TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PROJE VİZE ESASLARI
Genel Merkez 27.09.2011 (Son Güncelleme: 20.06.2014 10:01:46)

 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PROJE VİZE ESASLARI

 

 

1. PROJE RAPORU BÖLÜMÜ

 

1.1. Endüstriyel arıtma tesisinin kurulacağı yerin tanıtımı

1.1.1. Yerleşimin tanıtılması;

1.1.2. İklimi; yörenin genel iklim özellikleri ve meteorolojik verileri verilecektir.

1.1.3. Jeoloji ve Topografya;

1.1.4. Kanalizasyon Durumu: Tesis çevresinde mevcut kanalizasyon, içmesuyu, PTT, enerji gibi altyapı tesisleri hakkında bilgi verilecektir.

1.1.5. Alıcı Ortam Özellikleri:

1.1.6. Atıksu ve alıcı ortam analizleri;

 

1.2. Tesis hakkında bilgi

1.2.1. Tesisin çalışma konusu ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre dahil olduğu kategorisi

1.2.2. Çalışan kişi sayısı, vardiya saatleri ve sayısı

1.2.3. Kuruluşa ait yıllık hammadde ve yardımcı madde giriş miktarı

1.2.4 Kuruluşa ait yıllık ürün miktarı

1.2.5. Tesisin kapasitesi ve tevsii durumu

1.2.6 Kuruluşa ait üretim akım şeması. Bu şemada, hammadde, kimyasal maddeler ve su girişleri günlük birimde, ürün ve atık çıkışları da belirli birimler şeklinde verilmelidir.

1.2.7. Kuruluştan kaynaklanan atıksuların miktar ve karakterlerinin belirtilmesi;

1.2.7.1. Kuruluşun kullandığı su kaynakları belirtilmeli, miktarları günlük birimler halinde verilmelidir.

1.2.7.2. Kuruluştan kaynaklanan atıksular; proses, evsel, soğutma suları varsa diğerleri (açıklanarak) ayrımı yapılarak ortalama ve maksimum değerleri verilmelidir.

1.2.7.3. Kuruluştan kaynaklanan sürekli ve/veya kesikli proses atıksu kaynakları belirtilerek günlük birimler ve/veya periyodu belirtilerek verilmelidir. Ayrıca varsa mevsimsel değişiklikler de belirtilmelidir.

1.2.7.4. Özellikle proses atıksu kaynaklarından alınacak numuneler ve/veya literatür vasıtasıyla, arıtma sistemi için esas alınacak atıksu karakteri ortaya konulmalıdır. Analizler akredite edilmiş bir laboratuarda yapılmalıdır.

1.2.7.5. Atıksuyun mevcut deşarj ortamı ile arıtıldıktan sonra deşarj edileceği alıcı ortam özellikleri verilmelidir.

1.3. Kuruluştan kaynaklanacak atıksular üzerinde; atıksuyun niteliğine göre, arıtılabilirliği deneysel ve/veya teorik olarak açıklanmalı, bu çalışmalara ilişkin sonuçlar rapor içinde yer almalı ve hedeflenen arıtma verimiyle varsa özel yoksa genel deşarj parametre değerleri verilmelidir.

1.3.1. Arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımına ilişkin yapılmış veya planlanan bir çalışma varsa, atık azaltımı için yapılması düşünülen bir çalışma varsa belirtilmelidir.

 

1.4. Seçilen arıtma sistemi açıklanmalı ve sistemin seçiminde etkili olan esaslar belirtilmelidir.

 

1.5. Atıksu arıtma sisteminin tanıtılması

1.5.1. Arıtma sisteminin genel arıtma yaklaşımı ortaya konulmalıdır.

1.5.2. Akım şeması verilmeli ve atıksuyun izlediği yol dikkate alınarak arıtma sisteminin üniteleri işlevleri ile tanımlanmalıdır.

1.5.3. Arıtma sistemi ünitelerinde kullanılacak kimyasal madde dozaj ve miktarları belirtilmelidir.

 

1.6. Atıksu arıtma sistemine ait ünitelerin dizaynlarında esas alınan yaklaşımlar, dizayn parametreleri ve kabuller referansları ile birlikte verilmelidir.

 

1.7. Arıtma sisteminde kullanılan elektro-mekanik ekipmanların ve enstrümanların;

1.7.1. Kullanıldığı yerler belirtilmelidir.

1.7.2. Seçim esasları ve teknik özellikleri verilmelidir.

 

2. PROJELER

 

Arıtma tesisi projesinde aşağıda belirtilen ölçek ve detayda çizim projeleri ve bilgi föyleri ekli olacaktır.

2.1. Proses ve İdari Yapıların Mimari Plan ve Kesitleri; Lojman, idare binası, depo, atölye, garaj, pompa binaları, yerel kumanda binaları, trafo ve jeneratör binaları, bekçi kulübesi, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma üniteleri ile çamur işleme ve bertaraf üniteleri, dağıtma, toplama yapıları vb. mimari plan ve kesitleri (1/50, 1/100 ölçekli olacak) ve detaylar projeye eklenecektir.

2.2. Genel Yerleşim Plan ve Kesitleri; Tesisin tevzii ünitelerini de içerecek şekilde plankotesi çıkarılmış saha üzerinde tüm üniteleri gösteren 1/200-1/500 ölçekli genel yerleşim planı çizilecek genel yerleşim planından alınan kesitler üzerinde, tabii zemin, sıyrılmış zemin, bitmiş zemin, yapı temel ve üst kotları ile yol kırmızı kotları gösterilecektir.

2.3. P & I Diyagramları; arıtma sistemine ait akım şeması üzerinde, atıksu akımı, çamur akımı, kimyasal madde akımı, arıtılmış su akımı, çamur süzüntü suyu akımı ayrı ayrı notasyonlarla gösterilecektir. Akımları gerçekleştiren tüm ekipmanlar, enstrümanlar  işlevleri  ile birlikte, pano veya sahada bulunacakları belirtilerek şema üzerinde gösterilecektir. Enstrüman genel yerleşim planı, döngü şemaları 1/2 veya 1/4 ölçekli mimik diyagram ile birlikte verilecektir. Arıtma Tesisinde etkin kontrolü sağlayacak şekilde bu diyagramlar üzerinde, üniteler arası boru bağlantıları, boru çapları, cinsleri, bağlantı detayları, hatların üzerinde yer alan kapak, vana, pompa v.b. ekipmanların karakteristikleri belirtilmelidir.

2.4. Boru Genel Yerleşim Planı ve Kesitleri; Tevsii dahil tüm saha borulaması, hat kotlaması, boru malzemesi, akışkan cinsi, akar kotları belirtilerek uygun ölçekli planda gösterile­cek, gerekli görülen yerlerde büyütülmüş detay çizimler verile­cek, yol altında kalan, üst üste geçen ve proses yapılarına giriş ve çıkış yapılan kısımlardan boru kesitleri alınacaktır. Ayrıca giriş ve deşarj hatlarının plan ve boy kesiti verilecektir. By-pass hatları ile numune alma bacası v.b. belirtilmelidir.

2.5. Hidrolik Profil, maksimum ve minumum debi için hazırla­nacaktır.

2.6. Kazı planları verilecektir.

2.8. Mekanik Ekipman ve Enstrüman Bilgi Föyleri; Tesiste kullanılan tüm ekipmanların; boyut, malzeme cinsi, koruyucu kaplama, motor gücü, devir sayısı, kapasite vb. özelliklerini gösteren bilgi föyleri verilecektir.

2.9. Çevre Düzenleme Projeleri; Yörenin iklim şartları ve arıtma tesisi özellikleri göz önüne alınarak çevre düzenleme projeleri hazırlanacaktır.

2.10. Yukarıda belirtilen çizim ve raporların kapak kısmında A4 ebatlarında antet sunulmalı, antet sayfasında;

Onay makamı, yüklenici isim unvanı, projenin ve paftanın adı, projenin ölçeği, projeyi yapanın adı, unvanı, Oda sicil numarası, imzası, projenin tanzim tarihi, plan no v.b. bilgilere yer verilmelidir.

 

3. METRAJ DÖKÜMANI

Projede yapılacak işin poz no.su, işin cinsi, birimi ve miktarı yer almalıdır. Yatırım maliyeti metrajları ile birlikte verilmelidir. Tesisin işletme maliyeti m3 atıksu bazında verilmelidir.

 

4. İŞLETME TALİMATNAMESİ VE TARİFELER

Tesisin bakım ve işletilmesine yönelik "İşletme ve Bakım Talimatnamesi" örneği hazırlanacaktır.

 

5. PROJE İLE BİRLİKTE SUNULACAK BELGELER

 

 • Proje vizesi başvuru yazısı - projeyi hazırlayan BTB‘li firma tarafından ilgili projenin ÇMO vizesi için Odaya sunulduğuna dair, işveren firmanın adı, ticaret ünvanı ve açık adresinin yer aldığı resmi yazı.

 • İşverenin adı, adresi, vergi numarası,

 • Projede imzası bulunan kişilerin noter tasdikli imza sirküleri:

 • Projede imzası bulunan şirket çalışanlarına ait sigorta belgeleri: (SSK Dönem Bordroları son 4 aylık)

 • SMM ve tescilli büronun işveren ile arasında imzalanmış sözleşmesi

 • Proje bedeli üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu ya da faturası

 • Oda tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler

 • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Projeleri Asgari Ücretleri :

   

  Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Proje yapım hizmetleri asgari ücret bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

  P = 1,25 * Q * (A + C) * K

  Bu formülde,

  * P = Çevre mühendisliği hizmetlerinin toplam proje yapım bedeli, (TL),

  * 1,25 katsayısı: Yüklenici kar ve genel masrafları karşılığı

  * Q = Değeri atıksu debisine bağlı olarak aşağıdaki tablodan alınır.

   

  2014 Yılı için Q Değerleri

   

  Debi (m3/gün)

  Q

  0 -20

  2.162

  21 -50

  4.166

  51 -100

  7.360

  101 -200

  10.402

  201 -400

  12.774

  401 -700

  15.320

  701 -1.000

  16.958

  1.001 -2.000

  20.946

  2.001 -4.000

  23.281

  4.001 -7.000

  28.373

  7.001 -10.000

  31.813

  10.001 -15.000

  40.606

  >15.000

  46.958

   

  *K = Proje konusu beldenin,meteorolojik, topoğrafik ve bitki örtüsü şartları ile ulaşım zorlukları, terfi ve detay projeleri ile tesisin ön hesaplarının maliyetini artırıcı etkisi dikkate alınarak konulan 1,00-3,00 arasında sabit bir katsayı olup, aksi belirtilmediği takdirde K = 1,0 alınır.

  * A = Arıtma tesisinin seçilen prosesine bağlı katsayı

  A = n1+ n2+ n3+ n4+ n5+ n6 burada;

  * n1= 0,30 Ön arıtma (fiziksel) için,

  ön arıtma prosesleri:

  - ızgara

  - kum tutucu

  - yağ tutucu

  - ön çökeltme

  - dengeleme

  - nötralizasyon

  - debi ölçüm amacıyla projelendirilmiş savaklar (parshall, venturi v.b)

  - terfi merkezi

  - diğer ön arıtım prosesleri

  * n2= 1,30 Biyolojik arıtma için,

  biyolojik arıtma prosesleri:

  - aktif çamur

  - damlatmalı filtre

  - stabilizasyon havuzları

  - mekanik havalandırmalı lagünler

  - biyodisk

  - anaerobik arıtma

  - diğer biyolojik arıtma üniteleri

   

  * n3= 0,90 kimyasal arıtma için,

  kimyasal arıtma prosesleri:

  - koagülasyon (pıhtılaştırma) ve flokülasyonu (yumaklaştırma) takiben kimyasal çöktürme

  - kimyasal oksidasyon

  - diğer kimyasal arıtma prosesleri

   

  * n4= 0,60 ileri arıtma prosesleri için,

  ileri arıtma prosesleri:

  - nitrifikasyon, denitrifikasyon

  - yapışma (Adsorpsiyon) (aktif karbon vb.)

  - iyon değiştirme

  - ters ozmoz

  - filtrasyon

  - ağır metal giderimi için diğer prosesler

  - diğer ileri arıtma prosesleri

   

  * n5= 0,60 çamur arıtımı için,

  çamur arıtım prosesleri:

  - çamur stabilizasyonu (aerobik veya anaerobik)

  - çamur yoğunlaştırma

  - çamur susuzlaştırma (mekanik olarak)

  - çamur kurutma yatakları

  - diğer çamur arıtım prosesleri

   

  * n6= 0,10 dezenfeksiyon için,

  dezenfeksiyon işlemleri:

  - klor, ozon vb. ile dezenfeksiyon

   

  * C =Suyun kirlilik derecesine bağlı (Ham atıksu Kimyasal Oksijen ihtiyacı bazında) sabit katsayı olup değeri aşağıdaki tablodan alınır.

  Kimyasal Oksijen

  İhtiyacı ppm (mg/lt)

  C

  0 -500

  0,00

  501 -1.000

  0,05

  1.001 -2.000

  0,10

  2.001 -4.000

  0,15

  4.001 -7.000

  0,20

  7.001 -10.000

  0,25

  10.001 -20.000

  0,30

  20.001 -40.000

  0,35

  40.001 -70.000

  0,40

  70.001 -100.000

  0,45

  > 100.000

  0,50

   

 

 

NOT :

1. Proje vize onay esaslarını uygulayan ÇMO birimi söz konusu projenin nitelik ve niceliğine göre yukarıda istenilen bilgi ve projelerden bazılarını istememekte, ya da ek bilgi ve projeler istemekte yetkilidir.

2. Projeler, klasör dosya içerisinde ve onaylamaya yetkili İdare‘nin uygun göreceği sayıda basılı doküman ve ayrıca istenilen adette CD ortamında teslim edilecektir.

Okunma Sayısı: 5941