TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Mevzuat

 Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı)

Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2002
Resmi Gazete Sayısı: 24777

 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ


 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik;

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırma Raporunun hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları,

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

c) Çevresel Etki Değerlendirmesi için Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunun oluşturulması ile ilgili çalışmaları,

d) Yönetmelik kapsamına giren projelerin işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrası dönemde izlenmesi ve denetlenmesini,

e) Çevresel etki değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını

kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu‘nun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre Bakanlığı‘nı,

Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,

Etki: Bir projenin hazırlık, inşaat ve işletme sırasında ya da işletme sonrasında, çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da kalıcı, olumlu ya da olumsuz yönde ortaya çıkması olası değişiklikleri,

Etki Alanı: Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasında çevre unsurları olarak olumlu veya olumsuz yönde etkilediği alanı,

Proje: Gerçekleştirilmesi planlanan yatırıma ait inşaat çalışmaları, diğer tesisat ya da planların uygulanması veya yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi işlemini,

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin saptanarak değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve denetlenmesinde sürdürülecek çalışmaları,

Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için 8 ve 17 nci maddelerde belirtilen başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreci,

Proje Tanıtım Genel Formatı: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin özelliklerini, yerini, olası etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutları ile tanıtan raporun hazırlanması sırasında esas alınacak EK-III deki genel formatı,

ÇED Raporu Özel Formatı: ÇED Raporlarının hazırlanmasında esas alınmak üzere; Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin önemli çevresel boyutları göz önüne alınmak suretiyle EK-III deki proje tanıtım genel formatında belirtilen ana başlıklar altında ele alınması gereken konuları tanımlayan formatı,

ÇED Raporu: EK-I listesinde yer alan veya Bakanlıkça "ÇED Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu,

ÇED Ön Araştırması: Ek-II listesinde yer alan projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sürdürülecek çalışmaları,

ÇED Ön Araştırma Raporu Seçme, Eleme Kriterleri: ÇED Ön Araştırma Raporunun hazırlanmasında esas alınacak EK-IV deki kriterleri.

ÇED Ön Araştırma Raporu: EK-II listesinde yer alan projeler için hazırlanacak raporu,

ÇED Gereklidir Kararı: Ek-II listesindeki projeler için çevresel etkilerinin önemli olduğu ve ÇED Raporu hazırlanması gerektiğini belirten Bakanlık kararını,

ÇED Gerekli Değildir Kararı: Ek-II listesindeki projeler için önemli çevresel etkileri olmadığı ve ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten Bakanlık kararını,

Duyarlı Yöreler: Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri ile duyarlı olan veya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk sağlığını bozucu düzeylere ulaştığı belirlenen yörelerle, ülkemiz mevzuatı ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli görülen EK-V de yer alan alanları,

ÇED Olumlu Kararı: ÇED Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine gerçekleşmesinde sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını,

ÇED Olumsuz Kararı: ÇED Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme

Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz

etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararını,

Komisyon: Proje için verilecek özel formatın kapsamını, kriterlerini belirlemek ve bu ilkeler

doğrultusunda hazırlanan ÇED Raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından

kurulan Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunu,

Proje Sahibi: Bu Yönetmeliğe tabi bir projenin her aşamada yürütülmesini üstlenen gerçek

ya da tüzel kişiyi,

İzleme Denetleme: "ÇED Gerekli Değildir" veya "ÇED Olumlu" kararı alındıktan sonra

uygulama aşamasına geçen projenin, bu kararın verilmesine esas ilkeler doğrultusunda ve

çevre değerlerini olumsuz etkilemeyecek biçimde yürütülmesi için yapılan çalışmaların

bütününü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yetki

Madde 5- Bu Yönetmeliğe tabi projeler hakkında "ÇED Olumlu", "ÇED Olumsuz", "ÇED

Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Ancak

Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararının

verilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarını belirleyerek valiliklere devredebilir.

ÇED Raporu veya ÇED Ön Araştırma Raporu Hazırlama Yükümlülüğü

Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve

tüzel kişiler; ÇED‘e tabi projeler için ÇED Raporu, ÇED Ön Araştırmasına tabi projeler için

ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara

göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje

sahiplerinin isteyeceği her türlü bilgi, doküman ve görüşü vermekle yükümlüdürler.

Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı

alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje

için yatırıma başlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇED Uygulama Yöntemi

ÇED‘ e Tabi Projeler

Madde 7- Bu Yönetmeliğin;

a) EK-I listesinde yer alan projeler ile,

b) Ek-II listesinde bulunup "ÇED Gereklidir" kararı verilen projeler

için ÇED Raporu hazırlanması zorunludur.

ÇED Sürecinin Başlatılması ve Komisyonun Kuruluşu

Madde 8- Proje sahibi, dilekçesi ekinde EK-III de yer alan proje tanıtım genel formatı esas

alınarak hazırlanmış dosya ile Bakanlığa başvurur.

Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından inceler. Uygun

hazırlanmadığı anlaşılan dosya tamamlanmak üzere proje sahibine geri verilir. Proje sahibi,

eksiklerini tamamlayıp dosyayı yeniden Bakanlığa sunar. İnceleme sonucunda dosyanın

uygun hazırlandığına karar verilmesi halinde Bakanlık tarafından başvuru dosyasındaki bilgiler

dikkate alınarak, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkilileri ile proje sahibi

ve/veya temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulur. Bakanlık, proje sahibinden başvuru

dosyasını komisyon üyelerinin sayısı kadar çoğaltmasını ister. Bu fıkrada öngörülen işlemler

on işgünü içinde tamamlanır.

Bakanlık başvuru dosyasının bir kopyasını, toplantının tarihi ve yerini belirten bir yazı ekinde

komisyon üyelerine gönderir ve projenin genel bir değerlendirmesini yapmak üzere

komisyonu ilk toplantıya çağırır. Komisyona Bakanlık temsilcisi başkanlık eder ve komisyonun

sekreterya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür.

Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, projenin konusu, türü ve proje için belirlenen yerin

özelliklerini de dikkate alarak, üniversiteler, enstitüler, araştırma ve uzman kuruluşları,

meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de komisyon

toplantılarına üye olarak çağırabilir.

Komisyonda kurum ve kuruluş temsilcisi olarak görev yapan üyelerin, yeterli mesleki bilgi ve

deneyime sahip olmaları ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlar adına görüş vermeye yetkili

kılınmış olmaları esastır.

Komisyonun Bilgilenme Toplantısı

Madde 9- Komisyonun bilgilenme amaçlı ilk toplantısında proje sahibi, proje hakkında

komisyonu bilgilendirir.

Komisyon, halkın katılımı toplantısı öncesinde proje sahibi tarafından projeyi tanıtıcı bilgilerin

nerelerde, ne süre ile ve hangi araçlarla duyurulacağı konusunu kararlaştırır.

Bu toplantıda, proje uygulama yerinin incelenmesi, halkın katılımı toplantısı ve kapsam

belirleme toplantısının tarihi, proje sahibi ile komisyon tarafından birlikte belirlenir ve Bakanlık

tarafından valiliğe bildirilir. Halkın katılımı, kapsam belirleme ve özel format verme işlemleri,

bilgilenme toplantısından sonraki 30 işgünü içerisinde tamamlanır.

Gerek bilgilenme toplantısında gerekse ÇED sürecinin herhangi bir aşamasında projenin

öngörülen alanda gerçekleştirilmesinin mevzuat açısından mümkün olmadığının anlaşılması

halinde durum bir tutanakla belirlenir. Böyle bir tespitin ÇED Raporunun sunulmasından

önceki bir aşamada yapılması durumunda proje sahibine, projenin öngörülen alanda

gerçekleştirilmesinin mevzuat açısından mümkün olmadığı bildirilir. Bu tespitin ÇED

Raporunun sunulmasından sonraki aşamada yapılması durumunda ise "ÇED Olumsuz" kararı

verilir.

ÇED Sürecine Halkın Katılımı

Madde 10- Komisyonun bilgilenme toplantısından sonra, halkı yatırım hakkında

bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere proje sahibi tarafından halkın

katılımı toplantısı düzenlenir. Komisyon, toplu olarak ya da aralarında görevlendirecekleri

üyeleri aracılığı ile proje uygulama yerini inceler ve halkın katılımı toplantısına katılır. Bu

işlemler ile ilgili giderler proje sahibi tarafından karşılanır.

Halkın katılımı toplantısı için projeden en çok etkilenmesi beklenen yöre halkının kolaylıkla

ulaşabileceği merkezi bir yerin seçilmesine özen gösterilir. Toplantı yeri valilik ve proje sahibi

tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.

Proje sahibi, toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirleyen bir ilanı ulusal düzeyde

yayımlanan bir gazetede halkın katılımı toplantısından en az beş gün önce yayınlatır.

İl Çevre Müdürünün başkanlığında yapılan halkın katılımı toplantısında, projenin çevresel

etkileri yönünden halkın bilgilendirilmesi ve buna karşılık görüş, öneri ve kaygılarının

belirlenmesi sağlanır. Başkan katılımcılardan görüşlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir.

Toplantıdaki konuşmaların derlendiği tutanak, bir sureti valilikte kalmak üzere Bakanlığa

gönderilir.

Halkın proje hakkında bilgilendirilmesi ve projeye yönelik görüşleri, komisyon tarafından

projeye özgü ÇED raporu özel formatı belirleme, kapsamlaştırma ve inceleme değerlendirme

aşamalarında dikkate alınır.

Halkın katılımı toplantısı çalışmaları ile ilgili sekreterya hizmeti, İl Çevre Müdürlüğü tarafından

yürütülür.

Kapsam Belirleme ve Özel Format Verme İşlemleri

Madde 11- Proje için hazırlanacak ÇED Raporunun içeriğine ilişkin kapsam belirleme

işlemleri, halkın katılımı toplantısından sonraki ilk komisyon toplantısında gerçekleştirilir ve

sonuç bir tutanakla belirlenir.

Kapsam belirleme çalışmalarında; projenin önemli çevresel etkileri göz önüne alınarak EKIII

deki proje tanıtım genel formatında ana başlıklar altında ele alınması gereken konular

detaylandırılır. Formata ilave edilmesi ya da formattan çıkarılması gereken hususlar tespit

edilir. Halkın katılımı toplantısında belirlenen görüşler de dikkate alınarak ÇED Raporu özel

formatı belirlenir.

Bu toplantıda komisyon, ÇED Raporunun hangi meslek dallarından kişilerin katılımı ile

hazırlanması gerektiğine de karar verir.

Bakanlık, ÇED Raporu özel formatını ve raporu hazırlayacak çalışma grubu ile ilgili bilgileri

proje sahibine verir.

Verilmiş olan özel format bir yıllık süre için geçerlidir. Proje sahibi bir yıl içinde ÇED Raporunu

Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu süre içinde ÇED Raporu sunulmaz veya gerekçesi

belirtilerek ek süre isteminde bulunulmaz ise başvuru geçersiz sayılır. Proje sahibinin süre

uzatım talebi uygun bulunursa altı ayı geçmemek üzere ek süre verilir.

ÇED Raporunun Bakanlığa Sunulması

Madde 12- ÇED Raporu, proje sahibi tarafından bir dilekçe ekinde Bakanlığa sunulur. ÇED

Raporunun özel formata uygunluğu ve belirlenen çalışma grubunca hazırlanıp hazırlanmadığı

hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından yedi işgünü içinde sonuçlandırılır. ÇED Raporunun

özel formata uygun olmadığı ve/veya belirlenen çalışma grubunca hazırlanmadığının

anlaşılması halinde, bu hususların yerine getirilmesi için rapor proje sahibine iade edilir.

Düzeltilen ÇED Raporunun altı ay içinde Bakanlığa sunulmaması durumunda başvuru geçersiz

sayılır.

Özel formata uygun olduğu ve belirlenen çalışma grubu tarafından hazırlandığı tespit edilen

ÇED Raporu, proje sahibi tarafından yeterli sayıda çoğaltılarak Bakanlığa sunulur. Bakanlık,

ÇED Raporunu incelemek ve değerlendirmek üzere yapılacak toplantının tarihini ve yerini

belirten bir yazı ekinde raporu komisyon üyelerine gönderir.

Proje ile ilgili inceleme değerlendirme sürecinin başladığı ve ÇED Raporunun halkın görüşüne

açıldığı Bakanlık ve valilik tarafından uygun araçlarla halka duyurulur.

ÇED Raporunu incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya İl Çevre Müdürlüğünde

duyuru tarihinden itibaren otuz gün içinde raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya

valiliğe yazılı görüş bildirebilirler. Valiliğe bildirilen görüşler Bakanlığa iletilir. Bu görüşler

Komisyon tarafından dikkate alınır. Bu süre geçirildikten sonra bildirilen görüşler dikkate

alınmaz.

Komisyonun Çalışma Usulü ve ÇED Raporunun İncelenmesi

Madde 13- Komisyon ÇED Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından sonraki

otuz işgünü içinde inceler ve değerlendirir.

Komisyon üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon üyeleri, temsil ettikleri merkezi

ve yerel kurum ve kuruluşları ilgilendiren konulardaki yetki, görev ve sorumlulukları

çerçevesinde görevlendirilirler, kurum ve kuruluşları adına görüş bildirirler. Komisyon başkanı,

üyelerden görüşlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir. Yazılı görüş veren kurum

temsilcilerinin sonraki toplantılara katılmamaya ilişkin istemleri komisyon başkanınca

değerlendirilir.

Komisyon, proje sahibinden projesi ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç

sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya

yaptırmasını isteyebilir. Komisyon gerekli görürse, görevlendireceği üyeleri aracılığı ile

projenin gerçekleştirilmesi planlanan yerde ve benzer tesislerde inceleme yapabilir. Su,

toprak vb. analizlerinde, tartışmalı durum olması halinde tanık numuneye başvurabilir. Yetkili

uzman kurum ve kuruluşlardan görüş alabilir. Bu işlemlerde gerekli harcamalar proje sahibi

tarafından karşılanır.

ÇED Raporunda önemli eksiklik ve yanlışların görülmesi durumunda komisyon, bunların

giderilmesini proje sahibinden veya ilgili kurumlardan ister. Bu durumda, inceleme

değerlendirme çalışması durdurulur. Eksiklikler tamamlanmadan veya gerekli düzeltmeler

yapılmadan komisyon çalışmalarına devam edilemez.

Proje sahibinin ÇED Raporunda gerekli görülen düzeltmeleri yapıp yeniden Bakanlığa

sunmasından sonra, komisyon Bakanlıkça toplantıya çağrılır. Toplantının yapılması ile birlikte

inceleme değerlendirme süreci kaldığı yerden işlemeye başlar.

Proje sahibinden ÇED Raporunda değişiklik yapması en çok iki kez istenebilir. Yapılan

düzeltme komisyonca yeterli görülmez ise durum bir tutanakla saptanır ve başvuru

Bakanlıkça geçersiz sayılır.

Komisyon tarafından, inceleme değerlendirme toplantıları sırasında;

a) ÇED Raporu ve eklerinin yeterli ve uygun olup olmadığı,

b) Yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve

belgeye dayandırılıp dayandırılmadığı,

c) Projenin çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelenip incelenmediği,

d) Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilip

edilmediği,

e) Halkın katılımı toplantısının usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, halkın katılımı

toplantısında üzerinde durulan konulara yeterince çözüm getirilip getirilmediğine ilişkin

inceleme ve değerlendirmeler yapılır.

Komisyon çalışmalarını, birinci fıkrada belirtilen süre içinde sonuçlandırır. Komisyonun

değerlendirmeleri, üyeler tarafından imzalanmış bir tutanakla saptanır.

Nihai ÇED Raporları ve İlgili Dokümanların Bakanlığa Sunulması

Madde 14- Proje sahibi inceleme değerlendirme toplantılarının sona erdirilmesinden sonraki

otuz gün içinde aşağıdaki belgeleri Bakanlığa sunar:

a) Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen nihai ÇED Raporu,

b) Nihai ÇED Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve noter

onaylı imza sirküleri.

Kamu kurum ve kuruluşlarından imza sirküleri istenmez.

Birinci fıkrada belirtilen belgeler öngörülen süre içinde sunulmaz ise "ÇED Olumsuz" kararı

verilir.

ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz Kararı

Madde 15- Bakanlık, komisyonun rapor hakkındaki çalışmalarını dikkate alarak on işgünü

içinde proje için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararı verir, bu kararı proje sahibine ve

ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirir.

Valilik, alınan kararı uygun araçlarla yöre halkına duyurur.

"ÇED Olumlu" kararı verilen proje için beş yıl içinde yatırıma başlanmaması durumunda "ÇED

Olumlu" kararı geçersiz sayılır.

"ÇED Olumsuz" kararı verilen projeler için "ÇED Olumsuz" kararı verilmesine neden olan

koşulların tamamında değişiklik olması durumunda proje sahibi yeniden başvuruda

bulunabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇED Ön Araştırması Uygulama Yöntemi

ÇED Ön Araştırmasına Tabi Projeler

Madde 16- Aşağıdaki projeler ÇED ön araştırmasına tabidir:

a) EK-II listesinde yer alan projeler,

b) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan projelerin, gerek yatırım gerekse işletme döneminde

mevcut durumlarında yapılmak istenen değişikliklere ilişkin projeler,

c) Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan faaliyetlerin mevcut durumlarında yapılmak

istenen ve bu faaliyetlerin Yönetmelik kapsamına girmeleri sonucunu doğuracak olan

değişikliklere ilişkin projeler.

ÇED Ön Araştırması Başvurusu ve İnceleme

Madde 17 - Proje sahibi, projesi için ÇED uygulamasının gerekli olup olmadığının

araştırılması amacıyla bir dilekçe ekinde Ek-IV‘ e göre hazırlayacağı ÇED Ön Araştırması

Raporunu valiliğe sunar.

Valilik, proje için hazırlanan ÇED Ön Araştırması Raporunu Ek-IV de yer alan kriterler

çerçevesinde 10 işgünü içinde inceler. Rapor kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin

bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden ister.

ÇED Ön Araştırma Raporunun uygun bulunması halinde proje hakkında halkın

bilgilendirilmesi işlemlerine başlanması gerektiği proje sahibine bildirilir.

Halkın bilgilendirilmesi yöntemi, valilik ve proje sahibi tarafından birlikte belirlenir. Proje

sahibi 20 işgünü içerisinde halkı bilgilendirmek, görüşlerini almak ve sonuçlarını valiliğe

sunmakla yükümlüdür. Halkın bilgilendirilmesi ile ilgili işlemler valiliğin gözetimi altında

yapılır. Bu işlemlerle ilgili giderler proje sahibi tarafından karşılanır.

Valilik gerekli gördüğü hallerde proje alanını yerinde inceleyebilir veya inceletebilir.

Valilik, proje sahibi tarafından 5 nüsha olarak çoğaltılan ÇED Ön Araştırma Raporunu, halkın

bilgilendirilmesi işlemi ile ilgili bilgi ve belgeleri içeren dosyayı ve varsa yerinde inceleme

raporu ile diğer belgeleri 7 işgünü içerisinde Bakanlığa sunar.

ÇED Gereklidir veya ÇED Gerekli Değildir Kararı

Madde 18- Bakanlık proje ile ilgili belgeleri Ek-I ve Ek-II sayılı listeler ile Ek-IV de yer alan

kriterler çerçevesinde inceler. Bakanlık, değerlendirme aşamasında gerekli görülmesi halinde

13 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki işlemlerin yapılmasını isteyebilir ve ilgili kurum ve

kuruluşların görüşlerini alabilir. Projenin öngörülen alanda gerçekleştirilmesinin mevzuat

açısından mümkün olmadığının anlaşılması halinde Bakanlıkça bu durum proje sahibine

bildirilir.

Bakanlık 45 işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje hakkında

"ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını verir, kararı valiliğe ve proje sahibine

bildirir. "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilebilmesi için proje sahibinden nihai ÇED Ön

Araştırma Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve noter

onaylı imza sirküleri alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarından imza sirküleri istenmez. Bu

belgeler Bakanlıkça verilen süreler içinde sunulmaz ise başvuru geçersiz sayılır.

Valilik, alınan kararı uygun araçlarla yöre halkına duyurur.

"ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen proje için, beş yıl içinde yatırıma başlanmaması

durumunda "ÇED Gerekli Değildir" kararı geçersiz sayılır.

"ÇED Gereklidir" kararı alınan projeler 7 nci madde uyarınca ÇED‘e tabidir. Beş yıl içinde 8

inci maddeye göre ÇED sürecinin başlatılmaması durumunda ÇED ön araştırması başvurusu

geçersiz sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzleme ve Denetleme

Yatırımın İzlenmesi ve Denetlenmesi

Madde 19- Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınan

projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya ÇED Ön Araştırma Raporu ile öngörülen ve proje

sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve denetler.

Bakanlık bu görevi yerine getirirken gerekli görmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla

işbirliği yapar.

Proje sahibi, "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra ilgili mevzuat

uyarınca aldığı diğer izin ve ruhsatlar ile yatırımın başlangıç, işletme ve işletme sonrası

dönemlerine ilişkin raporları Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Bu bilgiler Bakanlık tarafından

halkı bilgilendirmek üzere valiliğe gönderilir.

Yönetmeliğe Aykırı Uygulamaların Durdurulması

Madde 20- Bu Yönetmelik kapsamındaki projelerde;

a) "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmadan yatırıma başlandığının

saptanması durumunda, valilik tarafından yatırım durdurulur. "ÇED Olumlu" ya da "ÇED

Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça durdurma kararı kaldırılmaz.

b) "ÇED Olumlu" kararı ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildikten sonra, proje sahibi

tarafından ÇED Raporu veya ÇED Ön Araştırma Raporunda taahhüt edilen hususlara

uyulmadığının saptanması halinde sözkonusu taahhütlere uyulması için valilikçe bir defaya

mahsus olmak üzere altmış işgününe kadar süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen

hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma

kararı kaldırılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sürelerin Uzatılması ve Durdurulması

Madde 21- Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, proje sahibinin istemi ve Bakanlıkça uygun

görülmesi üzerine veya Bakanlığın doğrudan gerekli gördüğü hallerde, gerekçesi belirtilerek

Bakanlık tarafından uzatılabilir veya durdurulabilir. Proje sahibine raporlarla ilgili eksiklikleri

gidermesi ve ilave işlemler yapması için verilen süreler ÇED ve ÇED ön araştırması sürecine

dahil değildir.

Proje Sahibinin Değişmesi

Madde 22- Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda yeni sahibi, önceki

sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini başka bir işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılır ve

bunu bir yazı ile Bakanlığa bildirir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 23- Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemler konusunda herhangi bir anlaşmazlık

olması halinde Bakanlık kararı esas alınır.

ÇED Uygulamalarının Güçlendirilmesi

Madde 24- Bakanlık, ÇED uygulamalarına ilişkin olarak, gerektiğinde yerli ve yabancı kurum

ve kuruluşlar ile işbirliği halinde her türlü eğitim, plan, program ve proje çalışmaları yapabilir,

kitap, kitapçık, rehber ve her çeşit doküman hazırlayabilir, seminer ve toplantılar

düzenleyebilir.

Askeri Projeler

Madde 25- Askeri projelerle ilgili ÇED uygulamaları Bakanlık ve ilgili kurum arasında

yapılacak protokollerle belirlenir.

Entegre Projeler

Madde 26- Bu Yönetmeliğe tabi birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin

planlanması halinde, Bakanlıkça entegre proje için tek ÇED veya ÇED Ön Araştırma Raporu

hazırlanması istenebilir.

Tebliğler

Madde 27- Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak

tebliğler çıkarabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 28- 23/06/1997 tarih ve 23028 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Çevresel Etki

Değerlendirmesi Yönetmeliği ve tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- 07/02/1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe

giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ile 23/06/1997 tarih ve 23028 sayılı Resmi

Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

hükümlerine tabi oldukları halde söz konusu yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine

getirmeyen faaliyetlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2- 23/06/1997 tarih ve 23028 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe

giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‘ne göre, valilikler tarafından verilmiş yer

uygunluk kararları gereği Bakanlık veya valilikçe format verilmiş faaliyetler için, bu

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde proje sahibi tarafından ÇED Raporu

veya ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlanarak Bakanlık ya da valiliğe sunulması halinde, anılan

yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu süre içinde raporların sunulmaması halinde verilmiş

olan formatlar geçersiz sayılır. Bu süre uzatılamaz.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ÇED veya ÇED Ön Araştırma

Raporları hazırlanarak Bakanlık veya valiliğe sunulan faaliyetlere, tabi oldukları yönetmelik

hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 4- 07/02/1993 tarihinden önce uygulama projeleri onaylanmış veya çevre

mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da

kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar planları

onaylanmış projelere ve bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen

faaliyetlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 5- 23/06/1997 tarihinden önce ilgili mevzuatı gereğince güzergahı belirlenen

veya yatırım programına alınan petrol ve gaz boru hatları, enerji nakil hatları, otoyollar,

ekspres yollar, devlet yolları ve il yolları projelerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 6- Mobil ve yüzer elektrik santralleri ve bu santrallerin enterkonnekte

şebekeye bağlantısını sağlayacak enerji iletim hatları, santrallerde kullanılacak petrol,

petrokimyasal veya kimyasal ürün depoları ile limanlar, iskeleler ve rıhtımlara ilişkin

faaliyetlere 31/12/2002 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 29- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

 


EK-I

 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

1. Rafineriler

a) Ham petrol rafinerileri

b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması

projeleri

c) Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri

2. Termik güç santralleri

a) Toplam ısıl gücü 200 MWt (Megawatt termal) ve daha fazla olan termik güç santralleri

ile diğer yakma sistemleri

b) Nükleer güç santralleri ve diğer nükleer reaktörlerin kurulması ve sökümü (max. gücü

sürekli termik yük bakımından 1 kilovatı aşmayan, atom çekirdeği parçalanabilen ve çoğalan

maddelerin dönüşümü, üretimi amaçlı araştırma projeleri hariç).

3. Radyasyonlu nükleer yakıtlar

a) Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi

b) Nükleer yakıtların üretimi veya zenginleştirilmesi

c) Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların veya sınır değerin üzerinde radyasyon içeren

atıkların işlenmesi

d) Radyasyonlu nükleer yakıtların nihai bertarafı işlemi

e) Yalnız radyoaktif atıkların nihai bertarafı işlemi

f) Yalnızca radyasyonlu nükleer yakıtların (10 yıldan uzun süre için planlanmış) veya

nükleer atıkların üretim alanından farklı bir alanda depolanması

4. Demir ve çeliğin ergitilmesi ile ilgili tesisler

a) Cevherden hadde mamulü üreten tesisler

b) Kurulu kapasitesi 100.000 ton/yıl ve üzeri olan hurdaya dayalı sıvı çelik üreten tesisler

c) Kurulu kapasitesi 100.000 ton/yıl ve üzeri olan haddehaneler

d) Kurulu kapasitesi 100.000 ton/yıl ve üzeri döküm tesisleri

5. Kurulu kapasitesi 50 000 ton/yıl ve üzeri demir dışı metallerin ergitildiği tesisler

6. Asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri işleme veya dönüştürme projeleri

a) Asbest madeni işletmeleri ve zenginleştirme tesisleri

b) 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli, son ürünü asbestli beton olan tesisler

c) Son ürün olarak friksiyon (sürtünme) maddesi üreten 50 ton/yıl ve üzeri kapasiteli

tesisler

d) 200 ton/yıl ve üzeri asbest kullanan diğer tesisler

7. Fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeşitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte

üretim yapan kimya tesisleri

a) Organik kimyasalların üretimi

b) İnorganik kimyasalların üretimi

c) Fosfor, azot ve potasyum bazlı basit veya bileşik gübrelerin üretimi

8. Yollar, geçişler ve havaalanları

a) Şehirlerarası demiryolu hatları

b) Pist uzunluğu 2.100 m ve üzeri olan havaalanları

c) Otoyollar, ekspres yollar ve devlet yollarının (Bu yollardaki köprü ve tünel geçişleri

dahil) yapımı.

d) (c) bendinde belirtilen yollarda yapılan 5 km ve daha fazla uzunluktaki şerit

genişletme çalışmaları

9. Su yolları, limanlar ve tersaneler

a) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının geçişine izin veren kıta içi su yollarının

yapımı ve kıta içi su yolu trafiği için yapılacak olan limanlar,

b) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği liman, iskele ve

rıhtımlar,

c) Yük ve yolcu gemilerinin yapım, bakım, onarımı amaçlı tersaneler

d) Gemi söküm faaliyetleri

e) Yat limanları

10. Tehlikeli atıkların kimyasal işleme tabi tutulması veya yakılması için kurulan bertaraf

ve geri kazanım tesisleri veya araziye depolanmaları

11. Alanı 10 hektardan büyük veya depolama hacmi 100 ton/gün ve üzeri olan katı atık

depolama tesisleri

12. Atık barajları, atık havuzları

13. 10 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya suyu yeraltında depolama projeleri

14. Boru ile içme suyu taşımaları dışında kalan büyük su aktarma projeleri

a) Olası su sıkıntısını önlemek amacı ile akarsu havzaları arasında, 100 milyon m3/yıl ve

üzeri su aktarma projeleri

b) (a) bendi dışında, uzun dönemli yıllık ortalama akışı 2 milyar m3‘ ü aşan bir akarsu

havzasından diğer bir akarsu havzasına söz konusu akışın % 5‘i ve üzeri miktarda su

aktarma projeleri

15. Su depolama tesisleri (göl hacmi 100 milyon m3 ve üzeri veya göl alanı 15 km2 ve

üzeri barajlar)

16. Et entegre tesisleri

17. Kümes hayvanları ve domuzun yetiştirildiği, kapasiteleri aşağıda belirtilen tesisler

a) Tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri

tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç)

b) Domuz besi çiftlikleri (30 kg ve üzeri, 3.000 baş üzeri)

c) Dişi domuz üretim çiftlikleri (900 baş ve üzeri)

18. Orman ürünleri ve selüloz tesisleri

a) Selüloz üretim veya işleme tesisleri, selüloid üretim veya işleme tesisleri

b) Kereste veya benzeri lifli maddelerden kağıt hamuru üretim tesisleri

c) 200 ton/gün ve üzeri kapasiteli her çeşit kağıt, karton veya mukavva üretim tesisleri

19. Madencilik projeleri. Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın;

a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletme

ve cevher hazırlama tesisleri

b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme

yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri

c) Kırma eleme dışında biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri

uygulanan, 20.000 ton/yıl ve üzeri nihai ürün elde edilen cevher zenginleştirme tesisleri

(demir cevheri hariç)

20. Taşocakları Nizamnamesi kapsamında bulunan 25 hektar ve üzeri alandan hammadde

çıkarılması veya her türlü işlemden geçirilmesi projelerinden 100.000 m3/yıl ve üzeri

kapasitede olanlar.

21. Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri

22. 154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km den uzun enerji iletim tesisleri (iletim hattı,

trafo merkezi, şalt sahaları)

23. 500 ton/gün ham petrol ve 500.000 m3/gün doğalgaz çıkartılması

24. Petrol, doğalgaz ve kimyasalların 40 km den uzun ve 600 mm ve üzeri çaplı borularla

taşınması projeleri

25. 30.000 m3 ve üzeri kapasitede olan petrol, doğalgaz, petrokimya ve kimyasal madde

depolama tesisleri

26. Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler

27. Kurulu gücü 50 MW üzeri olan nehir tipi santraller

28. Tarım ilaçları ve/veya farmasötik ürünlerin etken maddelerinin üretildiği tesisler

29. Pil ve akü üretim tesisleri

30. Şeker fabrikaları

 


EK-II

 

ÇED ÖN ARAŞTIRMASI UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

(Ek I listesinde yer alan alt sınırlar bu listede üst sınır olarak alınır.)

Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar

1. Kimyasalların üretimi, petrolden yağlama maddesi üretimi veya ara ürünlerin

işlenmesi, atık yağ geri kazanımı için projelendirilen tesisler

2. Toplam depolama kapasitesi 1000 m3 ve üzeri kapasitede olan doğalgaz, petrokimya,

petrol ve kimyasal ürün depoları (Perakende satış istasyonları bu kapsamın dışındadır)

3. Toplam depolama kapasitesi 500 ton ve üzeri kapasitede olan patlayıcı ve parlayıcı

madde depoları

4. Tarım ilaçları ve farmasotik ürünlerin, boya ve cilaların, elastomer esaslı ürünlerin ve

peroksitlerin üretildiği veya elastomer esaslı ürünlerin işleme tabi tutulduğu tesisler

5. Katı atıkların yakılması ve kompostlaştırması için yapılan tesisler ile depolama,

aktarma istasyonları

6. Nüfusu 20.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerine ait atık su arıtma tesisleri

7. Sabun veya deterjan üretimi yapılan tesisler

Metalurji, makine imalatı ve tekstil

8. Demiryolu metal malzemelerinin üretimi

9. Hava taşıtlarının yapım veya onarım tesisleri

10. Demir çelik veya demir dışı metal tesisleri (1.000 ton/yıl ve altında kapasiteli tesisler ile

atölye tipi çalışmalar hariç)

a) Demir çeliğin ergitildiği, üretildiği tesisler

b) Haddehaneler

c) Döküm fabrikaları

d) Sıcak dövme tesisleri

e) Boru üretimi yapan tesisler

f) Metal kaplama tesisleri

g) Demir dışı metallerin ergitildiği tesisler

11. Tekstil

a) Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme v.b.)

boyama, apre birimlerini birlikte içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları

b) Boyama işlemi yapan iplik, kumaş veya halı fabrikaları

c) Sentetik iplik üretim tesisleri

d) Yün veya tiftiğin ovalanması, yağının alınması veya ağartmasının yapıldığı endüstriyel

tip tesisler

e) Kök boya ile boyama veya kasar birimlerinden her hangi birini içeren iplik, kumaş veya

halı fabrikaları

12. Motor ve motorlu taşıt araçları

a) Motorlu taşıtların üretim veya montajının yapıldığı tesisler

b) İçten yanmalı motor üretim tesisleri

13. Cam veya cam elyafı üretim tesisleri

14. Ek I veya Ek II listelerinde yer alan projelere ilişkin ihtisas sanayi bölgeleri

15. Ham deri işleme tesisleri (işlenmiş ham deriden son ürün elde eden tesisler hariç)

16. Her çeşit kağıt, karton veya mukavva üretim tesisleri

17. Yıllık kapasitesi 100.000 adet ve üzerinde olan lastik kaplama tesisleri

18. Lastik üretim tesisleri (iç ve dış motorlu taşıt ve uçak lastikleri, kolon, sırt kauçuğu, kord

bezi vb)

Tarım, orman, su kültürü ve gıda

19. Hayvan ve bitki ürünleri ile ilgili projeler

a) Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde eden tesisler veya entegre yağ tesisleri

b) Hayvansal yağların üretimini yapan tesisler

c) Nişasta üretimi yapan tesisler

d) Fermantasyon ile alkollü içki üreten tesisler veya malt tesisleri

e) Su ürünleri işleme tesisleri

f) 5.000 lt/gün ve üzeri kapasiteli süt veya süt ürünleri işleme tesisleri

g) 11/09/2000 tarih ve 24167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usül ve

Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca 1. veya 2. sınıf ruhsata bağlı hayvan kesim tesisleri,

h) Rendering tesisleri

i) 10.000 tavuk/gün ve üzeri veya eşdeğeri kesim kapasiteli kanatlı kesim veya işleme

tesisleri

j) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan besi tesisleri (500 adet ve üzeri büyükbaş, 1000 adet

ve üzeri küçükbaş kapasiteli)

k) 30 ton/yıl ve üzeri kültür balıkçılığı projeleri

l) Sigara fabrikaları

m) Tarım arazilerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili projeler

n) İşlenmemiş veya yarı işlenmiş alanların yoğun tarım amacı ile kullanımını amaçlayan

projeler

o) Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri

p) Orman alanlarının başka amaçla kullanıma dönüştürülmesi projeleri

r) Maya Fabrikaları

Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları

20. Altyapı tesisleri

a) Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri veya göl alanı 1 km2 yi aşan

baraj veya göletler)

b) Akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri ( Ek-I de yer almayanlar)

c) Kıta içi su yollarının yapımı (Ek-I de yer almayanlar)

d) Taşkın önleme veya başka amaçla akarsu yataklarının düzenlenmesi

e) Limanlar, iskeleler, rıhtımlar ( Ek-I de yer almayanlar)

f) Balıkçı barınakları, römorkör barınakları

g) Rekreasyon amaçlı, denizden 10.000 m2 ve üzerinde alan kazanılması projeleri

h) Erozyonla mücadele etmek için kıyılarda yapılan çalışmalar ve kıyının değişimine

neden olabilecek deniz kenarında yapılan çalışmalar; dalgakıran, mahmuz, mendirek, set vb.

(bunların bakımı, onarımı hariç)

i) Demiryolu hatları ( Ek-I de yer almayanlar)

j) Demiryolu taşımacılığında kullanılan aktarma amaçlı tesisler, demiryolu terminallerinin

yapımı

k) Tramvaylar, yükseltilmiş ve yeraltından geçen demiryolu hatları, yolcu taşıma için

kullanılan benzer hatlar (metrolar, hafif raylı taşıma sistemleri, vb.)

l) Havaalanları (EK-I de yer almayanlar).

m) İl yolları

n) Çekek yerleri (yat ve teknelere karaya çekme, bakım, onarım, konaklama, denize

indirme hizmetleri sunan ve/veya tekne imalatı yapan tesisler)

o) 1 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri

Enerji

21. Kurulu gücü 10 MW ve üzeri olan nehir tipi santrallar

22. Rüzgar enerji santralları (rüzgar çiftlikleri)

23. Jeotermal kaynağın çıkartılması ve jeotermal enerji kullanan tesisler ( Isı kapasitesi 5

MWt-megawatt termal ve üzeri)

24. Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi ve/veya nakledilmesi için kurulan

endüstriyel tesisler (Ek I de yer almayanlar)

25. 154 kV ve üzeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri (Ek-I de yer almayanlar)

Turizm, spor, konut ve eğitim tesisleri

26. Toplu halde projelendirilen konutlar (200 konut ve üzeri)

27. Turizm konaklama tesisleri (50 oda ve üzeri oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri,

vb.)

28. Eğitim kampüsleri

29. 50.000 m2 ve üzeri daimi kamp ve karavan alanları

30. Temalı parklar (halkın eğlenmek amacı ile para ödeyerek girdiği, geniş alanlara kurulu

parklar)

31. Kayak alanları ve mekanik tesisleri

32. Arabalar ve motosikletler için kalıcı yarış ve test alanları

33. Spor kompleksleri ve hipodromlar

Madencilik

34. Madencilik projeleri: Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın;

a) Madenlerin çıkartılması (Ek-I de yer almayanlar)

b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların

çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 100.000 m² ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve

sayalama tesisleri.

c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılması ve depolanması

d) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl

ve üzeri kapasiteli tesisler

e) Taşocakları Nizamnamesi‘ne göre bir hammaddenin çıkarılması veya her türlü işleme

sokulması (25.000 m3/yıl ve üzeri)

f) 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ve/veya her türlü tuz işleme tesisleri

g) Cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri (Ek-I de yer almayanlar)

h) Aynı sahada toplam 3.000 m ve üzerinde sondajla yapılan aramalar

35. Klinker öğütme tesisleri veya hazır beton üretimi veya ön gerilimli beton eleman üretimi

yapan tesisler

36. Kömür işleme tesisleri

a) Havagazı ve kok fabrikaları

b) Kömür briketleme tesisleri

c) Kömür yıkama tesisleri

37. Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri

(perakende satış birimleri hariç)

38. Tuğla veya kiremit üretimi yapan tesisler (atölye tipi tesisler hariç)

39. Seramik veya porselen üretimi yapan tesisler (atölye tipi tesisler hariç)

40. Sabit asfalt hazırlama (plent) tesisleri

41. Kireç fabrikaları

42. Ek-I de yer alan projeler kapsamında bulunmakla birlikte, yeni bir metot veya

ürün denemek ve geliştirmek amacı ile hazırlanan ve iki yıldan uzun süreli olmayan projeler.

 


EK- III

 

PROJE TANITIM GENEL FORMATI

Başlık Sayfası

Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numarası

Projenin adı

Proje için seçilen yerin adı, mevkii

Raporu hazırlayan çalışma grubunun / kuruluşun adı, adresi, telefon ve faks numaraları

Raporun hazırlanış tarihi

İçindekiler listesi

Bölüm I: Projenin tanımı ve amacı

Proje konusu, yatırımın tanımı, süresi, hizmet amaçları, önem ve gerekliliği,

Projenin fiziksel özelliklerinin, inşaat ve işletme safhalarında kullanılacak arazi miktarı ve

arazinin tanımlanması.

Önerilen projeden kaynaklanabilecek önemli çevresel etkilerin genel olarak açıklanması (su,

hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon vb.)

Yatırımcı tarafından araştırılan ana alternatiflerin bir özeti ve seçilen yerin seçiliş nedenlerinin

belirtilmesi.

Bölüm II: Proje için seçilen yerin konumu

Proje yeri ve alternatif alanların mevkii, koordinatları, yeri tanıtıcı bilgiler.

Bölüm III: Proje yeri ve etki alanının mevcut çevresel özellikleri

Önerilen proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik ve

hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, (atmosferik koşullar) iklimsel

faktörler, mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım

durumu, hassasiyet derecesi (EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) ve

yukarıdaki faktörlerin birbiri arasındaki ilişkileri de içerek şekilde açıklanması.

Bölüm IV:Projenin önemli çevresel etkileri ve alınacak önlemler

1. Önerilen projenin aşağıda belirtilen hususlardan kaynaklanması olası etkilerinin tanıtımı.

(Bu tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu olumsuz etkileri içermelidir.)

a- Proje için kullanılacak alan,

b- Doğal kaynakların kullanımı,

c- Kirleticilerin miktarı, (atmosferik koşullar ile kirleticilerin etkileşimi) çevreye rahatsızlık

verebilecek olası sorunların açıklanması ve atıkların minimizasyonu.

2. Yatırımın çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılacak tahmin yöntemlerinin

genel tanıtımı.

3. Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için alınması düşünülen önlemlerin

tanıtımı.

Bölüm V: Halkın katılımı

1. Projeden etkilenmesi olası halkın belirlenmesi ve halkın görüşlerinin ÇED çalışmasına

yansıtılması için önerilen yöntemler,

2. Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar.

3. Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler

Bölüm VI: Yukarıda verilen başlıklara göre temin edilen bilgilerin teknik olmayan

bir özeti

Notlar: İstenilen bilgilerin toplanması sırasında girişimcilerin karşılaştığı sorunlar.

Ekler: Proje Tanıtım Raporu‘nun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan

bilgi ve belgeler ile raporda kullanılan tekniklerden rapor metninde sunulamayan aşağıdaki

belgeler;

1. Proje için belirlenen yer ve alternatiflerinin varsa; çevre düzeni, nazım, uygulama imar

planı, vaziyet planı veya plan değişikliği teklifleri

2. Yatırımcı için projesi ile ilgili olarak daha önceden alınmış izin, onay, ruhsat veya ilgili

kurumlardan alınmış belgeler vb.

3. Proje için seçilen alana ilişkin arazi kullanım durumu

Notlar ve kaynaklar

Proje tanıtım raporunu hazırlayan çalışma grubunun tanıtımı:

Adı soyadı, mesleği, özgeçmişi, referansları ve rapordan sorumlu olduğunu belirten imzası.

Proje tanıtım raporu, projenin türü ve yeri dikkate alınarak ilgili meslek dallarından ve en az

üç kişiden oluşan çalışma grubunca hazırlanmalıdır.

 


EK-IV

 

ÇED ÖN ARAŞTIRMASI RAPORUNUN HAZIRLANMASINDA ESAS ALINACAK

SEÇME ELEME KRİTERLERİ

Başlık Sayfası

Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları

Projenin adı

Proje için seçilen yerin adı, mevkii

Projenin tanımı ve amacı

Raporu hazırlayan çalışma grubunun / kuruluşun adı, adresi, telefon ve faks numaraları:

Raporun hazırlanış tarihi:

1. Raporun teknik olmayan özeti

2. Projenin nitelikleri

Projenin niteliklerinde aşağıda verilen hususlar göz önüne alınmalıdır

 • Projenin kapasitesi, kapladığı alan vb.
 • Çevresinde bulunan diğer tesislerle etkileşimi
 • Doğal kaynakların kullanımı
 • Atık üretimi
 • Kirlilik ve çevre üzerine etkileri
 • Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski

3. Projenin yeri

Projeden etkilenmesi muhtemel alanın hassasiyeti değerlendirilirken aşağıda verilen hususlar

göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Mevcut arazi kullanımı
 • Jeolojik ve hidrojeolojik özellikler ile doğal afet durumu
 • Bölgedeki doğal kaynakların durumu, kalitesi ve yenilenebilirliği
 • Ek-V deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınarak ( sulak alanlar,kıyı kesimleri, dağlık

ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar,

tarihisel, kültürel, arkeolojik, vb. önemi olan alanlar) doğal çevrenin değerlendirilmesi

4. Mevcut çevreye olası etkilerin nitelikleri

Projenin olası önemli etkileri yukarıda 2. ve 3. maddelerde belirtilen kriterlerle ilişkili olarak

aşağıda verilen hususlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

 • Etki alanının genişliği (coğrafik alan ve etkilenen nüfus)
 • Etkinin niteliği ve özelliği, süresi, sıklığı ve yenilenebilirliği

5. Projenin ve yerin alternatifleri

6. Sonuçlar

Burada, yapılan tüm açıklamaların özeti ile projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve

alternatiflerin karşılaştırıldığı genel değerlendirmesi yapılacaktır.

Ekler: ÇED Ön Araştırma Raporu‘nun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan

sağlanan bilgiler, belgeler ile rapor içerisinde kullanılan tekniklerden rapor metninde

sunulamayan aşağıdaki belgeler.

1. Proje için belirlenen yer ve alternatiflerinin varsa; çevre düzeni, nazım, uygulama imar

planı, vaziyet planı veya plan değişikliği teklifleri.

2. Yatırımcı için projesi ile ilgili olarak daha önceden alınmış izin, onay, ruhsat veya ilgili

kurumlardan alınmış belgeler vb.

3. Proje için seçilen alana ilişkin arazi kullanım durumu.

Notlar ve Kaynaklar

ÇED Ön Araştırma Raporu‘nu hazırlayanların tanıtımı

Adı soyadı, mesleği, özgeçmişi, referansları ve rapordan sorumlu olduğunu belirten imzası.

Seçme eleme kriterlerine göre hazırlanmış ÇED Ön Araştırma Raporu, projenin türü ve yeri

dikkate alınarak ilgili meslek dallarından ve en az üç kişiden oluşan çalışma grubunca

hazırlanmalıdır.

 


EK-V

 

DUYARLI YÖRELER

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan projelere ilişkin yapılacak çalışmalar sırasında

başvurulması gereken mevzuatın dökümü aşağıda yer almaktadır. Mevzuatta olabilecek

değişiklikler bu bölümün ayrılmaz bir parçasıdır.

1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar

a) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu‘nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu

Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat

Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları",

b) 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman Bakanlığı‘nca belirlenen

"Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları",

c) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nun 2 nci maddesinin

"a - Tanımlar" bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları",

"Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca tespiti

ve tescili yapılan alanlar,

d) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme

Sahaları,

e) 04/09/1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe

giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‘nin 17 nci ve 01/07/1999 tarih ve 23742 sayılı Resmi

Gazete‘de yayımlanan Yönetmelikle değişik 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan

alanlar,

f) 02/11/1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği‘nin 49 uncu maddesinde tanımlanan "Hassas

Kirlenme Bölgeleri",

g) 2872 sayılı Çevre Kanunu‘nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu

tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar,

h) 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu‘na göre koruma altına alınan alanlar,

i) 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman alanı sayılan yerler,

j) 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar,

k) 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında

Kanun‘da belirtilen alanlar,

l) 4342 sayılı Mera Kanunu‘nda belirtilen alanlar,

m) 30/01/2002 tarih ve 24656 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe

giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği‘ nde belirtilen alanlar.

2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli

alanlar

a) 20/02/1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe

giren "Avrupa‘nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN

Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme

Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları",

b) 12/06/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe

giren "Akdeniz‘in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca

koruma altına alınan alanlar,

ı) 23/10/1988 tarih ve 19968 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak

yürürlüğe giren "Akdeniz‘de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol" gereği ülkemizde "Özel

Koruma Alanı" olarak belirlenmiş alanlar,

ıı) 13/09/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş ve Birleşmiş

Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan "Akdeniz‘de Ortak Öneme Sahip 100

Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan alanlar,

ııı) Cenova Bildirgesi‘nin 17 nci maddesinde yer alan "Akdeniz‘e Has

Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar,

c) 14/02/1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe

giren "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1 ve 2 nci maddeleri

gereğince Kültür Bakanlığı tarafından "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" statüsü ile koruma

altına alınan kültürel, tarihi ve doğal alanlar,

d) 17/05/1994 tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe

giren "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların

Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar.

3. Korunması gereken alanlar

a) Onaylı çevre düzeni planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit

edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv

alanları, jeotermal alanlar v.b.),

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve

arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I.

ve II. sınıf ile özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı,

c) Sulak Alanlar: Yaban hayatın yaşama ortamı olan, doğal veya yapay, devamlı

veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin

çekilme devresinde derinliği 6 metreyi geçmeyen sular, bataklık sazlık ve turbalıklar ile bu

alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan

yerler,

d) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları,

e) Bilimsel araştırmalar için önem taşıyan ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya

düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer

rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve

jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar.

Tüm Oda Mevzuatı »