ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     20 AĞUSTOS 2018 , PAZARTESİ

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2018/ ÖZEL SAYI 1

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

ÇMO SÜMER (SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ) UYGULAMA VE İZLEME YÖNERGESİ

 

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SÜMER (SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ)

UYGULAMA VE İZLEME YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası bünyesinde düzenlenecek olan ; ( Merkez, Şube ve Temsilcilikler) bilgilendirme eğitimleri, belgelendirme eğitimleri, yönetim sistemi eğitimleri, teknik eğitimler, mevzuat eğitimleri, meslekiçi eğitimler, Avrupa Birliği (AB) müktesebatına dair eğitimler ve diğer tüm eğitimlere ilişkin temel ilkeleri, işleyişi ve uygulamaları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası`na bağlı Şube ve Temsilcilikler tarafından gerçekleştirilecek tüm eğitimleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-(1) Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Meslek içi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği ve Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği  Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ile SÜMER Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni,

ÇMO: Çevre Mühendisleri Odası`nı,

Oda: TMMOB`ye bağlı odaları,

Üye : Oda Üyesi`ni

SÜMER: Sürekli Eğitim Merkezi`ni,

Birimler: Çevre Mühendisleri Odası Şube ve Temsilciliklerini

Eğitimler: Mevzuat Eğitimi, Teknik Eğitim, Yönetim Sistemi Eğitimi, Belgelendirme Eğitimi, Bilgilendirme Eğitimi, AB Müktesebatına Dair Eğitimler ve SÜMER dışı yapılan eğitimleri,

Yürütme Kurulu (YK): Sürekli Eğitim Merkezi Yürütme Kurulunu,

Danışma Kurulu (DK): Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulunu,

Oda Yönetim Kurulu (OYK): Oda Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Temel İlkeler, Eğitim Planlanması ve Duyurulması, Eğitim Taleplerinin Yönetimi

BİRİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

İlkeler

Madde 5- (1) Meslekiçi eğitim faaliyetleri aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yürütülür:

a) Kaynak Kullanımı: Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği birimin bulunduğu il sınırlarında ve birime bağlı olan illerde faaliyetten yararlanmak isteyenler için kalite, verimlilik, süreklilik gibi kavramların gereklilikleri yerine getirilmek şartıyla ekonomik açıdan en uygun alternatifler gözetilerek, mekan kullanımının, eğitim sırasında çay/kahve aralarının planlanması, eğitim notları ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması gibi eğitimin lojistik açıdan yönetiminde en etkin planlamanın yapılmasına hassasiyet gösterilir.

b) Katılım: Eğitimin ön duyurusu, kayıtlarının kesinleştirilmesi ve eğitim günü kayıt kontrolleri gibi aşamalar da dahil olmak üzere eğitimden en fazla ihtiyacı bulunanların yararlanması ve eğitimlerin katılımcıların diğer taleplerinin de takip edilerek zenginleştirilmesi ana hedeflerden biri olarak gözetilmelidir.

c) Etkileşim ve Paylaşım: Birimler arasında eğitimlerin planlanmasından, gerçekleştirilmesi sonrası değerlendirmelerine kadar eşgüdüm sağlanması esastır. Birimler arasında üye önceliği bulunmak üzere gelen taleplerin yönlendirmelerinin yapılması ve takip edilmesi süreklilik açısından önemlidir.

ç) Araştırma ve Geliştirme: Birimler tarafından mevcut ihtiyaçlar ve buna bağlı talepler haricinde, güncel konu ve gelişmeleri takip ederek eğitim konularının arttırılması için çalışmalar yapılması esastır. Bu amaçla üniversiteler, konuyla ilgili deneyimli kamu kurumu/özel sektör/oda/dernek/birlik vb. kuruluşlarla işbirliği araştırmaları yapılmalıdır.

d) Farkındalık: Birimler, öncelikle üyelerden gelen talepleri ve güncel gelişmelere göre belirleyecekleri konu başlıklarına göre talepleri karşılarken kamuoyunun çevre mühendisliği ile ilgili farkındalığını arttırmak için de çalışmalar yapacaklardır.

Eğitimlerin Planlanması ve Duyurulması

Madde 6-(1) Birimler tarafından çevre mühendislerinin teknik ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayabilmek amacıyla planlanan eğitim faaliyetleri için aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

a) Birimin hizmet alanı içindeki illerde öncelikle üyelere ve beraberinde kurum ve kuruluşlarına yönelik duyuru yapılabilmesi için birimler tarafından duyuru listelerinin kapsamının arttırılmasına özen gösterilmelidir. ÇMO tarafından duyurusu yapılacak olan eğitim faaliyetleri için belirlenen iletişim bilgilerinin kapsamının arttırılabilmesi amacıyla birimler çalışmalara yaparak ÇMO Genel Merkezi bünyesindeki listelerin güncellenmesine katkı sağlayacaklardır. Birimler tarafından yapılacak çalışmalarla tek bir listenin geliştirilmesi esastır. Duyuru SÜMER Birimi aracılığıyla tek elden gerçekleştirilecek olup, her birim kendi faaliyet alanı içinde merkezi duyuru yapıldıktan sonra eğitim ile ilgili ayrıca bilgilendirme duyurusu yapabilecektir.

b) Eğitimin planlanması aşamasında gelir-gider kalemleri göz önünde bulundurularak taslak gelir-gider bütçesinin  hazırlanması zorunludur. Taslak gelir-gider bütçesi içinde meydana gelebilecek her türlü değişiklik sonrasında; mevcut katılımcıların başka bir duyuru aracılığıyla yapılacak sonraki eğitime ya da diğer illerde aynı içerikle düzenlenen bir eğitim mevcut ise o eğitimin katılımcılarına eklenmesiyle sürecin yönetilmesi sağlanmalıdır. Birimler nedeniyle iptal edilen eğitimlerde ön kayıt/kayıt ücreti iade edilir.

c) Öncelikli olarak Oda üyesi ve BTB sahibi firmaların çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda çevre mühendisliği ile ilişkili konuları ve güncel gelişmelere bağlı yeni konu başlıklarını gözeterek eğitimlerin planlanması esastır. 

 

ç) SÜMER yönetmeliği çerçevesinde belirlenen takvim gereğince Birimler 1 (bir) yıllık eğitim planlarını her takvim yılı öncesinde taslak olarak hazırlarlar. Bu taslak her takvim yılı öncesinde Birimler tarafından SÜMER Birimine gönderilir. Eğitimler ile ilgili olarak ÇMO Yıllık Eğitim Takvimi düzenlenir.

Takvim yılı içinde 3(üç)`er aylık eğitim planları ise;

▪              1 Aralık tarihine kadar Ocak, Şubat, Mart

▪              1 Mart tarihine kadar Nisan, Mayıs, Haziran

▪              1 Haziran tarihine kadar Temmuz, Ağustos, Eylül

▪              1 Eylül tarihine kadar Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait eğitimleri içerecek şekilde planlanarak SÜMER Yürütme birimine gönderilir .

d) Eğitimler için her birime ait ön kayıt ve kesin kayıt listeleri oluşturulacaktır. Kesin kayıt işleminin yapılabilmesi için eğitim bedelinin %30`unun (yüzde otuzunun) birime ait duyurulan banka hesabına yatırılmış olması şartı aranacaktır. Katılımın iptal edilmesi durumunda bu bedel iade edilmeyecektir ve bu koşulun duyurusu eğitimler ile birlikte yapılacaktır. Eğitimin birim nedeniyle iptal edilmesi durumunda katılımcıya ücret iadesi yapılır. Birim tarafından eğitim tarihinde herhangi bir erteleme yapıldığında alınan ön kayıt bedeli, ertelenen eğitim için geçerli olacaktır. Ertelenen eğitime katılımcı katılmak istemezse ücret iadesi yapılacaktır.

Eğitim Taleplerinin Yönetimi

Madde 7- (1) Eğitimlere ilişkin birimlere ve Genel Merkez`e iletilen talebe esas üye/katılımcıların bulunduğu il göz önünde bulundurularak öncelikli olarak en yakın ilde mevcut birim aracılığıyla talebin karşılanması sağlanmalıdır. İlde ÇMO birimi bulunmaması halinde en yakın birimin hizmet alanı kapsamındaki iller gözetilerek karar verilmelidir. Son aşamada talebin karşılanamadığı durumlarda en yakın planlanan eğitim listesine ön kayıt işlenecek şekilde Birimler tarafından Genel Merkez`e bildirimde bulunulmalıdır.

(2) Eğitim sürekliliğinin ve eğitim çeşitliliğinin sağlanması amacıyla farklı kategorilerde olmak üzere her Birimin 3 ayda en az 5 eğitim düzenlemiş olması gerekmektedir.

(3) Birimin 6 ay boyunca SÜMER kapsamında herhangi bir faaliyet göstermemiş olması veya gösterdiği faaliyet ile taslak gelir-gider bütçeleri ve gerçekleşen gelir-gider bütçeleri arasında %50`den fazla fark oluşması, çelişkiler bulunması halinde söz konusu birim Oda Yönetim Kuruluna resmi yazı ile gerekçelerini bildirmek durumundadır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eğitimin Mali Planlaması, Eğitim Sınıflamalarına Göre Ücretlendirmeler

Madde 8- (1) Eğitimlere ait taslak (planlanan) bütçeler, her 3 aylık döneme ait eğitimler ve bu eğitimlerin her biri için gelir-gider kalemlerine göre taslak bütçe  bildirimi ile birlikte Birimler tarafından SÜMER YK`ya gönderilir. Hazırlanan taslak bütçelerde birimler tarafından daha önce aynı takvim yılı içinde gerçekleştirilmiş eğitimlerin taslak bütçeleri göz önünde bulundurularak aynı gider kalemleri için farklı bedellerin belirlenmesinin önüne geçilmesi esastır .

(2) Eğitimlerin düzenlenebilmesi için en az 10 kişilik katılım şartı aranacaktır. Bunun dışında kalan durumlarda SÜMER YK`ya gerekçeli bildirim yapılacaktır Bu değerlendirme sırasında taslak bütçe üzerindeki gelir-gider oranları ve yapılan eğitimlerin gerçekleşen bütçelerindeki gelir-gider oranları da göz önünde bulundurulacaktır.

(3) ÇMO üyesi olmayan katılımcılar için, üye katılımcı bedelinin 1,5 katı kadar ücret alınması şartı uygulanacaktır.

(4) Eğitimlere öğrencilerin katılım sağlaması eğitim programlaması sürecinde Birim YK tarafından uygun görülmesi halinde gerçekleşir. Uygun görülen eğitimlere, 4. sınıf öğrencileri katılabilecek ve eğitim ücretinin %50`si oranında indirim uygulanacaktır. Eğitime katılacak öğrenci üye sayısı eğitime ait katılımcı kontenjanının %10`unu geçmeyecektir.

(5) (Değişik:18/03/2016 OYK) ÇMO üyesi katılımcılar için aidat borcunun bulunmaması şartı aranacaktır. Aksi halde katılımcı ücreti diğer katılımcı kategorisi üzerinden değerlendirilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Protokol kapsamında düzenlenen eğitimlerin tamamı için Oda üyesi katılımcıdan üye aidat borcu ödenmesi koşulu aranacaktır. Diğer katılımcı kategorisi bu eğitimlerde üye olmayan katılımcılar için geçerlidir.

(6) BTB sahibi firmalarda çalışan personel için üye katılımcı bedelinin 1,25 katı kadar ücret alınması şartı uygulanacaktır.

Eğitim Sınıflamalarına Göre Ücretlendirmeler

(7) Eğitimlerin kategorilerine göre katılımcı ücretleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

 

ÜCRETLENDİRME

Katılımcı Ücreti (TL/Gün)

Mevzuat Eğitimi

140 TL

Yönetim Sistemi Eğitimi

190 TL

Teknik Eğitim

290 TL

AB Müktesebatına Dair Eğitimler

İçerik kapsamına göre belirlenecektir. (TE, ME, YS)

SÜMER Dışı Eğitimler

Tüm süreci ile Oda YK kararına bağlıdır.

 

 

(8) (Değişik:18/03/2016 OYK) Eğitimlerde kategorilerine göre eğiticilerin saatlik ücretleri ise aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

 

ÜCRETLENDİRME

Eğitici Ücreti (TL/saat)

Mevzuat Eğitimi

40 TL

Yönetim Sistemi Eğitimi

40 TL

Teknik Eğitim

50 TL

AB Müktesebatına Dair Eğitimler

75 TL

Teknik Eğitim/Akademisyen

95 TL

(9) Eğiticiler için konaklama, ulaşım bedellerine yönelik olarak ise aşağıdaki şekilde uygulama yapılacaktır:

 

Masraf Kapsamı

Karşılanacak Tutar

Konaklama

(Yalnızca Şehir Dışından Gelişlerde)

En fazla 100 TL

(Harcama Belgesi ibrazı ile)

Ulaşım

Karayolu için; Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) Rayiç Bedeli

Havayolu için; bilet bedeli en fazla AŞTİ Rayiç Bedelinin 1,5 katı olarak

(Harcama Belgesi ibrazı ile)

Havayolu için; eğitim tarihinden en geç 2 hafta öncesine kadar biletin kesilmesi şartıyla veya tek yön en fazla 150 TL olacak şekilde ve havaalanından şehir merkezine geliş için toplu taşım alternatifleri kullanılması şartıyla ve belgelerin ibrazı ile uygulanacaktır.

 

Eğitmenin geldiği şehirden hava yolculuğu yapılamıyorsa ve eğitmen kendi aracıyla gelmek isterse iki şehir arasındaki mesafeye istinaden yakıt ödemesi yapılır. (geliş - gidiş mesafesi toplamı(km), her 100 km ye 20 TL ödeme yapılacaktır. Eğitmenin geldiği şehirden hava yolculuğu yapılamıyorsa, otobüs bileti karşılanır.

 

 

 

(10) Eğitimlerde katılımcılar için yemek organizasyonu yapılmayacaktır. Eğiticiler için SÜMER işleyişi kapsamında öğle yemeği organize edilebilecektir.

(11) Eğitimlerde birimler, sürekliliği bulunan gider kalemleri için teklif alacaklardır. Teklif sayısı en az 3 tane olmalıdır. Bu kalemler; belgelendirme için baskı masrafları, kırtasiye masrafları, çay/kahve arası masrafları ile birlikte, 1000 TL üzerine çıkan tüm ödemeler için teklif alınması zorunludur.

 

(12) Eğitim ücreti talep etmeyen eğiticilere, katkı sağladığı rayiç bedeli üst limit olmak üzere ulaşım masrafları harcama belgesi ibrazı karşılığında ödenecektir. Şube ya da Temsilciliklerde Yönetim Kurulu Asil üyesi olanların eğitici olması durumunda kendilerine eğitici bedeli ödenmez. Eğitici belgesi gereken ve/veya yasal yetki gerektiren durumlarda bu cümleden önceki düzenleme uygulanmaz.

(13) Meslek içi eğitimlerden özel olarak protokoller çerçevesinde düzenlenen eğitimler için ayrı ücret tarifeleri belirlenebilecektir. Bu kapsamda protokol yapılmadan önce Oda YK kararı esastır.  Halihazırda yürürlükte olan protokollerden Gürültü Eğitimleri ile ilgili olarak aşağıdaki tarife uygulanacaktır.

 

 

Eğitim Kapsamı

Eğitim Süresi

Eğitici

Ücreti

Akademisyen

 

Eğitici

Ücreti

Katılımcı Ücreti

(Borçsuz Üye)

Katılımcı Ücreti Diğer

A-1

14 saat

95 TL/saat

50 TL/saat

-

300 TL

A-2

25 saat

95 TL/saat

50 TL/saat

500 TL

600 TL

B-1

32 saat

95 TL/saat

50 TL/saat

900 TL

1000 TL

B-2

(Karayolu,

Demiryolu,

Havayolu)

30 saat

95 TL/saat

50 TL/saat

1200 TL

 

1500 TL

 

Her biri için 400 TL

Her biri için 500 TL

 

(14) (Değişik:23-24/03/2016 OGK) ÇMO üyesi katılımcılar için 6 ay boyunca işsiz olduğunu ispatlayan SGK dökümü üye tarafından ibraz edilmesi suretiyle, tüm eğitimlerde üye borcu bulunmayan tarifesinden değerlendirilecektir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Eğitim Belgeleri, Belge İçerikleri ve Arşivleme

Madde 9- (1) Eğitimlerde katılımcılar için hazırlanan tüm bilgilendirici dokümanlar eğitim günü katılımcılara hazır şekilde dağıtılması esastır. Bununla birlikte eğitimde kullanılan belgelerinin tamamının her eğitim kategorisine göre birimler tarafından kullanılan doküman, belge, notlar, kitaplar, kitapçıklar, vb. elektronik ortamda yedeklenmek üzere SÜMER Birimi bilgisayarında arşivlenerek saklanacaktır.

(2) Eğitimlerin kategorilerine göre her biri için farklı birimlerde kullanılmak üzere aynı içeriğe sahip dokümanlar hazırlanacaktır. Eğitimlerde bugüne kadar kullanılan ve basılı bulunan dokümanların bitirilmesi sonrasında yeni basılacak dokümanlar için Genel Merkez`e bildirim yapılacaktır.

(3) Eğitim  katılımcılarının diploma ünvanı, e-posta, gsm no, eğitim sınav notu (sınavlı eğitimler için) bilgilerinin çevrebis  sisteminde kayıt edilmesi gerekmektedir. Kayıtlı listeler elektronik ortamda eğitim kategorilerine göre SÜMER Birimi bilgisayarında arşivlenecektir.

 

(4) Eğitimlerin kategorilerine göre eğiticilerin bilgileri elektronik ortamda arşivlenecektir. Ayrıca bu kapsamda oluşturulacak eğitici havuzu için birimler bu bilgileri güncelleme çalışmalarını 3(üç)`er aylık dönemlerle yapacaklardır.

 

(5)  Eğitimlerin tamamlanması ile birlikte katılımcılara sunulacak anket formları her birimde aynı olacaktır.

(6) Eğitimlere göre birim bazında değerlendirme SÜMER Danışma Kurulu`nda SÜMER YK tarafından gerçekleştirilecektir.

(7) Anket formunun katılımcılar tarafından mutlaka doldurulması koşulu birimler tarafından katılımcılara eğitim başlangıcında ve eğitim süresince hatırlatılacaktır.

 

(8) Eğitimlerin kategorilerine göre farklı birimlerde dahi olsa aynı içerik ve sürelerde verilmesi gerekmektedir.

(9) Eğitimde katılımcılara katılımcı belgeleri ÇEVREBİS aracılığıyla düzenlenecektir.

(10) Sınav yapılacak şekilde planlanan eğitimlerde başarılı olan katılımcılara başarı belgesi düzenlenmektedir.

(11) Birimler, 3 er aylık eğitim periyodlarının ardından eğitim raporlarını hazırlayarak OYK`ya göndereceklerdir. Bu raporlarda, anketler, her bir eğitim için gerçekleşen gelir gider tablolaları, eğitim notlarından birer örnek, eğitici bilgileri ve katılımcıların profilini ifade eden istatistiki bilgiler yer alacaktır.

(12) Eğitici havuzunun geliştirilmesi amacıyla her birim kendi ilinde ve kendine bağlı olan illerde araştırma yapacaktır.

(13) Ücretsiz yapılan bilgilendirme eğitimleri için sertifikaların Çevrebis sisteminden düzenlenmesi gerekmektedir.

(14) Eğitim anketleri sonucunda (80)puanın altında kalan eğitmenler iki yıl süre ile Oda eğitimlerinde görev alamazlar.

BEŞİNCİ KISIM

Eğitimde Sürekliliğin Sağlanması, Eğitim Kalitesinin Sürdürülmesi, Planlama Adımlarının Ortaklaştırılması

Madde 10- (1) Meslekiçi eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitimler, üyelerin taleplerini karşılayacak şekilde ve planlanma aşamasında en az 3 ay öncesinden üyelere ve kamuoyuna duyurulması  kritik öneme sahiptir. Bu gereğin yerine getirilmesi amacıyla her birim öncelikli olarak birimde kayıtlı bulunan tüm üyelerine ulaşabilmek üzere çalışma yapacaktır.

 

(2) Eğitimlerin birimler arası paralellik göstermesi ve belirli kapsamlar dahilinde standartlaştırılarak, farklılıkların ortadan kaldırılması için SÜMER ile ilgili ayrı bir izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Bu rapor öncelikli olarak birimler arası durumu yansıtmak sonrasında ise üyelerin ihtiyaçlarının ve önerilerinin alınabilmesi için üyeler ve de kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu raporda çeşitli değerlendirme kriterleri kullanılabilecek olup, birimler tarafından gönderilen her türlü bilgi ve belge bu değerlendirmeye esas alınacağından, birimlerin Oda`ya göndereceği tüm bilgi ve belgeler için hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Değerlendirme raporu için ayrıca eksik bilgi/belge talebi yapılmayacaktır. SÜMER Değerlendirme raporu Oda`nın bu başlıktaki idari ve mali denetimlerine de altlık oluşturacaktır. SÜMER Değerlendirme Raporu; SÜMER YK tarafından hazırlanarak Oda YK`na sunulur.

 

(3) Eğitimler ile ilgili kamuoyuna açık olarak en az 2 yılda bir genel bir anket çalışması düzenlenecektir. Bu kapsamda her birim bağlı illeri ve hizmet verdiği ilde bu çalışmanın sonuçlandırılabilmesi için üzerine düşeni yerine getirecektir. Anket sonuçlarına göre eğitim işleyişi ile ilgili güncellemeler yapılabilecektir.

 

ALTINCI KISIM

Çeşitli Hükümler ve Yürürlük

Çeşitli Hükümler

Madde 11-(1) Bu Yönerge kapsamında oluşturulan kurulların çalışma takvimi ile ilgili düzenlemesi Oda YK tarafından koordine edilecektir.

 

(2) Yönerge kapsamında yer verilmeyen hususlar; gerekli görüldüğünde SÜMER Danışma Kurulunda değerlendirilerek  SÜMER Yürütme Kurulu tarafından gündeme alınmak koşuluyla görüşülerek Oda YK`na sunulur.

 

Yürürlük

Madde 12-(1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

Tüm Oda Mevzuatı »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.