TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
BİYOBOZUNUR ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ
Genel Merkez 15.09.2014 (Son Güncelleme: 15.09.2014 14:04:45)

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Atık Yönetimine ilişkin yönetmeliklerin ayrıştırılarak düzenlenmesi atık yönetiminin bütüncül uygulanmasında sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bunun yanı sıra atık yönetimine ilişkin olarak yapılacak olan tüm revizyonların eş zamanlı görüşe açılması Atık Yönetimi konusuna bütünsel bakılabilmesini sağlayacaktır. Atık yönetimine ilişkin olarak verilecek olan görüşlerin bütünsel yaklaşımı görmeksizin, verilmesi mevcut çelişkilerin ortadan kaldırılması değil, yeni çelişkili durumların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu bağlamda atık yönetimi konusunda ilgili Bakanlığın tasarı halinde olan tüm yönetmeliklerini ve konu ile ilgili kapsamlaştırma çalışmalarını tamamlamasından sonra görüş talep etmesi gerekmektedir.

 

Yönetmeliğin geneline ve özellikle kapsam maddesine bakıldığında biyobozunur nitelikteki bir çok atığı kapsamamış olması, dayanağını 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ile Atık Yönetimi Yönetmeliğinden almış olması Yönetmeliğin adına ve kapsamına ilişkin olarak uygulanabilirlik tartışılmalarını da beraberinde getirecektir.

 

Somutlaştırmak gerekirse; kapsam maddesinde

"(2) Bu Yönetmelik hükümleri,

a) Radyoaktif atıkları,

b) Atıksuları,

c) ................. tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkıyı,

kapsamaz " denmektedir.

Oysa EK-1 Atık listesinde  02 01 06 kodu ile hayvansal dışkılar tanımlanmaktadır. Kaldı ki işlem gören veya görmeyen tüm hayvansal atıklar tarımsal amaçlı olarak kullanılabilir.

 

02 01 06

Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan dışkısı, idrar ve tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sıvılar

 

Taslak Yönetmelik; biyobozunur ambalaj malzemeleri veya diğer biyobozunur atık malzemeler konusunda hiçbir açıklama içermemektedir. EK-1 Listesi Yönetmelik kapsamına göre son derece dardır. Atık Listesi, kapsam maddesi, tanımlar maddesi tamamen gözden geçirilmelidir.

 

Yönetmelik taslağının geneline bakıldığında biyobozunur olarak tanımlanan atıkların atık işleme tesisinde işlenmesi gereği ve bu tesislerin taşıması gereken teknik özellikler ile izin alınması gereği tanımlanmaktadır. İşlenen ürün kompost ve fermente ürün olarak adlandırılmakta olup tanımlar maddesinde fermente ürün tanımı yapılmamıştır.

 

İşlenen ürünün kullanımına ilişkin hiçbir kriter ve kıstas tanımlanmamıştır. Yönetmeliğin görüşe açılan şekli ile uygulanması son derece tartışmalı bir durumun ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu atıkların işlendiği tesislerin izin Lisans Yönetmeliğinde karşılığı net olarak yoktur. Ancak taslak yönetmelikte bu durumdan söz edilmektedir.

 

Atık Yönetimi Yönetmeliğinin son hali bilinmeksizin bu yönetmeliğe görüş üretilebilmesi olanaklı değildir. Bu hali ile ise genel görüşümüz yeni bir yönetmelik yayımlamak yerine Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin revize edilmesidir.

  

Ayrıca özellikle ambalaj atıkları yönetmeliği kapsamında bulunan alışveriş poşetleri son günlerde biyobozunur olarak imal edilmekte olup; bu yönetmelikte herhangi bir hususa değinilmemiştir. Biyobozunur alışveriş poşetlerinin geri dönüşüm ekipmanlarına zarar vermemesi ve işlenmesinde sorun çıkmaması adına, yapısındaki kimyasalların bu yönetmelikte standarda bağlanması gerekmektedir.

 

Yönetmelikte tesislerin teknik kriterlerinin ve maddesel geri kazanım tesislerinden geri kazanım sonucunda elde edilen ürünlerin kalite kriterlerinin belirlenmesi amaçlandığına göre söz konusu kriterler belirlenirken konu ile ilgili uzman çevre mühendisleri ve öğretim görevlilerinin görüşleri dikkate alınmalıdır. Taslak yönetmelikte teknik tanımlamalarda, atık işleme tesisleri genel ve teknik özelliklerinde, kompost parametrelerinde ve fermente ürün kalite değerlerinde bulunan eksik ve hatalı ifadeler, taslağın hazırlanması sürecinde bu hususun dikkate alınmadığını göstermektedir.

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

  

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, faaliyetlerden ya da işletmelerden kaynaklanan Ek-1‘de yer alan biyobozunur atıkların atık işleme tesislerinde işlenmesine, oluşan ürünlerin özellikleri ve kullanımına ilişkin teknik esasları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri,

a) Radyoaktif atıkları,

b) Atıksuları,

c) Hayvan kadavralarını, tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkıyı,

ç) Biyogaz ya da kompost gibi geri kazanım tesisleri ile beraber yakma, yakma veya düzenli depolama tesislerine gönderilenhayvansal atıklar hariç diğer hayvansal yan ürünleri,

d) Tarım ormancılık faaliyetlerinde veya doğaya zarar vermeyen ve insan sağlığını tehdit etmeyen prosesler ya da metotlar aracılığıyla biyokütleden enerji üretiminde kullanılan diğer doğal ve zararsız tarımsal veya ormancılık madde ve malzemeleri ile tarım ve orman ürünlerinin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ancak asıl amacın bu maddenin üretimi olmadığı maddeler veya malzemeler olarak tanımlanan yan ürünleri,

kapsamaz.

Tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkılar yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur. Aslında bu atıklar tam da bu yönetmeliğin kapsamında olması gereken biyobozunur atıklardır. Bu atıkların yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi uygun olacaktır.

  

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

ı)Çevre izin ve lisans belgesi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,

i) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,

k) Geçici faaliyet belgesi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,

MADDE 7-

ç) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik‘te sorumlu olduğu atık işleme tesislerine çevre lisansı vermek ve denetlemekle,

Atık yapılan ilgili Yönetmeliklerin değişmesi nedeni ile güncel tarih sayının Yönetmelik bütününde düzenlenmesi gerekmektedir.

  

Tanımlar

MADDE 4 -

g) Biyo-kurutma: Biyobozunur atıkların aerobik çürüme esnasında açığa çıkan ısı ile kurutulmasını,

  

 

Tanımlar

MADDE 4 -

g) Biyo-kurutma: Biyobozunur atıkların aerobik çürüme esnasında açığa çıkan ısı ile veya atık ısı ile kurutulmasını,

  

MADDE 4 -

ğ) Biyokütle:  Biyobozunur atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, hayvansal atıklar, tarımsal hasat artıkları dâhil olmak üzere, ihtiva ettiği enerjiyi kazanmak için yakıt olarak kullanılabilen tarım veya ormancılıktan sağlanan bitkisel bir maddenin kendisini, tamamı ya da bir kısmından elde edilen tarım ve ormancılık kaynaklı bitkisel atıkları,

  

 

MADDE 4 -

ğ) Biyokütle:  Biyobozunur atıklar ve bunların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, hayvansal atıklar, tarımsal hasat artıkları dâhil olmak üzere, ihtiva ettiği enerjiyi kazanmak için yakıt olarak kullanılabilen tarım veya ormancılıktan sağlanan bitkisel bir maddenin kendisini, tamamı ya da bir kısmından elde edilen tarım ve ormancılık kaynaklı bitkisel atıkları,

  

MADDE 4 -

j) Düzenli depolama: Atıkların oluştuğu tesis içinde geri kazanım, ön işlem veya bertarafa gönderilmek üzere geçici depolandığı birimler, atığın geri kazanım veya ön işleme tabi tutulmak amacıyla üç yıldan daha kısa süreli ara depolandığı tesisler ile atığın bertaraf işlemine tabi tutulmak üzere bir yılı geçmeyecek şekilde ara depolandığı tesisler hariç olmak üzere atıkların yeraltı veya yer üstünde belirli teknik standartlara göre bertaraf edildiği sahaları,

  

 

MADDE 4 -

j) Düzenli depolama: Atıkların oluştuğu tesis içinde geri kazanım, ön işlem veya bertarafa gönderilmek üzere geçici depolandığı birimler, atığın geri kazanım veya ön işleme tabi tutulmak amacıyla üç yıldan daha kısa süreli ara depolandığı tesisler ile atığın bertaraf işlemine tabi tutulmak üzere bir yılı geçmeyecek şekilde ara depolandığı tesisler hariç olmak üzere atıkların yeraltı veya yer üstünde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen teknik standartlara göre bertaraf edildiği sahaları,

  

o) Kompost: Organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddeyi,

  

Çözünebilir organik karbon ürünün toprağa uygulaması ile yıkanarak yüzeysel ve yeraltı sularına taşınması yoluyla su kalitesini bozması sebebi ile çok önemlidir. Kompostlama işleminin ana amacı zaten çözünebilir organik karbonun stabilizasyonudur. Eğer "ÇOK" değeri düşürülmeden hijyeni sağladık diyerek atık toprağa uygulanırsa bir diğer kötü etkisi de "ÇOK" un toprak ortamında hızla aerobik bakterilerce tüketilmesi ve bu ekzotermik reaksiyon sonunda artan ortam sıcaklığı ile topraktaki mikrobiyal flora ve faunanın yok olmasıdır. bu durum ham gübrenin toprağa verilmesi sonucunda halk arasında "toprak yandı" diye adlandırılmış durumdur. Flora ve fauna kaybedilirse ortamda bakteri kalmayacağı için organik maddeyi uzun sürede parçalayarak bitkiye azot fosfor gibi besinleri temin eden canlılar yok olmuş olacaktır. kompostta ana amaç çözünebilir değil çözünmesi zor/zaman alan yüksek karbonlu moleküller içeren  bir ürün elde etmektir. Ayrıca eğer Ek-4 teki kararlılık parametresi ile biz bunu temin ettik derlerse de, ortamda bakteri yokken/azken temin edilir, ama sahaya/tarlaya uygulandığı zaman havadan ve topraktan bolca bakteri kazanacağı için bu tezin geçerliliği olmayacaktır.

o) Kompost: Organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda çözünebilir karbon ve patojen stabilizasyonunu sağlamak amacıyla ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddeyi,

MADDE 8 -

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının ayrı toplanması gerekliliği hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; "Belediyeler; düzenli depolama tesislerine ambalaj tesislerine ambalaj atıklarını almamakla yükümlüdür." denmektedir.

Bu hususlarda; Belediyelere ambalaj atıkları ile ilgili hüküm eklenmesi gerekmektedir.

Belediyelerin görev ve sorumlulukları

MADDE 8 -

g)  Ambalaj atıklarının biyobozunur atık işleme tesislerine kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almakla,

 

MADDE 10-

g) Ürünün kalitesinin belirlenmesi amacıyla İl Müdürlüğü gözetiminde yılda asgari iki kez numune alınarak Bakanlıktan yeterlik almış laboratuvarlarda analiz yapılmasını sağlamakla,

yükümlüdür.

 

 

Ürün kalitesini belirlemek için yapılacak analizde hangi parametrelere bakılacağı belirtilmemiş.

Ayrıca kalite ürün tanımı hangi parametre ve değerlerine göre olacak belirtilmemiş.

 

Kaliteli ürün tanımı/tablosu verilmeli

MADDE 10 -

Yine aynı hükümler doğrultusunda aynı yükümlülükler atık işleme tesis sahibine de verilmelidir.

MADDE 10 -

h) Ambalaj atıklarının biyobozunur atık işleme tesislerine kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almakla,

MADDE 11-

(15) Sızıntı suyu arıtma tesisi bulunmayan tesislerde 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak atıksu altyapı tesisi bulunan yerlerde kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına uyulması şartıyla bağlantı izni alınır.

 

 

Sızıntı suyu arıtma tesisi bulunmayan atık işleme tesislerinde oluşacak çok düşük debideki atıksuların atık işleme tesisinin enyakınında bulunan il/ilçe‘deki atıksu arıtma tesisine bedel karışılığında taşınmasına ve arıtılmasına  imkan verilmelidir.

Bu sayede düşük kapasiteli, yüksek maliyetli, kesikli çalışacak ve düşük verim alınacak atıl arıtma tesislerinin kurulması önlenecektir.

MADDE 11 - (1) Düzenli depolama tesisi sınırları içerisinde kurulanlar hariç olmak üzere, tesisin yerleşim alanlarına en yakın mesafesinin 250 metre olacak şekilde yer seçimi yapılır ve mahalli çevre kurul kararı alınır. Alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde tasarımı yapılır.

 

Yerleşim alanlarına uzaklık yeterli değildir. En az 1000 m olacak şekilde değiştirilmelidir.

MADDE 11 - (1) Düzenli depolama tesisi sınırları içerisinde kurulanlar hariç olmak üzere, tesisin yerleşim alanlarına en yakın mesafesinin 1000 metre olacak şekilde yer seçimi yapılır ve mahalli çevre kurul kararı alınır. Alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde tasarımı yapılır.

 

MADDE 11 -

(3) Atıklar belirlenmiş olan kriterlere uygun şekilde tesise kabul edilir ve atıkların işlendiğinin kontrol edilmesi için gerekli sistemler kurulur.

  

 

MADDE 11 -

(3) Atıklar belirlenmiş olan kriterlere uygun şekilde tesise kabul edilir ve atıkların işlenmesi için gerekli sistemler kurulur.

  

MADDE 11 -

(7) Atık kabul birimleri yağış etkisine karşı üstü kapalı olarak inşa edilir. Atık kabul birimi tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde en az 30 cm kalınlığında, puzolan mineral katkılı C30 beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Tabanda atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek ayrı toplama mekanizması geliştirilir.

  

 

MADDE 11 -

(7) Atık kabul birimleri yağış etkisine karşı üstü kapalı olarak inşa edilir. Atık kabul birimi tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde en az 30 cm kalınlığında, puzolan mineral katkılı C30 beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Tabanda atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek ayrı toplama mekanizması geliştirilir. Atık Kabul alanında alıkonulan atıktan sızacak suların toplanması için zemine uygun şekilde eğim verilir ve bu bölgede oluşan atık kaynaklı sular drenaj kanalı ile toplanarak diğer sahalardan toplanacak sızıntı suları ile beraber arıtılır.

MADDE 11 -

(4) İşletme sürecinde sera etkisi de dâhil olmak üzere tesisten kaynaklanabilecek gazların toplanması, işlenmesi ve kullanılması işlemleri çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapılır

 

MADDE 11 -

(4) İşletme sürecinde sera gazları da dâhil olmak üzere tesisten kaynaklanabilecek gazların toplanması, işlenmesi ve kullanılması işlemleri çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapılır

 

MADDE 11 -

(12) Tesislerde, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliğinde tanımlanan çevre görevlisinin bulunması zorunludur. Entegre tesis olması durumunda en az bir çevre görevlisi bulunur.

Çevre görevlisi olarak tanımlanan personel tesisin işletilmesi için yeterli bilgi ve donanıma sahip değildir. Atık işleme tesisinin işletilmesi  proses kontrolü ve atık yönetimi konularını içermektedir. Bu nedenle mesleki uzmanlığı ve eğitimi nedeni ile  atık işleme tesislerinde en az bir çevre mühendisi çalışmalıdır.

MADDE 11 -

(12) Tesislerde, en az bir çevre mühendisi bulunur.

 

MADDE 11 -

 (14) Tesislerin işletilmesi sırasında oluşan sızıntı suyu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtılır.

 

MADDE 11 -

(14) Tesislerin işletilmesi sırasında oluşan sızıntı suyu, yıkama suyu vb. atıksular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtılır.

 

Atık işleme tesisleri teknik özellikleri

MADDE 12 -

(2)

c) Atığın nem içeriğinin azaltılması amacıyla kurutma işleminin yapıldığı aerobik işlemin gerçekleştiği biyokurutma ünitesi,

 

 

Atık işleme tesisleri teknik özellikleri

MADDE 12 -

(2)

c) Atığın nem içeriğinin azaltılması amacıyla kurutma işleminin yapıldığı, aerobik biyobozunma işleminin gerçekleştiği biyokurutma ünitesi,

 

MADDE 12 -

(2)

Ek bent ilave edilmelidir.

MADDE 12 -

(2)

d) Biyokurutma ünitesinde atık ısı ile kurutma yapılması halinde i) yeterli kapasitede ve sayıda ısınmış atık hava üfleyici, veya ii) işlemin ısınmış atık sıvı ile yapılması halinde uygun devridaim pompaları ve atık kütlesinin ısıtılması için borulama sistemi,

 

MADDE 12 -

(4) Kompostlaştırma sürecini kontrol etmek amacıyla yığın sıcaklığı günlük olarak, nem içeriği ise haftalık olarak takip edilir ve kayıt sistemi oluşturulur.

  

 

MADDE 12 -

(4) Kompostlaştırma sürecini kontrol etmek amacıyla yığın sıcaklığı günlük olarak, nem içeriği ve çözünebilir organik karbon içeriği ise haftalık olarak takip edilir ve kayıt sistemi oluşturulur.

 

MADDE 12 -

(5) Kapalı/yığın kompost tesislerinde, havalandırma sistemi, uçucu bileşikler, çürüme sonucu ortaya çıkabilecek kirleticiler, mikroorganizma ve alerjenlerin, ortama verilecek emisyonların ve kokunun temizlenmesini sağlayacak şekilde kurulması zorunludur.

  

 

MADDE 12 -

(5) Kapalı veya yığın kompost tesislerinde havalandırma (hava verme ve toplama) sisteminin; uçucu bileşikler, çürüme sonucu ortaya çıkabilecek gaz kirleticiler, mikroorganizma ve alerjenlerin, ortama verilecek emisyonların ve kokunun temizlenmesini sağlayacak şekilde kurulması zorunludur.

 

MADDE 12 -

(6) Bahçe tipi kompost sistemleri için bu hükümler uygulanmaz.

  

 

MADDE 12 -

(6) Bahçe tipi (hacmi 10 m3‘ten küçük, alıkonma süresi 30 günden fazla olan, doldur-boşalt tipi) kompost sistemleri için 4. ve 5. Bentte belirtilen hükümler uygulanmaz.

 

MADDE 12 -

(7) Solucan tipi kompost sistemleri için bu hükümler uygulanmaz. Bu tür tesislerde sızıntı suyu kontrol sistemi kurulur.

  

 

MADDE 12 -

(7) Solucan tipi kompost sistemleri için 4. ve 5. Bentte belirtilen hükümler uygulanmaz. Bu tür tesislerde sızıntı suyu kontrol sistemi kurulur.

  

MADDE 12 -

(8)

ç) Gaz depolama birimi,

  

 

MADDE 12 -

(8)

ç) Üretilen gaz için gaz depolama birimi,

  

MADDE 12 -

(8)

d)  Fermantasyon sonrasında oluşan ürünün tarımsal amaçlı kullanılması durumunda altı ay süreyle depolanabileceği ürün depolama alanı,

  

 

MADDE 12 -

(8)

d)  Fermantasyon sonrasında oluşan sıvı veya katı ürünün tarımsal amaçlı kullanılması durumunda altı ay süreyle depolanabileceği ürün depolama alanı,

  

MADDE 12 -

(9) Biyometanizasyon tesisinde oluşan biyogaz toplanıp doğrudan veya işlenerek enerji ve/veya yakıt üretiminde kullanılır. Elde edilen biyogazın kullanılmaması halinde biyogaz meşalelerde yakılır, serbest olarak atmosfere verilemez.

  

 

Türkiye için ekonomik çözümler olmalıdır.İlk yatırım ve işletme maliyeti yüksek bu tesisleri kurarken yurt dışından teknoloji/malzeme satın alınacak olup, tesisin ekonomik olması için ürünün kullanılması gereklidir.

MADDE 12 -

(9) Biyometanizasyon tesisinde oluşan biyogaz toplanıp doğrudan veya işlenerek enerji ve/veya yakıt üretiminde kullanılır. Günlük biyobozunur atık üretim kapasitesi 25 ton‘dan küçük yerleşimlerde ve işletmelerde elde edilen biyogazın kullanılamaması halinde biyogaz meşalelerde yakılabilir , serbest olarak atmosfere verilemez. Daha yüksek miktardaki biyobozunur atıklardan elde edilen biyogaz doğrudan veya işlenmek suretiyle enerji kaynağı olarak kullanılır, meşalelerde yakılamaz  ve serbest halde atmosfere verilemez.

  

MADDE 12 -

(11)Hayvansal atıkların biyometanizasyon tesislerinde işlenmesi sonucunda elde edilecek ürünlerin tarımsal amaçlı kullanılması durumunda hijyenizasyon işlemi uygulanır.

  

 

MADDE 12 -

(11)Hayvansal atıkların biyometanizasyon tesislerinde işlenmesi sonucunda elde edilecek sıvı ve katı ürünlerin tarımsal amaçlı kullanılması durumunda  patojen stabilizasyonu işlemi uygulanır.

  

MADDE 12 -

  

Ek bent eklenmelidir.

MADDE 12 -

(12) Evsel katı atıklar ve arıtma çamurları gibi biyokütle içeriği yüksek atıkların biyometanizasyon işlemi sonrasında elde edilen sıvı ve katı ürünlerin patojen içerikleri mutlaka kontrol altında tutulur.

  

Kompostun sınıflandırılması

MADDE 14-

(3) Kentsel atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurları için Ek-3‘te yer alan toksik parametreler dikkate alınır.

  

 

Kompostun sınıflandırılması

MADDE 14-

(3) Kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurları için Ek-3‘te yer alan toksik parametreler dikkate alınır.

  

Fermente ürün kalitesi

MADDE 15 -

(3) Hayvansal atık kullanılması durumunda 1 saat 70 ºC hijyenizasyon işlemi şartı aranır.

  

 

Fermente ürün kalitesi

MADDE 15 -

(3) Hayvansal atık kullanılması durumunda 1 gün 70 ºC patojen stabilizasyonu işlemi şartı aranır. Tüm biyobozunur atıklardan elde edilen ürünlerde nihai hijyen durumunu gösteren analizlerin beyanı istenir.

Ürünün piyasaya arz edilmesi

MADDE 16-

(2)

g) Kompost kararlılık bilgilerinin,

  

 

Ürünün piyasaya arz edilmesi

MADDE 16-

(2)

g) Kompost kararlılık ve hijyen bilgilerinin,

  

MADDE 16-

(2)

h) Suda çözünür klorür (Cl-)

  

 

MADDE 16-

(2)

h) Suda çözünür tuzlar,

  

MADDE 16-

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kompost ambalajlanmış olarak piyasaya arz edilir. Ambalajların geri kazanıma uygun olması tercih edilmelidir.

 

Paketleme ağırlıkları belirtilmemiş.

Paketleme ağırlıkları belirtilmeli. 25 kg‘lık/ 50 kg‘lık /big bag vb. gibi tanımlanmalı

MADDE 16-

Ürünün piyasaya sürülmesinin akabinde; Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, atık ambalaj yazılım programında sisteme kayıt olup; bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Bu husus ilgili kısma eklenmelidir.

3) 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, ambalajlı piyasaya sürülen ürünler için, ambalaj bildirimlerini atık ambalaj yazılım programında Bakanlığa sunmalıdır.

Atık Listesi  EK-1

Taslağın ekinde yer alan atık kodlarına

 

03.03.08 / Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar

 

19.12.01 / Kağıt-Karton

20.01.01 / Kağıt-Karton

 

Eklenen atık grupları, mevcut ambalaj sistemi açısından sorun yaratabilir.

Ekten kaldırılması gerekmektedir.

Okunma Sayısı: 716