tarafından Kanuna göre yapılan tüm çevre denetimlerine dair bilgiler, ceza ile sonuçlanıp sonuçlanmamasına bakılmaksızın Bakanlıkça belirlenen şekilde Bakanlığa bildirilir.

 

             İdari yaptırım karar defteri

             MADDE 30 - (1) Bakanlık merkez teşkilatı birimleri, il çevre ve orman müdürlükleri ile yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar, Kanuna göre yaptıkları çevre denetimleri sonucunda ceza uygulamışlarsa bu cezalar İdari Yaptırım Karar Defterine işlenir.

             (2) İdari Yaptırım Karar Defteri Bakanlık merkez teşkilatında her genel müdürlükte ve il çevre ve orman müdürlüklerinde bir adet bulunacak şekilde tutulur.

 

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 31 - (1) 21/11/2008 tarihli ve 27061 mükerrer sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             Çevre yönetim birimi kurma, çevre görevlisi istihdam etme veya çevre yönetimi hizmeti alma süresi

             GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren;

             a) Ek-1 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler en geç 30 Haziran 2010; Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler ise en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar,

             b) Altyapı çalışmalarına başlayan Organize Sanayi Bölgeleri, atıksu arıtma,  katı atık bertaraf, asfalt üretimi gibi çevreye etkisi olan tesislere sahip belediyeler ve mahalli idare birlikleri, yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar sağlık kuruluşları veya hastaneler, 31 Aralık 2010 tarihine kadar

             Çevre yönetim birimlerini kurar veya çevre görevlisi istihdam eder ya da çevre yönetimi hizmeti alırlar.

 

             Yürürlük

             MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             MADDE 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 


EK-1

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER

 

1.Enerji Endüstrisi

1.1 Termik ve ısı santralleri.

        1.1.1 Katı  ve  sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

        1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.2  Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler. *

       1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

      1.2.2  Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

      1.2.3  Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti ve benzeri) yakıt olarak kullanıldığı toplam yakma ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

      1.2.4  Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 50 MW veya üzerinde olan yakma tesisleri.

1.3  Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzeri kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).

1.4 Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzerinde olan jeneratör ve iş makineleri tahrikinde kullanılan gaz türbinleri (Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç).

1.5 Katran, katran ürünleri, katran suyu veya gazı damıtma ve işlenmesiyle ilgili tesisler.*

1.6 Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yakıt elde edilen tesisler.*

1.7 Kömür, odun, turba, koyu katran ve benzeri maddelerin gazlaştırma ve sıvılaştırma işlemlerinin yapıldığı tesisler (Odun kömürü üretimi hariç).*

1.8 Kok fırınları.

1.9 Ham petrol ve doğal gaz üretim faaliyetleri.

     1.9.1 500 ton/gün ve üzeri ham petrol üretim faaliyetleri.

     1.9.2 500.000 m3 /gün ve üzeri kapasiteli doğalgaz üretim faaliyetleri.

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Çimento klinkeri ve entegre çimento üretim tesisleri.

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve  günlük sönmemiş kireç üretim kapasitesi 250 ton ve üzeri olan dolomit,  kireçtaşı veya magnezit  pişirme tesisleri.

2.3 Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri.*

2.4 20 ton/gün ve üzerinde eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri(Haberleşme ve medikal alanında kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).

2.5 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve üzerinde olan özellikle seramik veya porselen ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.            

3. Metal Endüstrisi

3.1 Sülfür cevheri dahil metal cevherleri kavuran (oksit haline getirmek için hava altında ısıtılması), ergiten ve sinterleyen  (ince taneli maddelerin ısıtma yoluyla bir araya bağlanması) tesisler.

3.2 Cevherden demir ve çelik üreten tesisler.

3.3 Kapasitesi 100 ton/ gün ve üzerindeki, cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.

3.4 Kapasitesi 500 ton/ gün ve üzerindeki ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil) .

3.5 Kapasitesi 2.000 ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler .

3.6 Kapasitesi 50 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metal ergitme tesisleri (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).       

3.7 Kapasitesi 20 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin rafine edildiği tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç). *   

3.8 Sıcak Haddeleme Tesisleri .

      3.8.1 Kapasitesi 5.000 ton/gün ve üzerindeki demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.

      3.8.2 Kapasitesi 150 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

3.9   Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.

3.10 Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve üzerinde olan demir dışı metallerin döküldüğü dökümhaneler.

Aşağıdakiler hariçtir:

-Sanatla ilgili parçaların döküldüğü dökümhaneler.

-Metallerin hareketli potalarda ergitildiği dökümhaneler.

-Madde 3.6 ve Madde 3.7‘de belirtilen düşük ergime sıcaklıklı döküm alaşımlarından çekme takımlarının üretildiği dökümhaneler.

3.11 5.000 adet/gün ve üzerindeki kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.*

3.12 İşleme tanklarının hacminin 30 m³ ve  üzerinde olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.*

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Entegre kimya tesisleri, örneğin, çeşitli ünitelerin bitişik ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olduğu, kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan tesisler.

     4.1.1 Üretim kapasitesi toplam 200 ton/gün ve daha fazla olan asitler( kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler vb), bazlar (amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit vb) veya tuzlar (amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat, baryum sülfat vb) gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.*

     4.1.2 Amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt ve bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt di oksit, karbonil klorür gibi inorganik gazlarin üretildiği tesisler. *

     4.1.3 Hammadde aşamasından başlamak suretiyle fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).

     4.1.4 Kapasitesi 100 ton/gün  ve daha büyük olan basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.

     4.1.5 Kapasitesi 100 ton/gün  ve daha büyük olan toz deterjan üreten tesisler. *

     4.1.6 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.

4.2  Toplam 100 ton/gün veya daha fazla organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) hammadde olarak kullanıldığı tesisler.

4.3  Petrol ve petrol ürünlerinin destilasyon ve rafinasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği  tesisler.

5.Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (cilaların organik çözücü madde ihtiva ettiği ve cila kullanım kapasitesinin 250 kg/saat ve üzerinde olduğu tesisler).*

5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler.*

     5.2.1 Boya ve Cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 500 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.

     5.2.2 Boya ve Cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 250 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.

5.3  200 adet/ay  ve üzerinde motorlu aracın boyandığı ve verniklendiği tesisler. *

5.4  2.000 adet/ay ve üzerinde beyaz eşya boyamasının yapıldığı tesisler.*

5.5. Ahşap veya metal yüzeylerin 250 kg/saat ve  üzerinde organik çözücü kullanılarak boyandığı tesisler.* 

6. Ağaç ve Kağıt Endüstrisi

6.1 Keresteden ya da diğer lifli malzemelerden selüloz ve/veya kağıt hamuru üretim tesisleri.

6.2 Ürettiği selülozdan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler.

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Şeker Fabrikaları.*

7.2 30 m3/gün ve üstü atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.*

8. Atık Yönetimi

8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri (Bu maddeye Çevre izninde gürültü konusunda getirilen muafiyet atik pil ve akümülatör  ve ömrünü tamalamiş lastik geri kazanım tesisleri için geçerli değildir). *

8.2 Hurdaların veya ömrünü tamamlamış araçların depolama alanları ve/veya işleme tesisleri (Hurda parçalama tesisleri dahil).*

8.3 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri.

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması     

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.*

9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 2.000 m3 veya daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

  9.1.2 Doğal gaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri gazlar  için toplam depolama tank kapasitesi 10.000 m3 ve daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

  9.1.3 Dolum kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçeklestirildiği tesisler.

9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.*

9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 40.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar  için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan tesisleri (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

  9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.4 Akrilonitril için toplam depolama tank kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler.*

10. Diğer Tesisler

10.1 Sondajlar(Toprağın stabilitesinin araştırılması için yapılan sondajlar ve gözlem kuyuları hariçtir).*

10.1.1 Jeotermal sondaj.

10.1.2 Su sağlama için sondaj.

10.2 Limanlar (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları ve yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları hariç).

10.3 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB)  Ek-1‘inde yer alan maddeleri üreten, kullanan, depolayan diğer tesisler.*

10.4 Nüfusu 100.000 kişi ve üzeri olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-2

 

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER

 

1.Enerji Endüstrisi

1.1 Termik ve ısı santralleri.

        1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW‘tan küçük olan tesisler.

        1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW‘tan küçük  olan tesisler.

1.2  Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler.*

       1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW‘tan küçük  olan tesisler.

      1.2.2  Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam  yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW‘tan küçük  olan tesisler.

      1.2.3  Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti vb) yakıt olarak kullanıldığı toplam yakma ısıl gücü 500 kW ve daha büyük 100 MW‘tan küçük  olan tesisler.

      1.2.4  Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 50 MW‘tan küçük  olan tesisler.

1.3  Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW‘tan küçük  kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri. (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).

1.4 Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW‘tan küçük  olan jeneratör ve iş makinaları tahrikinde kullanılan gaz türbinleri. Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç.

1.5  Kapasitesi 1 ton/saat veya daha büyük olan kömür öğütme ve kurutma tesisleri.

1.6  10 ton/gün ve üzeri kapasitede linyit veya taş kömürü briketleme tesisleri.

1.7 Katı yakıtlardan jeneratör ve su gazı üretim tesisleri.*

1.8 Ham petrol ve doğal gaz üretim faaliyetleri.

      1.8.1  50 ton/gün ve üzeri, 500 ton/günden küçük  kapasiteli ham petrol üretim faaliyetleri.

      1.8.2  5.000 m3 /gün ve üzeri, 500.000 m3 /günden küçük  kapasiteli doğalgaz üretim faaliyetleri.

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Klinkerden çimento üreten ve /veya paketleyen tesisler.           

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan  ve günlük sönmemiş kireç üretim kapasitesi 250 ton‘dan az olan  dolomit, kireçtaşı veya magnezit pişirme tesisleri .

2.3 Petrol koku dışındaki yakıtlar ve/veya atıkların ek yakıt olarak kullanıldığı boksit, dolomit, alçı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars veya şamot pişirme tesisleri.

2.4 Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri.

2.5 Alçı,  kiselgur, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, tras veya kromit öğütme tesisleri.

2.6 Perlit, şist veya kil patlatma tesisleri.

2.7 20 ton/gün‘ün altında eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri. (Haberleşme ve medikal alanda kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).

2.8 Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya matlaştıran tesisler.*

2.9 Üretim kapasitesi 100 ton/gün‘ün altında olan özellikle seramik veya porselen ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.

2.10 Üretim kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan özellikle ateş tuğlası, çatı kiremitleri, tuğla, yassı kiremit ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.

2.11 Ergitme kapasitesi 10 ton/gün ve üzeri olan mineral elyaf dahil mineral madde ergitme tesisleri.

2.12 Yapay mineral elyafın üretildiği tesisler.

2.13 Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç briketi veya elyaflı çimento levhaların üretildiği tesisler.

2.14 Üretim kapasitesi 10 m3/saat veya üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler dahil. (Kuruldukları yerde bir yıldan az kalacak tesisler hariçtir).

2.15 Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler.

2.16 Kuruldukları yerde bir yıldan fazla kalacak olan yol malzemesi hazırlayan asfalt plent tesisleriyle

( katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil) mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını eriten ve üreten tesisler.*

2.17 Patlayıcı veya alev püskürtücü kullanılan taş ocakları.

2.18 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun I.Grup b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup‘larında yer alan madenlerin çıkartıldığı ocaklar.

2.19 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve Maden Kanununun I.Grup b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup‘larında yer alan madenlerin ve cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler.

2.20 Kapasitesi 20.000 m3/yıl ve üzerinde olan mermer üretim veya işleme tesisleri.

2.21 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri.

2.22 Metalik ve/veya metalik olmayan yeraltı madenciliği.*

2.23 Akarsudan ve denizden mineral çıkarılması.*

2.24 Tuz işletmeleri.*

3. Metal Endüstrisi

3.1 Kapasitesi 15 ton/ gün ve daha büyük, 100 ton/gün‘den küçük cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.

3.2 Kapasitesi 50 ton/gün ve daha büyük, 500 ton/gün‘den küçük ham demir üretim tesisi (Kupol Ocakları dahil).

3.3  Kapasitesi 2.000 ton/günden az olan hurda demir çelikten çelik üreten tesisler.

3.4 5 ton ve üzeri şarj kapasiteli demir veya çelik ergitme ünitesine sahip  tesisler.                                                             

3.5 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 50 ton/gün‘den küçük demir dışı metal ergitme tesisleri (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).   

3.6 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 20 ton/gün‘den küçük demir dışı metallerin rafine edildiği tesisler. (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç). *   

3.7 Özellikle ingotların, kütüklerin, çubukların, sacların ve benzeri olmak üzere, alevle kabuk soymanın gerçekleştirildiği çelik yüzeyleri işleme tesisleri. 

3.8 Sıcak Haddeleme Tesisleri.

      3.8.1 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 5000 ton/gün‘den küçük olan  demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.

      3.8.2 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 150 ton/gün‘den küçük olan  demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

      3.8.3  Haddeleme işlemi yapılmayan ve anma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük olan metallerin ısıl işleme tabi tutulduğu fırınlar (tav fırınları ve benzeri).

3.9 Soğuk Haddeleme Tesisleri .

       3.9.1 Kapasitesi 10 ton/gün ve daha büyük olan demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.

       3.9.2 Kapasitesi 5 ton/gün ve daha büyük olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

3.10 Üretim kapasitesi 200 ton/gün‘ün altında olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.

3.11 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha büyük 50 ton/gün‘den küçük olan demir dışı metallerin döküldüğü dökümhaneler ile toplam tutma kuvveti 2 mega-Newton ve üzerinde olan bir veya daha fazla basınçlı dökme makinelerinden oluşan tesisler.

Aşağıdakiler hariçtir:

-Sanatla ilgili parçaların döküldüğü dökümhaneler.

-Metallerin hareketli potalarda ergitildiği dökümhaneler.

-Madde 3.5 ve Madde 3.6‘da belirtilen düşük ergime sıcaklıklı döküm alaşımlarından çekme takımlarının üretildiği dökümhaneler.

3.12  5.000 adet/gün‘den  az kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.*

3.13  İşleme tanklarının hacminin 30 m³‘den az olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.*

3.14  Batarya ve pil vb üreten tesisler.*

3.15 Kaplama kapasitesi 1 ton/saat ve üzerinde olan ergitme banyolu veya alev püskürtme ile metal yüzeylerinin kurşun, kalay veya çinko gibi koruyucu tabakaları ile kaplandığı tesisler.(Sendzimir metodu ile çalışan sürekli çinko kaplama tesisleri hariçtir).*

3.16  Metallerin asit veya baz ile işlem gördüğü tesisler.*

3.17  Her tokmağı 50 kJ veya  üzerinde enerji ile çalışan ve  ısıl gücü 2 MW ve daha fazla olan tokmaklı (şahmerdanlı)  tesislerde sıcak metallerin şekillendirildiği tesisler. (Metal levhaların soğuk olarak preslendiği tesisler hariç).

3.18  10 ton ve daha fazla bulon, çivi, perçin, somun ve benzeri makine parçalarıyla, bilye, iğne ve benzeri standart metal parçaların birlikte otomatlarda basınçla biçimlendirildiği tesisler.

3.19  Her seferinde 10 kg veya üzerinde patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme veya metal kaplama işlemlerinin yapıldığı tesisler.

•3.20  Aşağıdaki makinelerin üretildiği veya tamirinin yapıldığı tesisler.*

       3.20.1  Kazanlar.

3.20.2 Günde en az bir adet ve toplam hacmi 30 m3 ve üzerinde olan metal saçtan yapılmış  depo, tank ve benzeri  üreten tesisler.

3.20.3  Günde en az bir adet ve taban alanı 7 m2 veya üzerinde olan konteyner üreten tesisler.

3.21 Soğuk ve/veya sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz veya kaynaklı boru üreten tesisler.*

3.22 20 m ve daha uzun boylarda metal gemi iskeleti veya gemi bölümleri imal edilen tesisler.*

3.23 Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve sac parçaları yüzeylerinin muamele edildiği ve taşlama veya zımparalama tesisleri (Kapalı devre çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariçtir).*

3.24 Metal tozları veya pastaları üreten tesisler.*                  

3.25 Motorlu taşıt üretimi ve montajı ve motorlu taşıtların motorlarının üretimi.*

3.26 Gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri.*

3.27 Uçak yapım ve bakım tesisleri.*

3.28 Demiryolu ekipmanı üretimi.*

3.29 Patlayıcılar ile baskı yapılması.*

3.30 Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme işleminin yapıldığı tesisler.*

3.31 Demir dışı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi) üretim tesisleri.*

3.32 Seri makine imalatı, elektrik makineleri ve yedek parça üretimi.*

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Entegre kimya tesisleri, örneğin, çeşitli ünitelerin bitişik ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olduğu, kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan tesisler.*

    4.1.1 Üretim kapasitesi 200 ton/gün‘den az olan asitler( kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit,  sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler vb), bazlar (amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit vb) veya tuzlar (amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat, baryum sülfat vb) gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.

    4.1.2 Islak metot veya elektrik enerjisi kullanılarak metaller veya metal dışı maddelerin üretildiği tesisler.

    4.1.3 Korindon, ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, bor ve bileşikleri, zırnık, dispeng oksit, silisyum, silisyum karpit gibi diğer inorganik maddelerin  üretildiği tesisler.

    4.1.4 Halojenler veya halojen ürünleri üreten tesisler (organik halojenli bileşikleri üreten tesisler hariç).

    4.1.5 Basınç altında çözülen asetilenin üretildiği tesisler.

    4.1.6 Üretim kapasitesi toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün‘den az olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.

    4.1.7 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün‘den az basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.

    4.1.8 Organometalik bileşiklerin üretildiği tesisler.

    4.1.9 Temel plastik maddelerin (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz bazlı elyaflar) üretildiği tesisler.

    4.1.10 Sentetik kauçuk üreten tesisler.

    4.1.11 Yüzey aktif maddelerin üretildiği tesisler.

    4.1.12 Selüloz nitrat üretim tesisleri.

    4.1.13 Sentetik reçine üreten tesisler.

    4.1.14 Kauçuk, kükürt veya karbon kullanılarak  vulkanize lastik üreten tesisler.( Saatte 50 kg‘dan az kauçuk işlenen tesisler veya yalnız vulkanize kauçuk kullanılan tesisler hariçtir).

    4.1.15 Hammadde olarak 3 ton/gün ve üzeri lastik kullanan veya lastik  rejenere eden tesisler.

    4.1.16 Katran boyaları veya katran boyası ara ürünlerinin üretildiği tesisler.

    4.1.17 Kapasitesi 1 ton ve daha büyük, 100 ton‘dan küçük toz deterjan veya 1 ton ve daha büyük sıvı jel ve benzeri deterjan üreten tesisler.

    4.1.18 Kapasitesi 2 ton/gün  ve daha büyük olan sabun üreten tesisler.

4.2 Toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün‘den az organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri)  hammadde olarak kullanıldığı tesisler.*

4.3 Bitki koruma ürünlerinin ve biyositlerin üretimi ve bitki koruma ürünleri ile bunlarda kullanılan etkin maddelerin öğütüldüğü, mekanik olarak, karıştırıldığı, paketlendiği ve boşaltıldığı ve yeniden paketlendiği tesisler.*

4.4 Kimyasal ya da biyolojik prosesler kullanılarak temel farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir).*

4.5 Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları benzeri yağlama sıvılarının üretildiği tesisler.*

4.6 Kurum  ve karbon siyahı üreten tesisler.*

4.7 Karbon üreten tesisler veya yakma yolu ile elektrotlar, elektrik kullanıcıları veya aygıt parçaları v.b. için elektro grafit üreten tesisler.*

4.8 Kapasitesi 25 kg/saat veya üzerindeki doğal ve/veya  sentetik reçinelerin ergitildiği tesisler.*

4.9 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan boya, pigment, vernik, cila, elastomer ve peroksit üretim tesisleri (EK-1‘de bulunmayan faaliyetler).*

4.10 Elastomer bazlı ürünlerin üretimi ve muamelesi.*

4.11 Selüloit üretim tesisleri.*                             

4.12 Azot içeriği %12,6‘ya kadar olan nitroselüloz kullanılarak vernik ve baskı boyası için katkı maddesi üreten tesisler.*

4.13 Sülfat terebentin yağı veya tall-yağının temizlenmesi ve işlenmesi için kullanılan tesisler.*

4.14 Yapıları koruma, temizleme, ahşap koruma veya yapıştırma maddelerinin üretildiği üretim kapasitesi 1 ton/gün veya daha fazla olan tesisler (Sadece suyun çözüm maddesi olarak kullandığı ve 4.1‘de verilen tesisler hariç).*

4.15 Halojenli aromatik hidrokarbonlar kullanılarak ahşap koruma maddeleri üreten tesisler (4.1.‘de verilen tesisler hariç).*

4.16 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları.*

4.17 Alkalik maddeler, klor ve klor bileşiklerinin kullanıldığı iplik veya kumaş ağartma tesisleri.*

4.18 Biyodizel üretim tesisleri (1 ton/gün ve üzeri kapasiteli metanol ve benzeri organik kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanıldığı tesisler).*

4.19 Kimyasalların ve ara ürünlerin işlenmesi (Ek-1 ve Ek-2‘de tanımlanmayan faaliyetler için).*

4.20 Zifir üretim tesisleri.*

4.21 Doğal asfaltın ergitildiği veya damıtıldığı tesisler.*

4.22 Zift buharlaştırma tesisleri.*

5.Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (Cilaların organik çözücü madde içerdiği ve cila kullanım kapasitesinin 25 kg/saat ve daha büyük, 250 kg/saat‘den küçük olduğu  tesisler).*

5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler.*

     5.2.1 Boya ve cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 50 kg/saat ve üzerinde, 500 kg/saat altında  kullanan tesisler.

     5.2.2 Boya ve cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 25 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saat‘den az kullanılan tesisler.

5.3 Cam elyaf, mineral elyaflar veya profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin kimyasal tabaka, plastik maddeler veya lastik ile kaplandığı, emprenye edildiği, doyurulduğu ve arkasından kurutulduğu tesisler.*

     5.3.1 Sentetik reçine kullanımı 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.

     5.3.2 Plastik madde kulanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler

     5.3.3 Organik çözücü kullanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.

5.4  30 adet/ay ve daha fazla, 200 adet/ay‘dan  az motorlu aracın boyandığı ve verniklendiği tesisler.*

5.5  2000 adet/ay‘dan az beyaz eşya boyamasının yapıldığı tesisler.*

5.6  Ahşap veya metal yüzeylerin 10 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saatten az organik çözücü kullanılarak boyandığı tesisler.*

5.7  Madde ve araç gereçlerin katran, katran yağı veya sıcak bitümle kaplandığında doyurulduğu tesisler (kabloların sıcak bitümle doyurulduğu ve kaplandığı tesisler hariç).*

5.8  Tellerin fenol veya kresol reçinesi veya diğer organik madde kullanılarak izole edildiği tesisler.*

5.9  Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan; tesislerle plastik maddeler, yumuşatıcılar okside ve beziryağı ve diğer maddelerden meydana gelen karışımları kurutan tesisler.*

5.10 Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve üzerinde olan stiren katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı veya doymamış poliester reçinelerinin işlendiği tesisler.*

5.11 Isıl işlem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri veya ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenol formaldehit plastların kullanımı ile madde üretilen tesisler (Ana girdi maddeleri 10 kg/saat veya üzerinde olan tesisler dahildir).*

 5.12 Asbest kullanılmaması koşulu ile fenol veya diğer plastik reçineli bağlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üretilen tesisler.*

 5.13 Organik bağlayıcı maddeler veya çözücüler kullanılarak yapay zımpara plakaları, parçaları, zımpara kağıtları veya dokularının üretildiği tesisler.*

 5.14  Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüğü ile maddeler içerisinde boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler (Ana girdi maddelerinin  1000 kg/saat ve üzerindeki tesisler dahil olup, termoplastik poliüretan kullanan tesisler hariçtir).*

6. Ağaç ve Kağıt Endüstrisi

6.1 Hazır selülozdan ve /veya atık kağıttan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler

6.2 Hammadde olarak ağaç ve ağaç ürünleri kullanılarak 50 m3/ay ve daha fazla kapasitede sunta ve benzeri malzemeleri üreten tesisler.

6.3 Ağaç işleme tesisleri ve/ veya  tahrik gücü 100 kW veya üzerinde olan kereste üretim (hızar fabrikaları) tesisleri .

6.4 Üretim kapasitesi 300 m3/ay ve üzerinde olan, hammadde olarak ağaç ve ağaç ürünleri kullanılarak mobilya ve parke vb yer döşemesi üreten fabrikalar.*

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Bitkisel ve hayvansal  hammadde üretimine yönelik her türlü işlem ve prosesler.*

Aşağıdaki tesisler kapsam dışındadır:

- Restorant, kantin, hastane ve benzeri tesislerin mutfakları.

- Haftalık 8000 kg‘ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar.

- Haftalık et ve balık tütsüleme kapasitesi 1000 kg‘ın altında olan tütsüleme tesisleri.

- Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına   Dair meri mevzuatta belirtilen değerlerin altında kapasitesi olan bağırsak ve işkembe temizleme tesisleri.

-  Günlük kapasitesi 100 tonun altında olan tahıl ve gıda öğütme tesisleri.

              - Kapasite raporuna göre, günlük 1 tonun altında kahve veya 10 tonun altında kahveyle ikame

                edilebilen ürünler, tahıl, kakao veya fındık ve benzeri kavurma veya öğütme tesisleri.

7.2 10.000 litre/gün ve üzeri kapasiteli süt veya süt ürünleri işleme tesisleri.*

7.3 Bitkisel ve hayvansal ürünlerin nihai paketlendiği tesisler.*

7.4 Fermantasyon ile içki imalinde kullanılan 1000 m3/yıl ve üzerindeki suma üretim veya  1000 m3/yıl ve üzerindeki malt tesisleri.*

7.5 1000 m3/yıl ve daha fazla alkollü içecek üreten yerler.*

7.6 5000 m3/yıl ve daha fazla alkolsüz içecek üreten yerler.*

7.7 Kapasitesi 5 ton/gün ve üzeri şekerleme/çikolata ve şurup üretim tesisleri.*

7.8 Hayvansal yağların ergitildiği tesisler (Özel kesim tesislerinde kazanılarak işlenilen, haftalık işleme kapasitesi 200 kg ve üzerinde olan tesisler).*

7.9 Hayvan organları veya hayvansal ürünlerin, hayvansal atıkların toplandığı, ortadan kaldırıldığı tesislere gönderilmek üzere depolandığı tesisler ve hayvan cesetlerinin yakılarak ortadan kaldırıldığı tesisler.*

7.10 Kemik, kıl, yün, boynuz, tırnak ve kan gibi kesim artıklarından yem, gübre veya teknik yağların üretildiği tesisler (Rendering tesisleri ve benzeri).*

7.11 Hayvan kesim artıklarından jelatin veya tutkal üretim tesisleri.*

7.12 Yünün dışında, işlenmiş hayvan derisi veya kılı depolama ve işleme tesisleri. (Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına   Dair meri mevzuatta belirtilmeyen ve işletmenin kendi ihtiyacı için kazandığı hayvansal kıllar hariç).*

7.13 İşlenmemiş kemiklerin depolandığı tesisler. *

Aşağıdakiler hariçtir:

-Haftalık üretim kapasitesi 4000 kg‘ın altında olan kasaplar.

-Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına

      Dair meri mevzuatta söz konusu edilmeyen tesisler.

7.14 . Tabaklanmamış hayvan derilerinin kurutulduğu, tuzlandığı ve/veya depolandığı tesisler.*

  Aşağıdakiler kapsam dışındadır;

  -Lokantalar, kantinler, hastaneler vb işletmeler.

                 -Haftalık 8000 kg‘ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar.

7.15  Nihai ürün kapasitesi 12 ton/gün ve daha fazla olan hayvan derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamülleri işleme tesisleri. *

7.16 Hayvan dışkısı kurutma tesisleri.*

7.17 Balık veya kemik unu üretim ve/veya depolama tesisleri.*

7.18 Balık yağı fabrikaları.*

7.19 30 m3/gün altı atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.*

7.20 Çay fabrikaları.*

7.21 Maya üretim tesisleri. *

7.22 Hayvansal ve/veya bitkisel maddelerden asitler kullanarak baharat üreten tesisler.*

7.23 Süt tozu üretim tesisleri.*

7.24 Nişasta üretimi veya nişasta türevlerinin üretildiği tesisler.*

7.25 Hayvan yemi kurutma tesisleri.*

7.26 Hayvan dışkısı  kurutma tesisleri.*

7.27 Besinlerin (patates, sebze, et, balık ve benzeri) ısıl yöntemle işlendiği tesisler.*

Aşağıdakiler hariçtir:

-Hazır yemek fabrikaları, lokantalar, kantinler, hastaneler ve benzeri kuruluşlar.

-Haftada 8000 kg‘dan az et işleyen kasaplar.

-Yıkanma, ayıklama, kesme ve benzeri fiziksel işlemlerin yapıldığı tesisler.

7.28 Bitkisel yağ üreten tesisler (Eleme ve tozdan arındırma, kırma, ezme, ısıtma, pres veya santifüj ve benzeri işlemlerin tümünü veya birkaçını yaparak ham yağ üreten bitkisel yağ üretim tesisleri hariçtir).* 

   7.28.1 Solvent kullanarak yağ ekstresi yapan ham ve/veya rafine yağ üretimi tesisleri.

   7.28.2 Rafine yağ üretim tesisleri.

   7.28.3 Ham yağ ve rafine yağ üretimi yapan entegre tesisler.

   7.28.4 Bitkisel ham maddeden katı yağ üretimi yapan tesisler.

7.29 Hayvansal yağ üreten tesisler.*

7.30 Büyükbaş, küçükbaş hayvanların veya kümes hayvanlarının yetiştirildiği kapasiteleri aşağıda belirtilen, ahırlar (hayvan barınakları) veya tavuk çiftlikleri (kümesler).*

     7.30.1  500 ve daha fazla büyük baş hayvan (devekuşu dahil) kapasiteli tesisler.

     7.30.2  1.000 ve daha fazla küçük baş hayvan kapasiteli tesisler.

     7.30.3  20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri  kümes hayvanları kapasiteli tesisler.

7.31. Kapasitesi aşağıdaki sayıdan fazla olan toplu domuz yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisler.*

     7.31.1  Kapasitesi 750 üzeri anaç domuz tesisleri.

     7.31.2  2.000 ve üzeri kapasiteye sahip domuz tesisleri.

7.32 Balık ve/veya su ürünleri çiftlikleri.*

7.33 Mezbahaneler.*

     7.33.1  Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair meri mevzuatda belirtilen 1. 2. sınıf kırmızı et mezbahanelerinde büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler.

    7.33.2 Kanatlı kesimhane veya kombinalarında 5.000 adet/gün ve üzerinde kesim yapılan tesisler.

8. Atık Yönetimi

    8.1 Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri.*

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması     

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.*

  9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 200 m3 ve daha fazla, 2000 m3‘ten az olan  tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

  9.1.2 Doğal gaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri gazlar için toplam depolama tank kapasitesi 1000 m3 ve daha fazla, 10.000 m3 ten az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

    9.1.3 Dolum kapasitesi 30 ton/gün ve daha büyük, 200 ton/gün‘den az  olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçekleştirildiği  tesisler.

9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.*

  9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla, 40.000 ton‘dan az olan tesisler.

    9.2.2 Benzin, nafta,  motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar için toplam depolama tank kapasitesi 1.000 ton ve daha fazla, 30.000 ton‘dan az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

    9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar,aminler, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 2.000 ton‘dan az olan  tesisler.

9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla,  30.000 ton‘dan az olan tesisler.*

9.4 Akrilonitril  için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 2000 ton‘dan az olan tesisler.*

9.5 Klor için toplam depolama tank kapasitesi 10 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.6 Kükürtdioksit için toplam depolama tank kapasitesi 20 ve daha fazla olan tesisler.*

9.7 Sıvı oksijen için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.8 Amonyumnitrat için toplam depolama tank kapasitesi  500 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.9 Sodyumklorat için toplam depolama tank kapasitesi  25 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.10 Bitki koruma maddeleri veya haşereye karşı korunma maddeleri için toplam depolama tank kapasitesi  5 ton ve daha fazla  olan  tesisler.*

9.11 200 ton/gün ve üzerinde kuru durumda iken tozuma yapabilen yığma maddelerin, damperli araçlar veya devirmeli depolar, kepçeler veya teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama, eleme ve paketleme tesisleri. (200 ton/gün veya üzerinde madde aktarılan tesisler dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir).

10.Diğer Tesisler

10.1 Patlama tehlikesi olan maddelerin üretildiği, geri kazanıldığı veya bertaraf edildiği tesisler  (Mühimmat veya diğer patlayıcıları yükleme, boşaltma veya parçalama tesisleri dahil olup, kibrit üretimi hariçtir). *    

10.2  Üretim kapasitesi 25 ton/saat ve üzerinde olan hava sıvılaştırma tesisleri.*

10.3. Motorlu taşıtlar için sürekli yarış ve test parkurları.

10.4. Nüfusu 100.000 kişinin altında olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.*

10.5. 3.000 KW veya üzerindeki anma güçlü jet motorlar ve gaz türbinleri için test merkezleri veya bu güçlerde motor ve gaz türbinlerinin bulunduğu test standartları.

10.6. Sigara fabrikaları.*

10.7   Kayak merkezleri, kablolu otomobiller ve entegre tesisler.*

10.8 Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları, yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları.*

10.9 Kentlerin dışında yer alan tatil köyleri ve otel kompleksleri ve entegre tesisleri.*

10.10 Kalıcı kamp ve karavan alanları.*

10.11 Tema parkları.*

10.12 Endüstriyel nitelikli diğer atık sular (sulu baca gazı arıtım sistemi kullanan tesisler, tutkal ve zamk üretim tesisleri, benzin istasyonları, içmesuyu filtrelerinin geri yıkama suları, su yumuşatma, demineralizasyon, rejenerasyon, aktif karbon, yıkama tesisleri, soğutma suyu ve benzeri tesisleri).*

10.13 Karışık Endüstriler (OSB ve sektör belirlemesi yapılamayan diğer sanayiler).*

10.14 Hastane ve sağlık kuruluşları (yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar).*

10.15 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB) Ek-2‘sinde yer alan maddeleri içeren diğer tesisler.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-3

ÇEVRE DENETİM TUTANAĞI

(Tüzel Kişiler İçin)

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Denetimin

Başlama- Bitiş Tarihi

...../...../20...-...../...../20...

Saati:

 

Tutanak Seri No:...............

 

DENETLENEN TÜZEL KİŞİNİN

Adı

 

Adresi

 

Vergi Sicil No.

 

Tel. No.

 

Faks No.

 

Yetkili Temsilcisinin Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No:

 

DENETİM BULGULARI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bu alan yeterli olmadığında boş bir kâğıda bulguların yazımına devam edilir ve denetim bulgularının bitiminde düzenleyenler ve tesis yetkilisi tarafından paraflanır.)

Denetimi Gerçekleştiren Birim

 

Denetim Nedeni

Planlı ÿ                            Ani ð                             Şikâyet ð

Tesis Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası

 

Düzenleyenlerin

Adı Soyadı

Kurumu ve Unvanı

İmzası

Onay/Görev Yazısı Tarihi-Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 nüsha olarak hazırlanan işbu tutanak mahallinde ..... madde ve ..... sayfa olarak düzenlendi, taraflarca okunarak doğruluğu kabul ile imzalandı ve bir sureti tesis yetkilisine verildi.

                         

 

ÇEVRE DENETİM TUTANAĞI

(Gerçek Kişiler İçin)

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Denetimin

Başlama- Bitiş Tarihi

...../...../20...-...../...../20...

Saati:

 

Tutanak Seri No:...............

 

DENETLENEN GERÇEK KİŞİNİN

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No.

 

Baba Adı

 

Uyruğu

 

Doğum Yeri ve Tarihi

 

Yabancı ise Pasaport No.

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu

İl

 

 

İlçe

 

 

Mahalle/Köy

 

Ev Adresi

 

İş Adresi

 

Ev Telefonu

 

Cep Telefonu

 

DENETİM BULGULARI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bu alan yeterli olmadığında boş bir kâğıda bulguların yazımına devam edilir ve denetim bulgularının bitiminde düzenleyenler ve tesis yetkilisi tarafından paraflanır.)

Denetimi Gerçekleştiren Birim

 

Denetim Nedeni

Planlı ÿ                       Ani ð                         Şikâyet ð

Gerçek Kişinin Adı Soyadı ve İmzası

 

Düzenleyenlerin

Adı Soyadı

Kurumu ve Unvanı

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 nüsha olarak hazırlanan işbu tutanak mahallinde ..... madde ve ..... sayfa olarak düzenlendi, taraflarca okunarak doğruluğu kabul ile imzalandı ve bir sureti tesis yetkilisine verildi.

 


http://www.cevredenetimi.cevreorman.gov.tr/DOSYALAR/denetim-yön-taslak-26.2.2010.doc

 

 

 

 

Tüm Oda Mevzuatı »