TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TURİZM TAHSİSLERİ İLE YOK OLMA TEHDİDİ ALTINDA OLAN ÇEŞME YARIMADASI “ŞİMDİLİK” KURTULDU

Çeşme Altınkum Turizm Merkezi, Çeşme Alaçatı- Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile I,II,III,IV,V Numaralı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgeleri Turizm Kentleri olarak

Genel Merkez 13.07.2008 (Son Güncelleme: 15.06.2011 11:27:32)

Çeşme Altınkum Turizm Merkezi, Çeşme Alaçatı- Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile I,II,III,IV,V Numaralı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgeleri Turizm Kentleri olarak ana yatırımcıya 75 yıl süre ile tahsisine ilişkin idari işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli olarak TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından açılan dava sonuçlanmıştır.

 

İzmir 1.İdare Mahkemesi, 21.05.2008 tarih ve 2006/1806 E. 2008/729 K. sayılı kararı ile "Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin iptal edilmiş olması, Çevre Düzeni Planı‘nın yürütmesinin durdurulmuş olması nedeniyle dava konusu işlem dayanağını yitirdiğinden, işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından" iptaline karar verilmiştir.

Akdeniz bölgesinin en değerli kültürel ve doğal varlıklarını; kıyılarını, orman ve sulak alanlarını, mera ve tarım alanlarını kapsayan Çeşme-Alaçatı Yarımadası, ekolojik ve kültürel olarak telafisi olanaksız zararlar doğuracak olan 14 golf sahalı turizm tahsisinden şimdilik kurtulmuştur.

Dava konusu edilen işlem; 15 Ağustos. 2006 gün ve 26260 sayılı  Resmi Gazete de yayınlanan "Kamu Arazisi Tahsis Duyurusu 2006/3 " başlıklı ilanda; şartnamede özellikleri belirtilen kamu arazilerinin 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 8. Maddesine dayanılarak çıkartılan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edileceği  bildirilmektedir. Bu kapsamda şartnamede özellikleri belirtilen kamu arazileri turizm amaçlı yatırım yapmak üzere 75 yıl süre ile yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir. Tahsis edilecek kamu arazileri; "Çeşme Altınkum Turizm Merkezi, Çeşme-Alaçatı-Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, I Numaralı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Turizm Kenti, II Numaralı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Turizm Kenti, III Numaralı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Turizm Kenti, IV Numaralı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Turizm Kenti, V Numaralı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Turizm Kenti" olarak gösterilmiştir.

 

Söz konusu tahsisle, Çeşme Yarımadası`nda orman, doğal ve arkeolojik sit alanı vasfında, geniş bir kıyı bölgesini de kapsayan toplam 5.000 hektar büyüklüğünde kamu taşınmazı yerli ve yabancı sermayenin insafına bırakılmaktaydı. Bölgenin turizme açılarak yapılması planlanan tesisler; Termal Kür Tesisleri, Günübirlik tesisler, konaklama tesisleri, konutlar, ticari ve sosyal merkezler, butik tatil villaları, kongre merkezleri, golf alanları idi. Söz konusu tahsis kararı uygulandığı taktirde, Ege Bölgesi`nin en önemli kültür ve doğal varlıkları, kıyıları, orman ve sulak alanları, ağaçlandırma ve tarım alanları yok edilecek, ekolojik yaşam telafisi mümkün olamayacak zararlar görecekti.

 

Anayasa`ya, ulusal mevzuatımıza ve ülkemizin de taraf olduğu uluslararası çevre ve kültür varlıklarını koruma sözleşmelerine, Danıştay`ın kamu yararı konusundaki içtihat kararlarına açıkça aykırı olan bu tahsis kararı iptal edilmiştir.

 

Kamu yararı taşımayan, hukuksal olarak çelişkiler içeren, Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın aldığı söz konusu tahsis kararına ilişkin idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile ilgili karar, hukukun üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamıştır.

 

Bilimsel ve teknik bilgi birikimi ve kamusal sorumluluğumuzun bilinciyle, doğal varlıklarımıza sahip çıkmaya, yağma ve talan politikalarına karşı bilimsel, toplumsal ve hukuksal alanda mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Okunma Sayısı: 466