TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası

Eğitimin Amacı

 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"ne göre adli ve idari yargı alanında her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlenmektedir.

Eğitimin İçeriği

  

 

 

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI

 

 

BÖLÜM I YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)

 

İÇERİK

SÜRE

1. Ders

Giriş

20 Dakika

Türk yargı teşkilatı

·         Genel Hususlar

·         Cumhuriyet Başsavcılıkları

·         İlk Derece Mahkemeleri

Hukuk Mahkemeleri

Ceza Mahkemeleri

İdare/ Vergi Mahkemeleri

·         Üst Derece Mahkemeleri

Bölge Adliye/ İdare Mahkemeleri

Yargıtay ve Danıştay

·         Anayasa Mahkemesi

15 Dakika

Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler

·         Hakim

·         Savcı

·         Avukat

·         Noter

·         İcra ve İflas Organları

·         Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli

15 Dakika

2.Ders

Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

·         Adil yargılanma hakkı

·         Taleple bağlılık ilkesi

·         Usul ekonomisi ilkesi

·         Taraflarca hazırlama-Re‘sen araştırma ilkeleri

50 Dakika

3.Ders

İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

·         İspat kavramı

·         İspat yükü ve ispat hakkı

·         İspat araçları (deliller)

·         İspat aracı olarak bilirkişi raporu ve uzman mütalaası

50 Dakika

 

 

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER (300 DAKİKA)                              

 

İÇERİK

SÜRE

4.Ders

Bilirkişinin Nitelikleri

·         Bilirkişilik kavramı

·         Bilirkişilerin taşıması gereken nitelikler

25 Dakika

Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

·         Başvuru usul ve esasları

Listelere kayıt şartları

Başvurunun değerlendirilmesi

·         Listelerde yer alma süresi, yeniden başvuru

25 Dakika

5.Ders

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (100 Dakika)

·         Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri

Bilirkişinin yetkileri

Bilirkişinin ödevleri

50 dakika

6.Ders

·         Bilirkişilik etiği

Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık

Yetkinlik ve mesleki özen

Dürüstlük ve tarafsızlık

Bağımsızlık

Saygınlık ve güven

Görevi kabul yükümlülüğü

Menfaat elde etme yasağı

Sır saklama yükümlülüğü

Bildirim yükümlülüğü

Reklam yasağı

50 Dakika

7.Ders

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (150 Dakika)

·         Bilirkişinin Denetimi

·         Performans Değerlendirmesi

50 dakika

8. Ders

·         Bilirkişinin disiplin sorumluluğu

Uyarma

Listeden geçici olarak çıkarılma

Listeden kalıcı olarak çıkarılma

Bilirkişilikten yasaklanma

50 dakika

9.Ders

·         Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu

50 Dakika


 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)

 

İÇERİK

SÜRE

10.Ders

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (100 Dakika)

·         Bilirkişi incelemesinin zamanı

·         Bilirkişi incelemesine başvurulmasında hâkim ve tarafların rolü

Re‘sen başvurulması

Talep üzerine başvurulması

Bilirkişi ücret ve giderlerinin yatırılması

50 Dakika

11.Ders

·         Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi

·         Hukuki konu - teknik konu ayrımı

Hukuki konularda bilirkişi görüşüne başvurulamayacağı

Bilirkişinin hukuki konuda oy ve görüş bildiremeyeceği

50 Dakika

12.Ders

Bilirkişinin Görevlendirilmesi

·         Görevlendirilme usulü

·         Bilirkişinin görevden kaçınabileceği haller

·         Bilirkişinin görevden kaçınamayacağı haller

·         Bilirkişiliğin yasaklılığı ve reddi

50 dakika

13.Ders

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (100 Dakika)

·         İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi

·         Ön inceleme yapılması

50 dakika

14.Ders

·         Bilirkişinin yetkileri-yetkileriıı kullanılmasının usul ve esasları

Uyuşmazlık konusunun incelenmesi

Taraflar veya üçüncü kişilerin bilgisine başvurma

Bir başka bilirkişi ile işbirliği yapma

İhtiyaç duyduğu kayıt ve belgelerin temini

50 dakika

 

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)

 

İÇERİK

SÜRE

15.Ders

Oy ve Görüşün Sunulması (150 Dakika)

·         Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması

·         Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması

50 dakika

16.Ders

·         Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması (devam)

Raporda kullanılması gereken dil, üslup ve yazım usulü

• Araştırma

• Yazım

• Doğruluğunu kontrol

 

50 dakika

17.Ders

Raporun şekli

    Kapak sayfası

    İçindekiler

    Görev tanımı

    Bilirkişi raporundaki sonuçların dayandığı literatür, veriler ve diğer materyaller

    Bilirkişinin yaptığı çalışmanın ve yöntemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi

    Analiz: Bilirkişiye yöneltilen sorular ve sıra numarası altında bunlara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerekçeleri

    Sonuç

    Bilirkişilerin imzası

    Karşı oy ve gerekçesi

    Maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, kroki, fotoğraf, tablo vs.

50 dakika

18.Ders

Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

·         Bilirkişi raporunun teslimi ve taraflara tebliği

·         Bilirkişinin dinlenilmesi ve soru yöneltilmesi

·         Bilirkişi raporuna itiraz

·         Bilirkişi raporunun hüküm vermeye ve denetime elverişli olmaması

Ek rapor alınması

Yeni bilirkişi incelemesine başvurulması

·         Raporun hükme esas alınması

50 dakika

 

BÖLÜM 5: UYGULAMA (300 DAKİKA)

 

İÇERİK

SÜRE

19.Ders

UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

50 Dakika

20.Ders

Örnek Olayların Sunulması

50 Dakika

21.Ders

İncelemelerin Gerçekleştirilmesi

50 Dakika

22.Ders

Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

50 Dakika

23.Ders

Sunu ve Geri Bildirim Yapılması (devam)

50 Dakika

24.Ders

Genel Değerlendirme

Eğitim Değerlendirme Anketi

 

   

Eğitmen Bilgisi

DR. NEYİRE AKPINARLI AVUKAT
EMRE BATURAY ALTINOK AVUKAT

Eğitime Katılım Şartları


a)      03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği‘‘nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,

b)     T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye‘de iş yapma ehliyetine sahip olmak,

c)      Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

d)     TMMOB‘ne bağlı üyeler için başvuru yapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak (Diğer Oda üyeleri için ilgili Odalarından alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)

e)      Eğitime katılacakların bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

f)       TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

g)      Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,

Eğitim ücretini yatırmış olmak.

ÇMO Üyeleri

Başvuru formu (Ektedir)

1 adet foto

Kurs ödenti evrağı (makbuz, fatura, dekont vb)

Aidat borcunun olmaması/kontrolü

 

TMMOB Üyeleri

Başvuru formu (Ektedir)

1 adet foto

Oda üyesi olduğunu gösteren evrak ve aidat borcu olmadığını gösteren evrak  (kimlik, üyelik belgesi vb)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Kurs ödenti evrağı (makbuz, fatura, dekont vb)

 

TMMOB Dışı Katılımcılar

Başvuru formu (Ektedir)

1 adet foto

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma fotokopisi

Kurs ödenti evrağı fotokopisi (makbuz, fatura, dekont vb)

Eğitim Ücreti

TMMOB ve ÇMO Üye : 600 TL Diğer : 750 TL Eğitim ücretini Türkiye İş Bankası TR64 0006 4000 0014 2131 0918 14 nolu iban numarasına yatırabilirsiniz.

Eğitim Yeri

06.12.2017 - 09.12.2017 ANKARA TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube Hatay 2 Sokak No:24/16 Kızılay – ÇANKAYA/ANKARA
İletişim Bilgileri

Adres: HATAY 2 SOKAK 24/16 KIZILAY ÇANKAYA - ANKARA

Telefon 1: +90 312 4198076

Faks: +90 312 4198074

Gsm: +90 530 6401914

e-Posta: