TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Mevzuat

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Resmi Gazete Tarihi: 20.11.2005
Resmi Gazete Sayısı: 25999

 

İÇMESUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK (79/869/AB İLE DEĞİŞİK 75/440/AB)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, içme suyu temini amacıyla kullanılan ya da kullanılması planlanan yüzeysel sular ile ilgili esasları, kalite kriterlerini ve bu suların içmesuyu amaçlı kullanılabilmesi için uygulanması gereken arıtma tiplerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, içme suyu temini amacıyla kullanılan ya da kullanılması planlanan yüzeysel suların karakteristik özelliklerini, suyun dahil olduğu kategoriye göre uygulanacak arıtma tiplerini ve bu sularda izlenmesi gerekli parametreler için referans ölçüm metotları, örnek alma ve analiz sıklıklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1 ve 8 inci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Acı su: 1500 mg/l ile 5000 mg/l arasında toplam çözünmüş katı madde içeriği ile tatlı su ile tuzlu su kategorisi arasında yer alan suları,

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Doğal zenginleşme: Bir su kütlesinin, insan müdahalesi olmaksızın, toprakta bulunan bazı maddeleri almasını,

Doğruluk: İncelenen parametrenin gerçek değeri ile elde edilen deneysel ortalama değer arasındaki farkı,

İçme ve kullanma suyu: İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları, özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda tüketicinin ortak kullanımına sunulan suları,

İdare: a) 2872 sayılı Çevre Kanununun 1 ve 8 inci maddesi ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (k) ve (l) bentleri uyarınca, su kaynakları için koruma ve kullanma planlarının yapılması, kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetiminin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması, su kaynaklarının kalite sınıflarının belirlenmesi, su kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarının yapılmasında Bakanlığı,

b) Nüfusu yüzbinden fazla olan yerler için, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ve 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Ankara, İstanbul ve Nüfusu Yüzbinden Yukarı Olan Şehirlerde İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun gereğince Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

c) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi gereğince su ve kanalizasyon işleri genel müdürlüklerini,

d) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin (r) bendi ve geçici 2 nci maddesi gereğince verilen yetkiler doğrultusunda büyükşehir belediye başkanlıklarını,

e) Nüfusu yüzbinden az olan yerler için, 13/6/1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanunu gereğince İller Bankası Genel Müdürlüğünü,

f) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda şehir belediye başkanlıklarını,

g) Köy statüsüne giren yerlerde, 24/6/2004 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin (b) bendi gereğince il özel idaresini,

Hassasiyet: Tek bir örnek üzerinde, aynı metot kullanılarak yapılan ölçümlerin % 95 inin yer aldığı aralığı,

Kılavuz değer: İçme ve kullanma amacıyla kullanılan ve/veya kullanılması planlanan yüzeysel suların (A1), (A2), (A3) kategorileri için ayrı ayrı belirlenmiş olan uyulması tavsiye edilen değerleri,

Örnekleme noktası: Yüzeysel suyun arıtma tesisine gönderilmesinden önce örnek alınan yeri,

Referans ölçüm metodu: Bu Yönetmeliğin Ek-I inde sayılan parametrelerin her birinin değerinin belirlenmesi için Ek-II de belirlenmiş ölçüm prensipleri,

Tespit sınırı: İncelenen parametrenin tespit edilmesi mümkün olan minimum değerini,

Zorunlu değer: İçme ve kullanma amacıyla kullanılan ve/veya kullanılması planlanan yüzeysel suların (A1), (A2), (A3) kategorileri için ayrı ayrı belirlenmiş olan maksimum müsaade edilebilen değerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler ve Uygulamaya İlişkin Hususlar

Kalite standartları ve uygun arıtma metotları

Madde 5 - İçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel sular; bu Yönetmeliğin Ek-I inde yer alan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri belirlenmiş 46 parametre için verilen zorunlu ve kılavuz sınır değerlere göre üç farklı kategoriye ayrılmış ve her kategori için arıtma tipleri belirlenmiştir.

Kategori A1: Basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları,

Kategori A2: Fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları,

Kategori A3: Yoğun fiziksel ve kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları ifade eder.

İçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suların;  kategorilere göre verilmiş olan arıtma proseslerinden geçirildikten sonra nihai olarak 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan içme ve kullanma suyu standartlarını sağlaması esastır.

Bu Yönetmelik hükümleri; yeraltı suyu, acı su ve su taşıyan formasyonları besleyen sulara uygulanmaz.

Genel yükümlülükler

Madde 6 - Bu Yönetmeliğin Ek-I inde yer alan kalite parametreleri ve standartları, Ek-II sinde yer alan referans ölçüm metotları, tespit sınır değerleri, hassasiyet değerleri ve doğruluk değerleri göz önünde bulundurularak kategorileri belirlenmiş olan ve içmesuyu temini amacıyla kullanılan ya da kullanılması planlanan yüzeysel suların ilgili idarece, belirlenmiş kategorilere göre bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtildiği şekilde arıtılması zorunludur.

Bu Yönetmelik uyarınca alınan önlemlerin uygulanmasında, doğrudan ya da dolaylı olarak yüzeysel suların mevcut kalitesinde bozulmaya yol açılamaz.

İçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suların korunması amacıyla 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Su Kirliği Kontrolü Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde belirtilen içme ve kullanma suyu temin edilen kıtaiçi yüzeysel sularla ilgili kirletme yasaklarına ve aynı Yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde içme ve kullanma sularının koruma alanları ile ilgili belirtilen esaslara ve yasaklara uyulur.

Kalite standartları ile ilgili esaslar

Madde 7 - Mahallin en büyük mülki amiri, her bir bireysel örnek alma noktasında ya da bütün örnekleme noktalarında Ek-I de verilen bütün parametreler için (A1), (A2) ve (A3) kategorilerinin zorunlu değerlerinden daha esnek olmamak üzere yüzeysel suya uygulanabilecek değerleri gerektiğinde belirler ve Bakanlığın uygun görüşünü alarak bu Yönetmelikte belirtilenlerden daha kısıtlayıcı önlemler alabilir. Bu değerler, içmesuyu amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suyun birden fazla idare tarafından kullanılması halinde Bakanlığın koordinasyonunda bu illerin ilgili idarelerinin katılımı ile oluşturulacak olan komisyonca belirlenir.

Bakanlık, Ek-I de yer alan tabloda karşısında herhangi bir değer gösterilmeyen parametrelerin değerlerini, aynı tabloda verilen ve yüzeysel suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini tanımlayan parametre listesini ve parametrelerin sayısal değerlerini, arıtma metotlarına ilişkin teknik ve bilimsel bilginin gelişmesi ya da içme suyu standartlarının değiştirilmesi halinde gözden geçirir ve gerekirse yeniden düzenler.

İlgili idare, Ek-I in (K) sütunlarındaki değerleri kılavuz değer olarak kabul eder.

Kategorilerin belirlenmesi ile ilgili esaslar

Madde 8 - İçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suların  kategorileri aşağıdaki esaslar dikkate alınarak belirlenir:

a) İçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel sudan aynı örnekleme noktasından düzenli aralıklarla örnek alınması durumunda, alınan örneklerin % 95 inin her bir parametre için bu Yönetmeliğin Ek- I inin (Z) sütunlarında verilen değerleri sağlaması ve sağlamayan % 5 lik kısım için;

1) Sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve mikrobiyolojik parametrelerin haricinde kalan parametre değerlerinin % 50 den fazla sapma göstermemesi,

2) Kamu sağlığına yönelik tehlike oluşturacak bir sonuç yaratmaması,

3) İstatistiksel olarak uygun aralıklarla alınan ardışık su örneklerinin ilgili parametrik değerlerden sapmaması,

durumunda suyun ilgili sınıfa ait olduğu kabul edilir.

b) Diğer durumlarda ise alınan örneklerin % 90 ının her bir parametre için bu Yönetmeliğin Ek-I inin (Z) sütunlarında verilen değerleri sağlaması ve sağlamayan % 10 luk kısım için yukarıdaki koşulları taşıması şartı ile ilgili sınıfa ait olduğu kabul edilir.

c) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen yüzdelerin hesaplanmasında bariz analiz hataları sonucu ortaya çıkan sonuçlar ile sel gibi doğal afetler ya da anormal hava şartları sonucu ölçülen yüksek değerler dikkate alınmaz.

Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlar

Madde 9 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) İdare, içmesuyu amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suların bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddeleri ile belirlenen değerlere ve esaslara uymasını sağlamak amacıyla bütün gerekli önlemleri alır.

b) İlgili idare, içmesuyu amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suların, özellikle (A3) kategorisinde yer alan yüzeysel suların iyileştirilmesini sağlamak için zaman çizelgesi dahil sistematik bir içmesuyu havzası koruma planı hazırlar.

İçmesuyu havzası koruma planı içerisinde yer alan zaman çizelgesi çevrenin ve özellikle su çevresinin kalitesinin iyileştirilmesi doğrultusunda, ülkenin çeşitli bölgelerinde mevcut olan ya da ortaya çıkabilecek olan ekonomik ve teknik güçlükler dikkate alınarak hazırlanır.

c) (A3) kategorisi için verilmiş olan zorunlu sınır değerleri aşan, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlilik içeren suların içmesuyu olarak kullanımı tercih edilmez. Ancak bu sular istisnai durumlarda suyun kalite özelliklerini içmesuyu için uygun kalite standartları düzeyine yükseltecek uygun işlemlerden geçirilerek içmesuyu temininde kullanılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Örnekleme ve Ölçüm İle İlgili Esaslar

Referans ölçüm metotları, örnek alma ve analiz sıklıkları

Madde 10 - Bu Yönetmeliğin, Ek-I inde (Z) ve/veya (K) değerleri belirlenmiş olan 46 parametre için Ek-II de belirlenen referans ölçüm metotları ve örnek alma ve analiz sıklıkları kullanılır. Analizlerde, Ek-II de her bir parametre için belirlenmiş olan ölçüm metotlarının tespit sınırları, hassasiyet değerleri ve doğruluk değerlerine uyulur.

Her bir parametre için minimum yıllık örnek alma ve analiz sıklıkları Ek-III de belirlenmiştir.

Referans ölçüm metotları, örnek alma ve analiz sıklıkları ile ilgili esaslar

Madde 11 - Örneklerin içmesuyu amaçlı kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suyun özelliklerini tam olarak yansıtması gerekir. Bunun için;

a) Örnek almanın mümkün olduğu kadar yıla yayılması ve böylece suyun kalitesini tam olarak yansıtması,

b) İçmesuyu amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel sudan alınan örneklerin, yüzeysel suyun arıtma tesisine gönderilmek üzere alındığı noktadaki suyun kalitesini temsil etmesi,

c) Örnek alma için kullanılan kapların, bir veya daha fazla parametrenin analizi için bir örneğin korunmasında kullanılan maddelerin veya metotların, örneklerin taşınması, bekletilmesi ve analiz için hazırlanmasının analiz sonuçlarında önemli değişikliklere yol açacak şekilde olmaması ve analizlerin ölçülen parametrenin değerini etkilemeyecek en kısa sürede yapılması,

d) İlgili idarenin, her bir örnek alma noktasında parametre bazında örnek alma ve analiz sıklıklarını Ek- III ü dikkate alarak belirlemesi,

e) Örnek alma ve analiz sıklıklarının Ek-III de verilen yıllık minimum sıklıklarından daha az olmaması,

esastır.

İlgili idarenin içme suyu temini amaçlı kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel sular üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu, bazı parametreler için elde edilen değerlerin bu Yönetmeliğin Ek-I inde yer alan değerlerden iyi olduğunun tespiti halinde, ilgili idare bu sulardaki o parametreler için örnek alma ve analiz sıklığını mahallin en büyük mülki amirinin uygun görüşünü alarak azaltabilir. Mahallin en büyük mülki amiri bu durumu Bakanlığa bildirir.

İlgili idarenin içme suyu temini amaçlı kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suda bazı parametreler için örnek alma ve analiz sıklıklarını azaltması halinde, suda hiçbir kirlenme ve suyun kalitesinin bozulma riski yoksa ve su kalite bakımından bu Yönetmeliğin Ek-I inde (A1) sütununda verilen sınır değerlerden düşükse, ilgili idare mahallin en büyük mülki amirinin uygun görüşünü alarak bu sular için düzenli analizlerin gerekli olmadığına karar verebilir. İçme suyu temini amaçlı kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suda bazı parametreler için düzenli analizlerin gerekli olmadığına karar verildiği durumda mahallin en büyük mülki amiri Bakanlığa bu durumu bildirir.

Örneklerin analizleri, akredite olmuş ve/veya Bakanlıktan yeterlilik belgesi almış laboratuarlarda yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstisnalar, İzleme ve Raporlama

İstisnalar

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Sel ya da diğer doğal afetler durumunda,

b) Ek-I deki belli parametrelerin, istisnai meteorolojik ya da coğrafi şartlar nedeniyle (İ) (istisnai iklimsel yada coğrafik şartlar) olarak işaretlenmesi durumunda,

c) Yüzeysel suyun belli maddelerle doğal olarak zenginleşmeye uğraması nedeniyle, Ek-I deki tabloda (A1), (A2) ve (A3) kategorileri için belirlenen sınır değerleri aşması halinde,

d) Sığ göller ya da durgun yüzey sularının içmesuyu kaynağı olarak kullanımının söz konusu olması halinde, Ek-I de yıldız (*) işaretiyle belirlenmiş parametreler için,

ilgili idarece askıya alınabilir.

(d) bendinde yer alan muafiyet yalnızca derinliği yirmi metreyi geçmeyen, su değişimi bir yıldan daha yavaş olan ya da su gövdesine atık su boşaltımı olmayan göllere uygulanır.

Hiçbir durumda yukarıda ifade edilen istisnalar kamu sağlığının korunması şartlarını engelleyemez.

İzleme ve raporlama

Madde 13 - İlgili idare, bu Yönetmeliğin hükümleri gereğince içme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel suları izler. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre hükmü altında yer alan yüzeysel suların kategorilerini ve bu sulara uygulanan ve/veya uygulanması planlanan arıtma tiplerini belirler ve mahallin en büyük mülki amirine bildirir. Mahallin en büyük mülki amiri izleme sonuçlarına göre belirlenen kategoriler ile mevcut ve/veya planlanan arıtma tiplerini gözden geçirir ve sonuçları Bakanlığa bildirir.

Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendi gereğince hazırlanacak olan içmesuyu havza koruma planlarında, suyun coğrafik yeri (konumu), iyileştirilen parametreler ve yerine getirilen kalite kriterleri hakkında bilgilerin yer alması esastır.

Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (c) bendi gereğince ilgili idare, yetki sınırları içerisinde yer alan ve (A3) kategorisi için verilmiş olan zorunlu sınır değerleri aşan, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlilik içeren yüzeysel suları, uygun kalite standartları düzeyine yükseltecek uygun işlemlerden geçirerek içme ve kullanma suyu olarak kullanacak ise, bu içme ve kullanma suyunun temin edileceği alana ilişkin içmesuyu havza koruma planını dikkate alarak, suyun içilebilecek kaliteye getirilmesi için gerekli olan arıtma prosesinin mevcut olması halinde ve/veya yeni bir arıtma prosesinin kurulması halinde bu konuyla ilgili kayıtları tutar ve Bakanlığa bildirir. Bu kayıtların suyun coğrafik yeri (konumu), iyileştirilen parametreler ve kullanılan arıtma proseslerini içermesi esastır.

Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince, istisnai bir durumun ortaya çıkması durumunda, yapılacak olan bilgilendirmenin; suyun coğrafik yerini ve adını, ilgili parametreleri ve bu durumun (azaltmanın) sürekliliğini, başlangıç ve bitiş tarihlerini içermesi esastır.

İlgili idare, Bakanlığın talebi halinde Ek-I de yer alan parametrelerin analizinde kullanılan analiz metotları ve analiz sıklıkları hakkında Bakanlığa bilgi verir. Bakanlık, düzenli aralıklarla bu şekilde topladığı bilgilere dayalı olarak bir rapor hazırlar.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan kalite standartlarının izlenmesine 1/1/2007 tarihinde,  kategorilerin ve mevcut arıtma tesislerinin bu Yönetmeliğe uygunluğunun belirlenmesine 1/1/2009 tarihinde, mevcut arıtma tesisi tipi uygun olmayan idarelerce arıtma tesisinde yapılacak olan revizyonlara ve yeni arıtma tesislerinin inşaasına 1/1/2011 tarihinde başlanır.

Geçici Madde 2 - İlgili idare, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen özellikle A3 kategorisinde yer alan yüzeysel suların iyileştirilmesi ile ilgili faaliyetleri kapsayan sistematik bir içmesuyu havza koruma planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı yıl içerisinde hazırlar ve mahallin en büyük mülki amiri kanalıyla Bakanlığa sunar.

Geçici Madde 3 - İlgili idare, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (c) bendine göre toplayacağı verilerin kayıtlarını bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içerisinde hazırlar ve mahallin en büyük mülki amiri kanalıyla Bakanlığa sunar.

Yürürlük

Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 


EK- I

 

KATEGORİLERE GÖRE KALİTE STANDARTLARI

 

Parametreler

A1

K

A1

Z

A2

K

A2

Z

A3

K

A3

Z

1

PH

 

6,5- 8,5

 

5,5-9

 

5,5-9

 

2

Renk (basit filtrasyondan sonra)

mg/l Pt skalası

10

20 (İ)

50

100 (İ)

 

 

3

Toplam askıda katı madde

mg/l SS

25

 

 

 

 

 

4

Sıcaklık

ºC

22

25 (İ)

22

25 (İ)

22

25 (İ)

5

İletkenlik

20 ºC‘de  μs/cmˉ¹

1000

 

1000

 

1000

 

6

Koku

(25 ºC‘de  seyrelme faktörü)

3

 

10

 

20

 

7*

Nitratlar

mg/l NO3

25

50 (İ)

 

50 (İ)

 

50 (İ)

81

Floridler (Florür)

mg/l F

0,7-1

1,5

0,7-1,7

 

0,7-1,7

 

9

Toplam ayrıştırılabilir organik klor

mg/l CI

 

 

 

 

 

 

10*

Çözünmüş demir

mg/l Fe

0,1

0,3

1

2

1

 

11*

Mangan

mg/l Mn

0,05

 

0,1

 

1

 

12

Bakır

mg/l Cu

0,02

0,05 (İ)

0,05

 

1

 

13

Çinko

mg/l Zn

0,5

3

1

5

1

5

14

Bor

mg/l B

1

 

1

 

1

 

15

Berilyum

mg/l Be

 

 

 

 

 

 

16

Kobalt

mg/l Co

 

 

 

 

 

 

17

Nikel

mg/l Ni

 

 

 

 

 

 

18

Vanadyum

mg/l V

 

 

 

 

 

 

19

Arsenik

mg/l As

0,01

0,05

 

0,05

0,05

0,1

20

Kadmiyum

mg/l Cd

0,001

0,005

0,001

0,005

0,001

0,005

21

Toplam krom

mg/l Cr

 

0,05

 

0,05

 

0,05

22

Kurşun

mg/l Pb

 

0,05

 

0,05

 

0,05

23

Selenyum

mg/l Se

 

0,01

 

0,01

 

0,01

24

Cıva

mg/l Hg

0,0005

0,001

0,0005

0,001

0,0005

0,001

25

Baryum

mg/l Ba

 

0,1

 

1

 

1

26

Siyanür

mg/l Cn

 

0,05

 

0,05

 

0,05

27

Sülfat

mg/l SO4

150

250

150

250 (İ)

150

250 (İ)

28

Klorür

mg/l CI

200

 

200

 

200

 

29

Surfaktanlar (Metilen mavisi ile reaksiyona giren)

mg/l (laurilsülfat)

0,2

 

0,2

 

0,5

 

30*1

Fosfatlar

mg/l P2 O5

0,4

 

0,7

 

0,7

 

31

Fenoller (Fenol indeksi) Para nitroanilin 4 aminoantipirin

mg/l C6 H5OH

 

0,001

0,001

0,005

0,01

0,1

32

Çözünmüş yada emülsifiye olmuş hidrokarbonlar (petrol eteri ile ayrıştırıldıktan sonra)

mg/l

 

0,05

 

0,2

0,5

1

33

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

mg/l

 

0,0002

 

0,0002

 

0,001

34

Toplam Pestisit (Parathion,BHC,dieldrin)

mg/l

 

0,001

 

0,0025

 

0,005

35*

Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD)

mg/l O2

 

 

 

 

30

 

36*

Çözünmüş oksijen doygunluk oranı

% O2

>70

 

>50

 

>30

 

37*

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı(BOD5) (Nitrifikasyonsuz 20 ºC‘de)

mg/l O2

<3

 

<5

 

<7

 

38

Kjeldahl metodu ile azot(Kjeldahl Azotu) (NO3 hariç)

mg/l N

1

 

2

 

3

 

39

Amonyak

mg/l NH4

0,05

 

1

1,5

2

4(İ)

40

Kloroformla ayrıştırılabilen maddeler

mg/l SEC

0,1

 

0,2

 

0,5

 

41

Toplam organik karbon

mg/l C

 

 

 

 

 

 

42

Flokülasyon ve membran(5μ)

filtrasyonundan sonra geriye kalan organik karbon TOC

mg/l C

 

 

 

 

 

 

43

Toplam koliformlar 37 ºC‘de

/100 ml

50

 

5.000

 

50.000

 

44

Fekal koliformlar

/100 ml

20

 

2.000

 

20.000

 

45

Fekal streptokok

/100 ml

20

 

1.000

 

10.000

 

46

Salmonella

5.000 ml

Yok

 

Yok

 

 

 

 

 

Z = zorunlu

K = kılavuz

İ= istisnai iklimsel yada coğrafik şartlar

* Bakınız Madde 12 nin (d) bendi

 

 


EK- II

 

Ek I‘ de yer alan parametrelerin K ve Z değerleri ile ilgili Referans Ölçüm Metotları

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

 

Parametreler

Tespit Sınırı

Hassasiyet

±

Doğruluk

±

Referans Ölçüm Metodu

Kap olarak önerilen materyaller

1

pH

-

0.1

0.2

-Elektrometri

Örnek ön işleme tabi tutulmaksızın örnek alma anında  ölçülen gerçek değer

 

 

2

Renk (mgPt/l)

5

% 10

% 20

-Cam lifli membran yoluyla filtrasyon

-Platin-Kobalt Skalası kullanılarak fotometrik metot

 

 

3

Toplam askıda katı madde(mg/l)

-

% 5

%10

-0.45 μm membran filtre ile filtreleme(süzme)-105 ℃‘ de kurutma ve tartma,

 

-Santrifüj(en azından 5 dk.da 2800den 3200 g hızlandırarak)-  105 ℃‘de kurutma ve tartma,

 

 

4

Sıcaklık℃

-

0.5

1

-Termometre

Örnek ön işleme tabi tutulmaksızın örnek alma anında ölçülen gerçek değer

 

 

5

20 ℃ ‘de İletkenlik(μs/cm)

-

% 5

% 10

- Elektrometri

 

 

6

Koku(25 ℃‘de seyreltme faktörü)

-

-

-

-Ardarda seyreltme yoluyla

 

Cam

7

Nitratlar (mg/l NO3)

2

% 10

% 20

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

8

Floridler (mg/l F)

0.05

% 10

% 20

-Eğer gerekiyorsa damıtmadan sonra moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

-İyon seçici elektrot

 

 

9

Toplam Ayrıştırılabilir Organik Klor(mg/l Cl)

 

 

 

 

 

10

Çözünmüş demir(mg/lFe)

0.02

% 10

% 20

-Memran Filtre yoluyla filtrelemeden sonra (0.45 μm) atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

-0.45 μm Memran Filtre yoluyla filtrelemeden sonra moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

 

11

Mangan (mg/l Mn)

0.01(2)

% 10

% 20

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

 

0.02(3)

% 10

% 20

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

 

12

Bakır(mg/l Cu) (10)

0.005

% 10

% 20

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

-Polarografi

 

 

0.02(4)

% 10

% 20

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

-Polarografi

 

13

Çinko(mg/l Zn) (10)

0.01(2)

% 10

% 20

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

0.02

% 10

% 20

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

 

14

Bor(mg/l B) (10)

0.1

% 10

% 20

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

 

Önemli miktarlarda bor içermeyen materyaller

15

Berilyum(mg/l Be)

 

 

 

 

 

 

16

Kobalt(mg/l Co)

 

 

 

 

 

 

17

Nikel (mg/l Ni)

 

 

 

 

 

 

18

Vanadyum(mg/l V)

 

 

 

 

 

 

19

Arsenik(mg/l As) (10)

0.002(2)

% 20

% 20

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

0.01(5)

 

 

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

 

20

Kadmiyum(mg/l Cd) (10)

0.0002

 

% 30

% 30

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

0.001(5)

 

 

-Polarografi

 

21

Toplam krom(mg/l Cr) (10)

0.01

% 20

% 30

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

22

Kurşun(mg/l Pb) (10)

0.01

% 20

% 30

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

-Polarografi

 

 

23

Selenyum(mg/l Se) (10)

0.005

 

 

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

24

Cıva(mg/l Hg) (10)

0.0001

0.0002(5)

% 30

 

% 30

-Alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrisi(soğuk buharlaştırma)

 

 

25

Baryum(mg/l Ba) (10)

0.02

% 15

% 30

-Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

26

Siyanür(mg/l Cn)

0.01

% 20

% 30

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

27

Sülfat(mg/l SO4)

10

% 10

% 10

-Gravimetrik Analiz

-EDTA Kompleksimetri

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

28

Klorid(mg/l CI)

10

% 10

% 10

-Titrasyon(Mohr Metodu)

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

29

Surfaktanlar (Metil mavi ile reaksiyona giren)( mg/l (laurilsülfat)

0.05

% 20

 

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

 

30

Fosfatlar(mg/l P2 O5)

0.02

% 10

% 20

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

31

Fenoller (fenol indeksi) Para nitranilin 4 aminoantiprin

(mg/l C6 H5OH)

0.0005

 

 

0.001(6)

0.0005

 

 

% 30

0.0005

 

 

% 50

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi 4 aminoantipyrine metodu

-Paranitraline metodu

 

Cam

32

Çözünmüş yada emülsifiye hidrokarbonlar (petrol eteri ile ayrıştırıldıktan sonra)

(mg/l)

0.01

 

 

0.04(3)

 

% 20

% 30

-Karbon tetraklorit ile ekstraksiyondan sonra  kızıl ötesi(infrared)  spektrometri

-Petrol eteri ile ekstraksiyondan sonra gravimetri

 

Cam

33

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (mg/l) (10)

 

0.00004

% 50

% 50

-İnce tabaka kromotografisi ile ayrıştırmadan sonra UV ‘de flüoresans ölçümü

Aynı konsantrasyondaki altı kontrol maddesinin karışımı  ile orantılı olarak mukayeseli ölçüm(8)

 

Cam yada alüminyum

 

 

Cam yada alüminyum

34

Toplam Pestisit(Parathion, BHC,dieldrin)(mg/l) (10)

0.0001

%50

% 50

-Uygun solventler ve saflaştırma yoluyla ekstraksiyondan sonra gaz yada sıvı kromotografisi

Karışımın içindekilerin belirlenmesi

Nicel Analiz(9)

 

Cam

35

Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) (mg/l O2)

15

% 20

% 20

-Potasyumdikromat Metodu

 

 

36

Çözünmüş oksijen doygunluk oranı

(% O2)

5

% 10

% 10

-Winkler Metodu

Cam

-Elektrokimyasal metot

 

37

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD5) (nitrifikasyonsuz 20 ºC‘de)

(mg/l O2)

2

1,5

2

-Tamamen karanlık ortamda bir nitrifikasyon inhibitörünün ilavesiyle, 20 ℃±1℃ 5 gün inkübasyondan (bekleme) önce ve sonra belirlenmesi

 

 

38

Kjeldahl metodu ile azot (NO3 hariç)

(mg/l N)

0,3

0,5

0,5

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi veya titrasyon yoluyla amonyumun tanımlanması ve Kjeldahl metodu ile damıtma, mineralleştirme

 

 

39

Amonyak(mg/l NH4)

0.01(2)

0.1(3)

0.03(2)

% 10(3)

0.03(2)

% 20(3)

-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi

 

 

40

Kloroformla ayrıştırılabilen maddeler(mg/l SEC)

 

(11)

 

-

 

-

-Saflaştırılmış kloroformla nötr pH değerinde ekstraksiyon, oda sıcaklığında buharlaştırma, çökeltinin tartılması ,

 

 

41

Toplam organik karbon(mg/l ℃)

 

 

 

 

 

42

Flokülasyon ve membran (5μ) filtrasyonundan sonra geriye kalan organik karbon TOC

 

 

 

 

 

43

Toplam koliformlar

37 ºC‘de(/100 ml)

5(2)

500(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(2)

500(7)

 

 

 

-Uygun bir katı ortamda (örneğin Tergitol laktoz ağar,Endo ağar ,% 0.4 teepol sıvı besiyer) filtrasyonla(2) yada filtrasyon(7) yapılmadan 37 ℃ de kültür ve koloni sayımı

Örneklerin mutlaka sulandırılması, yada uygun olan yerlerde, 10 ila 100 koloni içerecek şekilde konsantre edilmesi gereklidir. Eğer gerekirse gazifikasyonla belirleme.

-En azından üç tüpte üç seyreltme ile yapılan  akışkan maddelerin fermantasyonlu seyreltme metodu.

Pozitif çıkan tüplerin doğrulayıcı alt  kültüre yeniden ekimi

En muhtemel sayıya(MPN) göre sayım yapılması.

İnkübasyon sıcaklığı: 37℃±1℃

 

Sterilize Edilmiş Cam

 

44

Fekal koliformlar(/100 ml)

2(2)

200(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(2)

200(7)

 

 

-Uygun bir katı ortamda (örneğin Tergitol laktoz ağar,Endo ağar ,% 0.4 teepol sıvı besiyer)  filtrasyonla(2),yada filtrasyon yapılmadan (7), 44 ℃ de kültür ve koloni sayımı

Örneklerin mutlaka sulandırılması, yada uygun olan yerlerde, 10 ila 100 koloni içerecek şekilde konsantre edilmesi gereklidir. Eğer gerekirse gazifikasyonla belirleme.

-En azından üç tüpte üç seyreltme  ile yapılan  akışkan maddelerin fermantasyonlu seyreltme metodu.

Pozitif çıkan tüplerin doğrulayıcı alt kültüre yeniden ekimi

MPN‘ye (En muhtemel sayı) göre sayım yapılması.

İnkübasyon sıcaklığı: 44℃±0.5℃

Sterilize Edilmiş Cam

 

45

Fekal streptokok(/100 ml)

2(2)

200(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(2)

200(7)

 

 

-Uygun bir katı ortamda (sodyum azide gibi) filtrasyonla(2) yada filtrasyon yapılmadan(7), 37 ℃ de kültür ve koloni sayımı

Örneklerin mutlaka sulandırılması, yada uygun olan yerlerde, 10 ila 100 koloni içerecek şekilde konsantre edilmesi gereklidir. Eğer gerekirse gazifikasyonla belirleme.

-Sodyum azide broth içinde en azından üç ayrı tüpte üç ayrı seyreltme ile yapılan sulandırma metodu. MPN‘ye (En muhtemel sayı) göre sayım yapılması.

 

Sterilize Edilmiş Cam

 

46

Salmonella (12)

1/5000 ml

1/1000 ml

 

 

-Filtrasyon yoluyla konsantrasyon

(uygun filtre veya membran)

-Bir ön-zenginleştirilmiş kültüre aşılama.Yeniden zenginleştirme ve izole edilmiş jele transfer, belirleme

 

Sterilize Edilmiş Cam

 

 

 

(1) Plastik veya ağaç gibi yüzen materyallerin sudan uzaklaştırılması için elekten geçirilmesinden sonra su temin edilen noktadan alınan yüzeysel su örneklerinin analizi ve ölçümü,

(2)A1 Kategorisindeki sular için, K değeri,

(3)A2 ve A3 Kategorisindeki sular için,

(4) A3 Kategorisindeki sular için,

(5) A1, A 2 ve A3 Kategorisindeki sular için Z değeri,

(6) A2 Kategorisindeki sular için ve A3 kategorisindeki sular için Z değeri,

(7) A2 ve A3 Kategorisindeki sular için, K değeri,

(8) Aynı konsantrasyonda üç maddenin karışımı düşünülmelidir: fluoranthene;3,4 benzofluoranthene; 11,12 benzofluoranthene;3,4 benzopyrene;1,12benzoperylene;indano/1,2,3-/cd/pyrene,

(9)Aynı konsantrasyonda üç maddenin karışımı düşünülmelidir: parathion, hekzaklorosiklohekzan, dieldrin,

(10) Örneklerin özel bir arıtma gerektirecek kadar çok askıda katı madde içermesi gibi istisnai bir durumda, E sütununda yer alan doğruluk değerleri aşılabilir ve bu değer hedef değer olarak belirlenir. Bu örnekler analiz metodunun tayin edilebileceği en yüksek konsantrasyonu içerecek biçimde işlemden geçirilir.

(11) Kesin bir metot belirlenmemiştir.

(12) 5000 ml de bulunmamalı (A1,K) ve 1000 ml de bulunmamalı (A2,K).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK -III

 

 

TABLO 1: Parametre Sınıflaması

 

I

II

III

Parametreler

Parametreler

Parametreler

1

2

3

 

4

5

6

7

28

30

35

 

36

 

37

 

39

PH

Renklenme

Toplam askıda katı madde

Sıcaklık

İletkenlik

Koku

Nitratlar

Kloridler

Fosfatlar

Kimyasal Oksijen İhtiyacı(COD)

Çözülmüş oksijen doygunluk oranı

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı(BOD5)

Amonyum

 

10

11

12

13

27

29

31

38

 

43

44

Çözülmüş Demir

Manganez

Bakır

Çinko

Sülfat

Surfaktanlar

Fenoller

Kjeldahl Metodu ile Azot

Toplam Koliform

Fekal Koliform

 

8

14

19

20

21

22

23

24

25

26

32

 

 

33

 

34

40

 

45

46

Floridler

Bor

Arsenik

Kadmiyum

Toplam Krom

Kurşun

Selenyum

Civa

Baryum

Siyanid

Çözülmüş veya emülsifiye hidrokarbonlar

Polisiklikaromatik hidrokarbonlar

Toplam Pestisitler

Kloroform ile ekstrakte edilebilen maddeler

Fekal Streptokok

Salmonella

      

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 2:Yönetmelikte yer alan her bir parametre için minimum yıllık analiz ve örnek alma sıklıkları

 

Nüfus Aralığı

A1

A2

A3

I

II

III

I

II

III

I

II

III

£ 10.000

*

*

*

*

*

*

2

1

*(1)

> 10.000-£ 30.000

1

1

*

2

1

*

3

1

1

> 30.000-£ 100.000

2

1

*

4

2

1

6

2

1

> 100.000

3

2

*

8

4

1

12

4

1

 

 

(*) İlgili idare tarafından tanımlanacak olan sıklıklar

 

(1)İçmesuyu elde etmek amacıyla kullanılan yüzeysel sulardan A3 kategorisinde yer alan, £ 10.000 nüfusa içmesuyu sağlayan suların en az bu kategorideki (III)yıllık sıklıkları sağlaması tavsiye edilir.1 Verilen bu değerler yıllık ortalama sıcaklık için belirlenen en yüksek limit değerlerdir. (üst ve alt)


Tüm Oda Mevzuatı »