TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
3. HAVALİMANI ÇED OLUMLU KARARINI DURDURDUK!

İSTANBUL BOĞAZINI DOLDURACAK KADAR, 2 MİLYAR 500 MİLYON METREKÜP DOLGU YAPILACAK!!! 3. HAVALİMANI ÇED OLUMLU KARARINI DURDURDUK!

Genel Merkez 11.02.2014 (Son Güncelleme: 12.02.2014 10:32:26)

İSTANBUL BOĞAZINI DOLDURACAK KADAR, 2 MİLYAR 500 MİLYON METREKÜP DOLGU YAPILACAK!!!

3. HAVALİMANI ÇED OLUMLU KARARINI DURDURDUK!

 

ÇED RAPORUNDA TÜYLER ÜRPERTİCİ İFADELER

"Proje kapsamında yapılması planlanan ünitelerin (pist, apron, üst yapılar vb.), yapılacağı alanda hafriyat çalışmaları ile doğal ekosistem (orman alanları, 70 adet canlı yaşamı barındıran büyüklü küçüklü su birikintileri, akar ve kuru dereler, tarım alanları, mera alanları) ortadan kaldırılacaktır. Böylece ünitelerin inşa edilmesiyle birlikte bu alanların doğal bitki örtüsü ve doğal özelliği ortadan kalkmış olacaktır."

"Havalimanı proje alanı içinde kalan Kulakçayırı hem tarihi değeri hem de Ekolojik değeri bakımından bölge için önemli bir konumdadır. Kulakçayırı balık çeşitliliği bakımından da oldukça zengindir. Ancak proje inşaat aşamasında bu yapay su birikintilerinin suları, kullanma ve sulama suyu olarak kullanılacaktır. Daha sonra hafriyat ve dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Dolayısıyla sulak alan vasfını yitirecektir. Bu alanlar ve yakınlarındaki sucul yaşam ve canlı yaşam yok olacaktır.  "

NELER OLMUŞTU?

Bilindiği üzere, Çevre Kanunu‘nun 10. Maddesi ve ÇED Yönetmeliğinin 6. Maddesi‘nde ÇED Raporu için olumlu kararı verilmeden ihale yapılamayacağı açıkça belirtilmektedir. 3. Havalimanı projesinin ÇED raporu 22 Nisan 2013 tarihinde halkın görüşüne açılmış ve ÇED yönetmeliğinin 14. Maddesine göre 10 iş günü boyunca görüşlere açık tutulmamış, 10 iş günü süresi dolmadan ve ÇED olumlu kararı dahi verilmeden 3 Mayıs 2013 tarihinde ihalesi "alelacele", "yangından mal kaçırırcasına" gerçekleştirilmiştir.  

Söz konusu projenin Çevre Etki Değerlendirme Raporu "olumlu" kararı 21 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanmıştır.

İhale yapılmadan önce ilgili kurumlar uyarılmış ve çevre mevzuatının yok sayılmaması açıkça vurgulanmıştır. Tüm bu uyarılara ve itirazlara rağmen, eski Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım, "çukur verdik, 90 milyar aldık" demiş ve 2,5 milyon ağacın, 70‘i aşkın sulak alanın olduğu bir bölgeyi yani İstanbul‘a, ülkemize hayat veren bir bölgeyi "para" ile tanımlamıştı.

Çevre Kanunu

MADDE 10 -(Değişik madde: 5491 s. K. m.4 - RG: 13 Mayıs 2006 - Sayı : 26167) Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.

             Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

             Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.

             Çevresel Etki Değerlendirmesine tâbi projeler ve Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tâbi plân ve programlar ve konuya ilişkin  usûl ve esaslar  Bakanlıkça çıkarılacak  yönetmeliklerle belirlenir.

 

 

ÇED Yönetmeliği 6. Madde

(3) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatıverilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

AÇTIĞIMIZ DAVALARA DAİR GELİŞMELER

Söz konusu 3 davaya dair yaşanan süreç ve geciktirme çabaları ise, günümüzdeki tartışmalarla ne yazık ki örtüşür niteliktedir.

·         İhalenin yürütmesinin durdurulması yönelik olarak Ankara‘da açtığımız dava Ankara 11. İdare Mahkemesi 2013/760 sayılı karar ile kendisinin yetkili olmadığına karar vererek, davayı İstanbul 7. İdare Mahkemesi‘ne göndermiştir. İstanbul 7. İdare Mahkemesi de aylar sonra kendisinin bu davaya bakamayacağına kanaat getirerek davayı 2013/1814 sayılı karar ile Danıştay Başkanlığına göndermiştir.

·         İhalenin hukuksuz olması nedeniyle iptali için açtığımız dava ise yine Ankara‘daki mahkeme tarafından yetkisizlik kararı verilmiş ve İstanbul‘a gönderilmiştir. İstanbul da bulunan 7. idare mahkeme de yetkisizlik kararı vererek hangi mahkemenin davaya bakacağına karar verilmesi için dosyayı Danıştay‘a göndermiştir.

·         ÇED Olumlu kararının iptali için açtığımız davada da benzer bir süreç işlemiş ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi kendisinin bu davaya bakamayacağını belirterek davayı Ankara‘ya gönderdiğini belirtmiştir.

HUKUKİ KARGAŞANIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN AYNI DAVA DİLEKÇESİ YURTTAŞLARA DA  İLETİLMİŞTİR

HUKUK SÜRECİNDEKİ ADALETSİZLİKLER, ÇELİŞKİLER TEŞHİR EDİLMİŞTİR!

Dün tebliğ edilen dava sonucu Odamızın diğer meslek odaları ile birlikte hazırladığı ÇED Olumlu Kararı‘nın iptali için açtığımız davanın yurttaşlar tarafından açılmış halidir. Yani İstanbul 7. İdare Mahkemesi Odamızın açtığı davaya yetkisizlik kararı verirken, İstanbul 4. İdare Mahkemesi davayı görüşmüş ve ÇED Olumlu Kararı‘nın yürütmesinin durdurulması kararını vermiştir.

Yürüttüğümüz hukuki süreç, ülkemizdeki hukuk sistemindeki aksaklıkları da, adaletsizlikleri de ortaya koyar niteliktedir.

MAHKEMELERİN BİLİRKİŞİ RAPORUNU BEKLEMEDEN ÇED OLUMLU KARARINI DURDURMALARI, ÇEVRE KATLİAMI İLE İLGİLİ İDDİALARIMIZI DESTEKLEMEKTEDİR!

Mahkeme, bilirkişiden gelecek raporlara kadar ÇED Olumlu Kararı‘nın durdurulmasına karar vermiştir. Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliğine göre verilen karar doğrultusunda 3. Havalimanı projesi kapsamındaki doğal alana "çivi" dahi çakılamaz!

PROJE; İSTANBUL‘UN, TRAKYA‘NIN YOK OLMASINA NEDEN OLACAK!

%80‘i orman alanı (2 milyon 513 bin ağaç, ÇED raporu sürecinde belirtilmişti, 7650 Hektarlık alanın 6172 hektarı orman alanı), 70‘i aşkın sulak alan, Alibey barajını besleyen 3 dere yok edilecektir. Yeniköy, Tayakadın, Akpınar bölgelerinde bulunan madenlerin tamamı kapatılacak ve devletin parası ile kamulaştırılacaktır. Bölgede ayrıca birçok rüzgar enerji santrali için lisansların verildiği bilinmektedir, bu lisanslarda yine devletin bütçesinden karşılanarak iptal edilecektir. Ağaçlı köyü tahliye edilecek, 120 metreye varan beton dolguların (2 milyar 500 milyon metreküp) bu ormanlık ve sulak alana yapılması sağlanacaktır. Proje kapsamında Karadeniz‘e ayrıca dolgu yapılacaktır.

303 kilometre yüksekliğinde 1 futbol sahasına (8250 metre kare) tekabül edecek karar dolgu yapılacaktır. 6172 hektarı orman olan alan ortalama 7500 adet futbol sahasına tekabül etmektedir.

Öte yandan, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‘nın Hava Alanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği‘ne aykırıdır. Havalimanlarının 13 km yakınında çöp alanları bulunamaz. 3 km yakınında Oda Yeri İBB atık sahası bulunmaktadır.

İstanbul Boğazının uzunluğu 30.000 metre, derinliği ortalama 65-80 metre, eni ortalama 1100 metre olarak hesaplandığında, 3. Havalimanı için yapılacak olan dolgu (2 milyar 500 milyon metreküp) ile İstanbul Boğazının tamamı doldurulabilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın olumlu bulduğu ÇED Raporu‘nda geçen bazı ifadeler açıklamamızın sonunda yer almaktadır.

ÜLKEMİZİN KALKINMASI, REFAHI AKILCIL PROJELERLE, DOĞAYI KORUYAN PROJELERLE MÜMKÜNDÜR!

Ülkemizin kalkınması, çılgın projelerle değil, kamu yararı gözeten, gelecek nesillere yaşanılabilir alanlar bırakan projelerle sağlanabilir. Odamız, ülkemizde kamu yararına projelerin yapılmasını desteklemektedir. Ancak ne yazık ki, 3. Havalimanı projesi ülkemizi ekolojik dengesinin çökmesine neden olacaktır, bu nedenle yer seçimi ve hukuki işleyişi hatalıdır ve acilen projeden vaz geçilmelidir.

Baran BOZOĞLU

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

ÇED RAPORUNDAN BAZI PARAGRAFLAR

54. Sayfa:

Alibeyköy ve planlama aşaması devam eden Pirinççi barajının, uçakların iniş ve kalkış yönlerine göre, hakim rüzgar yönü ve söz konusu bölgelerin pistlere olan uzaklıkları dikkate alındığında uçaklardan kaynaklı emisyonlardan etkilenmesi beklenmemektedir. Ancak projeden kaynaklanacak araç trafiğinin bölgedeki ana alterlerde yaklaşık olarak % 120 oranında artmasından dolayı alanın mevcut kirlilik yükünün artması, ormanlık alanların tahrip edilmesi ve bölgedeki barajlara su temin eden akarsuların debisinin azalması sebebiye barajlardaki su seviyelerinde azalma beklenmektedir. Ayrıca barajlara su temin eden akarsulara karışması beklenen kirliliğin; bu akarsularla birlikte barajlara taşınması da söz konusu olacaktır. Konu ile ilgili belirtilen bu etkilerin en aza indirilmesi için gerekli koruma önlemleri alınacak ve uygulama planı esnasında DSİ 14. Bölge Müdürlüğü‘nün görüşleri alınarak dere yatakları ile ilgili düzenlemeler koordineli olarak yürütülecektir.

55. Sayfa:

Proje kapsamında yapılması planlanan ünitelerin (pist, apron, üst yapılar vb.), yapılacağı alanda hafriyat çalışmaları ile doğal ekosistem (orman alanları, 70 adet canlı yaşamı barındıran büyüklü küçüklü su birikintileri, akar ve kuru dereler, tarım alanları, mera alanları) ortadan kaldırılacaktır. Böylece ünitelerin inşa edilmesiyle birlikte bu alanların doğal bitki örtüsü ve doğal özelliği ortadan kalkmış olacaktır.

 

56 ve 57. Sayfalar:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı havalimanlarında uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)‘nın 14 sayılı eki (Havaalanları), 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‘nın Hava Alanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği‘ne (SHY-14A) dayanılarak hazırlanan "Havaalanları Vahşi Hayat ve Kuşla Mücadele Yönergesinin 4. Bölüm Kuşla Mücadele Madde-11 Kuş çekici etkenler ve önlemleri (J) bendine göre "Çöp araba ve kutuları temiz tutulmalı, düzenli olarak dezenfekte edilmeli, çöplerin açıkta kalması/bekletilmesi engellenmeli, en seri şekilde havalimanı d ışındaki çöp mahallerine (pistlere göre kalkış ve tırmanma satıhları altında olmamak kaydıyla en az 13 km. uzaklıktaki) götürülmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Çöp müstecirleri ile yapılan sözleşmelerde, kurum ve kuruluşlara yer tahsislerinde ve denetlemelerde, bu hükümler göz önünde bulundurulmalıdır" hükmü yer almaktadır. Yönerge hükümleri  dikkate alınarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gerekli çalışmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülecek ve gerekli işlemler yapılacaktır.

Proje alanı doğu sınırının 3 km güneyinde İBB Odayeri Katı atık Düzenli Depolama Sahası ve Tıbbi Atık Yakma Tesisi, proje alanının İhsaniye köyü sınırından 2,1 km güneyinde İBB Kompostlaştırma ve Geri Kazanım Tesisi ile özel bir firmaya ait Tuğla&Kiremit fabrikası ve proje alanının güneyinde 5 km mesafede Bolluca mahallesi civarında çeşitli sanayi ve üretim tesisleri yer almaktadır.

 

 

96. sayfa

3. derece deprem bölgesi

103. sayfa

Söz konusu proje alanı içerisinde birçok akar dere ve kuru dere mevcuttur. Söz konusu dereler arazi düzenleme çalışmaları s ırasında tahrip edilecektir. Ancak söz konusu dereler ile ilgili İSKİ ve DSİ 14. Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülerek gerekli izinler ve tedbirler alınacaktır. Ayrıca topografik değişimler neticesinde yüzeysel akışlarla içme suyu kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

3.8. İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları 

 Projenin inşaat ve işletme aşamasında içme ve kullanma suyu ihtiyaçları alana getirilecek şebekeden karşılanacaktır. Ayrıca kullanma ve sulama suyu olarak proje sahası içerisinde maden işletmelerinin oluşturduğu yağmur sularının dolmasıyla oluşan 70 adet büyüklü küçüklü geçici su birikintilerinin suları kullanılacaktır. Daha sonra bu alanlar hafriyat ve dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Dolayısıyla sulak alan vasfını yitirecek olup, bu alanlar ve yakınlarındaki sucul yaşam ve canlı yaşam yok olacaktır. 

164. sayfa

Kuş çeken bu unsurların ortadan kaldırılması/giderilmesi için alınabilecek önlemler aşağıdadır.    • Kuşları çeken yiyecek, içecek, vb. kaynaklar ortadan kaldırılmalıdır. 

 • Kuşların; fare, köstebek, solucan, örümcek ve her çeşit böcekle beslendiği dikkate alınarak, hava alanı sahalarında otla mücadele ve temizlik faaliyetleri, Hava Alanları PAT Sahalarının Temizliği ve Otla Mücadele Yönergesi doğrultusunda, titizlikle yürütülmelidir.    • Otla mücadele faaliyetlerinde, bölgesel zirai ve veterinerlik kuruluşlarının işbirliği ve desteği sağlanarak, kuşlara besin teşkil edecek toprak altı canlıların aşırı yoğunlaşmalarını önleyici uygulamalar yapılmalıdır. 

 • Çimenler uzun bırakılmamalıdır. 

 • Kuşların diğer beslenme kaynakları bitkiler (tarımsal ürünler, meyve vb.) olduğundan hareketle, özellikle yoğun kuş aktivitesinin görüldüğü hava alanları sınırları içerisinde tarımsal faaliyetlerden kaçınılması, meyve veren ağaçların yetiştirilmemesi gereklidir. 

 • Su havuzları, su birikintileri, bataklık araziler, yok edilmeli, kurutulmalı, pis su akıntılarının üzeri mutlaka kapatılmalıdır. Drenaj kanalları sürekli kontrol edilerek, tıkanmalara anında müdahale edilmelidir. Buralar, besin özelliği taşıyan bitki ve yosun türlerinden arındırılmalıdır.

168. sayfa

Ancak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden alınan görüşe göre Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumu (EPDK)  tarafından lisanslandırılan iki  projenin  (Tayakadın  RES  ve Kemerburgaz RES) santral sahası alanının İstanbul  Bölgesi 3.  Havalimanı için belirlenen istimlak alanı ile kesinleştiği belirlenmiştir. Ayrıca, söz konusu istimlak alanı sınırının 2,5 km güneydoğusunda yer alan ve dolayısıyla uçuş güvenliği açısından değerlendirilmesi gereken bir adet Gaziosmanpaşa RES projesi bulunmaktadır. 

171. sayfa

Toplam ormanlık alan 6.172 hektardır

175. sayfa

Proje alanı toplam 76.500.000 m2‘lik alanda yer almaktadır. Proje alanının arazi kullanımlarına göre 6.172 hektarı orman, 1.180 hektarı madencilik ve diğer kullanım,  büyüklü küçüklü geçici su birikintileri, 236 hektar mera, 60 hektar kuru tarım (nadassız), 2 hektar fundalık alandır. Proje alanının yaklaşık %2,47‘lik (189,182 hektar) kısmı özel mülkiyet arazisidir(Bkz.Ek-8). Tarım alanları, ve mera alanları ile ilgili 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamlarında gerekli izinler alınacaktır.

176. sayfa

İlçedeki köylerin önemli geçim kaynaklarından birisi de hayvancılıktır. Genelde süt üretimine yönelik hayvancılık yapılmaktadır. Hayvancılık, büyük çiftliklerden ziyade küçük aile sürüleri şeklinde devam etmektedir. 2008 yılı verilerine göre, büyükbaş hayvancılık yapan 1.150 aile bulunmakta olup toplam 14.800 adet büyükbaş hayvan yetiştirilmektedir. Küçükbaş hayvancılık yapan 96 aile bulunmakta olup toplam 12.200 adet küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. Eyüp ilçesinin Kemerburgaz ve Göktürk bölgelerinde sebze ve meyve tarımı yapılmaktadır. Daha ziyade domates, patlıcan, biber, salatalık, kabak, kıvırcık, lahana, maydanoz, yeşil soğan ve fasulye vb. sebzeler yetiştirilerek İstanbul halkına pazarlanmaktadır.

193. sayfa

En küçük su birikinti alanı 1.697 m2, en büyük su birikinti alanı olan Kulakçayırı ise yaklaşık 953.000 m2 alan kaplamaktadır. Proje inşaat aşamasında bu yapay geçici su birikintilerinin suları, kullanma ve sulama suyu olarak kullanılacaktır. 

 Havalimanı proje alanı içinde kalan Kulakçayırı hem tarihi değeri hem de Ekolojik değeri bakımından bölge için önemli bir konumdadır. Kulakçayırı balık çeşitliliği bakımından da oldukça zengindir. Ancak proje inşaat aşamasında bu yapay su birikintilerinin suları, kullanma ve sulama suyu olarak kullanılacaktır. Daha sonra hafriyat ve dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Dolayısıyla sulak alan vasfını yitirecektir. Bu alanlar ve yakınlarındaki sucul yaşam ve canlı yaşam yok olacaktır. 

177. sayfa

4 etap halinde yapılması planlanan İstanbul 3. Havalimanının PAT sahaları için ortalama 105 m kotuna göre dolgu yapımı düşünüldüğünde Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yaklaşık 2.500.000.000 m3 dolguya ihtiyaç olduğu öngörülmektedir. 

188. sayfa

4 etap halinde yapılması planlanan İstanbul 3. Havalimanının PAT sahaları için ortalama 105 m kotuna göre dolgu yapımı düşünüldüğünde Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yaklaşık 2.500.000.000 m3 dolguya ihtiyaç olduğu öngörülmektedir. 

217. sayfa

Proje kapsamında dolgu amaçlı kullanılacak malzemenin tamamı ÇED Olumlu ve/veya ÇED Gerekli Değildir kararı almış ruhsatlı maden ocaklarından, proje sınırları içerisinde kot farkı düzenleme çalışmaları s ırasında meydana gelecek hafriyat malzemesinden, kamu yatırımlarından kaynaklı uygun malzemelerden (kentsel dönüşüm, otoyol, demiryolu, Kanal İstanbul, yurt içi ve yurt dışı, vb.) temin edilecektir.

222. sayfa

Taşınacak malzeme taşıma kapasitesi yüksek 75 tonluk kamyonlarla proje alanı içerisinde nakledilmesi planlanmıştır. Yapılan hesaplamalarda en olumsuz şartlar göz önüne alındığından taşınacak malzemenin tamamı hesaplamaya dahil edilmiştir. Bir kamyon proje alanı s ınırları içerisinde gidiş - dönüş olarak her seferde 10 km yol alacaktır. Günlük taşınacak malzeme 712.329 ton alındığında 712.329 / 75 = 9.498 kamyon seferi olacaktır. Günlük yapılacak toplam sefer süresi; 9.498 / 24 = 396 sefer/saat olacaktır.

229. sayfa

Buna göre; karayolunun trafik yüküne 51.000 araç/gün eklenmiş olacaktır. D010 Kemerburgaz-Hasdal Karayolunun toplam taşıt hacmi 42.511 taşıt/gün olup, projenin işletme aşamasında 93.511 taşıt/gün olacaktır. Bu durumda işletme aşamasında D010 Kemerburgaz- Hasdal karayolunun mevcut taşıt hacmi %120 oranında artacaktır

240. sayfa

Toplam 660 hektar alan kaplayan bu geçici su birikintilerinin ortalama derinliği 3 m olup, en derini 12-13 m derinlikte olan Kulakçayırıdır. En küçük su birikinti alanı 1.697 m2, en büyük su birikinti alanı olan Kulakçayırı ise yaklaşık 953.000 m2 alan kaplamaktadır. Proje inşaat aşamasında bu yapay geçici su birikintilerinin suları, kullanma ve sulama suyu olarak kullanılacaktır. Daha sonra hafriyat ve dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Dolayısıyla sulak alan vasfını yitirecektir. Bu alanlar ve yakınlarındaki sucul yaşam ve canlı yaşam yok olacaktır. 

241. sayfa

Ayrıca projenin inşaat aşamasında alanda bulunan akarsuların yataklarının tahrip edilmesi sonucu proje alanı sınırının 2,5 km batısındaki Terkos Gölü, proje alanı sınırının 12 km güney doğusundaki Alibey Barajı ve planlama aşaması devam eden proje alanı sınırının 9 km güney doğusundaki Pirinççi Barajının su toplama miktarlarında azalma ve yüzeysel akışlarla kirlilik yüklerinde artma beklenmesinden dolayı proje etki alanı proje alanı merkezinden itibaren 12 km çaplı bir çemberi içine alacak şekilde belirlenmiştir.

256. sayfa

Proje kapsamında hazırlanan ve ekte sunulan Havza ve İSKİ İsale Hatları Haritası‘nda belirtildiği üzere; su toplama alanı 736,2 km2, su alanı 39 km2 olan Terkos Gölü havzasını besleyen 2 adet derenin yapılması planlanan inşaat çalışmaları sonucu bağlantısı kesilecektir. Aynı zamanda Alibey Köy Havzasını besleyen 3 adet derenin de yapılması planlanan inşaat çalışmaları sonucu ulaşımı kesilmiş olacaktır(Bkz. Ek-11). Söz konusu derelerin tahrip edilmesi sonucu barajlarda su toplama miktarlarında azalma ve yüzeysel akışlarla kirlilik yüklerinde artma beklenmektedir. Terkos gölü havzasını besleyen Ceko deresi ve devamındaki adı Üstülük deresi olan dere ile Yeni köy deresinin bir kısmı ve Alibeyköy havzasını besleyen Çıplak deresi, Malkoç deresi ile Çiftepınar deresi tahrip edilecektir.

 

Okunma Sayısı: 240