TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ PROJE VİZE ESASLARI
Genel Merkez 27.09.2011 (Son Güncelleme: 16.10.2014 11:09:05)

 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ PROJE VİZE ESASLARI

 

 

1. PROJE RAPORU BÖLÜMÜ

1.1.  İçmesuyu arıtma tesisinin kurulacağı yerin tanıtımı

1.1.1.Yerleşimin tanıtılması;

1.1.2. Jeoloji ve Topografya;

1.1.3. Hidrolojik durum ve iklim; yörenin hidrolojik durumu ve genel iklim özellikleri verilecektir.

1.1.4. İçmesuyu Tesisleri Durumu; kentin içmesuyu kaynakları kente getirilen içmesuyu miktarı, isale hatları, depo ve şebeke özellikleri hakkında bilgi verilecektir.

1.1.5. Enerji Tesisleri Durumu; Enerji temini, hakkında ayrın­tılı bilgi verilecektir.

1.1.6. Harita ve İmar Durumu; Yerleşimin mevcut haritaları ve imar planları hakkında bilgi verilecektir.

1.1.7. Nüfus Tahminleri; geçmiş yıllardaki nüfus sayımları imar planı nüfus tahmini göz önüne alınarak arıtma tesisi kademe yıllarının ve 35 yıl sonrasının nüfus tahmini yapılacak, nüfus tahminlerinde turist nüfusu, mevsimlik işçi nüfusu değişimleri verilecektir.

1.1.8. Su ihtiyacının saptanması; insan, hayvan, sanayi, özel su ihtiyaçları ve toplam su ihtiyacı kademe yıllarına göre belir­tilecektir.

1.1.9. Beldenin ihtiyacı göz önüne alınarak yeraltı ve yerüstü su kaynakları araştırılacak, debi ölçümleri yapılacaktır.

1.1.10. Seçilen su kaynağı için numune alma programı hazırlana­rak su kaynağını temsil edici nitelikte (yeterli sıklıkta ve sayıda, mevsimsel değişiklikler dikkate alınarak)  numuneler alınacak, suyun kalitesini belirlemek üzere fizik­sel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler akredite edilmiş bir laboratuarda yapılacaktır.

1.1.11. Analiz çalışmaları değerlendirilerek kalite sınıflan­dırması yapılıp, uygun prosesler belirlenecek ve seçenekler arası ekonomik analizler yapılacaktır. Seçilen arıtma sistemi açıklana­rak gerekçeli seçim esasları verilecektir.

1.1.12. Arıtma tesisi yeri; tesisin diğer içmesuyu birimleri ile uyumlu olarak devreye konmasını sağlayacak şekilde hamsu ve temizsu iletimi, arazi yapısı, büyüklüğü, enerji ve yol durumu, kamulaştırma olanağı, atık tahliyesi bakımından en uygun arıtma tesisi yeri önerilecek ve tesis kabaca boyutlandırılacaktır.

 

1.2. Arazi Çalışmaları ve Zemin Etütleri;

Zemin etütlerinin ilgili şartnamelere uygun olarak yapılması (örneğin T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Yapılar İçin Temel Sondajları Teknik Şartnamesi", T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü "Zemin Araştırmaları İşine Ait Teknik Şartname", İller Bankası "Jeoteknik Etüd Amaçlı Sondaj Kuyusu ve Araştırma Çukuru Açılması İle Yerinde Deneylerin Yapılması ve Numune Alınmasına Ait Teknik Şartnamesi") ve raporlandırılması sağlanacaktır.

 

1.3. Arıtma sisteminin tanıtılması, Arıtma sisteminin projelendirme kriterleri ve hesapları proje raporunda ayrıntılı olarak verilecektir.

Seçilen arıtma sistemi, tesisin kademeli olarak inşa edileceği durumlarda proses yapıları kademelendirme dikkate alınarak boyutlandırılacak, proses birimleri arasındaki bağlantı hatları projelendirilecek ve tevsii üniteleri de göz önüne alınarak yük kayıpları hesaplanacak, hidrolik profil çıkartılacaktır. Tesiste kullanılacak mekanik ekipmanların seçimi yapılacaktır.

 

2. PROJELER

 

Arıtma tesisi projesinde aşağıda belirtilen ölçek ve detayda çizim projeleri ve bilgi föyleri ekli olacaktır.

2.1. 1/25000 ölçekli genel durum planınında su alma yapısı, hamsu ve temizsu iletim hatları ile arıtma tesis yeri gösterile­cektir.

2.2. Proses ve idari yapıların mimari plan ve kesitleri; Lojman, idare binası, depo, atölye, garaj, pompa binaları, kimya binası, yerel kumanda binaları, trafo ve jeneratör binaları, bekçi kulübesi, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma üniteleri ile çamur işleme ve bertaraf üniteleri, dağıtma ve toplama yapıları vb. mimari plan ve kesitleri (1/50 -1/100 ölçekli olacak) ve detaylar projeye eklenecektir.

2.3. Genel Yerleşim planı ve kesitleri; Tesisin tevzii ünitelerini de içerecek şekilde plankotesi çıkarılmış saha üzerinde tüm üniteleri gösteren 1/200-1/500 ölçekli genel yerleşim planı çizilecek, genel yerleşim planından alınan kesitler üzerinde tabii zemin, sıyrılmış zemin, bitmiş zemin, yapı temel ve üst kotları ile yol kırmızı kotları gösterilecektir.

2.4. Hidrolik profil; Maksimum ve minimum debiler için hazırlanacaktır.

2.5. P & I Diyagramları; arıtma sistemine ait akım şeması üzerinde, su akımı, çamur akımı, kimyasal madde akımı, arıtılmış su akımı, çamur süzüntü suyu akımı ayrı ayrı uluslararası notasyonlarla gösterilecektir. Akımları gerçekleştiren tüm ekipmanlar, enstrümanlar işlevleri ile birlikte, pano veya sahada bulunacakları belirtilerek şema üzerinde gösterilecektir. Enstrüman genel yerleşim planı, döngü şemaları 1/2 veya 1/4 ölçekli mimik diyagram ile birlikte verilecektir.

2.6. Boru genel yerleşim planı ve kesitleri; Tevsii dahil tüm saha borulaması, hat kodlaması, boru malzemesi akışkan cinsi, akar kotları belirtilerek uygun ölçekli planda gösterilecek, gerekli görülen yerlerde büyütülmüş detay çizimler verilecek, yol altında kalan, üst üste geçen ve proses yapılarına giriş, çıkış yapılan kısımlarda borulama kesitleri alınacaktır.

2.7. Mekanik ekipman ve enstrüman bilgi föyleri; Tesiste kullanılan tüm ekipmanların; boyut, malzeme cinsi, koruyucu kaplama, motor gücü, devir sayısı, kapasite vb. özelliklerini gösteren bilgi föyleri verilecektir.

2.8. Çevre Düzenleme projeleri; yörenin iklim şartları ve arıtma tesisi özellikleri gözönüne alınarak çevre düzenleme projeleri hazırlanacaktır.

2.9. Kazı, dolgu ve diğer toprak işleri plan ve kesitleri verilecektir.

2.10. Yukarıda belirtilen çizim ve raporların kapak kısmında A4 ebatlarında antet sunulmalı, antet sayfasında;

Onay makamı, yüklenici isim unvanı, projenin ve paftanın adı, projenin ölçeği, projeyi yapanın adı, unvanı, Oda sicil numarası, imzası, projenin tanzim tarihi, plan no v.b. bilgilere yer verilmelidir.

 

3. METRAJ DÖKÜMANI

Projede yapılacak işin poz no.su, işin cinsi, birimi ve miktarı yer almalıdır. Yatırım maliyeti metrajları ile birlikte verilmelidir. Tesisin işletme maliyeti m3 su bazında verilmelidir.

 

4. İŞLETME TALİMATNAMESİ VE TARİFELER

Tesisin bakım ve işletilmesine yönelik "İşletme ve Bakım Talimatnamesi" örneği hazırlanacaktır.

 

5. PROJE İLE BİRLİKTE SUNULACAK BELGELER

 

  • Proje vizesi başvuru yazısı - projeyi hazırlayan BTB‘li firma tarafından ilgili projenin ÇMO vizesi için Odaya sunulduğuna dair, işveren firmanın adı, ticaret unvanı ve açık adresinin yer aldığı resmi yazı.

  • İşverenin adı, adresi, vergi numarası,

  • Projede imzası bulunan kişilerin noter tasdikli imza sirküleri:

  • Projede imzası bulunan şirket çalışanlarına ait sigorta belgeleri: (SSK Dönem Bordroları son 4 aylık)

  • SMM ve tescilli büronun işveren ile arasında imzalanmış sözleşmesi

  • Proje bedeli üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu ya da faturası

  • Oda tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler

 

 İçme ve Kullanma Suyu Temin, İletim ve Dağıtım Hatları Projeleri Asgari Ücreti

 

İçme ve kullanma suyu isale ve şebeke hatları projelerine ait asgari ücretler aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

 

P = 1,25 (A +0,4 İ+0,4Ş1 +0,5 Ş2) k

Bu formülde;

P : Çevre mühendisliği hizmetlerinin toplam proje yapım bedeli, TL,

1,25: Yüklenicinin kar ve genel masraflar karşılığı,

A : Sabit masraflar ile çeşitli özel yapıların proje bedeli olup değeri aşağıda verilen tablodan alınır.

İ : Metre cinsinden isalelerin, depolar arası irtibat isalelerinin uzunluğudur.

Ş1 : Metre cinsinden tasarlanan içme şebekenin uzunluğu

Ş2 : Metre cinsinden depo ile şebeke arasındaki mesafe

k: Proje konusu beldenin, meteorolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü şartları ile ulaşım zorluklarının maliyeti arttırıcı tesiri dikkate alınarak konulan 1.00-2.00 arasında değişen sabit bir katsayıdır. Aksi belirtilmedikçe,  k = 1,00 alınır

 

 

NÜFUS

   A

N < 100

1500

101 < N < 250

1750

251

2000

501 < N < 750

2500

751 < N < 1000

3000

1.001 < N < 3.000

4000

3.001 < N < 5.000

7.500

5.001 < N <10.000

12.250

10.001 < N <20.000

13.750

20.001 < N < 30.000

17.500

30.001< N < 50.000

24.200

50.001 < N < 70.000

27.250

70.001 < N < 100.000

31.000

100.001 < N < 300.000

34.250

300.001 < N < 500.000

36.500

500.001 < N

42000

 

*Harita ve arazi çalışmaları hesaplanan bedelin dışındadır.

 

 

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Projeleri Asgari Ücretleri :

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Proje yapım hizmetleri asgari ücret bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

 

P = 1,25 * (Q * A * K)

Bu formülde,

* P = Çevre mühendisliği hizmetlerinin toplam proje yapım bedeli,

* 1,25 katsayısı: yüklenici kar ve genel masrafları karşılığı

* Q = Değeri arıtılacak suyun debisine bağlı olarak aşağıdaki tablodan alınır.

 

2014 Yılı için Q Değerleri

Debi (m3/gün) Q

0 -100 2.204

101-200 3.153

201-300 4.140

301-500 5.744

501-1.000 7.596

1.001-2.000 9.174

2.001-4.000 12.452

4.001-6.000 16.663

6.001-10.000 17.819

10.001-14.000 19.690

14.001-20.000 20.987

20.001-40.000 24.669

40.001-100.000 27.486

100.001-200.000 30.458

200.001-300.000 31.500

300.000- 34.198 


* A =    Arıtma tesisinin seçilen pro­sesine bağlı katsayı

A =    n1 + n2 + n3 + n4 +n5  burada;

* n1 = 0,40  Ön arıtma (fiziksel) için,

ön arıtma prosesleri:

- havalandırma

- ön klorlama

- diğer ön arıtım prosesleri

* n2 = 1,20  kimyasal arıtma için,

kimyasal arıtma prosesleri:

- koagülasyon (pıhtılaştırma) hızlı karıştırma ve flokülasyonu (yumaklaştırma), takiben  kimyasal çöktürme

- yumuşatma

- dezenfeksiyon (klorlama vb)

- diğer kimyasal arıtma prosesleri

* n3 = 0,50   Filtrasyon için

- yavaş kum filtrasyonu

- hızlı kum filtrasyonu

- basınçlı kum filtrasyonu

* n4 = 0,50  ileri arıtma prosesleri için,

ileri arıtma prosesleri:

- yapışma (Adsorpsiyon) (aktif karbon vb.)

- iyon değiştirme

- ters ozmoz

- demir ve mangan giderimi

- elektrodiyaliz

- diğer ileri arıtma prosesleri

* n5 = 0,60  çamur arıtımı için,

çamur arıtım prosesleri:

- çamur stabilizasyonu (aerobik veya anaerobik)

- çamur yoğunlaştırma

- çamur susuzlaştırma (mekanik olarak)

- çamur kurutma yatakları

- diğer çamur arıtım prosesleri

*K = Proje konusu beldenin,  meteorolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü şartları ile ulaşım zorlukları, terfi ve detay projeleri ile tesisin ön hesaplarının maliyetini artırıcı etkisi dikkate alınarak konulan 1,00-3,00 arasında sabit bir katsayı olup, aksi belirtilmediği takdirde K = 1,0 alınır. 

 

 

NOT:

1. Proje vize onay esaslarını uygulayan ÇMO birimi söz konusu projenin nitelik ve niceliğine göre yukarıda istenilen bilgi ve projelerden bazılarını istememekte, ya da ek bilgi ve projeler istemekte yetkilidir.

2. Projeler, klasör dosya içerisinde ve onaylamaya yetkili İdare‘nin uygun göreceği sayıda basılı doküman ve ayrıca istenilen adette CD ortamında teslim edilecektir.

Okunma Sayısı: 6223