TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Mevzuat

 

 

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27402

 

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri için iletilen talepleri değerlendirmek ve bu bölgelerin yer seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, faaliyeti ve işletilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin desteklenmesi, geliştirilmesi, ürünlerin paketlenmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi ile pazarlama yöntemleri konusunda teknik destek verilmesi, rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte uygun ve kaliteli hammaddenin temini için tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 9/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alternatif alan: TDİOSB proje teklifinde önerilen TDİOSB‘nin kurulabileceği bir ya da birden fazla alanı,

b) Banka: STB bütçesinden tahsis edilen kredilerin ödenmesi ile geri alınması ve bu konu ile ilişkili işlemleri yürüten 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Türkiye‘de faaliyet gösteren bir bankayı,

c) Bitki koruma ürünü: Tüm zararlı organizmalara karşı bitkileri ve bitkisel ürünleri korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, besin maddesi dışında bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek (büyüme düzenleyicileri gibi), istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amaçları çerçevesinde, bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde kullanıcıya sunulan, aktif madde ve preparatları,

ç) Genel yerleşim planı: İmar planına esas olmak üzere hazırlanan TDİOSB arazi kullanım durumunu gösteren TKB‘ce onaylı planı,

d) Özel TDİOSB: 4562 sayılı Kanunun 26/A maddesi hükümleriyle uyumlu olarak özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen TDİOSB‘yi,

e) STB: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

f) TDİOSB (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi): Tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgesini,

g) TDİOSB Proje Değerlendirme Komisyonu: TKB İl Müdürlüğü bünyesinde, ilgili birimlerden konu uzmanı elemanların katılımı ile en az üç üyeden valilik oluru ile oluşturulan komisyonu,

ğ) TDİOSB Proje İnceleme ve Onay Komisyonu: Bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili TDİOSB projelerinin incelenmesi ve onaylanması amacıyla, TKB‘nin ilgili Genel Müdürlüklerinin ihtisas daire başkanlıkları temsilcilerinden oluşan komisyonu,

h) TDİOSB proje teklifi: İçeriği Ek-1‘e göre hazırlanan proje teklifini,

ı) TKB: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

i) Üst yapı modül projesi: Parsel iç kullanımını gösteren ve ihtisas konusuna göre hazırlanan tip projeyi,

j) Yer Seçimi Komisyonu: Ek-2‘de yer alan kurumlardan oluşan komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Seçimi

Müracaat

MADDE 4 - (1) TDİOSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce dört nüsha olarak TDİOSB proje teklifi hazırlanarak, teklifte yer alan alternatif alanlar hakkında il özel idaresinin, belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde ilgili belediyenin uygun görüşü ile birlikte Valilik kanalıyla Tarım İl Müdürlüğüne müracaat edilir. Söz konusu proje teklifi proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir.

(2) Hayvancılık konulu proje teklifi, konu uzmanı ziraat mühendisleri tarafından veteriner hekim ve çevre mühendisinin görüşü alınarak proje tekniğine göre hazırlanır.

(3) Seracılık konulu proje teklifi, konu uzmanı ziraat mühendisleri tarafından mimar veya inşaat mühendisi görüşü alınarak proje tekniğine göre hazırlanır.

(4) Yeni bir TDİOSB ve ilave alan yer seçimi taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, il genelindeki aynı sektör grubunu içeren TDİOSB‘lerde bulunan toplam parsellerin en az % 75‘inde üretim ve/veya inşaata başlanmış olması gerekmektedir. Ancak, özel TDİOSB‘ler ve Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının yatırımcı temin edeceği projelerde bu oran aranmaz.

Proje teklifinin incelenmesi

MADDE 5 - (1) TKB İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan TDİOSB proje değerlendirme komisyonunca, TDİOSB proje teklifi ve teklifte yer alan alternatif alanlar için TKB görev alanına giren mevzuat ile projenin il/ilçe için gerekliliği ve uygulanabilirliliği açısından ön inceleme yapılır.

a) Ön incelemede, süt ve besi sığırcılığı faaliyeti yapacak TDİOSB‘ler için aşağıdaki şartlar aranır:

1) İl/ilçe belediye mücavir alanları içerisinde insan sağlığını tehdit eder şekilde hayvancılık yapılması ve bu işletmelerle ilgili mülki ve mahalli idarelerce veya diğer bakanlıklarca yerleşim alanı dışına çıkarılmasına ilişkin karar alınması,

2) Belediye mücavir alan içerisinde hayvancılık yapmakta olan ticari amaçlı işletmelerden en az 50 işletmenin kurulacak olan bölgeye taşınmayı yazılı olarak taahhüt ettiğine dair belgenin bulunması,

3) TDİOSB‘lerinde kurulacak hayvancılık işletmelerinin, süt sığırcılığı için her bir işletmede en az 25 baş, besi sığırcılığı için en az 50 baş olarak planlanması,

4) Süt sığırcılığı ve besi sığırcılığı faaliyetinin aynı TDİOSB içerisinde yer alması halinde TKB‘ce mevzuat ile belirlenen gerekli sağlık, teknik ve idari tedbirlerin alınması,

5) TKB‘ce kuruluş izni verilmiş kanatlı damızlık ve kuluçkahane işletmelerine bir km‘den yakın mesafede TDİOSB kurulmaması,

6) Her işletmede 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş Çalışma Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulması,

7) Mevsim, yağış durumu ve yapılacak ahır şeklinin de göz önüne alınarak; TDİOSB‘de süt sığırcılığı veya besicilik hangi tip ahırlarda yapılırsa yapılsın, hayvanlardan elde edilen gübrelerin bölgenin uygun bir yerinde seçilen ve tüm işletmelerin ortaklaşa kullanacakları merkezi gübre toplama deposunda biriktirilmesi ve ayrıca gübrenin toplanma işlemi ile değerlendirilmesi işlerinin nasıl yapılacağının ve bölgeden hangi sıklıkla uzaklaştırılacağının projede belirtilmesi,

8) Sıvı atıkların, sıvılara karşı geçirgen olmayan zemin ve kapalı kanallardan geçirilerek ahırların dışında kapalı konteynırlarda veya eşdeğer emisyon azaltma tedbirleri alınmış merkezi yerlerde bertaraf edilecek şekilde projelendirilmesi,

9) TDİOSB‘de kurulacak sanayi tesisleri kapasitelerinin, bölgenin üretim kapasitesinden fazla planlanmaması ve TDİOSB dışından bu bölgeye süt, kesim amaçlı hayvan, işleme amaçlı et ve et ürünleri vb. girişinin planlarda yer almaması,

10) Her bir hayvancılık işletmesinin günlük su ve elektrik sarfiyatı, nasıl ve ne şekilde temin edileceği, yerleşim biriminin mevcut kaynaklarının yeterlilik durumu ile ilgili yetkili kurum/kuruluşların yerel teşkilatlarının görüşlerinin alınarak müracaat dosyasında bulundurulması,

11) Çiftlik gübresi hariç olmak üzere hayvancılık işletme atıkları ve imhası gereken hayvan ve hayvansal ürünlerin diğer alanlara bulaşmadan imha edilebileceği mevzuata uygun özel bir alanın ayrılması ve projesinde belirtilmesi.

b) Ön incelemede, bitkisel üretim olarak seracılık faaliyeti yapacak TDİOSB‘ler için aşağıdaki şartlar aranır:

1) Seracılık için öngörülen TDİOSB alanının en az 500 dekar olması ve en az 30 farklı müteşebbisin yazılı olarak proje kapsamında yer alacağına dair taahhüdünün bulunması,

2) Su deposu, alet ekipman deposu, bitki koruma ürünleri deposu, ön soğutma ünitesi ve soğuk hava deposu, ürün işleme tasnif ve ambalajlama ünitesi, işletme binası, laboratuar binaları gibi işletme tesisleri vb. için TDİOSB alanının en fazla % 10‘ unun kullanılması,

3) Geriye kalan % 90‘ lık alanda ise her bir sera işletmesinin sahip olacağı arazi büyüklüğünün en az 10 dekar olması ve işletmelere ayrılan sera parsel büyüklüğünün de en az 3 dekar olacak şekilde planlanması,

4) Her bir sera işletmesinin günlük su ve elektrik sarfiyatı, nasıl ve ne şekilde temin edileceği, yerleşim biriminin mevcut kaynaklarının yeterlilik durumu ile ilgili yetkili kurum/kuruluşların yerel teşkilatlarının görüşlerinin alınması,

5) Jeotermal kaynakların ısıtma amaçlı kullanılması halinde, kullanımdan dönen suyun deşarj ve reenjeksiyon işleminin, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılması, ayrıca TDİOSB‘nin kurulacağı alana yakın jeotermal kaynağının debisi, sıcaklığı ve proje için yeterliliği konularında, ilgili Bakanlığın görüşünün alınması, kullanılan suyun reenjekte yöntemiyle tekrar yeraltına verilebilmesi için yeraltında uygun kırıkların ve boşlukların bulunması, ayrıca TDİOSB‘nin kurulacağı alana yakın jeotermal kaynağının debisi, sıcaklığı ve proje için yeterliliği konularında, ilgili bakanlığın görüşünün alınması,

6) Bitkisel atıklar ile zararlı organizmalarla bulaşık olan ve imhası gereken bitki ve bitkisel materyalin diğer alanlara bulaşmadan imha edilebileceği mevzuata uygun özel bir alanın ayrılması ve projesinde belirtilmesi,

7) Sera tesis edilecek alanlarda, toprakların nematod yönü ile tahlil ettirilmesi ve proje teklif formu ekine tahlil sonucuna ilişkin belgenin konulması.

c) Her iki ihtisas konusunda kurulacak TDİOSB‘lerde ortak olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1) TKB‘ce mevzuat ile belirlenen gerekli sağlık, teknik ve idari tedbirlerin alınması,

2) Toplam alanın en az %5‘inde faaliyet gösterecek sanayi tesislerine ilişkin potansiyel araştırması ve yatırım taahhütnamesi alınması,

3) Bölgede kurulacak sanayi tesislerinin, bölgenin kuruluş amacından farklı olmaması,

4) TDİOSB yeri olarak önerilen alan/alanların büyüklük olarak en az %75‘inin mülkiyetinin Maliye Hazinesine ait olması,

zorunludur.

ç) Proje teklifi üzerinde yapılan incelemelerde bulunan eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilir.

d) Ön inceleme sonucu uygun bulunmayan TDİOSB proje teklifi müracaatları Valilik kanalıyla Tarım İl Müdürlüğünce başvuru sahibine bildirilir.

e) TDİOSB proje teklifinin TDİOSB proje değerlendirme komisyonunca uygun bulunması halinde, iki nüshası onaylanan proje teklifi, il özel idaresi, ilgili belediyenin olumlu görüşü ve Valiliğin uygunluk görüşü ile birlikte Valilikçe TKB‘ye intikal ettirilir.

f) TKB‘de ilgili Genel Müdürlüğün bünyesindeki konu ile ilgili daire başkanlığı koordinatörlüğünde, TDİOSB proje inceleme ve onay komisyonu oluşturulur.

g) Söz konusu TDİOSB proje teklifinin ve teklifte yer alan alternatif alanların, TKB bünyesinde kurulan TDİOSB proje inceleme ve onay komisyonunca uygun görülmesi halinde, TKB‘nin uygunluk görüşünü de içeren yazı ile STB‘ye bildirilmesini takiben, STB ve TKB‘ce yer seçimi çalışmalarına başlanır. Değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar gerekçesi ile birlikte TKB‘ce Valiliğe bildirilir.

Mahallinde yapılan inceleme çalışması

MADDE 6 - (1) TDİOSB proje teklifinde yer alan alternatif alanlar TKB ile STB‘ce mahallinde incelenir. Diğer kurum ve kuruluşların yatırım ve proje alanına girmeyen alternatif alanların, özellikleri belirlenir ve yerlerini gösterir 1/25000 ölçekli topoğrafik haritası, 1/5000 ölçekli kadastral paftası ve TDİOSB yeri olarak uygun olup olmadığını içeren tutanak, TKB İl Müdürlüğü ve STB teknik elemanlarınca mahallinde imza altına alınır.

(2) Mahallinde yapılan inceleme sırasında alan/alanların özellikleri;

a) Mevkii,

b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı,

c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin neler olduğu, uzaklıkları ve hangi yönde kaldığı,

ç) Büyüklüğü,

d) Karayolu, havaalanı, liman ve demiryolu bağlantısı, uzaklığı,

e) Mülkiyet durumu,

f) Kadastro durumu,

g) Belediye ya da mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı,

ğ) Mevcut imar planına ve varsa çevre düzeni planına göre durumu,

h) Mevcut arazi kullanım durumu,

ı) Çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu,

i) Eğimi ve yönü,

j) Bulunduğu deprem kuşağı,

k) Su ihtiyacının nereden sağlanabileceği,

l) Enerji ihtiyacının nereden sağlanabileceği,

m) Atıksu ve yağmur suyu deşarj ortamı,

n) Hâkim rüzgâr yönü,

o) Gelişme ve genişleme olanağının bulunup bulunmadığı,

ö) Çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine imkân olup olmadığı,

p) Bölgedeki flora ve fauna özellikleri,

r) Varsa özel çevre koruma bölgeleri, 1/12/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamındaki alanlar, sit alanları, milli parklar, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre konumu,

s) Drenaj durumu,

ş) Taşkına maruz kalma durumu,

t) Önceden belirlenmiş jeolojik sakıncalı bir alan olup olmadığı,

u) Varsa yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına göre konumu,

ü) Varsa katı atık depolama alanlarına göre konumu,

v) Mevcut ya da planlanan havaalanları ile varsa askeri alanlara, askeri güvenlik yasak bölgelerine, havaalanı mania planına göre konumu,

y) Su ürünleri üreme ve istihsal sahalarına olan konumu,

z) Doğal kaynak potansiyeli ve jeotermal kaynak durumu, reenjeksiyon olanakları,

başlıkları kapsamında belirlenir.

(3) TKB ve STB‘ce mahallinde tutulan tutanakta incelenen alternatif alanların TDİOSB yeri olarak uygun görüldüğünün belirtilmesi halinde, söz konusu alternatif alanlar incelenmek üzere STB‘ce yer seçimi komisyonu toplantıya çağırılır.

(4) Yapılan inceleme neticesinde alternatif alanların uygun görülmediğinin tutanakta belirtilmesi halinde yer seçimi komisyonu toplanmaz ve bu durum TKB‘ce ilgili valiliğe bir yazı ile bildirilir.

Yer seçimi komisyonunun oluşturulması

MADDE 7 - (1) STB tarafından tespit edilen yer seçimi tarihi ve her iki Bakanlıkça mahallinde incelenen alternatif alanlara ait haritalar ve bilgiler, Ek-2‘deki kurum ve kuruluşlara, yeterli süre verilerek önceden gönderilir. Bu kurum ve kuruluşların yetki ve görev alanlarına giren konular hakkında kurum ve kuruluşları adına nihai görüş vermek üzere komisyona yetkili temsilcilerini göndermeleri istenir.

(2) STB tarafından gerekli görülmesi durumunda, komisyona üye gönderecek kurum ve kuruluşlar listesinin kapsamı genişletilebilir.

(3) Ek-2‘deki listede belirtilen kurum ve kuruluşların temsilcileri dışında hiç kimse yer seçimi komisyonuna katılamaz. Ancak talep olması halinde STB tarafından belirlenecek sivil toplum kuruluş temsilcileri gözlemci olarak yer seçimi komisyonuna katılabilir.

Yer seçimi komisyonunun görevi ve işleyişi

MADDE 8 - (1) Komisyonun Başkanlığını ve sekretarya işlerini STB yürütür.

(2) Ek-2‘de yer alan kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan yer seçimi komisyonu, belirlenen tarih ve yerde toplanır. İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri komisyon toplantısına katılır, alternatif alanlarla ilgili tüm araştırmaları yapar, toplantı sonuçlanıncaya kadar toplantı yerinde kalır, kurum ve kuruluşu adına görüş bildirir.

Alternatif alanların incelenmesi

MADDE 9 - (1) Yer seçimi komisyonu, alternatif alanları yerinde inceler.

(2) STB ve TKB‘ce incelenmemiş alanlar yer seçimi komisyonunca değerlendirmeye alınmaz.

Yer seçimi komisyon raporu

MADDE 10 - (1) Yer seçimi komisyonu, incelediği alanlardan birini komisyona katılan üyelerin oy birliği kararı ile TDİOSB yeri olarak belirler. Yer seçimi komisyon toplantısı sırasında, alan ya da alanların özelliklerini, kurum ve kuruluş görüşlerini ve sonuç bölümünü içeren yer seçimi komisyon raporu yazılır. Rapora, TDİOSB yeri olarak seçilen alanın 1/25000 ölçekli haritası ve kadastral pafta sureti eklenir.

(2) Yer seçimi komisyonuna temsilcisi katılmayan ve komisyonda daha sonra görüş bildireceğini ifade eden kurum ve kuruluşların komisyon toplantısından sonra en geç otuz gün içinde nihai görüşlerini STB‘ye bildirmeleri zorunludur. Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurum ve kuruluşların görüşü STB tarafından olumlu kabul edilir.

Uygun alan bulunamaması durumu

MADDE 11 - (1) Yer seçimi komisyonu çalışmaları sırasında incelenen alternatif alanlar, komisyonca TDİOSB yeri olarak uygun bulunmayabilir. Bu durum raporun sonucunda belirtilir ve komisyon kararı ilgili valiliğe STB tarafından bildirilir. Olumsuz görüş veren kurum ve kuruluşların olumlu görüşlerinin, daha sonra Valilikçe STB‘ye gönderilmesi halinde işlemlere devam edilir ve bilgisi TKB‘ye STB tarafından iletilir.

TDİOSB yerinin kesinleşmesi

MADDE 12 - (1) Hazırlanan yer seçimi komisyon raporu ve varsa STB‘ye sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda TDİOSB yeri;

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili alt düzenleyici işlemleri doğrultusunda gözlemsel jeolojik etüt raporunun hazırlanmasını,

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir ya da ÇED olumlu belgesinin alınmasını,

c) Seçilen arazi içerisinde mera vasfında parsel olması durumunda ilgili kuruma yapılacak başvuru ile vasıf değişikliğinin yapılarak hazine adına tescil edilmesini,

ç) Seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler bulunması halinde hazine adına tescilinin yapılmasını,

müteakip STB tarafından kesinleştirilir.

(2) Kesinleşen TDİOSB yerinin uygun bulunduğu, yer seçimi komisyon raporu ve varsa STB‘ye sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşlerinde belirtilen şartlarla birlikte, TKB‘ye, ilgili valiliğe ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

(3) TDİOSB yerinin kesinleştirilememesi durumunda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen alternatif alanlar değerlendirmeye alınır.

(4) Yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar olan faaliyet, başvuru sahibi tarafından en az bir ziraat mühendisi danışmanlığında Valilik kanalıyla yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş

Kuruluş ve tüzel kişilik

MADDE 13 - (1) TDİOSB; kurulması öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasından en az biri ile talepleri halinde ihtisas konusuna göre mesleki kuruluş ve teşekküller ile il özel idaresi veya TDİOSB‘nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyesinin temsilcilerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü içeren kuruluş protokolünün STB‘ce onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır.

(2) Özel TDİOSB‘nin tüzel kişilik kazanabilmesi için bölgeyi kuracak gerçek ve tüzel kişilerin, adlarına kayıtlı tapularını ibraz etmeleri ve yer seçiminin kesinleştirilmesini takiben TDİOSB kuruluş protokolünü onaylatmaları gerekmektedir.

Kuruluş protokolü

MADDE 14 - (1) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde içeriği belirlenen kuruluş protokolü üç nüsha olarak tanzim edilir, onaylandıktan sonra STB‘ce OSB Sicil Defterine kaydedilerek sicil numarası verilir, bir nüshası STB‘de muhafaza edilir, bir nüshası TKB‘ye, diğer nüshası da TDİOSB‘ ye gönderilir.

(2) Kuruluş protokolü değişiklik talepleri ise mevcut kuruluş protokolü ile birlikte STB‘ye yapılır. Kuruluş protokolü ilk genel kurulda ana sözleşme olarak değiştirilir ve STB onayından sonra yürürlüğe girer. Onaylanan ana sözleşmenin birer nüshası TKB‘ye ve TDİOSB‘ ye gönderilir.

Kamu yararı kararı

MADDE 15 - (1) Kamu yararı kararı, TDİOSB‘nin tüzel kişiliğini kazanmasını müteakip müteşebbis heyetin, yer seçimi kesinleşen alan ile onaylı sınırda TDİOSB‘nin gerçekleşebilmesi için zorunlu olan ve STB ile TKB‘nin uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili alanlar için 1/5000 veya 1/2000 ölçekli mahalli kadastro müdürlüğünce onaylı kadastral pafta ve 1/25000 ölçekli topoğrafik harita ile birlikte başvurusu üzerine STB tarafından verilir.

(2) Kamulaştırma işlemleri 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Temsil ve ilzam

MADDE 16 - (1) TDİOSB‘nin temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir.

(2) TDİOSB‘ler Yönetim Kurulu Başkanı veya başkan vekili tarafından temsil edilir. TDİOSB‘ yi ilzam edici her türlü işlem ve yazılar, yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiş ise TDİOSB bölge müdürü tarafından imzalanır.

(3) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, noter onaylı imza sirkülerinin çıkarılmasıyla yürürlüğe girer. Noter onaylı imza sirkülerinin bir örneği, en geç 7 gün içinde TKB ve STB‘ye gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İmar Planı Onayı

Üst yapı modül projeleri ve genel yerleşim planı

MADDE 17 - (1) TKB tarafından belirlenen kriterlere göre, talep sahibi tarafından, TDİOSB proje teklifinde yer alan esaslar dahilinde, Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu Büro Tescil Belgesine sahip, bünyesinde aşağıdaki meslek disiplinlerini barındıran kurum ya da kuruluşlar detaylı TDİOSB projesi ile parsel bazında üst yapı modül projesi ve alanın büyüklüğüne göre 1/5000 veya 1/2000 ölçekli genel yerleşim planı hazırlatırlar.

(2) TDİOSB Projesinin hazırlanmasında;

a) Hayvancılık projelerinde; konu uzmanı ziraat mühendisleri, şehir plancısı, veteriner hekim, çevre mühendisi, mimar ve/veya inşaat mühendisi,

b) Seracılık projelerinde; konu uzmanı ziraat mühendisleri, şehir plancısı, mimar ve/veya inşaat mühendisi,

yer alır.

(3) TDİOSB, projeye ilişkin TKB İl Müdürlüğünün görüş ve onayını alarak TKB‘ye gönderir. Projeyi hazırlayanlara ait son dört aylık Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgeleri veya hizmet satın alma sözleşmeleri ile projeye ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler dosyasına eklenir. Projeler, TKB bünyesinde kurulan TDİOSB proje inceleme ve onay komisyonunca değerlendirilir. Yapılan değerlendirmelerde görülen eksiklikler TDİOSB‘ce giderilir. Uygun görülen projeler onaylanarak STB‘ye gönderilir.

Genel yerleşim planı hazırlama çalışması

MADDE 18 - (1) Genel yerleşim planlarının hazırlama sürecinde;

a) STB tarafından onaylanmış TDİOSB sınırı,

b) TDİOSB Yer seçimi komisyonuna katılan kurumların verdiği şartlı görüşler,

c) TDİOSB‘ye ait ilgili kurumca onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu,

ç) Mülkiyet durumu,

d) Varsa onanlı üst ölçekli plan,

e) TDİOSB alanında mevcut altyapı ve enerji durumu,

f) TDİOSB alanına erişilebilirlik,

g) ÇED raporu,

ğ) Arazinin topoğrafik yapısı,

h) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık koruma bandı,

ı) Proje teklif formatında yer alan kriterler,

esas alınır.

(2) Genel yerleşim planında TDİOSB proje özelliğine göre toplam alanın en az %5‘inin sanayi alanı olarak ayrılması zorunludur.

(3) Hayvancılık konulu TDİOSB‘lerde hayvancılık alanına giriş ile sanayi alanına giriş noktaları ayrı olarak planlanır.

Planlama sınırı

MADDE 19 - (1) TDİOSB imar planı sınırı, kesinleşen yer seçimi sınırlarına uygun olarak hazırlanan ve TKB tarafından onaylanan genel yerleşim planı sınırlarına uygun olarak belirlenir.

(2) Bölge içinde uygun alan bulunmaması veya arada bırakılması gereken tampon mesafeler nedeniyle büyük arazi kayıpları oluşarak işletme ve sanayi alanlarına bölgenin % 40‘ından daha az yer ayrılabilmesi durumunda; karantina alanı, gübre bertaraf tesisi, atık su arıtma tesisi, trafo merkezi gibi bölgenin gerçekleşmesi için zorunlu altyapı tesisleri, yer seçimi komisyonu tarafından belirlenen alan dışında, konusuna göre TKB veya STB tarafından teknik olarak uygun görülen yerde kurulabilir. Bu alanlar onaylı sınır içine dâhil edilir.

İmar planlarının ölçeği

MADDE 20 - (1) TDİOSB imar planı, TKB tarafından onaylı genel yerleşim planı ölçeğine uygun olarak 1/5000 veya 1/2000 ölçeğinde nazım imar planı ve 1/1000 ölçeğinde uygulama imar planı olmak üzere iki aşamada hazırlanır. İmar planları, plan açıklama raporu ile bir bütündür. Genel yerleşim planı, 1/1000 ölçekli imar planı ile birlikte uygulamaya esastır.

İmar planı yapımı ve onayı

MADDE 21 - (1) TKB tarafından onaylı genel yerleşim planına göre plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı, TDİOSB‘yi ilzama yetkili en az iki kişi tarafından imzalanarak STB onayına sunulur.

(2) İmar planları ve değişiklikleri STB tarafından onaylanarak, İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Planlar, Valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bu süre içinde itirazlar Valiliğe yapılır. Valilik varsa itirazları ve planları STB‘ye iletir. STB itirazları inceleyerek ve gerekçeleri de belirterek kesin karara bağlar ve bu tarihten itibaren on beş gün içinde ilgiliye yazı ile bildirir. Kesinleşmiş TDİOSB imar planlarının birer kopyası bilgi için ilgili kurumlara gönderilir.

(3) Plan ana kararlarını bozucu plan değişikliği yapılamaz. Uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla yapılması zorunlu değişikliklerde, gerekçeli teknik rapor hazırlanarak öncelikle konunun genel yerleşim planı kapsamında TKB tarafından değerlendirilmesi, genel yerleşim planında değişikliğin uygun görülmesi halinde, imar planının da değiştirilmesi esastır.

Parselasyon planı yapımı ve onayı

MADDE 22 - (1) Onaylı TDİOSB imar planı sınırı esas alınarak gerekli hallerde uygulama bütünlüğünü sağlayacak şekilde etaplar halinde de düzenleme sınırı belirlenebilir.

(2) Seçilen alan içerisinde özel mülkiyete konu alanlar bulunması halinde, söz konusu yerler rızaen satın alınarak veya kamulaştırılarak TDİOSB adına iktisap edilmeden imar uygulaması aşamasına geçilemez. Düzenleme sınırı içinde kalan kadastral yolların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin TDİOSB adına yapılır.

(3) Düzenleme sahasına ait uygulama haritaları yapılırken veya revize edilirken, güncel tapu kayıtları, teknik rapor, kadastral durum haritası, düzenleme saha krokisi, koordinat ve alan hesabı cetvelleri, aplikasyon özet çizelgesi, röleve ölçü krokileri, ada anahtarı, tescil bildirimi ve gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler, 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve 6/8/1973 tarihli ve 14617 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenir.

(4) Parselasyon planı, düzenleme işlerine ait belgelerle beraber TKB‘nin görüşünün alınmasına müteakip, STB onayı alındıktan sonra, İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Kesinleşen parselasyon planı tescil işlemi için bilgi ve belgelerle beraber mahalli tapu ve kadastro müdürlüklerine gönderilir.

(5) TDİOSB imar planı hudutları içinde kalan imar yolları ve parklar terk edilir, idari ve sosyal tesis alanları, sağlık koruma bandı, karantina alanı gibi ortak yerlerin TDİOSB adına tescili yapılır.

(6) Tescili tamamlanan parselasyon planlarının bir nüshası STB‘ye bir nüshası da TKB‘ye gönderilir.

Parselasyon planı değişiklikleri

MADDE 23 - (1) İki veya daha fazla parselin tevhidi ya da onaylı imar planındaki TKB tarafından belirlenen minimum parsel büyüklüğü korunmak şartıyla ifrazı taleplerinde, öncelikle talebin genel yerleşim planı esasında TKB tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi halinde değişikliğin STB tarafından onaylanması esastır.

(2) Parsel ifraz ve tevhit işlemlerinde gerekçeli yönetim kurulu kararı ile STB onayı alınır ve İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Faaliyet

Temel faaliyet alanları

MADDE 24 - (1) TDİOSB‘ler ilgili mevzuat ile belirlenmiş görevleri yerine getirmek üzere oluşturdukları organları marifetiyle; teşkilatlanır, ruhsat verir, kredi kullanır ve geri öder, arsa tahsisi ve satışını gerçekleştirir, altyapı tesislerini kurar, kullanır ve işletir.

Ruhsat ve izin yetkisi

MADDE 25 - (1) Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler TDİOSB tarafından verilir ve denetlenir.

(2) TDİOSB‘lerinde ayrılmış olan sanayi alanlarına kurulacak tesisler için TDİOSB tarafından TKB‘den olumlu görüş alınır.

İşyeri açma ve çalışma izni

MADDE 26 - (1) TDİOSB içinde kurulacak işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile çalışma izni, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde TDİOSB tarafından verilir.

(2) İlgili mevzuatı gereği TKB‘den alınacak ruhsat ve izin hükümleri saklıdır.

Yatırım programına alınma

MADDE 27 - (1) STB yatırım programında yer alan TDİOSB projelerinin sayısı, TDİOSB hariç, mevcut OSB proje stokunun %10‘unu geçemez. Yılı yatırım programına alınacak yeni TDİOSB projeleri bu kapsamda değerlendirilir. Ancak, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının yatırımcı temin edeceği projeler de bu oran aranmaz.

Kredi kullanımı ve koşulları

MADDE 28 - (1) Yatırım programında yer alan TDİOSB‘lere talepleri halinde arsa, altyapı ve genel idare giderleri kredisi STB bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır. Kredinin teminatı birinci derece ve sırada gayrimenkul ipoteği olarak, tapuya "kredinin kullanım amacına uygun olarak" şerhi verilerek ve TDİOSB‘ye yıllar itibariyle yapılan kredi tahsisini karşılayacak miktarda banka tarafından STB adına tesis edilir.

(2) Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, kredi lehdarı tarafından detaylı bir dökümü, bankaya onaylı listelerle bildirilir. Banka listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerinde STB adına gerekli teminatı oluşturur.

(3) Henüz mülkiyetinde arsa bulunmayan TDİOSB‘lerde teminat, TDİOSB‘yi oluşturan kurum ve kuruluşlara ait gayrimenkuller üzerine ipotek tesisi veya bankalardaki nakitleri üzerine bloke konularak da tesis edilebilir.

(4) Arsa ve arazilerden üzerinde ihtilaf olanlar teminat kapsamı dışında bırakılır, ihtilaf bitince teminat kapsamı içine alınır.

(5) Banka, peşin veya teminat mektubuna bağlanarak satılan araziler üzerindeki ipoteklerin kaldırılması için, STB‘nin talimatına göre gerekli işlemi yapar.

(6) Kredinin zamanında geri ödenmemesi veya sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde, gerekli işlemler yapılır.

(7) TDİOSB, STB‘den almış olduğu kredinin dışında üstyapı, altyapı, işletme ve diğer ihtiyaç duyulacak işler için TKB ile diğer kurum ve kuruluşlardan kaynak kullanabilir.

Temel vasıflar

MADDE 29 - (1) TDİOSB kuruluş protokolü şartlarına uygun katılımcılara arsa tahsisi yapılır.

İhale

MADDE 30 - (1) TDİOSB‘lerin; altyapı etüt mühendislik ve yapım işleri Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin ihale ile ilgili maddelerine göre STB tarafından yürütülür. TKB kaynaklarından veya yönlendireceği diğer kurum ve kuruluş kaynaklarından yapılacak harcamalarda ise ilgili kurum ve kuruluşun tabii olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

İşleyiş ve Denetim

İşleyiş

MADDE 31 - (1) TDİOSB‘lerdeki iş ve işlemler, TKB tarafından onaylanan TDİOSB projesi ile birlikte aşağıda belirlenen şartlarla yürütülür.

a) Bölge faaliyete geçtiğinde atanacak bölge müdürünün, süt ve besi faaliyeti yapacak olan TDİOSB‘lerde asgari beş yıl mesleki tecrübeye sahip ziraat mühendisi veya veteriner hekim, seracılık faaliyeti yapacak olan TDİOSB‘lerde ise asgari beş yıl mesleki tecrübeye sahip ziraat mühendisi olması zorunludur.

b) Bölgeye girecek olan sığırların yurt içi veteriner sağlık raporu veya menşei şahadetnamesi ve hayvan pasaportu aranır, ayrıca karantina merkezi faaliyete geçmeden TDİOSB‘ye hayvan girişi yapılamaz.

c) TDİOSB tarafından hayvan giriş ve çıkışı bilgisayar kayıtları tutulmak suretiyle kayıt altına alınır, bilgi işlem merkezi faaliyete geçmeden TDİOSB‘ye hayvan girişi yapılamaz.

ç) Süt sığırcılığı yapılan TDİOSB‘lerde sığırların Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemine kayıtlı olmaları, besi sığırcılığı yapılan TDİOSB‘lerde ise sığırların Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları ve TKB hayvan hastalıkları ile mücadele programında belirtilen aşıların ve/veya TKB‘nin belirleyeceği aşıların yapılması zorunludur.

d) Seralarda kullanılacak bitki koruma ürünleri uygulamalarının; 15/5/1957 tarihli 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu kapsamında Zirai Mücadele Teknik Talimat ve Tavsiyeleri ile Bitki Koruma Program ve Prensipleri doğrultusunda, 4/11/2008 tarihli ve 27044 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik ile 12/2/2009 tarihli ve 27139 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılması zorunludur.

e) TDİOSB tarafından her türlü faaliyet TKB‘nin belirlediği kriterler esas alınarak elektronik ortamda kayıt altına alınır. Hayvancılık TDİOSB‘lerinde kayıtların tutulacağı bilgisayar programında;

1) Uygulanan ve uygulanacak aşıların tarihleri, isimleri, aşının menşei, kim tarafından yapıldığı gibi bilgiler,

2) Suni tohumlama,

3) Her bir işletme için çalışma izni ve Turkvet veri tabanından alınan işletme tescil belgesi, işletme numarası,

gibi bilgiler bulunmalıdır.

f) Teknik işlerin yürütülmesi amacıyla, seracılık konusunda, her 100 dekar sera üretim alanı için konu uzmanı en az bir ziraat mühendisi, hayvancılık konusunda; salgın nitelikli ve ihbarı mecburi hayvan hastalıklarının önlenmesi amacı ile koruyucu hekimlik hizmetlerinin yürütülmesi için besi sığırcılığı için 1000 baş hayvan için en az bir veteriner hekim ve 500 baş sağmal süt sığırcılığı için en az bir veteriner hekim istihdam edilir.

g) Bölgede yer alacak işletmeler işletme içi kararlarında bağımsız olmakla birlikte, hayvan sağlığı ve veteriner hekimlik hizmetleri, mühendislik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, idari hizmetler, arıtma tesisi yapımı ve işletme masrafları, gübre ve atık toplama ve işlenmesi gibi ortak hizmetler TDİOSB tarafından yerine getirilir.

ğ) Tüm katılımcılar, ortak olarak yürütülmesi gereken iş ve işlemlere maddi katkıda bulunmak ve TDİOSB‘ce alınan önlemleri yerine getirmek zorundadırlar.

h) Bölgede açılan ahırlar ve seralar amacı dışında başka bir iş yeri olarak kullanılamaz.

Denetim

MADDE 32 - (1) TDİOSB‘nin her türlü hesap ve işlemleri, STB tarafından denetlenir. TDİOSB‘deki işletmelerin denetimi ise, kuruluş kanunları ve görev alanları gereği STB ve TKB tarafından kendi mevzuatları çerçevesinde yerine getirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bölge müdürlüğü tip teşkilat şeması

MADDE 33 - (1) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan tip teşkilat şemasında belirtilen sayıları geçmemek kaydıyla OSB‘nin ihtisas konusuyla ilgili STB ve TKB‘nin uygun gördüğü yeterli sayıda nitelikli personel istihdam edilir. İstihdam edilecek personelin unvanı, sayıları, nitelikleri ve gerekçeleri belirtilmek şartıyla müteşebbis heyetin teklifi ve STB‘nin onayı ile oluşturulur ve değiştirilir. Tip teşkilat şemasında aşağıda belirtilen;

a) Hayvancılık işletmelerinde, sorumlu en az iki veteriner hekim ile en az iki konu uzmanı ziraat mühendisi,

b) Seracılık işletmelerinde sorumlu konu uzmanı en az üç adet ziraat mühendisi,

personelin istihdamı zorunludur.

Sorumluluklar

MADDE 34 - (1) Çalıştırılan personelden;

a) Sorumlu veteriner hekim; bu Yönetmelik hükümlerine uygun sağlıklı üretim yapılmasından, çalışan personelin sağlık kontrolü ve hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek doğru tedbirlerin alınmasından,

b) Hayvancılıkla ilgili sorumlu konu uzmanı ziraat mühendisi; TDİOSB‘de kayıtların düzenli tutulmasının sağlanması, yetiştiricilere hayvancılığa ilişkin teknik destek verilmesi gibi mesleki konuların yürütülmesinden,

c) Seracılıkla ilgili sorumlu ziraat mühendisi; TDİOSB‘de kayıtların düzenli tutulmasının sağlanması, yetiştiricilere teknik destek verilmesi gibi mesleki konuların yürütülmesinden,

sorumludur.

(2) TDİOSB, sorumlu veteriner hekim ve ziraat mühendislerinin öneri ve görüşleri doğrultusunda gereğini yapmakla mükelleftir. Yerine getirilmeyen görüş ve öneriler sonucu meydana gelen her türlü aksaklık ve doğacak zararların tazmininden TDİOSB sorumludur.

Diğer hususlar

MADDE 35 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. STB ile TKB tarafından gerekli görülmesi halinde TDİOSB kuruluş ve işleyişlerine ilişkin olarak alt düzenleme yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 36 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

 


Ek-1

 

TARIMA DAYALI

İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

PROJE TEKLİFİ FORMU*

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİ

TÜZEL KİŞİLİĞİN ADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN KURULUŞ

 

 

 

..... / ..... / 20..

 

* Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca (TKB) değerlendirilecektir.

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (TDİOSB) PROJESİ

1. Projenin Adı:

1.1. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yatırımını Talep Eden Kurum/Kuruluş/Gerçek veya Tüzel Kişi

 

1

 

Odası(Ünvanı)

2

 

Derneği(Ünvanı)

3

 

Kooperatifi(Ünvanı)

4

Diğer (Belirtiniz)

 

 

1.2. Projenin Genel Amacı ve Hazırlayanlara Ait Bilgiler :

Projeyi hazırlayan kişilere ait diploma bilgileri, mesleki özgeçmişi, oda üyelik bilgileri vb. ile bu formda istenen belgeler Proje Teklif Formu ekine konulur.

Hayvancılık konulu proje teklifi, konu uzmanı ziraat mühendisleri tarafından veteriner hekim ve çevre mühendisinin görüşü de alınarak proje tekniğine göre hazırlanır.

Seracılık konulu proje teklifi, konu uzmanı ziraat mühendisleri tarafından mimar veya inşaat mühendisi görüşü de alınarak proje tekniğine göre hazırlanır.

 

1.3. Projenin Hedefleri ve Hangi Üretim Konusuna Göre Planlandığı :

Bu bölümde gerekçeleri ile birlikte mevcut durum ve önerilen projenin hedefleri belirtilecektir.

 

1.4. Projenin Uygunluğu:

Uygulanacak projenin, yörenin görülen ihtiyaç tespitine uygunluğu açıklanacaktır.

Kim - kimin için - nasıl - nerede - hangi kaynakla - ne kadar - ne zaman üretim yapılacağına dair stratejileri içeren teknik rapor hazırlanır.

1.5. Ana faaliyetler:

Projenin amaç ve hedeflerine ulaşmak için yürüteceği faaliyetler belirtilir.

 

1.6. Beklenen Yararlar:

Bu bölümde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ekonomiye, istihdama, çevre ekolojisine ve diğer potansiyel yararlanıcılara sağlayacağı yararlar ile bölgedeki işsiz nüfus ve meslek gruplarına göre dağılımı hakkında bilgi verilir.

 

1.7. Pazarlama Stratejisi:

Projenin amaç ve hedefleri doğrultusunda pazarlama stratejileri açıklamalıdır.

1.7.1. Ürün/hizmet stratejisi ve konumlandırma:

Ürünlerin/hizmetlerin fiyat, kalite, gıda güvenliği gibi başlıca rekabet avantajları hakkında ayrıntılı bilgi verilerek varsa ihraç olanakları açıklanır.

 

1.7.2. Ürünlerin ve/veya hizmetlerin nasıl satılacağı:

Ürünlerin ve/veya hizmetlerin pazarlanması, dağıtımı ve sunumu konusunda bilgi verilir.

 

 

1.7.3. Pazarlama stratejisi ile ilgili diğer unsurlar:

Pazarda meydana gelebilecek değişiklik olasılıkları ve bunlara uyum hakkındaki önlemler hakkında bilgi verilir.

 

1.8. Yatırım İçin Alan Önerilmesi Halinde Alanın Hangi Gerekçelerle Önerildiği, Alanın Planlı Gelişmesi ve Alanla İlgili Bilgiler:

§  Mülkiyet durumu, tahmini birim m2 /TL bedeli,

§  Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım alt yapısına göre durumu, en yakın karayolu bağlantı imkanı bağlantısının tahmini maliyeti, ulaşım alt yapısının yeterlilik durumu ve bu konuda yetkili kurum/kuruluşun yerel teşkilatının görüşü,

§  İçme-kullanma suyu ihtiyacı göz önünde bulundurularak, içme-kullanma suyunun nasıl ve ne şekilde temin edileceği ve tahmini gerçekleşme maliyeti, yerleşim biriminin su kaynakları yeterlilik durumu, bu konuda yetkili kurum/kuruluşun yerel teşkilatının görüşü,

§  Elektrik ihtiyacı göz önünde bulundurularak, elektriğin nasıl ve ne şekilde temin edileceği ve tahmini gerçekleşme maliyeti, yerleşim biriminin mevcut kaynaklarının yeterlilik durumu, bu konuda yetkili kurum/kuruluşun yerel teşkilatının görüşü,

§  Atık suyun verileceği alıcı ortamın (deşarj) varlığı ve uzaklığı, bertarafına ilişkin tahmini maliyetler, bu konuda yetkili kurum/kuruluşun yerel teşkilatının görüşü,

§  İhtiyaç duyulan yan sanayi ve tedarikçi türleri,

§  Meslek grupları ve sayı itibariyle kalifiye iş gücü,

§  Öneri alan sınırlarının işlendiği 1/25000 ölçekli topoğrafik harita ve 1/5000 ölçekli kadastral pafta,

§  Alanın, toprak ve arazi özellikleri ile mevcut arazi kullanım durumu,

konularının açıklanması ve belgelendirilmesi gereklidir.

 

1.9. Müteşebbis Heyeti Oluşturacak Kurum/Kuruluşların Yapısı:

§  Hangi kurum/kuruluşlardan müteşebbis heyetin oluşturulmasının düşünüldüğü ve düşünülen kurum/kuruluşların konu hakkındaki yazılı görüşleri,

§  Müteşebbis heyeti oluşturacak kurum/kuruluşların yıllık gelir ve giderleri, gelirleri dahilinde müteşebbis heyet ortaklık payı,

Konularına açıklık getirilerek belgelendirilmesi gereklidir.

 

1.10. Finansman:

§  TDİOSB için finansman ihtiyacı ve ne şekilde temin edileceği belirtilmelidir.

§  Kamulaştırma, imar planı, altyapı tesislerinin yapımının yıllara göre taslak uygulama (gerçekleşme) planı projede yer almalıdır.

§  Talep sahibi tüzel kişilik tarafından bölgenin hektar başına altyapı maliyeti hesaplanmalıdır.

 

2. Projenin Uygulanacağı Alanla ilgili Olarak Yer Seçimi Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 

2.1. Hayvancılık Konusunda;

§  Bölge, TKB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygun görülecek bir yerde ve yerleşim yerlerinin büyüklüğüne göre uygun bir uzaklıkta planlanmalıdır.

§  Yerleşim yerlerine kötü kokuların yayılmasını önlemek için hâkim rüzgârlar ve kentin geleceğe dönük imar planları dikkate alınmalıdır. Şiddetli hâkim rüzgarların hüküm sürdüğü bölgelerde doğal veya yapay rüzgar kıranlar planlamaya dahil edilecektir.

§  Bölgeyi kapsayan tüm alanlarda kuş, diğer hayvanların beslenmesi ve barınmasına ortam sağlayacak koşulların bulunmamasına özen gösterilmelidir. Göçmen kuşların konaklama güzergâhları üzerinde bulunmamasına öncelikle dikkat edilmelidir.

§  Tarım arazilerine yakın olmalıdır. Büyük baş besicilik ve süt sığırcılığında bölgelerin kaba yem ekim alanlarına yakın olması gereklidir. Ayrıca hayvan başına (500 kg Canlı Ağırlık (CA)) sulu tarım arazide 1,5 dekar, kuru tarım arazisinde de 3,5 dekar yem bitkisi ekim alanının planlaması gerektiğinden, yem bitkisi ekim alanlarının yeterlilik durumu, yetiştirilen yem bitkileri ve üretim miktarı, yörede sözleşmeli üretici veya çiftçi sisteminin uygulanıp uygulanmadığı veya imkân olup olmadığı konuları açıklanmalıdır.

§  İnşa edilecek gübre çukurları yüzey suyundan 50 m, içme ve kullanma suyu temin edilen yer altı su kuyularına en az 50 metre, göl ve benzeri su kaynaklarından en az 300 metre, yerleşim yerlerinden 1600 m, göl ve benzeri su kaynaklarından en az 300 m, sulama ve drenaj kanallarından minimum 100 m, su sağlayan sıhhi tesisatlardan en az 30 m, tüm tarla içi kanallarından 15 m uzakta bulunmalıdır. Gübre depolarının yapısı sağlam, dayanıklı ve sızdırmaz olmalıdır. Betonarme depoların derinliği 3,6 m daha derin olduğu takdirde, duvar kalınlıkları 30 cm, taban kalınlığı sızıntıyı engellemek için minimum 12,5 cm olmalıdır.

 

2.2. Seracılık Konusunda:

§  Bölgenin ulaşım durumu seracılık işletmesi kurulmasına uygun olmalıdır. Serada yetiştirilen ürünlerin büyük bir bölümünün işlenmeksizin satışının yapılması amaçlandığından ürün kalitesinde bozulma olmadan en kısa sürede pazara ulaştırılabilmesi için seraların hava, deniz veya karayolu ulaşım alt yapısına oldukça yakın yerlerde kurulmasına dikkat edilmelidir.

§  Seracılıkta en önemli girdinin ısıtma olması nedeniyle, seraların jeotermal enerji kaynağına sahip bölgelerde kurulmasında yarar görülmektedir. Ancak, yeraltından çıkarılan suyun sıcak ve tuzlu ve de kalitesi oldukça kötü olması nedeniyle, kullanılan doğal enerji kaynağının yenilenebilirliğini koruması için, ısıtmada kullanılan suyun reenjekte yöntemiyle tekrar yeraltına verilmesi, bunun için de yeraltında uygun kırıkların ve boşlukların bulunması gerektiği göz önüne alınmalıdır.

§  Organize sera bölgeleri yerleşim alanlarından etkilenmeyecek uzaklıkta, yerleşim yeri atıkları bölgeye ulaşmamalı ve sera bölgesinin etrafı çit ile çevrilmelidir. Giriş-çıkışlar kontrollü yapılmalıdır.

§  Sera işletmelerinde dekar başına 5 KVA‘lik elektrik kaynağına ihtiyaç duyulduğundan gerekli olan enerjinin sağlanabileceği bölgede olmalıdır. Ayrıca işletmede gerektiğinde kullanılabilecek yeterli kapasitede jeneratör bulundurulması gerekmektedir.

§  Seranın jeotermal enerji ile ısıtılması durumunda jeotermal kaynağının debisi, sıcaklığı ve proje için yeterliliği konularında ilgili kurumların görüşlerinin ve ilgili merciden jeotermal kaynağın tahsisine ilişkin belge alınması gerekmektedir.

 

 

3. TDİOSB Projesi İle İlgili Parsel Bazında Üst Yapı Modül Projesi ve 1/5000 Ölçekli Genel Yerleşim Planında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,

 

3.1. Hayvancılık Konusunda:

Karantina bölgeleri, TDİOSB alanı içerisinde işletmelere en az 300 metre uzaklıkta ve girişte olmak üzere kurulmalıdır. Bu tür tesisin kapasitesi bölgedeki hayvan varlığının en az % 5 nispetinde olmalıdır. Tüzel kişilikçe talep edilmesi halinde bölge dışarısında da karantina bölgesi kurulabilir.

Her bir parselde kurulacak iki ahır arasında en az 40 metre mesafe planlanacaktır. Besi ve süt sığırcılığının aynı bölgede yapılması halinde birlikte de planlama yapılabilir. Bu durumda, biyogüvenlik koşullarına azami dikkat edilmesi ve besi ve süt sığırcılığı işletmeleri arasında en az 300 metre mesafe bırakılması gerekmektedir. Ayrıca besi ve süt sığırcılığı işletmeleri, bölgenin iki yanına yerleştirilmeli bölgenin içinde karışık olarak yerleştirilmemelidir. Aynı birim işletme içinde süt ve besi sığırcılığı kesinlikle yapılamaz. Bununla birlikte sadece süt sığırcılığı yapılması amacıyla kurulan bölgelerde, süt sığırcılığı işletmelerine en az 200 metre mesafede sadece bölgede elde edilen erkek hayvanların besiye alınması amacıyla ayrı bir bölüm planlanabilir. Ancak bu bölüme dışarıdan besi amaçlı hayvan girişi yapılmaz.

§  Bölgede kurulacak kesim üniteleri ile ahırlar arasında en az 100 metre mesafe planlanmalıdır.

§  Bölge içerisinde yer alacak hayvancılık işletmelerindeki hayvan sayısı göz önünde bulundurularak hayvan tedavi merkezi ve acil kesim üniteleri oluşturulmalıdır.

§  Bölgeye, girişte muayene ve sevk kontrol merkezi kurulmalıdır.

§  Projesinde, hangi faaliyetlerin ortak yürütüleceği, hangi faaliyetlerin ise müteşebbisler tarafından yürütüleceği belirtilmelidir. Ayrıca müteşebbislerce yapılması gerekli işlemlerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideler ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

§  Tüm alana özel güvenlik sistemi kurulmalıdır.

§  Bölgede hayvancılık alanına giriş ile sanayi alanına giriş noktalarının ayrı olarak planlanması ve giriş-çıkışlarda dezenfeksiyon havuzu ve araçları dezenfekte etmeye yarayan otomatik sistemin yapılması gereklidir.

§  Bir işletmenin yerleşeceği alan 2500 mbüyüklüğe sahip olması gerekir.

§  Aynı bölge içerisinde tek hayvan türü planlanır. Diğer hayvan türlerine ait işletmeler birlikte planlanamaz.

§  Aynı işletme içinde süt ve besi sığırcılığı yapılamaz.

§  TDİOSB‘de kaç adet ve baş besi/süt işletmesinin planlandığı ve işletmelerin açık ve kapalı alan m2 büyüklüklerine göre dağılımı, planlamanın ve dağılımın neye göre belirlendiği, besi işletmelerinin planlanmasına ve projelendirilmesine ilişkin yapılaşma koşulları ve kriterleri belirtilmelidir.

§  Açık besi işletmelerinde hayvan başına 10-15 m2, yarı açık besi işletmelerinde 8-10 m2, kapalı besi işletmelerinde ise hayvan başına en az 3 m2, açık ve yarı açık süt sığırcılığı işletmelerinde hayvan başına 10-15 m2, kapalı süt sığırcılığı işletmelerinde ise hayvan başına 6 m2 alan dikkate alınmalıdır.

§  Planlanan işletme adetlerini karşılayacak yatırımcı potansiyeli açıklanmalıdır. (Planlanan baş adedine göre TDİOSB‘de yer alamayacak daha az baş adedine sahip işletme adedi ve baş sayıları, bu işletmelerin faaliyetlerine ne şekilde devam edeceği belirtilmelidir.)

§  Bölgenin ve işletmelerin çevresi; TKB il müdürlükleri tarafından uygun görülecek ve kolay temin edilebilen, bölge ve diğer işletmeler ile dışarısı arasındaki irtibatı engelleyen, amaca uygun malzeme ile çevrilmelidir.

§  TDİOSB içinde arıtma ve deşarj üniteleri tesis edilmelidir. Yapılacak faaliyet türüne ve hizmet verilecek kapasiteye göre her işletmede yem deposu, silaj çukuru, bakıcı odası ve benzeri planlanabilir. Planlamalarda, oluşacak gübrenin hangi sürelerde, ne şekilde ahırlardan ve bölgeden uzaklaştırılarak nasıl değerlendirileceği açıklanmalıdır.

§  Ahırlarda oluşacak katı ve sıvı gübre, merkezi sisteme TDİOSB yönetimi tarafından oluşturulacak bir ekiple veya işletme sahibi tarafından merkezi gübre işleme tesisine taşınacak ve merkezi sistem çalışma şekli projelendirilecektir. Farklı sistemlerde planlama yapılması halinde açıklama getirilmelidir. Tüzel kişilikçe talep edilmesi halinde bölge dışarısında da katı ve sıvı gübre toplama merkezi kurulabilir.

§  Bölgede oluşacak koku, sinek vs. gibi olumsuz etkenlerle mücadele için TDİOSB yönetiminin alacağı önlemler belirtilir.

§  TDİOSB‘de yer alan tüm hayvancılık işletmelerine hizmet verecek bir yem hazırlama merkezi tesis edilebilir.

§  Bölgede yetişmiş uzman (veteriner hekim, ziraat mühendisi, zooteknist, akademik danışman vb.) mevcudiyeti ve yeterlilik durumu, diğer ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün meslek grupları, yerleşim biriminde temin imkânları belirtilmelidir.

TDİOSB ile birlikte, üretim konusu itibariyle ne tür ve adette imalat sanayi tesisi kurulacağı açıklanmalıdır. Kurulması planlanan tesislerin biyogüvenlik tedbirlerine uyulması zorunludur. Kapasiteleri, birim mamul üretim için gerekli hammadde miktarı, hammaddenin imalat sanayine yakın olmasının gerekli olup olmadığı ve yapılaşma koşulları ve kriterleri belirtilmelidir.

3.2. Seracılık Konusunda:

§  Sera ara mesafeleri hastalıkların önlenmesi açısından 5 metre olmalı ve hakim rüzgar alından gelecek şekilde ve ışıklanmadan en fazla yararlanacak şekilde kuzey-güney yönünde inşa edilmelidir. Şiddetli rüzgârların bulunması durumunda rüzgar kıranlar yapılmalıdır. Seraların girişleri dar cephesinden ve yol tarafında olmalı ve sera girişleri karşı karşıya gelmemelidir.

§  Seraların birim kurulum maliyetlerinin daha ekonomik olabilmesi için en az 5 da, optimum 10 da olmak üzere mümkün olan en büyük alana sahip olmalıdırlar.

§  Kurulacak olan seraların her birinin % 5 lik alanında, serada çalışanlar için wc, lavabo, banyo, soyunma ve giyinme yerleri tesis edilmelidir.

§  Seralar cam veya plastik örtülü modern seralar olarak kurulmalı ve bilgisayar kontrollü olmalıdır. Ayrıca kurulacak seralar mutlaka TSE standartlarına uygun özellikler taşımaları gerekmektedir.

§  Seralar kurulmadan önce Organize Sera Bölgesinin iklim özelliklerini temsil eden en yakın meteoroloji istasyonu verileri değerlendirilerek bölgeye uygun sera tipleri ve ısı kapasiteleri belirlenmelidir.

§  Su arıtma, dinlendirme ve dağıtım ünitesi olmalıdır.

§  Toprak-su-gübre-bitki-besin maddeleri tahlil ve ürünlerde rezüdi analizi yapan laboratuarlar kurulmalıdır.

§  Seralarda gübre karışım ve bilgisayar odası gibi üniteler olmalıdır.

§  Mevcut işletmelerin kurulacak bölgeye taşınıp taşınmayacakları, taşınmaları halinde bunların sayısı ve üretim konusu, ihtiyaç duyulan açık ve kapalı alan büyüklükleri belirlenmelidir.

§  Bölgede yetişmiş uzman (ziraat mühendisi, bioteknolojist, akademik danışman vb.) mevcudiyeti ve yeterlilik durumu, diğer ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün meslek grupları, yerleşim biriminde temin imkânları belirtilmelidir.

§  TDİOSB‘de hangi tip ve donanıma sahip ve adette sera işletmesinin yer almasının planlandığı belirlenmelidir. İşletmelerin açık ve kapalı alan m2 büyüklüklerine göre dağılımı, planlamanın ve dağılımın neye göre belirlendiği, işletmelerin planlamasına ve projelendirilmesine ilişkin yapılaşma koşulları ve kriterlerine açıklık getirilmelidir.

§  Faaliyet konusu itibariyle iklim faktörleri ve toprak sınıfları açısından bölgenin uygun olduğu hususunda yetkili kurum/kuruluş görüşü alınmalıdır.

§  Sera faaliyetlerinden elde edilen ürünlerin, üretim konusu itibariyle ne tür ve adette imalat sanayi tesisi kurulacağı açıklanmalıdır. Kurulması planlanan tesislerin kapasiteleri, bir birim mamul üretim için gerekli hammadde miktarı, hammaddenin imalat sanayiye yakın olmasının gerekli olup olmadığı, tesislerin planlamasına ve projelendirilmesine ilişkin yapılaşma koşulları ve kriterleri açıklanmalıdır.

§  Planlanan işletme adetlerini karşılayacak yatırımcı potansiyeli açıklanmalıdır.

§  Sera işletmelerinden elde edilen ürünlerin kalitesinin bozulmadan taşınabileceği en uzak mesafe ve süre, en kısa sürede pazara ulaştırılması için tercih edilecek ulaşım sistemi ve yörenin alt yapısının yeterlilik durumuna ilişkin yerel idarelerin görüşü alınmalıdır.

§  Seralarda yükleme yapacak olan cephelerin yönleri hepsinde aynı olmalı ve ağır tonajlı araçların kolay manevra yapmasını sağlayacak şekilde mesafe bırakılmalıdır.

§  Zirai ilaçların uygun şartlarda depolanması için ayrı ünite oluşturulmalı ve uygulamaya ilişkin kayıtların oluşturulması gereklidir.

4. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde İşletme ve Üretim Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

4.1. Hayvancılık Konusunda:

Organize Hayvancılık Faaliyeti: İnsan, hayvan ve çevre sağlığını gözeterek, bulaşıcı ve salgın hastalıklar yönünden gerekli fenni ve idari tedbirler alınarak büyükbaş hayvan türlerinin beslenmesi, üretilmesi, geliştirilmesi ve diğer her türlü faaliyetler ile ekonomik değere sahip hale getirilmesini ifade etmekte olup, bölgedeki faaliyetler, hazırlanan projede yer alan konular ile birlikte aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde yürütülür.

 

§  Bölgede faaliyet gösterecek hayvancılık işletmelerinde yetiştiriciliğe alınacak ırkın, bölge koşullarına uygun olup olmadığı konusunda TKB il müdürlüğünün görüşü alınmalıdır.

§  Bölgede salgın hayvan hastalıkları vakası olup olmadığı, ne tür önlemlerin alınması gerektiği hususlarında TKB merkez/veya yerel teşkilatının görüşü alınmalıdır.

§  Karantina süresince hastalık tespit edilen hayvanlar, ilgili mevzuatları gereği işlem yapılarak derhal bölgeden uzaklaştırılır.

§  3285 sayılı Hayvan Sağlık ve Zabıtası Kanunu, yönetmeliği ve talimatları doğrultusunda izolasyon, aşılama, hijyen gibi temel sağlık koruma kurallarına uygun hareket edilmeli ve özellikle TKB‘ce belirlenmiş olan aşı ve biyolojik madde uygulamalarına riayet edilmelidir. Hayvanların giriş, çıkış, sağlık, aşılama kayıtları yönetimce tutturulur. TKB denetçilerine istenildiğinde gösterilir.

§  TDİOSB‘ye yetiştiricilik amacıyla başka il ya da ilçelerden hayvan getirilmesinde, TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Hayvan Hareketleri İle İlgili Genelgeye uyulmalıdır.

§  Barınakların inşası için kullanılan malzeme ve özellikle hayvanların temasta bulunabileceği donanımı içeren bölmeler hayvanlara zarar vermemelidir ve tam anlamıyla temizlenmeye ve dezenfekte edilmeye elverişli olmalıdır. Hayvanların korunması için barınak ve altlıklar hayvanlarda yaralanmaya sebep olabilecek herhangi bir keskin köşe ya da çıkıntı olmayacak şekilde inşa edilmelidir.

§  Süt üzerinde olumsuz etkisi olabilen yem maddeleri, hayvanların barındırıldığı ve sağıldığı yerlerde saklanmamalıdır. Sütün sağıldığı ve saklandığı ünitelerde alet ve ekipman her zaman yeterince temiz, düzenli ve iyi durumda olmalıdır.

§  Beslenme ve su verme donanımı, gıdanın ve suyun kontamine olmasını ve hayvanlar arasındaki rekabetin zararlı etkilerini asgariye indirgeyecek şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve yerleştirilmelidir.

§  TDİOSB içerisindeki hayvancılık işletmelerinde herhangi bir salgın hastalık ve/veya ihbarı mecburi hastalık görüldüğünde mutlaka en yakın ilçe-il tarım müdürlüklerine müracaatta bulunulmalıdır.

4.2. Seracılık Konusunda:

§  Bitki Koruma Ürünlerinin seçimi, kullanımı çevre ve toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkisinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile ilgili olarak TKB il müdürlüğünün görüşü alınmalıdır.

§  Bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların kayıt altına alınması ve izlenmesi, Seracılıkta Kontrollü Örtü Altı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin ve İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmeliklere uygun olarak üretim yapılmalıdır.

§  5553 sayılı Tohumculuk Kanununa göre üretim yapılmalı; sebze üretimi yapılacaksa üretimde kullanılacak tohumun en az %5‘nin yerli F1 hibrit çeşitlerinden olması taahhüt edilmelidir.

 

TABLO-1 Yerleşim Biriminin Sosyo-Ekonomik Göstergelerin Özet Bilgisi

 

 

Değişken

Yıl

Birim

Miktar

1

Yerleşim biriminin yüzölçümü

 

km2

 

2

Yerleşim biriminin idari bölünüşü

 

 

 

3

Yerleşim biriminin ilçe sayısı

 

Adet

 

4

Yerleşim biriminin köy sayısı

 

Adet

 

5

Yerleşim biriminin bucak sayısı

 

Adet

 

6

Yerleşim biriminin belediye sayısı

 

Adet

 

 

Demografik Göstergeler

 

 

 

7

Yerleşim biriminin toplam nüfus

2000

Kişi

 

8

Yerleşim biriminin şehirleşme oranı

2000

Yüzde

 

9

Yıllık ortalama nüfus artış hızı

1990-2000

Binde

 

10

Nüfus yoğunluğu

2000

Kişi/ km2

 

11

Eğitim göstergeleri

 

 

 

12

Okuryazar nüfus oranı

2000

Yüzde

 

13

İlköğretim okullaşma oranı

 

Yüzde

 

14

Liseler okullaşma oranı

 

Yüzde

 

15

Meslek liseleri okullaşma oranı

 

Yüzde

 

 

Mali Göstergeler

 

 

 

16

Gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı

 

Yüzde

 

17

Fert başına gayrisafi yurt içi hasıla

 

Dolar

 

 

Ana Sektörlere Göre Sağlanan GSYİH Değerleri

 

 

 

18

Tarım

 

Milyon TL

 

19

Sanayi

 

Milyon TL

 

20

Hizmetler

 

Milyon TL

 

 

İstihdam Göstergeleri

 

 

 

21

Tarım işkolunda çalışanlar

 

Kişi

 

22

Sanayi işkolunda çalışanlar

 

Kişi

 

23

Hizmetler

 

Kişi

 

 

Diğer Göstergeler

 

 

 

24

İşsiz nüfus

 

Kişi

 

25

Genel bütçe gelirleri

 

Milyon TL

 

26

Genel bütçe giderleri

 

Milyon TL

 

27

Milli gelirden alınan pay

 

Yüzde

 

28

Atık su arıtma tesisi(Var/Yok)

 

 

 

29

Katı atık toplama tesisi(Var/Yok)

 

 

 

30

Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması

 

 

 

31

Yer aldığı yöre

Gelişmiş yöre

Normal yöre

Kalkınmada öncelikli yöre

Acil destek kapsamında yer alan yöre

OHAL

 

 

 

 

TABLO 2. Yatırım Yapmak Amacıyla Başvuru Sahiplerine Ait Bilgi Formu

(Her bir müteşebbis için ayrı ayrı doldurulacak ve firmayı temsil ve imza yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.)

 

 

Müteşebbis adı/soyadı

 

Eğitim durumu

 

İş ile ilgili mesleki deneyim süresi (yıl)

 

Firma adı/unvanı

 

Adresi

 

Telefon numarası

 

Faks numarası

 

E-Mail adresi

 

Web adresi

 

Kayıtlı olduğu oda/dernek/kooperatif vb. gibi unvanı

 

Oda/dernek/kooperatif sicil no‘su

 

Varsa ticaret sicil no‘su

 

Varsa sanayi sicil belgesi tarih ve no‘su

 

Sermaye ve yapısı (TL)

(Türk/Türk-yabancı ortaklı/yabancı)

 

Parsel satın talebinde bulunuş tarihi

 

Talebin geçerliliği (vazgeçti/talebi devam ediyor)

 

Fiili son durum (faaliyet gösteriyor/faaliyet göstermiyor)

 

Faaliyet gösterilen yer (yerleşim birimi/yerleşim birimi dışı il/ilçesi)

 

Üretim konusu

 

Mevcut planlanan kapasite (.../yıl) (uygun birim yazılacak)

 

Talep edilen parsel büyüklüğü

Açık m2

Kapalı m2

Toplam m2

Yaratılacak istihdam (kişi)

 

Girdi olarak kullanılan veya kullanılacak hammadde bilgileri

1-Cinsi

2- Talep miktarı (.../yıl) (uygun birim yazılacak)

3- Temin yeri ve uzaklığı (........ il/ilçesi ........... km)

 

Üretim miktarı (.../yıl) (uygun birim yazılacak)

 

Ara veya mamul ürünlerin satış bölgeleri

............ il/ilçesi ........... (.../yıl) Satış miktarı

Yatırım kararı alınmasına etkili olan faktörler

 

Yatırım kararından önce konu ile ilgili fizibilite etüdü yaptırılıp yaptırılmadığı

Yaptırılmış ise hazırlayan kurum/kuruluşun unvanı ve yılı

Fizibilite sonucuna göre yaratılacak katma değer

Fizibilite sonucuna göre yatırımın ekonomik ömrü

Fizibilite sonucuna göre sabit yatırım tutarı (TL)

 

Müteşebbis bitkisel üretim faaliyetinde bulunuyorsa;

Hububat arazisi (dekar)

Yem bitkileri (dekar)

Endüstri bitkileri (dekar)

Yemeklik baklagiller (dekar)

Meyvelik (dekar)

Sebzelik (dekar)

Bağ (dekar)

Çayır arazisi (dekar)

Nadas arazisi (dekar)

Sera alanı (m2)

 

Müteşebbis hayvansal üretim faaliyetinde bulunuyorsa

Büyükbaş (saf kültür, kültür melezi, yerli, adet olarak belirtiniz)

Küçükbaş (koyun, keçi adet olarak belirtiniz)

Kanatlı(adet olarak belirtiniz)

 

Organik tarım konusunda bilgi sahibi misiniz? veya daha önce organik tarım metoduyla üretim yaptınız mı?(kısaca bilgi veriniz)

 

İyi tarım uygulamaları hakkında bilgi sahibi misiniz?

 

 

Adı - Soyadı

 

 

 

İmza

 

Mühür

 

Tarih

 

 

 

 

TABLO 3. Üretim konusuna göre bölgedeki mevcut tarımsal ürün işleyen sanayi tesisleri, kapasiteleri ve kapasite kullanım oranları:

 

(Açıklama ile birlikte, aşağıdaki özet tablo doldurulacaktır.)

 

 

İktisadi faaliyet

Ürün adı

İşyeri 
sayısı
(adet)

Kurulu 
kapasite 
(Ton/Yıl)

Üretim 
(Ton)

Kapasite kullanım oranı(%)

Kullanılacak kapasite oranı(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ek-2

 

ÜYE GÖNDERECEK KURUMLAR LİSTESİ

1) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
2) SAĞLIK BAKANLIĞI 
3) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
4) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
5) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
6) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
7) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
8) İL ÖZEL İDARESİ 
9) İLGİLİ BELEDİYE (İncelenen alanın belediye sınırları içerisinde olması halinde)

  

 

 

 

 

 

 

 


Ek-2

 

ÜYE GÖNDERECEK KURUMLAR LİSTESİ

1) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
2) SAĞLIK BAKANLIĞI 
3) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
4) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
5) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
6) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
7) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
8) İL ÖZEL İDARESİ 
9) İLGİLİ BELEDİYE (İncelenen alanın belediye sınırları içerisinde olması halinde)

 

 

 

Tüm Oda Mevzuatı »