TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Maden Yönetmeliğinde yapılan bütün değişiklikler iptal edilmelidir

Halka sadece yoksulluğu verebilen iktidar; bütün yaşam alanlarını sermayenin kullanıma açarak geri dönüşü olmayan ekolojik yıkımlara devam etmektedir. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bütün unsurları ile bu yıkımın karşısında, doğanın ve emekçi halkın yanında yer alacaktır.

Istanbul Şube 05.03.2022 (Son Güncelleme: 05.03.2022 14:15:53)

1 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  ve 2017 tarihli Maden Yönetmeliği‘nin 4. Maddesi hâlihazırda yürürlükte bulunan Maden Kanununa aykırı hususlar içermektedir.

Maden Yönetmeliği‘nin 4.Maddesi; "Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir" , şeklinde değiştirilerek zeytinlikler, ekolojik yaşam alanlarının en yıkıcı aktörü maden sektörüne devredilmektedir.

Enerji amaçlı yapılan madencilik işlemlerinde; doğada geri dönüşü olmayan yıkımların olduğu bilinmesine karşın "kamu yararı" gibi kavramlarla yönetmelik değişikliğinin kabul görmesi amaçlanmaktadır.

3573 sayılı "Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun"un 20. Maddesi zeytinlik sahalarının tanımı;

"Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köy işleri Bakanlığının iznine bağlıdır." "Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir..." şeklinde yapılarak zeytinlik alanların korunmasına özen gösterilmiştir. Ancak 2012 yılında Yönetmelikte yapılan değişiklikle zeytinliklerin, maden ve diğer işletme alanlarına verilmesinin önü açılmıştır.

"Alternatif alan bulunmaması ve Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED)‘na uygun olması, bitkilerin vegetatif ve generatif gelişimine zarar vermeyeceği Bakanlık araştırma enstitüleri veya üniversiteler tarafından  belirlenmesi durumunda;" (RG-12.04.2012-28262)

"Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları, Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri, kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri, Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar" (RG-12.04.2012-28262)

1 Mart 2022 tarihli son yönetmelikle ise; "alternatif alan bulunmaması ve Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED)‘na uygun olması, bitkilerin vegetatif ve generatif gelişimine zarar vermeyeceği Bakanlık araştırma enstitüleri veya üniversiteler tarafından  belirlenmesi durumunda" şartları dahi aranmaksızın, sadece "madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla", yürürlükteki 3573 sayılı "Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun"a aykırı olarak, zeytinliklerin maden alanlarına verilmesinin önü açılmıştır.

Halka sadece yoksulluğu verebilen iktidar; bütün yaşam alanlarını sermayenin kullanıma açarak geri dönüşü olmayan ekolojik yıkımlara devam etmektedir. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bütün unsurları ile bu yıkımın karşısında, doğanın ve emekçi halkın yanında yer alacaktır.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi 

Okunma Sayısı: 106