TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Mevzuat

 

TMMOB
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
DENETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından yürütülen iş ve işlemlerinin mali açıdan 6235 sayılı TMMOB Yasası, TMMOB Ana Yönetmeliği, TMMOB ve Odalar Mali İşler ve Denetim Yönetmelikleri, ÇMO Ana Yönetmeliği ile ÇMO Mali İşler Yönetmeliği ile uyumlu olup olmadığına ilişkin olarak yapılan denetimlerin usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nın iş ve işlemlerinin mali açıdan denetlenmesine yönelik esas ve usullerini belirler.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 6235 sayılı TMMOB Kanunu,TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği, Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve Çevre Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte gecen;

a) Oda (ÇMO): TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nı

b) OYK: Oda Yönetim Kurulunu

c) Şube: Oda‘ya bağlı Şubelerini

ç) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ni

d) Temsilcilik:Oda‘ya bağlı Temsilcilikleri

e) Denetleme Kurulu: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu‘nu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevleri

Denetleme Kurulu

MADDE 5- (1) Denetleme Kurulu, bu yönetmeliğin amacı ve kapsamı doğrultusunda Oda, Şube ve Temsilcilik hesaplarını ve buna ilişkin işlemleri inceleyen bir kuruldur. Denetleme Kurulu çalışmaları; ÇMO Ana Yönetmeliği ve Oda Genel Kurulu kararları gereğince düzenlenir.
(2) Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulu‘nca iki (2) yıl süre için seçilir ve seçilen sayıda asil ve yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu asil üyeleri, Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Oda Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri içerisinde yer alamazlar.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 6- (1) Denetleme Kurulu‘nun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Oda‘nın geliri ve giderlerine ilişkin işlemlerinin, ÇMO Ana Yönetmeliği ile ÇMO Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu, en az üç (3) ayda bir inceleyerek hazırlayacağı raporları Oda denetlemelerinde üç (3) nüsha, Şube ve Temsilcilik denetlemelerinde dört (4) nüsha olarak düzenler. Bu raporların, bir nüshasını kendilerine ait Denetleme Kurulu Dosyasına koyar, diğer nüshaları bir ön yazı ekinde OYK‘na verir. OYK‘nca, Oda denetlemelerine ait raporların biri Oda‘ya ait Denetleme Kurulu Dosyasına konur, diğeri ise bilgi için TMMOB‘ye gönderilir. Şube ve Temsilcilik denetlemelerine ait raporların ise, biri Oda‘ya ait Denetleme Kurulu Dosyasına konur, diğer nüshalardan biri varsa rapora ilişkin OYK kararı ile birlikte bilgi ve/veya gereği için ilgili birime ve TMMOB‘ye gönderilir.

1)Çalışma dönemine ait son denetim raporunun, ilgili Genel Kurul toplantısından önce verilmesi zorunludur.
b) Oda hesapları ile yıl sonu hesap durumu, yeni yıl bütçe tasarısı ve personel kadroları hakkındaki raporunu, Oda Genel Kurulu‘na sunulmak üzere, OYK‘na vermek,

c) Gerekli gördüğü durumlarda oybirliği ile vereceği kararla Oda veya Şube Genel Kurullarının olağanüstü toplantıya çağrılmasını OYK‘ ndan istemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

 

Denetleme Kurulu Çalışma Kuralları

MADDE 7- (1) Oda Denetleme Kurulunun çalışma kuralları şunlardır;

a) Oda Genel Kurulu toplantısından sonra, OYK tarafından, seçilen asıl ve yedek Denetleme Kurulu üyelerine seçildiklerini, ayrıca asıl üyelere, ilk toplantı gün, saat ve yerini bir (1) ay içinde yazı ile bildirilir. Denetleme Kurulu üyeleri, diğer toplantı ve denetim günlerini kendileri kararlaştırır ve OYK‘na bildirirler. Denetim günleri, ilgili Şubelere, OYK‘nca bildirilir.
b) OYK, gerekli gördüğü durumlarda, herhangi bir birimin hesaplarının incelenmesi için Denetleme Kurulu‘nu göreve çağırır. Bu tür çağrılı toplantılarda, OYK tarafından Denetleme Kurulu‘na verilen dosya sonuçlandırılıncaya kadar görev yapmak üzere aralarından bir Başkan ve bir Sekreter üye seçer. Sekreter üye dosya üzerindeki çalışmalarını onbeş (15) gün içerisinde tamamlar ve dosya özetini hazırlayarak Denetleme Kurulu‘nun toplantısına hazır eder. Denetleme Kurulu, kendisine sevk edilen konuları ilgili ilk toplantıdan itibaren üç (3) ay içerisinde sonuçlandırır.
c) Oda Denetleme Kurulu, denetimler dışında yılda en az bir (1) kez çoğunluk esası ile toplanır. Her toplantıda, o toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve raporu düzenlemek üzere bir sekreter üye seçilir. Kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması durumunda toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.
ç) Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç (3) kez, toplamda altı (6) kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır. Denetleme Kurulu Üyesi‘nin istifa etmek istemesi halinde bu talebini yazılı olarak Denetleme Kuruluna yapar. Bu durum Denetleme Kurulunca on (10) gün içinde Oda Yönetim Kurulu‘na bildirilir.

İstifa veya çekilmiş sayılma durumunda, sıradaki yedek üye OYK tarafından on (10) gün içerisinde yazılı olarak davet edilir. Davet edilen yedek üye bu daveti onbeş (15) gün içerisinde kabul veya red eder. Yedek üyenin görevi kabul etmesi durumunda, ilk OYK toplantısında görevlendirme kararı alınır ve Denetleme Kuruluna bu durum yazılı olarak bildirilir.

Yedek üyenin görevi reddetmesi veya çağrıya onbeş (15) gün içerisinde cevap vermemesi durumunda bu üye çekilmiş sayılır ve ilk OYK toplantısında sırada bulunan yedek üye aynı şekilde davet edilir. Tüm işlemlerden Denetleme Kurulu yazılı olarak bilgilendirilir.

Görevden ayrılan veya çekilmiş sayılan Denetleme Kurulu üyeleri yerine çağrılacak yedek üye kalmadığı durumda, Oda Genel Kurulu,OYK tarafından olağanüstü toplantıya çağırır ve Olağanüstü Oda Genel Kurulu yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

d) Denetleme Kurulu, denetim ile ilgili defter, fiş ve diğer belge ve bilgileri sekreter, sayman veya bunların görevlendireceği yetkililerden ister. OYK, Denetleme Kurulu toplantı ve çalışmaları için gerekli harcamalarını, büro hizmetlerini, hukuk ve mali danışman desteğini sağlar.
e) Denetleme Kurulu çalışmaları sırasında gerek Yönetim Kurulu Üyelerinin Denetleme Kurulu‘na gerekse Denetleme Kurulu üyelerinin, yönetimlere müdahalede bulunmamaları ve görevlerini Oda işlerinin yürütülmesini aksatmayacak şekilde düzenlemeleri esastır.

f) Denetleme Kurulu yıl sonu denetimlerini en geç Şubat ayı içerisinde bitirir.

Gelirlerin ve Giderlerin Denetimi

MADDE 8- (1) Gelirlerin ve giderlerin denetiminde şunlar incelenir;
a) Bütçede gösterilen gelirler ile elde edilen fiili sonuçların bölüm ve maddelere göre karşılaştırılması,
b) Gelirlerin ve diğer değerlerin yöntemine uygun kayıtlarda, kasada ve banka hesaplarında bulunması,
c) Harcamaları bölüm ve maddeler itibariyle, bütçeye uygunluğu ve dayanakları olan belgeler.

Denetim Yöntemleri

MADDE 9- (1) Madde 8‘de belirtilen incelemeler, aşağıdaki yöntemlere göre yapılır;
a) Denetime, kasanın sayımı ile başlanır. Muhasebesi bilgisayar ile tutulan birimlerde kasa defteri, yevmiye defteri, defter-i kebir ve yardımcı defterlerdeki son kayıtların altı imzalanarak kasa mevcudu ile karşılaştırılır. Muhasebesi bilgisayar ile tutulmayan birimlerde kasa kontrol föyü, kasa mevcudu defteri, yevmiye defteri, defter-i kebir ve yardımcı defterlerdeki son kayıtların altı imzalanarak kasa mevcudu ile karşılaştırılır. Arada bir fark olduğunda durum bir tutanakla saptanır.
b) TMMOB ve Oda Mali İşler Yönetmeliği‘ne göre tutulmakta olan kayıtların, yönetmeliğe uygunluğu ile, imzaları ve dayandığı belgeler incelenir.

c) Tediye, tahsil ve mahsup fişlerinin düzenlenmesinde, usulüne uygunluğu ile imzaları ve dayandığı belgeler incelenir.
ç) Yapılan harcamaların, kanunlar ve ilgili yönetmeliklerle, Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu ve dayandığı belgeler içeriği incelenir.
d) Yardımcı kayıtların günü gününe ve kalan vererek, temiz ve düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığı incelenir.
e) Demirbaş defterine; ilgili birim Oda Yönetim Kurulu kararının, Oda onayının, fatura tarihi ve numarası ile demirbaşın fiyatı ve demirbaşı benzerlerinden ayıracak belli başlı karakteristiğin işlenip işlenmediği incelenir.
f) Bütçe ile belirlenmiş olan gelir ve gider ile fiili gelir ve giderlerin, aylara göre Oda Mali İşler Yönetmeliği‘nde belirtilen gelir ve gider bütçe kalemlerine göre karşılaştırması yapılır, farkları saptanarak nedenleri araştırılır.
g) Yıl içindeki son denetimlerde, bölümler arasında, Oda Mali İşler Yönetmeliği‘ne uygun olarak, gerekli aktarmaların yapılıp yapılmadığı incelenir.

Raporlar

MADDE 10- (1) Denetleme Kurulu, yaptığı her denetimin sonuçlarını, bütçede öngörülen amaçlara ulaşılmasını sağlayıcı dilek ve önerilerini de kapsayan bir rapor hazırlar.
(2) Oda Genel Kurulu‘na sunulacak raporda, o dönem içinde yapılan denetimlerin sonuçları göz önünde tutulur ve raporda Oda‘nın dönem çalışması ve yeni dönem Oda Bütçesi tasarısı ile ilgili Denetleme Kurulu‘nun görüşü belirtilir. Bu rapor Genel Kurul‘dan en az bir hafta önce, Oda Yönetim Kurulu‘na verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Durumlar

MADDE 11- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir. Söz konusu karar ya da kararlar, yapılacak ilk Genel Kurul‘da oylanmak üzere Genel Kurul gündemine alınır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik, 23 Aralık 2006 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu‘nda kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu birlikte yürütür.

Tüm Oda Mevzuatı »