TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ `DİKMEN VADİSİ 4. VE 5 ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ`Nİ İPTAL ETTİ!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 15.05.2009 tarihinde aldığı 1208 nolu bir kararla; önceki 17.02.2006 tarih ve 483 nolu kararına dayanan `Dikmen Vadisi 4. ve 5 Etap Kentsel Dönüşüm Projesi`ni iptal etti.

Genel Merkez 10.06.2009 (Son Güncelleme: 14.06.2011 14:30:47)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 15.05.2009 tarihinde aldığı 1208 nolu bir kararla; önceki 17.02.2006 tarih ve 483 nolu kararına dayanan "Dikmen Vadisi 4. ve 5 Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"ni iptal etti. Öte yandan Belediye Meclisi‘nin aynı tarihli, 1213 ve 1214 sayılı kararları ile de, anılan proje kapsamındaki ilgili planlar ve bağlı sıralı işlemlerin tümü hakkında da iptal kararları tesis edildi.

 

Belediye Meclisi‘nin 1208 nolu iptal kararında; proje kapsamında uygulanan kamulaştırmalardan vazgeçilmesi, yapılan kamulaştırmaların iptal edilmesi ve bedeli üç ay içinde iade edilmek kaydıyla kamulaştırılan taşınmazların sahiplerine iade edilmesi; konut karşılığı sözleşme yapan gecekondu sahiplerinin ödedikleri bedelin kendilerine iadesi; plan bazında da tamamen uygulama öncesi duruma dönülmesi, karar altına alındı.

Bu iptal kararı ile Yukarı Dikmen Vadisi‘nde yaklaşık 4 yıldır süren bir toplumsal gerilim ve mücadele de, bir dönemini kapatmış oldu.

Gerek belediyenin dayattığı tek yanlı ve adaletsiz koşulları kabul etmeyerek, vadide kalmayı ve hakları için mücadele etmeyi seçen yoksul gecekondu halkının direnişi; gerekse kente karşı sorumluluk bilinciyle davranan duyarlı kişi ve kurumların çabaları; şüphesiz bu iptal kararının alınmasında ve projenin sonlandırılmasında başlıca etken olmuştur. Ancak bilinmelidir ki, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve rant çevrelerinin plansız, hesapsız ve öngörüsüz uygulamaları, projenin tıkanmasında ve sonuçta iptal edilmesinde bir diğer temel etkendir. Yani ortada; sosyal, siyasi, teknik ve mali açıdan büyük bir yönetim, planlama ve uygulama beceriksizliği bulunmaktadır. Nitekim bu olumsuz tablo, beraberinde hukuksuzluğu ve keyfiyeti doğurmuş; yargımızın, kamu yararını öne alan muhtelif iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarına da konu olmuştur.

"Dikmen Vadisi 4. ve 5 Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" karşı "barınma hakkı", "insanca bir yaşam" ve "güvenli bir gelecek" için mücadele eden; bu yolda nice güçlüklere göğüs gerip, nice ağır bedeller ödeyen Dikmen Vadisi Halkı, bu iptal kararını şüphesiz büyük bir mutlulukla karşılamıştır.

Ancak bilinmelidir ki bu iptal kararı, yalnızca yörede yaşayan binlerce yoksul emekçi insan için değil, bütün bir kent için de son derece önemli bir kazanımdır.

Çünkü iptal edilen kentsel dönüşüm projesi; yöredeki ranta vahşice el koyma ve onu yandaş sermayeye pazarlama amacı güden, başta yöre sakinlerinin ve gerçekte bütün bir kentin çıkarlarını yok sayan, hiçbir kamusal fayda ve değer içermeyen bir projedir. Bu tespit, söz konusu iptale de şekli bir gerekçi kılınan ilgili yargı kararlarında da fazlasıyla yer almaktadır.

Öte yandan iptal edilen kentsel dönüşüm projesi; yöre halkının iradesini, insani talep ve beklentilerini tamamen görmezden gelen; yöre halkına ve ilgili sivil kurumlara hiçbir söz, yetki ve karar hakkı tanımayan; demokratik toplum gereklerinin uzağında, dayatmacı ve dışlayıcı bir yerel yönetim anlayışının ürünüdür. Kentlerin değişim ve dönüşümünün, o kentlerde yaşayan insanlara rağmen ve onlar yok sayılarak yapılamayacağı, projenin tıkanmasında ve sonuçta anılan meclis kararı ile iptalinde somutlaşmıştır.

Son olarak, projenin yaşama geçirilmek istendiği Yukarı Dikmen Vadisi, yeşil bitki dokusu ve coğrafi özellikleri ile Ankara için vazgeçilmez, yaşamsal öneme sahip doğal bir değerdir. Sırf bir avuç zengin varlıklı kesimin lüks yaşam özlemlerini tatmin etmek ve yandaş sermayenin cebini kasasını doldurmak adına bu doğal çevreyi betonlaşmaya boğmak, bütün bir kente ve insanlığa karşı işlenecek büyük bir suç olacaktır. Vadi halkı, yöreye yerleştiği 70‘li yıllardan bu yana kendi elleri ve emeği ile var ettiği ve gerçekte bütün bir kent için bir armağan olan bu yeşil bitki dokusunu savunmayı, en az evlerini ve haklarını savunmak kadar öncelikli bir görev ve sorumluluk olarak görmüştür, halen de görmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi‘nin "Dikmen Vadisi 4. ve 5 Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin iptali yolunda aldığı meclis kararları, şüphesiz yaşanan toplumsal sorunun ve süre gelen rant saldırısının nihai olarak son bulduğuna işaret etmemektedir.

Vadi halkı, 4 yıllık mücadelesinin verdiği deneyim ve olgunlukla yarın da, yine ranta el koyma amacını öne alan yeni kentsel dönüşüm projelerinin gündeme getirilebileceğini, hatta ileriki süreçlerde eski projede ısrar edilebileceğini ön görmektedir. 

Ancak bilinmesi isteriz ki, yoksul bir halkın, elinde hiçbir olanak ve güç olmasa da, en temel hak ve kazanımları için mücadele etmeyi seçtiğinde ve bir araya gelip örgütlendiğinde, neleri başarabileceğini, işte bizzat kendi gözlerimizle görmüş, bizzat yaşamış bulunuyoruz. Bu nedenle; bizleri, haklarımızı, kazanımlarımızı ve geleceğimizi yok sayan yeni saldırılara karşı çok daha büyük direnç göstereceğimiz bilinmelidir.

Üstelik, düne kadar boş vaatlerle kandırılan veya baskılarla yaşadıkları topraklardan koparılan komşularımız da, umudumuz odur ki, artık gerçeklerin ve doğruların yanında, haklı ve onurlu mücadelemizin yanında saf tutacaktır.

Proje kapsamında sözleşmeleri imzalamak zorunda kalan ve evlerini terk eden komşularımızı kucaklamaya, onlarla birlikte yeniden bir aile olmaya hazır olduğumuzu bu vesile ile belirtmek isteriz.

Projenin belki de en büyük mağduriyetini yaşanan bu komşularımızın yaralarını sarmak, bizler için kaçınılmaz bir görevdir.

Gelin; evlerinize, vadinize dönün! Gelin; komşuluğumuzu, kardeşliğimizi, yoldaşlığımızı yeniden kuralım! Çözüm istiyorsak, hepimiz için ve hepimizin söz, yetki ve karar sahibi olacağı bir çözüme ulaşalım.

Rant çeteleri, bizlerin; yeni bir kentsel dönüşüm saldırısı karşısında artık eskiye göre çok sayıda duyarlı kişi ve kurumun desteğine sahip olduğumuzu da bilmelidir. Yalnızca vadi halkı değil, artık bütün Ankaralılar, Dikmen Vadisi‘nin yağmalanmasına ve bu kentin sakinlerinden kaçırılmasına göz yummama karalılığındadır. Sizin ışıklı bilbordlara veya gazetelere tam sayfa verdiğiniz o ilanlar; vadinin ağaçlarının yeşili, çiçeklerinin sarısı, kuşlarının sesleri ve doğanın o dayanılmaz kokusu tarafından alt edilmiş; gönülleri tabiat ana kazanmıştır. Çünkü o ilanlarda tanıttığınız beton ve çelikten çok katlı binaların resimlerinde, gerçekten gülen insanları ve ağaçları, çiçekleri, kuşları göremedi kimse...

Son sözümüz de, başta İ. Melih Gökçek olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinedir.

Sizler bizi hep terörist, anarşist, ideolojik gruplar vb. sıfatlarla andınız ve belli ki aramızdaki mücadeleyi kazanmanıza bir faydası olur umuduyla kamuoyuna da öyle tanıttınız.

Sizler bizi, bu ülkenin vatandaşları, yoksul ama onuruyla yaşayan yurttaşlar, hakları ve özlemleri olan insanlar olarak görmeyi bıraktığınız gün, işte gerçekte o gün bu kavgayı kaybettiniz.

Oysa biz, hem kendimiz hem de bütün bir kentin yararına olacak, adaletli ve hakkaniyetli bir çözüm için çıktık yola. Kapınızı çaldık defalarca, sorunları akıl, vicdan ve uzlaşma temelinde çözüme kavuşturmayı istedik hep.

Siz ise gün geldi tehdit ve hakaretlerle; gün geldi yıkım ekipleri, polisler, panzerle geldiniz üzerimize.

Bir kez olsun dinleseydiniz ya bizi? Bir kez olsun yaşama ve insanlara, cüzdanlarının kalınlığına göre değer biçmeseydiniz ya?

Bilin ki yine çalacağız kapınızı; zafer sarhoşu olmayacak kadar piştik bu zorlu kavgada.

Hak ve kazanımlarımız korunsun, taleplerimiz ve özlemlerimiz dikkate alınsın istiyoruz!

Ne saray ne de villa; barınma hakkımızı istiyoruz!

Söz, yetki ve karar hakkımızı istiyoruz!

Yaşananlardan bir ders almanızı umuyoruz.

Yoksa biz hala buradayız, dün olduğu gibi yarın da burada olacağız; ellerimizle yaptığımız, bin bir çile ile bu güne getirdiğimiz, ailemizi kurduğumuz, çocuklarımızı büyüttüğümüz evlerimizde ve boydan boya yeşil bir örtüyle sardığımız vadimizde olacağız.

Gidecek bir yerimiz yok ki ve başka bir yerde ağaç, çiçek, kuş kalmadı ki?

Yoksul gecekondu halkının onurlu mücadelesi sonuç verdi; Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi "Dikmen Vadisi 4. ve 5 Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"ni iptal etti; Dikmen Vadisi Halkı kazandı! Ankara kazandı!

Şimdi yaralarımızı sarmanın ve geleceğe umutla bakmanın zamanı.

Şimdi, 4 yıldır bizlerden esirgenen olağan, basit ve sıradan bir yaşamı; rant amaçlı kentsel dönüşüm dayatması, sözleşmeleri imzalama baskısı, yıkım tehdidi, polis sireni olmadan yaşamanın zamanı.

Ama öncelikle, hiç olmazsa birkaç gece olsun, çocuklarımız yataklarında o çocukça düşleriyle bir uyku uyusun.

Hiç kimse ama hiç kimse konuşmasın artık; ne İ. Melih Gökçek, ne belediye meclisi, ne o büyük inşaat firmaları, ne yabancı kredi kuruluşları, ne yıkım ekipleri, ne polis, ne zabıta...

Bırakın birkaç gece olsun uyusunlar...

Kazandıysak eğer, onca bedel ödediysek, en azından bunu hak etmedik mi?

Haklı ve onurlu mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan bütün kişi ve kurumlara en içten teşekkürlerimizle, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi‘nin "Dikmen Vadisi 4. ve 5 Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" hakkında verdiği iptal kararına dair yukarıda yer alan düşünce, tespit ve önerilerimizi;

Kamuoyuna saygı ile duyururuz...

                                                                                  Dikmen Vadisi Halkı

                                                                                  www.dikmenvadisi.org

Okunma Sayısı: 1608