TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
YIĞILCA`DA KURULMASI PLANLANAN ÇİMENTO FABRİKASI

ÇMO Düzce İl Temsilciliği`nin çimento fabrikası ile ilgili basın açıklaması aşağıdadır.

Düzce Il Temsilciliği Şube 26.05.2016 (Son Güncelleme: 26.05.2016 16:17:42)

 İlimiz, Yığılca İlçesi` nde kurulması planlanan Çimento fabrikası konusundaki son gelişmeleri ve yatırımın yapılması konusundaki baskı grupları ve bu grupların tutumlarını basın aracılığı ile öğrenmiş bulunmaktayız. Konunun basın aracılığı ile öğrenilmesi, basının bilgilendirme konusunda ne denli yararlı bir kamusal görev üstlendiğinin de bir göstergesi. Ancak sürecin basın üzerinden tartışıla gelmesi durumu, konunun hukuksal ve bilimsel yaklaşım açısından objektif olarak değerlendirilmesi konusundaki sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası,  Anayasanın 135 nci maddesi ile tanımlanan 6235 ve 3458 sayılı yasalara göre kurulan TMMOB`ye bağlı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olup, alanına ilişkin çalışma yürüten tek yetkili meslek odasıdır.

 

İlimiz Yığılca İlçesi` nde kurulması gündeme gelen çimento fabrikasının; 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca 16.11.2007 tarih ve 1372 Nolu ÇED Olumlu Kararı olduğunu bilmekteyiz. Bu karar tarihi itibari ile gerek mevzuat gerekse İlimize ilişkin uygulamalar konusunda önemli değişiklikler  söz konusu olmuştur.

 

KARARA ESAS ÇED YÖNETMELİĞİ DEFALARCA DEĞİŞTİ

Ancak söz konusu Yönetmelik 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yeni yönetmelik ile yürürlükten kalkmış ve yeni ÇED Yönetmeliği yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2008 tarihli Yönetmelik de yayımlandıktan sonra 19.12.2009, 14.04.2011, 30.06.2011 ve 05.04.2013 tarihlerinde 4 kez değişikliğe uğramıştır. 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi gazete` de yayımlanan yeni ÇED Yönetmeliği ile 2008 tarihli yönetmelik ve ona ilişkin değişiklikler yürürlükten kalkmıştır. 2013 tarihli ÇED Yönetmeliği ise 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren diğer ve geçerli olan yeni ÇED Yönetmeliği ile yürürlükten kalkmıştır. Ancak 2014 tarihli güncel ÇED Yönetmeliği de 09.02.2016 tarihinde yeniden değişikliğe uğramıştır.

 

Özetle İlimiz Yığılca İlçesinde yapılması planlanan Çimento fabrikası konusundaki ÇED Kararı 2003 tarihli ÇED Yönetmeliği  uyarınca verilmiş karara esas yönetmelik 4 kez değişikliğe uğramış, kararın ardından 2008, 2013 ve 2014 yıllarında aynı yönetmelik 3 kez yeniden yayımlanmıştır.

 

Projenin ÇED Kararına esas olan 2003 tarihli Yönetmelik yatırıma başlama sürecini 5 yıl olarak belirlemiştir. 2008 tarihli Yönetmeliğin 14. Maddesi 3. Fıkrası, 2013 ve 2014 tarihli Yönetmeliğin 14. Madde 4. Fıkrası uyarınca ise " "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilen proje için yedi yıl içinde mücbir bir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı geçersiz sayılır." denilerek karar geçerlilik süresi 7 yıla çıkmıştır. Bu bağlamda Yığılca İlçesine yapılması planlanan Çimento Fabrikası ÇED Kararı, karara esas yönetmelik uyarınca 16.11.2012 tarihine kadar yatırıma başlanmaması halinde geçerliliğini yitirecekken sonradan yayımlanan yönetmelikler ile lehte olan maddeler nedeni ile bu süre 16.11.2014 tarihine kadar çıkmıştır. Burada esas olan 16.11.2014 tarihine kadar yatırıma ilişkin bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusudur. Bu durumda; çimento fabrikasının yatırımına başlanmasa da raporun taş ocaklarını içermesi nedeni ile taş ocaklarının faaliyete geçmiş olması halinde yatırıma başlanmış sayıldığı gibi hukuksal olarak tartışılabilir bir durum sözkonusudur. Bu bağlamda soruyoruz: Projenin ÇED Kararı hukuksal olarak geçerliliğini korumakta mıdır?

 

KARAR TARİHİNDEN SONRA SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

ÇED Kararı tarihinde yürürlükte olan  22.07.20006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  29.06.2008 tarihidne değişikliğe uğramış, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile yürürlükten kalkmıştır. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ise 30.3.2010, 10.10.2011, 13.04.2012, 16.06.2012, 10.11.2012 20.12.2014 tarihlerinde olmak üzere 6 kez değişikliğe uğramıştır. ÇED Kararına esas Raporda bu değişikliklere ilişkin uygulama ve taahhütlerde değişiklik yapılmış mıdır? Bilinmelidir.

 

PROJE ENTEGRE BİR PROJE MİDİR?

KAPASİTE ARTIŞI NEYİN KAPASİTESİNİN ARTIŞIDIR?

Söz konusu karara esas faaliyet sahibi Y.D. Madencilik A.Ş.olup,  16.11.2007 tarih ve 1372 Nolu ÇED Kararına esas olan faaliyet ise ENTEGRE ÇİMENTO FABRİKASI KAP. ARTIRIMI ÇED Raporu dur.

 

Burada dikkate değer olan konu entegre ve kapasite artışı konusudur.  Şöyle ki; sözkonusu proje öncelikle bir entegre projenin ve mevcut bir çimento fabrikasının kapasitesine ilişkin bir artış değildir. Daha önce Y.D Madencilik A.Ş. tarafından ÇED Gerekli değildir kararı alınmış olan taş ocaklarının kapasite artışı yapılarak bunların yanı sıra bir çimento paketleme ünitesinin de yapılacağı konusunu kapsayan bir projedir.

 

Karara esas faaliyet sahibi Y.D. Madencilik A.Ş.olup yatırım aşamasında bir başka firma aracılığı ile yatırımın yapılması söz konusudur.

 

YATIRIM ALANI İÇME SUYU KORUMA HAVZASI İÇİNDEDİR HAVZA GEREKSİNİMLERİ SAĞLANMAKTA MIDIR?

 

Proje alanı içme suyu havzası içinde kalmaktadır. ÇED Kararı sonrası Havza mevzuatına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmıştır.

 

Yine yatırım alanının belediye mücavir alan sınırı içine alınarak sanayi alanı olarak belirlendiği ve inşaat ruhsat aşamasına gelindiği basın aracılığı ile öğrenilmiştir. Karar sonrası 2008 tarihinde Düzce 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Ölçekli Yığılca İlçesi Çevre Düzeni Planları onanarak yürürlüğe girmiştir. ÇED Kararına esas yatırımın bu değişiklikler karşısındaki durumunun ne olduğu belirsizliğini korumaktadır.

 

ÇİMENTO SANAYİ ÇEVREYİ ETKİLER

Endüstriyel üretim ve ekonomik gelişme için gerekli olan çimento; üretimi sırasında yoğun enerji kullanımı ve başta sülfür oksitleri, nitrojen oksitleri, partikül madde ve karbondioksit olmak üzere emisyonu ile çevre kirliliğine neden olmakta, insan sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir.

 

Çimento üretiminin her aşamasında çevresel etki oluşur. Çimento üretimiyle ilişkili çevre sorunlarının temelinde; enerji üretimi ve fabrika emisyonu yatar. Enerjinin yoğun tüketildiği çimento üretiminde enerji kaynağı olarak genellikle kömür kullanılır. Çimento fabrikası emisyonu; sadece hava kirliliğine neden olmakla kalmayıp küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, biyolojik çeşitlilik kaybı, azalmış ürün verimliliği ile sonuçlanan yerel ve küresel çevre etkisine sahiptir. Çimento üretimi ile oluşan toz ve gaz emisyon çevre sağlığı için zararlıdır (Mishra ve Siddiqui, 2014).

 

Çimento endüstrisi, dünya birincil enerji tüketiminin % 2`sini oluşturmaktadır. Dünyadaki insan kaynaklı CO2 emisyonunun % 5-6 ‘sı sadece çimento endüstrisi kaynaklıdır.

 

Çimento fabrikası emisyonu hem organik  hem de inorganik kimyasalların ve metallerin önemli bir kaynağıdır. Atmosferik emisyonları diğer yanma süreçlerindekine  benzer biçimde partiküler madde (PM), nitrojen oksitleri (NOx), karbonmonoksit (CO), karbondioksit (CO2), hidrojen sülfür (H2S), uçucu organik bileşikler (VOCs), sülfür oksitleri (SOx), hidroflorik asit (HF) ve hidroklorik asit (HCl), civa (Hg), arsenik (As), kadmiyum (Cd), kurşun (Pb), çinko (Zn), dioksin ve furan içerir.

 

TÜRKİYE` nin YENİ ÇİMENTO FABRİKALARINA İHTİYACI VAR MI?

Çimento, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada 2012 yılında üretilen  3,6 milyar ton çimentonun yarısından fazlası Çin Halk Cumhuriyeti`nde üretilmiştir. Türkiye`de 2013 yılında, bir önceki yıla göre %11,6 artış ile, 71,3 milyon ton çimento üretilmiştir. Türkiye`deki çimento üretiminin artması ve 2023 yılında 99,8 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Üretiminde olduğu gibi ihracatında da Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırada olup 2012 yılı dünya çimento ihracatının % 7,0`sini  gerçekleştirmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti`nin hemen ardından %6,7`lik payı ile Türkiye gelmektedir. Bu pay, Türkiye`yi çimento ihracatında dünya ikincisi ve Avrupa birincisi yapar. Türkiye çimento sektörünün ihracattaki payı her geçen gün artmakta ve günümüzde 90 ülkeye satış yapmaktadır. Çimento satan Dünya çimento ithalatında ise Türkiye % 0,1`lik payı ile 129. sıradadır. Türkiye`de çimento sektöründe kapasite kullanımı 2011 yılında %63,4, 2012 yılında %62,0 olmuştur. Toplam çimento kapasitesi 2013 yılında 107,4 milyon ton olan Türkiye`de çimento üretiminde kapasite fazlalığı vardır.  Özetle Türkiye; gereksiniminden fazla çimento  üreten, kapasite fazlası olan ve buna karşın daha çok üretmek, ürününü ihraç edebilmek için yeni fabrikalar kurmaya, atık yakabilmek için yakma fırınlarının kapasitesini genişletmeye çalışan bir görüntü sergilemektedir.

 

Türkiye`nin yeni çimento fabrikalarına ya da fabrikaların yakma ünitelerinde kapasite artırımına ne kadar gereksinimi olduğu, çimento üretiminin çevre ve insan sağlığını bozduğu bilinirken ihraç etmek için seçilmesinin uygun olup olmadığı gibi sorular açıklanmaya muhtaçtır.

 

SON SÖZ

Bilimsel, teknik ve objektif görüş verilebilmesi için konu ile ilgili doğru bilgi, belge ve raporlara gereksinim duyulmaktadır. Bu bağlamda ilgili Kurumlar ile yazışmalarımız ve bilgi taleplerimiz devam etmektedir.

 

Çevre Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilciliği olarak;  "ülke ve toplum yararı çerçevesinde önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak. Çevre alanında, kentleşme ve sanayileşme süreçlerinde ve toplumsal alanı ilgilendiren üretim süreçlerinde toplum yararını ve kamusal çıkarları öncelikle ele alan politikaların hayata geçirilmesi için uğraşılarda bulunmak, görüş, rapor, belge oluşturmak, gerektiğinde hukuksal mücadele yollarını tesis etmek" olan Odamızın ana amacı doğrultusunda sürecin takipçisi olacağımızın tüm kamuoyunca bilinmesini isteriz.

 

Bağlantılar: 
http://www.burasiduzce.com/haber-detay.asp?id=34897&cmo;_%91yatirimin_durumu_belirsizligini_korumakta%92#.V0b1ATWLTIU
 

Okunma Sayısı: 1298