TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Mevzuat

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2002
Resmi Gazete Sayısı: 24790

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Değerlendirme Kurulunun çalışmalarına, Bölgenin yer seçimine, yapılabilirlik raporunun hazırlanış kriterlerine, kuruluşuna, işletilmesine, arazi kullanımına, Bölgede yer alacak faaliyetler ve bunlarla ilgili koşullara ilişkin usul ve esaslar, Bölgelerin kurulması için Bakanlık bütçesine konulan ödeneğin kullanım esasları ile Kanunun uygulanmasına dair diğer hususları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 06.07.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 9 uncu ve 18.01.1985 tarih ve 18639 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Kısaltmalar ve tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

AR-GE   : Araştırma ve Geliştirmeyi,

DPT: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu,

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunu,

TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfını,

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

 

Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu,

 

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Bakanlık Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

Bölge: Teknoloji Geliştirme Bölgesini,

Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında ; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı,

AR-GE: Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmaları,

AR-GE Merkez veya Enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürüngeliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinin yapıldığı mekanları,

Üretim Birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,

Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkanlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,

AR-GE‘ye Dayalı Üretim Faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, tümünü bu Bölgede gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini,

Yenilik : Bir fikri; satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi,

Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü,

Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,

Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü,

Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan  üniversiteleri,

Kurucu Heyet: Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da  kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diğer kuruluş temsilcilerinden oluşan heyeti,

Yönetici Şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket  olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi,

Başvuru Dosyası: Yapılabilirlik raporu ve gerekli belgeleri içeren dosyayı,

Bölge İşletme Yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, yönetici şirket tarafından hazırlanan yönergeyi,

Ödenek: Bölgelerin kuruluşu için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı için yardım amacı ile Bakanlık bütçesine konulan parayı,

İdare Binası:  Yönetici şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, içinde inkübatörler dışında girişimcilere yönetici şirketçe kiralanan bölümlerin yer almadığı yapıyı,

Araştırmacı  Personel: Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan üniversitelerde çalışan konusunda uzman akademik personeli ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma merkez ve enstitülerinde çalışan en az yüksek lisans derecesine sahip konusunda uzman personeli,

Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp yazılım geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,

AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli destek personelini ve AR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeli,

İfade eder.

 

 

İKİNCİ KISIM

Bölgenin Kuruluşu,
Planlanması, Projelendirilmesi ve İşletilmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Bölgenin Kuruluşuna,  Bölgede Yer Alacak Faaliyetlere İlişkin
Usul ve Esaslar

 

 

Bölgenin kuruluş amacı ve Bölgede yer alacak faaliyetler

Madde 5- Bölgenin kuruluş amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak,ülke  sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, tasarım kalitesini yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da  dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve  vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, AR-GE yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede AR-GE yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır.

Kurucu Heyetin oluşturulması

Madde 6- Bölge kurmak amacıyla bir araya gelen, Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da  kamu AR-GE merkez veya enstitüsü temsilcileri ile Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen diğer kuruluşlardan katılmak isteyen kuruluş  temsilcileri aralarında düzenleyecekleri bir protokolle Kurucu Heyeti oluştururlar.

Bölgenin yer seçimi

Madde 7- Bölgenin kurulacağı ilin sınırları içinde en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da  kamu AR-GE merkez veya enstitüsünün bulunması ve yörede yeterli AR-GE ve sanayi potansiyelinin olması şartı aranır.

Kurucu Heyet ayrıca Bölge kurulması için öngördüğü alanın Kurucu Heyette yer alan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da  kamu AR-GE merkez veya enstitüsüne yakınlığını veya bu kuruluşların arazileri içinde olmasını, bulunduğu yöredeki sanayici ve girişimcilerin niteliklerini, yetişmiş insan gücü potansiyelini, yörenin jeolojik durumunu, sosyal ve teknik altyapısını, ülke kalkınma planları hedeflerine uygunluğunu ve varsa Çevre Düzeni Planı içeriğini, seçilen arazinin mülkiyet ve kadastro  durumunu, tahsis ve satın alma kolaylığını, mevcut arazi kullanım durumunu, arazinin hangi ulaşım aksları üzerinde ve/veya yakınında yer aldığını dikkate alır.

Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlar, su koruma alanları, jeolojik sakıncalı alanlar, tarım alanları, mera ve orman alanları, milli parklar, sit alanları, turizm alanları ve merkezleri, askeri yasak bölgeler, özel çevre koruma bölgeleri, uluslararası sözleşmelere tabi olan alanlar Bölge kurmak amacıyla seçilemez. Ancak yukarıda belirtilen hakkında kısıtlılık hali bulunan alanlar içerisinde ilgili mevzuatların Bölge yeri olarak seçilmesine imkan tanıdığı alanlar Bölge yeri olarak seçilebilir. Seçilen yer ile ilgili olarak kısıtlılık hali bulunmadığı veya hakkında kısıtlılık hali bulunmasına rağmen ilgili mevzuatların Bölge yeri olarak seçilmesine imkan tanındığı ilgili kurum ve kuruluşlardan  belgelendirilir.

Bölge sınırları işlenmiş 1/25000 ölçekli topoğrafik haritaya karayolları, demiryolları,  limanlar, hava alanları, yerleşim merkezleriüniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da  kamu AR-GE merkez veya enstitüsü alanları, mevcut veya inşaat halindeki sanayi bölgeleri, il sınırları, belediye ve mücavir alan sınırı ve katı atık depolama alanları  işlenir. Varsa üst  ölçekli   plan kararları ve ilgili idaresince onaylı, üzerinde eğim ve yükselti analizlerini gösterir 1/5000 ölçekli halihazır haritalar ile doğal tehlike ve deprem durumunu  belirleyen Afet İşleri Genel Müdürlüğünden onaylı gözlemsel jeolojik etüt raporu ve hava mania planları da eklenir.

Bölge sınırları; seçilen alanın özelliğine ve büyüklüğüne göre koordinat değerleri verilmek kaydıyla 1/25000 veya uygun ölçekli haritaya işlenir. Bu harita, Bölge başvurusunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, Bölge sınırlarını kesinleştirmek üzere Bakanlar Kuruluna  sunulur.

Yöredeki mevcut AR-GE ve sanayi potansiyelinin yeterliliği

Madde 8- Yöredeki mevcut AR-GE ve sanayi potansiyelinin yeterli olup olmadığına  yapılabilirlik raporunda verilen bilgiler doğrultusunda Değerlendirme Kurulu karar verir.

Bölge kuruluş başvurusu

Madde 9- Kurucu Heyet Bölge kuruluşu ile ilgili başvuruyu, 7 takım olarak hazırlayacağı başvuru dosyası ile Genel Müdürlüğe yapar.

Bölge kuruluş başvuru dosyasında bulunması gerekli belgeler

a) Kuruluş başvuru yazısı,

b) Seçilen yer ile ilgili olarak arazinin mülkiyet durumunu gösterir onaylı kadastral paftalar ve/veya belgeler,

c) Bu yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci fıkralarında istenen belgeler,

d) Bu Yönetmeliğin Ek‘inde yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Esaslarına göre hazırlanan yapılabilirlik raporu ve Ek‘leri.

Bölge kuruluş başvuru dosyası eksiksiz olup olmadığı bakımından Genel Müdürlük tarafından 15 gün içinde incelenir. Başvuru dosyası eksiksiz ise bu tarihten itibaren, eksikliklerin tespit edilmesi halinde ise; başvuruda bulunan Kurucu Heyetin tespit edilen eksiklikleri tamamladığı tarihten itibaren Değerlendirme Kurulu tarafından iki ay içinde değerlendirmeye alınır. Bölge kuruluş başvuru dosyası Genel Müdürlük tarafından toplantı tarihinden en geç 15 gün önce Değerlendirme Kurulu Üyeleri‘nin görüşüne sunulur.

Değerlendirme Kurulunun oluşumu

Madde 10- Değerlendirme Kurulu Bakanlık Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürünün başkanlığında aşağıda yer alan kurum ve kuruluşların görevlendireceği, Bölge kuruluş başvuru dosyasını Kanun ve Yönetmelik hükümleri ve temsil ettikleri kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından değerlendirebilecek eğitim, bilgi, deneyim ve yetkiye sahip bir asil ve bir yedek temsilciden oluşur.

a)  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

b) DPT,

c) YÖK,

d) TÜBİTAK,

e) TOBB,

f) TTGV

Değerlendirme Kurulunda yer alacak teknoloji konusunda faaliyet gösteren özel kuruluş Bakanlık tarafından TTGV olarak belirlenmiştir.

Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları

Madde 11- Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

a)  Kurul Bakanlık Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürünün başkanlığında en az beş üyenin katılımıyla toplanır.

b) Kurulun sekreterya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

c)  Kurul, Genel Müdürlüğe Bölge kuruluş başvurusu yapılması halinde; Genel Müdürlüğün daveti üzerine toplanır. Ayrıca; Kurul üyelerinin kendi kurumlarında, Bölgeye yönelik bir gelişme olması halinde, diğer üyelere bilgi aktarılması amacıyla  Genel Müdürlüğün çağrısı ile de toplanabilir.

d)  Kurul üyeleri, başvuru dosyasını Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, temsil ettikleri kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından inceler ve;

1)  Seçilen yerin kalkınma planları, varsa üst ölçekli plan kararları ve diğer yer seçimi kriterleri açısından uygunluğu,

2)  Yöredeki mevcut AR-GE, sanayi potansiyeli varlığının yeterliliği,

3)  Bölge kuruluşunda işbirliği yapılan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsün yeterliliği,

4)  Kurulacak Bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanların Kanun amacına uygunluğu,

5)  Yöredeki üretim,  pazar ve sektör beklentilerinin Bölge faaliyet dinamizmine olumlu etki yapacak düzeyde olup olmadığı,

6) Kurulacak Bölgede yeni ve ileri teknoloji üretilmesinin ve geliştirilmesinin mümkün olup olamayacağı,

7)  Kurulacak Bölgenin ülke ve yörenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmesine olası katkıları,

8)  İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların kurulacak Bölge oluşumu ve başarısına yapacakları olası katkıları,

9)  Bölgede yer alacak girişimcilerin gücünün ve işletme ölçeklerinin AR-GE ve yazılım faaliyetleri bakımından yeterliliği,

10)  Bölge kurucularının finansal yapılarının ve alacakları finansal desteğin Bölge kuruluşu ve işletilmesinde yeterliliği,

bakımından değerlendirir ve Bölge başvuru dosyası ile ilgili görüşlerini içeren ön değerlendirme raporu ile birlikte toplantıya katılırlar.

e)  Kurul, gerekli gördüğü durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek odaları ile gerçek ve tüzel kişilerden de yazılı veya sözlü görüş alabilir, başvuru sahibini görüşmeye çağırabilir veya yerinde incelemede bulunabilir.

f)  Bölge kuruluş kararı, toplantıya katılan en az beş üyenin aynı yönde oy kullanması ile alınır.

g) Başvurulara ait gerekçeli Kurul kararı, sekreterya  tarafından hazırlanarak, Kurul üyelerinin imzasına sunulur.

h) Başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması durumunda, başvuru ile ilgili Kurul kararı Bakanlık makamına sunulur.

i)  Bölge ile ilgili Kurul kararı, sekreterya tarafından ilgili Kurucu Heyete yazılı olarak bildirilir.

 

Bölge ilanı

Madde 12- Değerlendirme Kurulunun uygun görüşü Bakanlık makamınca Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen Bölge Resmi Gazetede yayımlanır.

 

Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleşen Bölge sınırları gerekli plan değişikleri yapılmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşlara gönderilir.

 

Yönetici şirketin kuruluşu

Madde 13- Bölge kuruluş kararının  Resmi Gazetede yayımlanıp Kurucu Heyete bildirimi yapıldıktan sonra; Kurucu Heyeti oluşturan temsilcilerin ortaya koyacakları katılım paylarına göre, Bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu anonim şirket statüsünde yönetici şirket kurulur. Ancak şirket kuruluşu gerçekleştirilmeden önce şirket ana sözleşmesi Genel Müdürlük tarafından Kanun ve yönetmeliğe uygunluğu açısından incelenir. Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde yönetici şirketin ana sözleşmesinde Kanunun amacına uygunluğu açısından değişiklik yapılması talebinde bulunur.

 

Kurucu Heyet anonim şirket oluşumunu Bölge başvurusundan önce gerçekleştirmiş ise, yönetici şirket statüsü ile faaliyetlerine başlayabilmesi için  Bölgenin ilanından sonra şirket ana sözleşmesini Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük tarafından yapılan inceleme sonucunda, Kanunun amacı doğrultusunda gerek duyulursa ana sözleşme değişikliklerinin yapılması istenir.

Yönetici şirketin faaliyete geçmesinden sonra, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılması öngörüldüğü takdirde yapılacak değişiklikler Genel Müdürlüğün ön iznine tabidir.

Yönetici şirketin kurucuları

Madde 14- Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirketin kurucuları arasında, Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da  kamu AR-GE merkez veya enstitüsü bulunması şartı aranır. Bu kurum ve kuruluşlar, şirketleri ve/veya vakıf işletmeleri ile de yönetici şirkete iştirak edebilirler.

Yönetici şirkete ayrıca;

a)       Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar,

b)        Yerel yönetimler,

c)       Bankalar ve finansman kurumları,

d)       Yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri,

e)       AR-GE ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf ve dernekler,

f)        İlgili kamu kuruluşları,

g)       İhracatçı Birlikleri

kurucu ya da sonradan ortak olarak iştirak edebilirler.

Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla yönetici şirkete iştirak edebilirler.

 

Yönetici şirketin Bölgenin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin görev ve sorumlulukları

Madde 15- Yönetici şirket;

a)     Bölge arazisinin kamulaştırılmasının yapılması veya yaptırılması, arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi ve denetlenmesi, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi,

b)    Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması,

c)     Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine  ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması,

d)    Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının, ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının ve termin planının da Genel Müdürlüğe  verilmesi,

e)     4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,

f)      Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerinalınması,

g)    Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm bina sigortalarının yaptırılması,

h)    Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması,

i)      Bölge üniversite arazisi içerisinde ise üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması,

j)      Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması,

k)     Bölge İşletme  Yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının Genel Müdürlüğe  verilmesi,

l)      Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,

m)    Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK‘a veya TÜBİTAK‘ ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi,

n)    Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi,  istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,

o) Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması,

p) Girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması,

Görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, inkübasyon, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil, telif hakları, patent alma, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmesinin sağlanması ile Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuarları  ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması faaliyetlerinde de bulunabilir.

Bölgede personel istihdamı

Madde 16- Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanlarınbuhizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz<ı style="mso-bidi-font-style: normal">.

 

Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölgenin Planlanması ve Projelendirilmesi

Bölgenin kamulaştırılması

Madde 17- Bölge için seçilmiş olan arazinin kamulaştırılması 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre ve kamu yararı gerekçesiyle yönetici şirketçe yapılır veya yaptırılır. Bölge alanları içinde yer alan üniversite arazileri, bu üniversitelerin uygun görüp izin vermeleri durumunda, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla Bölgeyi kuracak yönetici şirkete tahsis edilebilir. Bu durum kamu kurum ve  kuruluşlarına ait araziler için de geçerlidir.

Bölge içi imar planları

Madde 18- Bölge içi imar planları ve imar planı değişiklikleri,  varsa üst ölçekli plan kararlarına ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bölgenin yönetici şirketince hazırlanır veya hazırlattırılır ve bu imar planları Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bölge içi imar planları belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyesince, dışında ise valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde intikal tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilir. Bu ilan yerel ve ulusal basın organları ile halkın bilgisine sunulur.

Bir aylık süre içinde imar planlarına itiraz edilebilir. İtirazlar ilan süresinin bitiminde ilgili idaresince Bakanlığa iletilir. Bakanlığa intikal eden itirazlar otuz gün içinde incelenerek kesin karara bağlanır. İmar planı değişiklikleri de aynı usul ve esaslara tabidir.

Yönetici şirket 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin 02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Yeterlilik Yönetmeliği hükümlerinde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifini kendi bünyesinde bulundurması halinde planlama grubu oluşturarak imar planlarını hazırlayabilir. Bu nitelikleri taşımayan yönetici şirketler imar planlarını yeterliliğe haiz plan müelliflerine veya müellif kuruluşlara hazırlattırabilirler.

Planlanacak alan bütününde, maksimum yükseklik serbest bırakılmak kaydıyla, emsal yüzde kırkı geçemez.

Kesinleşen imar planları ilgili kurumlara bilgi için gönderilir.

Bölge arazisinin kullanımı

Madde 19- Bölge olarak belirlenen arazinin Kanunun amaçları çerçevesinde kullanılması esas olmakla birlikte; yönetici şirket Bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla; Bölgenin toplam yapılaşma hakkının %30 unu aşmayacak kesimi üzerinde Bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik getirmek ve Bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı yaratmak üzere gerekli bina ve tesisleri  kurabilir, işletebilir veya kiraya verebilir. Ancak Bölge  gayri menkullerinin satışı yapılamaz.

Parselasyon veya alan tahsisi planları hazırlama esasları

Madde 20- Parselasyon veya alan tahsisi planları kesinleşmiş uygulama imar planına göre Yönetici şirketçe hazırlanır, Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Yapı adalarında harita koordinatları üzerinden alan tahsisi yapılır ve binalar için üst hakkı tesis edilir. Üst hakları ve yapılaşma koşulları köşe koordinatları üzerinde tahsis edilen alanlara göre belirlenir.

 

Ruhsat ve izinler

Madde 21- Bölgede inşa edilecek yapılar için gerekli projeler yönetici şirket tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde yönetici şirket ve/veya girişimciler tarafından hazırlattırılır ve yönetici şirketin onayına sunulur. Bu yapılara ait ruhsat ve gerekli izinler 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yönetici şirket tarafından verilir ve denetlenir.

Diğer hususlar

Madde 22- Bu yönetmelikte yer almayan yapılaşma ve planlama ile ilgili hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Destekler,

Ödenek Talebinin Uygun Bulunması Halinde Plan ve Projelerin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar ile Hakediş Raporlarının İncelenmesi, Ödeneğin Ödenmesi ve Muafiyetler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Destekler

 

Bölgelere yardım amacıyla kullandırılacak bütçe ödeneğinin tespiti

Madde 23- Bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesinde Bölge hizmetleri tertibine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir. Bu amaçla yapılacak giderlere ilişkin proje ödenekleri yıllık yatırım programında yer alır. Bu ödenekler Maliye Bakanlığınca belirlenen harcama programları dahilinde kullanılır.

Bölge ilanından sonra yönetici şirket, Bölgenin kurulması için gerekli arazi temini, altyapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerinin karşılanamayan kısmı için gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe ödenek talebinde bulunabilir.  Yönetici şirkete verilecek bu ödenek yardım amacıyla olup karşılıksızdır.

Yönetici şirket ve girişimciler Bölgedeki faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı kuruluşlar tarafından verilen iç ve dış kaynaklı tüm desteklerden de yararlanabilirler.

 

Ödenek talep prosedürü

Madde 24- Ödenek talebinde bulunacak yönetici şirket talebini her yatırım yılı için, Genel Müdürlükten temin edeceği Bölge Yatırım Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı Tablosundaki ödenek kapsamına giren kısımları doldurarak Genel  Müdürlüğe  yapar. Ödenek talebi yıllık olarak bir sonraki yatırım yılı için o yılın en geç Haziran ayı sonuna kadar yapılır. Bakanlık, Bölge ödenek taleplerini Bakanlığın yatırım bütçe teklifi ile birlikte DPT ‘ye bildirir.

Arazi temini için ödenek talebinin incelenmesi

Madde 25- Yönetici şirket tarafından kamulaştırma dışında arazi temini için ödenek talebinde bulunulması halinde, Genel Müdürlüğün görevlendireceği iki yetkiliden ünvanca yüksek olanın başkanlığında, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Tapu Sicil ve Belediye İmar Müdürleri veya görevlendirecekleri uzman yetkililerinin katılımı ile arazi kıymet takdir komisyonu oluşturulur.

Komisyon, en az üç üyenin aynı yönde oy kullanması ile karar alır ve arazi kıymet takdirine ilişkin gerekçeli raporunu talebin incelenmesinden itibaren yedi gün içinde Genel Müdürlüğe sunar.

Ödenek talebinin değerlendirilmesi

Madde 26- Bakanlık; arazi temini, altyapı ve idare binası inşası ile ilgili talebi değerlendirir ve gerekli gördüğü durumda Bölgede incelemelerde bulunur.

Ödeneğin kullanım esasları

Madde 27- Bakanlık bütçesine konulan ödenek;

a) Ait olduğu mali yıl içinde kullanılır.

b) Kanunda belirtilen amaç dışında kullanılamaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Ödenek Talebinin Uygun Bulunması Halinde Plan ve Projelerin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar ile Hakediş Raporlarının İncelenmesi ve Ödeneğin Ödenmesi

 

Uygulama projeleri ile ilgili esaslar

Madde 28- Yönetici şirketin alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili ödenek talebinin uygun bulunarak Bakanlık bütçesine konulması halinde; yönetici şirket Bölgenin altyapısı ve idare binası inşası ile ilgili onaylı uygulama projelerini ve inşaat imalatlarının uygulama yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmış keşif tutarlarını gösterir listeyi, en az  üç takım olarak hazırlayarak, her nüshayı ayrı ayrı ve kalınlığına uygun plastik kutu dosya içinde Genel Müdürlüğe teslim edecektir. Projelerin en az bir nüshası mutlaka siyah-beyaz olacaktır.

Mimari projeler, betonarme-çelik projeler, tesisat projeleri mutlaka ayrı kutularda yer alacaktır. Tüm  paftalar numaralandırılmış, proje listesinin bir nüshası kutu iç kapağına yapıştırılmış, bir nüshası da açıklama raporuna eklenmiş olacaktır. Kutu üstüne ve arkasına proje adı, proje  numarası, proje yüklenicisinin adı, adresi, telefon numarasının yer aldığı antet yapıştırılacaktır.

Paftalar üzerinde; proje yüklenicisinin ve mesleki sorumlusu mimar ve mühendislerin adı, soyadı, unvanı, oda sicil numarası, vergi dairesi ve vergi numarası yazılı olacak ve tüm sorumluların imzaları bulunacaktır.

Projeler yüklenici şirketin şantiye şefi veya teknik sorumlusu tarafından tarihli, isim kaşeli şekilde mühürlenecek, imzalanacak ve Genel Müdürlüğe sunulup görüş alınacaktır.

Koordinatlı aplikasyon planı hazırlama esasları

Madde 29- 1/1000 ölçekli koordinatlı aplikasyon planında Bölge arazisine ait;

a)     Hangi kurumdan alındığı belirtilmek koşulu ile nirengi ve poligon noktaları, yol kesişim/birleşim noktaları, her adanın ve binanın köşe noktaları, koordinatları ve siyah kotları gösterilir.

b)    Ada boyutları, binaların en ve boyları ile ara mesafeleri, açık çalışma sahası, tretuvar ve yol genişlikleri, yol kavşak ve dönüş merkez noktalarından ada köşelerine olan mesafeler, daire parçası şeklindeki ada köşelerine ait daire merkezinin koordinatları ve yarı çapları, dış yollar ile arsa sınırı arasındaki ilişki belirtilir.

c)     Koordinat ve kotlar planda gösterildiği gibi, ayrıca noktalara numara verilmek suretiyle tablo şeklinde de verilir.

Mimari proje hazırlama esasları

Madde 30- Mimari projeler 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun hazırlanacaktır.  Boyut ve bilgi bakımından yetersiz görülen projeler iade edilir.

Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası ve Karayolları Bölge Müdürlükleri  gibi resmi bir kuruluştan onaylı maksimum 10 m ara ile karelajı yapılmış 1/1000 ölçekli plankotesi ve 1 m eğri aralıklı tesviye eğrili planı ibraz edilir. Tesviye eğrili planda dereler, sel yatakları, şevler, varsa ormanlık alanlar mutlaka  belirtilir. Kotları okunmayan plankoteler  ve tesviye eğrili planlar iade edilir.

İdare binası projeleri hazırlama esasları

Madde 31- İdare binası projelerine ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır:

a) İdare binası  planları

1)     İnşa edilecek idare binası için temel, bodrum, zemin ve diğer katlarla çatı planları 1/50 ölçekli olarak çizilir. Zemin suyunun yüksek olduğu alanlarda bina temelini korumak amacıyla zemin suyu drenaj kanal sistemi planları eklenir,

2)     Plandaki tüm ölçü ve kotlar, metraj, keşif ve uygulamada herhangi bir hesaplamayı gerektirmeyecek açıklıkta ve uygulama projesi niteliğinde verilir.

3)     Tüm hacimlerdeki mahal listeleri açık olarak poz numaraları ve isimleri ile verilir.

4)     Binanın tümünü gösteren  kat planları verilir.

b) Kesit  ve görünüşler

1)     Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Çatı Yönetmeliklerine ve bölgelerine uygun çatı malzeme ve eğimleri seçilir.

2)     Bina ön ve yan görünüşleri, enine ve boyuna kesitler ile özelliği olan merdiven, ıslak hacim gibi mahallerden geçen kesitler hazırlanır.

3)     Havalandırma boşlukları, bacalar, harpuşta, saçak, kalkan duvar, baca, kiriş-kolon birleşimleri de dahil kesit ve görünüşlerde tüm kot ve ölçüler yazılır.

4)     İdare binasının 1/50 ölçekli kesit ve cephelerden görünüşleri verilir.

c) Mimari Detaylar

1)     Çatı sistem ve nokta detayı,

2)     Islak hacim  sistem detayı,

3)     Cephe sistem detayı,

4)     Merdiven ve yangın merdivenleri sistem detayı,

5)     Kapı sistem ve nokta detayı,

6)     Pencere sistem ve nokta detayları uygulama projeleri ile birlikte verilecektir.

d) Statik-betonarme  hesap  ve  proje düzenleme  esasları, avan  proje

ve belgeler

Proje müellifi uygulama projesine başlamadan önce;

1)     İnşaat alanına ait resmi bir kurum tarafından onaylı zemin etüt raporunu,

2)     Subasman kotlarına, enine ve boyuna dilatasyonlara göre oluşacak bina tipini gösterir 1/1000 ölçekli statik hesap tipleri planını,

3)     Temel sistemi, çerçeve sistemi ve kalıp planlarına ait tip avan projelerini verir.

e) Hesap raporu

Hesap raporunda;

1)Statik hesap bina tipleri planı, her farklı tip ve döşeme için A4 boyutunda kalıp planı örnekleri, enine ve boyuna kesitler, enine ve boyuna doğrultudaki çerçevelerin, düğüm noktası ve elemanlarının hesapta geçen numaralarını, adlarını, boyutlarını, kirişlere bitişik  döşemelerin özelliklerini gösteren kroki çizimleri yer almalıdır.

2)Hesapta kullanılan  bilgisayar yazılımının adı, müellifi ve versiyonu açık olarak belirtilmelidir.

3)Bilgisayar programı başında yapılan bütün kabuller ve giriş bilgileri iç kuvvetler ve yer değiştirmeleri de içeren çıkış bilgileri kolayca anlaşılır ve takip edilebilir olmalıdır.

4)Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre tasarımı yapılan bina için bütün düzensizlik türleri ayrıntılı olarak irdelenmeli, düzensizlik varsa hangi tür düzensizliklerin bulunduğu açık olarak belirtilmelidir.

5)Kendi içinde 2 m‘den daha fazla kot farkı olan binalar o yönde dilatasyonla ayrılmalıdır.

6)Binanın bulunduğu deprem bölgesi, bina yüksekliği ve taşıyıcı sistem düzensizlikleri göz önüne alınarak uygulanacak hesap yönteminin seçim nedeni açık olarak belirtilmelidir.

7)Malzeme cinsleri tablo halinde verilmelidir.

8)Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılması zorunlu kılınan güvenlik kontrollerinin tümü yapılmalı ve sonuçları gösterilmelidir.

9)Çıkış bilgilerinde kolon-kiriş-döşeme gibi elemanların taşıma gücü momentleri açıkça gösterilmelidir.

f) Uygulama  projeleri

1)     Kat kalıp planları aynı paftada 1/50 ölçeğinde, her iki yönde en az bir kesit çıkarılmış ve kesitler üzerinde kotlar ve ölçüler yazılmış olmalıdır.

2)     Temel dahil, enine ve boyuna doğrultudaki tip çerçeveler; elemanların boyutları ve kotları da belirtilerek ayrı bir paftada, akslar 1/100, elemanlar 1/50 ölçeğinde gösterilmelidir.

3)     Kolon aplikasyon planlarında akslar 1/50, kolon kesitleri 1/20 ölçeğinde olmalı,  her kat için farklı plan çıkarılmalı ve her farklı birleşim için kolon-kiriş birleşim detayı düzenlenerek, deprem yönetmeliğinin öngördüğü etriye sıklaştırma bölgeleri göstermelidir.  Ayrıca kotlar itibariyle donatı boylarını gösteren düşey donatı açılımı yapılmalıdır.

4)     Temel kalıp planı 1/50 ölçeğinde olmalı, her iki yönde kesitler çıkarılarak, subasman kotuna kadar grobeton, beton, sıkıştırılmış dolgu, zemin döşemesi altı kum-çakıl, zemin döşemesi varsa zemin ıslahı gibi malzeme cinsleri ve kalınlıkları belirtilmelidir. Temel detayları 1/20 ölçeğinde olmalıdır. Zemin kattaki duvar altı hatıllar ve betonarme perdeler ile kademe betonarme perdelerinin detayları da temel paftalarında gösterilmelidir.

5)     Merdiven projesi 1/20 ölçeğinde hazırlanmalıdır.

6)     Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğinde tanımlanan özel deprem etriye ve çirozlarına ait kanca kıvrım detayları kolon, kiriş ve perde detay paftalarında gösterilmelidir.

7)     Tasarımda göz önüne alınan etkin yer ivme katsayısı, bina önlem katsayısı, yerel zemin sınıfı ve taşıyıcı sistem davranış katsayısı bütün kalıp planı paftalarında belirtilmelidir.

8)     Her proje paftasında kullanılan malzemenin cinsleri, zemin emniyet gerilmesi ve deprem bölgesi belirtilmelidir.

 

Alt yapı projeleri hazırlama esasları

Madde 32- Alt yapı projelerine ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır:

a) Alt yapı tanımı

Kanun ve Yönetmelik kapsamında yer alan alt yapı yatırımları;

1.          Kanalizasyon,

2.          Yağmur Suyu Şebekesi,

3.          Yangın Suyu Şebekesi,

4.          Drenaj,

5.          Temiz ve pis su şebekesi,

6.          Geçici atık su depolama alanı ve biyolojik ve kimyasal atık su arıtma tesisi,

7.          Elektrik,

8.          Yol,

9.          Su,

10.       Doğal gaz,

11.       Isıtma ve havalandırma,

12.       İletişim altyapısı,

13.       Bölge içi ve dışı aydınlatma,

14.       Güvenlik/alarm sistemlerinden oluşur.

b) Uygulama  imar  planlarında  altyapı  projeleri yönünden  dikkat edilecek  hususlar

Altyapı projelerinde ekonomik olmayan çözümlere meydan vermemek için;

1.     Yollar ve parsellerde yüksek hafriyat ve dolgular ile istinat duvarı, menfez v.b. sürekli sanat yapılarını gerektiren planlama yapılmaması,

2.     Parsel alanlarını ve adedini artırmak için yol kotundan çok düşük kotta, tabii sel yataklarında, dik eğimli yerlerde parsel teşkil edilmemesi, bu gibi yerlerin yeşil alan, park v.s. olarak ayrılması,

3.     Yolların  maksimum tercihen %8-%10 meyilli olarak projelendirilmesi,

4.     Parsellerin ebatları ile yola göre konumlandırmaları seçilirken parsel içinde fazla kot farkı olmayacak, bodrum ve fazla hafriyat gerektirmeyecek şekilde planlama yapılması,

5.     Kanalizasyon hatlarında terfiyi gerektirmeyecek, yağmur suyu hatlarını en kısa yoldan ve şebeke çapı büyümeden tabi sel yataklarına deşarj edecek şekilde planlama yapılması gerekmektedir.

Yönetici şirketin proje sorumluluğu

Madde 33- Yönetici şirketin proje sorumluluğu aşağıda açıklanmıştır:

a)     Proje müellifi tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine  ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak yönetici şirketçe hazırlanan veya hazırlatılan uygulama projeleri Genel Müdürlüğe onaylanmak üzere verilir. Şartnamede yer almayan, iş sırasında ortaya çıkan özel durumlar ve ilave çalışmalar için Genel Müdürlüğün vereceği özel talimatlar geçerli olacaktır.

b)    Devam eden inşaat ile ilgili yönetici şirket tarafından değişiklik yapılmak istenildiğinde gerekçeleri ile Bakanlığa başvurularak izin alınır. Bu durumda;

1)     Değişiklik projenin bütününde ise, mimari projenin yeniden düzenlenmesi,

2)     Bu değişiklik statik hesap ve projelerde de değişiklik gerektiriyorsa, bunların da gerekenlerinin yeniden düzenlenmesi,

3)     Yapılacak değişiklik belirli katlara intikal ediyorsa sadece o kat planlarının, bir katın belirli bir kısmına ait ise sadece bu kısmın tadilat planının hazırlanması,

4)     Zorunlu olarak değişikliğe uğrayan projelerin her biri için değişiklik sebebini içeren bir rapor ekinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi zorunludur.

Projelerin  incelenmesi

Madde 34- İdare binası ve altyapı ile ilgili hazırlanan uygulama projeleri Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen ilgili teknik elemanlarca proje şartnamelerine uygunluğu açısından en geç 30 gün içinde incelenerek onaylanır. Onaylanmayan tüm projeler gerekçeleri ile iade edilir.

Hakediş raporlarının incelenmesi

Madde 35- Müteahhit firma tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Şartnamesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan hakediş raporu yönetici şirket tarafından onaylandıktan sonra Genel Müdürlüğe teslim edilir.

Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanlığınca görevlendirilecek teknik personel tarafından hakediş raporları mahallinde incelenerek inceleme raporu tanzim edilir. Mahallinde fiilen yapılmayan imalatların bedeli hakediş raporlarından çıkarılır.

Ödeneğin  ödenmesi

Madde 36- Alt yapı ve idare binası ilgili ödemelerde hakediş raporları, arazi temini ile ilgili ödemelerde ise arazi kıymet takdir komisyonu raporu Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra ilgili tahakkuk dairesince, tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine bağlanarak ödeme yapılmak üzere Bakanlık Bütçe Dairesi Başkanlığı ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyetler

Muafiyetler ve vergi indirimlerinin uygulanması

Madde 37- Bölgede muafiyet ve vergi indirimlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar:

a)     Yönetici şirketin Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulabilmesi için; yönetici şirketin kuruluşunu gerçekleştirerek tüzel kişiliğinin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanından sonra Maliye Bakanlığına başvuruda bulunması gerekir.

b)    Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE‘ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının, faaliyete geçilmesinden itibaren 5 yıl süreyle gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmeleri için Maliye Bakanlığına başvuruda bulunmaları gerekir. Bu başvuruya yönetici şirketten alınan söz konusu vergi mükelleflerinin Bölgede yer aldığını ve mükelleflerin faaliyet alanlarını gösteren belge de bilgi için eklenir.Bakanlar Kurulu, seçilen, hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için 10 yıla kadar süreyi uzatabilir. Bu mükelleflerin başka bir Bölgeye taşınması durumunda uzatılan süre ile birlikte bu haktan yararlanma süresi toplam 10 yılı aşamaz.

c)     Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin Bölgenin kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile her türlü vergiden istisna edilmesi için; ilgili girişimcilerin, kurum veya kuruluşların Bölgede istihdam ettikleri tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesini, AR-GE projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini aylık olarak belirleyip yönetici şirkete onaylatmaları ve aylık olarak Maliye Bakanlığına beyanda bulunmaları gerekir. Bu mükelleflerin başka bir Bölgede çalışması durumunda bu haktan yararlanma süresi toplam 10 yılı aşamaz.

d)    Bölgede AR-GE faaliyetinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak bağış ve yardım yapan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin isim ve unvanlarının, bağış tutarının, bağış yapıldığına ilişkin belge ile birlikte bağış ve yardım yapılan kişi, kurum veya kuruluş tarafından Maliye Bakanlığına verilmesi gerekir.

e) Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerde, atık su bedeli ile ilgili muafiyetler ilgili Belediyece yürütülür.

f) Bölge içinde yer alan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde KOSGEB tarafından desteklenen girişimciler de Kanunun sağladığı muafiyetlerden yararlanırlar.

Bölgede muafiyet ve vergi indirimlerinin uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatlarına tabidir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Bölgenin Denetimi

 

Bakanlığın denetim yetkileri

Madde 38- Bakanlığın denetim yetkilerine ilişkin esaslar:

a) Bakanlık, yönetici şirket tarafından elektronik ortamda iletilen güncelleştirilmiş faaliyet ve uygulamalar ile ilgili hazırlanan raporları inceleyerek veya  gerekli gördüğü hallerde yönetici şirketin ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarını  ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak denetler.

b) Bakanlık, Bölgede Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren yönetici şirketi ve üçüncü şahısları uyarır ve  belirli bir süre vererek Bölgenin istenen amaca uygun faaliyete geçirilmesini ister.

c) Bu sürenin sonunda, yönetici şirketin, amacın  gerçekleştirilmesinde yeterli olmayacağının  anlaşılması durumunda Bakanlık görevli  mahkemeye başvurarak yönetici şirketin faaliyetinin durdurulmasını veya   feshini isteyebilir. Yönetici şirketin feshi halinde, şirket ve yöneticileri hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık, yönetici şirketin mülkiyetinde olan Bölgeye ait araziyi ve üzerindeki taşınmazları kamulaştırır ve Bölgenin yönetimini başka bir yönetici şirkete verebilir.

d) Denetim sürecinde yönetici şirket ve girişimciler her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına vermekle yükümlüdür.

Muafiyetler ve vergi indirimlerinin denetlenmesi

Madde 39- Kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanacak olan yönetici şirket, girişimciler, araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeli ile vergi indiriminden yararlanacak olan sponsor firmaların  denetlenmesi Maliye Bakanlığınca yürütülür.

Geçici hükümler

Madde 40- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruluşu Bakanlıkça onaylanmış teknoparklar, ODTÜ Teknokent‘i ve TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknopark‘ıdır.  Bu teknoparklar Kanunun yürürlüğe girdiği 06.07.2001 tarihinden itibaren Bölge olarak kabul edilir ve Kanunun sağladığı tüm muafiyet ve desteklerden istifade ederler. Bu iki Bölge Yönetmeliğin  yürürlülüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Kanun ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli düzenlemeleri yapar.

 

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 41- Maliye Bakanlığı ve Sayıştay‘ın da görüşü alınan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42- Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 


 

EK

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YAPILABİLİRLİK RAPORU HAZIRLAMA ESASLARI

 

A) Kurucu Heyet bilgileri

Bu bölümde Kurucu Heyeti oluşturan her bir kuruluşun;

a)       Adı

b)       Adresi

c)       Faaliyet alanı

d)       Telefon ve faks numaraları

e)       e-posta adresi

ile Kurulacak Bölgenin adı ve Kurucu Heyetin kuruluş protokolü yer alır.

B) Bölgenin kurulacağı yöre bilgileri

Bölgenin kurulacağı;

a)       Yörenin genel değerlendirilmesi

Raporu hazırlanan yöre hakkında, aşağıda belirtilen bilgiler, ilgili valilik, kaymakamlık, il müdürlükleri, belediyeler ve diğer yerel kurumlardan sağlanır ve raporda belirtilir:

1)     Coğrafi konum, doğal yapı ve arazi kullanım durumu

2)     Jeolojik yapı

3)     Sosyal, kültürel ve teknik altyapı

4)     Sit alanları

5)     Kentleşme ve planlama

6)     Ekonomik yapı

7)     Sanayi varlığı.

b)       Yörenin mevcut akademik, teknolojik ve sanayi potansiyeli

1)     Üniversitelerde çalışan yüksek lisans ve doktora dereceli personel sayısı

2)     AR-GE ve yazılım kuruluşları, faaliyet alanları ve çalışan araştırmacı personel sayısı

3)     Teknoloji geliştirme merkezi, inkübatör, teknopark vb. yapılanmalar

4)     AR-GE ve yazılım birimine sahip sanayi kuruluşları ve çalışan araştırmacı personel sayısı, (kamu/özel)

5)     Sanayi kuruluşlarının (kamu/özel) yüzde olarak sektörel dağılımı (Devlet İstatistik Enstitüsü kaynaklarına dayanarak)

6)     Yabancı ortaklı sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı (Devlet İstatistik Enstitüsü kaynaklarına dayanarak)

7)     Diğer

C)   Kurucu Heyet içinde yer alan kuruluşların AR-GE ve yazılım çalışmaları ile ilgili bilgiler

a)       Her bir  üniversite, ileri teknoloji enstitüsü veya kamu AR-GE merkez veya enstitüsü  için;

1)       İstihdam ettiği öğretim elemanının ünvanlarına göre dağılımı

2)    Yürüttüğü lisans üstü çalışma sayısı ve bölümlere göre dağılımı  (son 3yıl)

3)    İstihdam edilen AR-GE personeli sayısı ve uzmanlık alanlarına göre dağılımı

4)    Yürütülen ve sonuçlandırılan temel ve uygulamalı AR-GE projeleri

5)    Toplam AR-GE bütçesi ve genel bütçe içindeki oranı (son 3 yıl)

6)    Sanayi ile ortak ve/veya sipariş üzerine yürütülen proje adedi, konuları ve toplam bütçesi

7)    İlde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla mevcut ortaklık, işbirliği protokolü vb. işbirliği ilişkileri

8)    İlde mevcut teknoloji geliştirme merkezi, inkübatör, teknopark vb. yapılanmalarla ilişkisi

9)    Yurtdışında faaliyet gösteren teknopark vb. yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen çalışmaların niteliği

10) Son 3 yılda yapmış ve halen sürdürmekte olduğu  uluslararası projeler hakkında kısa bilgi

b) Diğer kuruluşlar için:

1)     İlde yürütülen AR-GE ve yöresel kalkınmaya yönelik çalışmalara sağlanan nakdi ve ayni katkılar

2)     İlde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla mevcut ortaklık, işbirliği portokolü vb. ilişkiler

3)     Son 3 yılda üniversite ve/veya AR-GE kurumları ile yürütülen veya sonuçlandırılan ulusal ve uluslararası ortak proje adedi, konuları ve toplam bütçeleri,  varsa ticari çıktıları

4)     İstihdam edilen AR-GE personeli sayısı (AR-GE yapılanması) ve uzmanlık alanlarına göre dağılımı

5)     Toplam AR-GE bütçesi (son 3 yıl ve projeksiyon)

6)     Yürütülen AR-GE projesi adedi ve konuları (son 3 yıl)

7)     İlde mevcut teknopark, teknoloji geliştirme merkezi, inkübatör vb. yapılanmalarla ilişkisi

8)     Yurtdışında faaliyet gösteren teknopark vb. yapılanmalar ile ilişkisi ve yürütülen projeler ve bu projeler hakkında kısa bilgi.

 

D)      Bölge yer seçimine ilişkin bilgiler

a) Seçilen Bölge arazisinin yeri ve toplam alanı (m2)

b) Bölge arazisinin mülkiyet/kullanım haklarına ilişkin tedarik ve kullanım yöntemleri

c) Bölge arazisinin üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile yerel, ulusal ve uluslararası ulaşım arterlerine yakınlığı

d) Bölge arazinin potansiyel çekim merkezi olma özellikleri.

 

E)       Kurulacak yönetici şirket ile ilgili bilgiler

Kurulacak yönetici şirketin;

a)       Ortakları ve tahmini sermaye yapısı

b)       Öngörülen istihdam ve niteliği

c)          Bölge kurmak için yapacağı sabit yatırım harcamaları

1)     Etüt, proje ve mühendislik hizmetleri

2)     Arazi bedeli (satın alma/kamulaştırma/tahsis)

3)     Arazi ve çevre düzenlemesi, hazırlık yapıları

4)     Altyapı harcamaları

5)     Üstyapı harcamaları (idare binası, sosyal tesisler, girişimci binaları vb. ayrı bir kalem olarak belirtilmelidir)

6)     Taşıt araçları (otomobil ve servis, yangın, temizlik vb. araçları)

7)     Genel Giderler

8)     Beklenmeyen giderler

d) Bölge işletme sermayesi ihtiyacı

1)     İşçi ve personel giderleri (bir aylık)

2)     Isıtma ve havalandırma giderleri (bir aylık)

 

3)     Araç işletme ve bakım giderleri (bir aylık)

4)     Tesislerin işletme ve bakım giderleri (bir aylık)

5)     Girişimcilere sağlanırsa finansman desteği (yıllık ortalama)

e) Bölge kurmak için öngördüğü tahmini toplam yatırım tutarı (c ve d nin toplamı)

f) Finansman planı

Tahmini toplam yatırım tutarı : ......................Milyar TL   (%100)

1) Sermaye                                     :.....................Milyar TL   (%.......)

2) Krediler                                                      :.....................Milyar TL   (%.......)

-İç krediler                               :.....................Milyar TL   (%.......)

-Dış krediler                             :.....................Milyar TL   (%.......)

3) Diğer kaynaklar                        :.....................Milyar TL   (%.......)

4) Ödenek                                                      :.....................Milyar TL   (%.......)

g) Tahmini Yıllık Gelirleri

1) Girişimcilerden alınacak kira  :.....................Milyar TL

2) Danışmanlık gelirleri                                              :.....................Milyar TL

3) Diğer gelirler            (açıklayınız)                          :.....................Milyar TL

F)       Bölgenin yönetimi ve girişimcilerle ilgili bilgiler

a) Bölge yönetimi ile ilgili bilgiler

1)   Bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanlar ve ön görülen çıktılar

2)   Bölgede yer alacak kurum ve kuruluşlar ile girişimcilere verilmesi planlanan hizmetler

3)   Bölgede yer alacak kurum ve kuruluşlar ile girişimcilere verilecek bina ve/veya arazi tahsis yöntemi (kiralama,  kullanım hakkı)

4)   Bölge bünyesinde teknoloji merkezi, eğitim merkezi inkübatör gibi yapılanmaların kurulması planlanıyor ise bu yapılanmaların hayata geçirilmesine ilişkin işlem ve yöntemler

5)  Bölgenin  özendirici araçları

6)  Bölgede yaratılacak toplam tahmini AR-GE personeli istihdamı

7)  Bölgede yer alacak AR-GE bağlantılı kurum ve kuruluşlar ve diğer destek birimleri

8)  AR-GE çalışmalarının ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi için önerilen yöntemler ve öngörülen ölçülebilir çıktılar

b)  Girişimciler ile ilgili bilgiler

1) Bölgede yer alması planlanan toplam girişimci sayısı ve bu girişimciler tarafından yaratılacak tahmini istihdam ve istihdamın niteliği

2) Bölgede yer alacak girişimcilerin çok uluslu, büyük, küçük ve orta boy ve yeni kurulacak işletme olarak yüzde cinsinden tahmini dağılımı

 

G) Kurulacak Bölgenin ülke ve yörenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmesine olası katkılarını açıklayınız.

H) Bölge kuruluşunda işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların Bölge oluşumu ve başarısına yapacakları olası katkıları açıklayınız.

I) Kurulacak Bölgenin doğal, kültürel ve tarihi değerlere duyarlılığı konusunda gerçekleştirilecek projeleri açıklayınız.

J) Bölge kurma talebini yörenin sanayi potansiyeli, AR-GE‘ye duyulan ihtiyaç ve Bölgenin beklenen katkıları bakımından  değerlendiriniz.

K) Kurulacak Bölgede yeni ve ileri teknoloji üretilebilirliğini ve geliştirilebilirliğini  irdeleyiniz.

Tüm Oda Mevzuatı »