HomeHome   Contact UsContact Us   TurkishTurkish

     20 MART 2019 , ÇARŞAMBA

 •  
 • ÇED

  TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ HİZMETLERİ MESLEKİ DENETİM VE ASGARİ ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ

  Birinci Bölüm

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmetlerini yürüten serbest çalışan çevre mühendisleri ve çevre mühendisliği hizmeti üreten büroların mesleki değerlendirmeye esas sicillerini tutmak, asgari ücretlerini belirlemek ve mesleki denetime ilişkin uygulamaları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmetlerini veren, mesleki ürünleri üreten, bu hizmetleri yapan serbest çalışan çevre mühendisleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmeti üreten bürolar ile uygulayan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 39‘uncu maddesi ve 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 10‘uncu 12‘nci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

  a)      Büro Tescil Belgesi (BTB): Odaya kayıt ve tescilini yaptırmış, serbest çevre mühendisliği hizmetlerini üretmek için kurulan veya faaliyet konuları arasında serbest çevre mühendisliği hizmetleri bulunan bürolara Oda tarafından verilen ve bu hizmetleri üretmeye, yapmaya ve uygulamaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

  b)      ÇED Yönetmeliği: 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‘ni

  c)       Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

  d)      Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreci,

  e)      Oda: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nı

  f)       Rapor: ÇED sürecinde üretilen ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya ÇED çalışması sonucunda elde edilen Nihai ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası gibi dokümanlar.

  g)      SMM: Çevre mühendisliği hizmetlerinden birini veya birkaçını kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten belge sahibi çevre mühendislerini,

  h)      Şube ve temsilcilikler: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘na bağlı şube ve temsilcilikleri,

  i)        Tescilli Büro: SÇMH yapmak üzere Oda‘ya kayıt ve tescil yaptıran, bünyesinde tam gün çalışan en az bir SMM bulunduran vergiye tabi gerçek kişi ve kuruluşları,

  j)        Vize: "Görülmüştür" anlamında konulan kaşe, imza, işaret ve bu işareti koyma işini

  ifade eder.

  İkinci Bölüm

  ÇED Çalışmaları ve Asgari Ücretler

  Asgari ücret belirleme çalışmaları devam etmektedir. 

  Üçüncü Bölüm

  Asgari Ücretler

  Asgari ücret belirleme çalışmaları devam etmektedir.  

  Dördüncü Bölüm

  Mesleki Denetim

  Mesleki denetim uygulaması

  MADDE 9 - (1) ÇED çalışmasının inceleme ve vize yeri, hizmetin yapıldığı yerin bağlı olduğu şube veya temsilciliktir.

  Asgari ücret tarifesine uygunluk

  MADDE 10  - (1) ÇED çalışmasının bu tarifede belirlenen asgari ücret tarifesine uygun olarak yapılıp yağılmadığı ilgili şube veya temsilcilik tarafından incelenir.

  İnceleme süresi

  MADDE 11 - (1) Şube veya temsilciliklere teslim edilen belgelerin incelenmesi en çok 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırır. Belgelerde eksiklik olması veya asgari ücret tarifesine ve ilgili mevzuata uygun olmayan durumlarda gerekçeleri belirtilmek suretiyle, düzeltilmek üzere ilgilisine verilir. Her yeni inceleme için üç iş günü süre yeniden başlar.

  Kaşe ve imza zorunluluğu

  MADDE 12 - (1) ÇED çalışması kapsamında tamamlanan raporun nihai kopyasının ilk sayfasında Oda‘nın vize kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunması zorunludur.

  Denetimin içeriği

  MADDE 13 - (1) Yapılan inceleme ve vize işlemi, raporun veya çalışmanın içeriğin denetlenmesi ve onaylanması anlamını taşımaz.

  (2) Oda, bu Yönerge kapsamı dışındaki eksiklik veya yanlışlıklardan sorumlu değildir.

  Gecikmede sorumluluk

  MADDE 14 - (1) Eksikleri giderilmeyen ve usulüne aykırı yapılan ÇED çalışmaları nedeniyle doğacak gecikme ve zararlardan Oda sorumlu tutulamaz.

  Oda‘ya sunma zorunluluğu

  MADDE 15 - (1) 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 10 uncu maddesine göre SMM‘ler ve tescilli bürolar, nihai edilen ÇED çalışmalarını işveren, ilgili daire veya onay makamınca istensin veya istenmesin Oda denetiminden geçirecek ve vize ettirecektir.

  (2) Vize işlemi tamamlanmayan, Oda vize kaşesi ve yetkili kişinin imzasını taşımayan raporlar onay ve uygulama için ilgili idarelere verilmez.

  Denetimde aranacak belge ve bilgiler

  MADDE 16 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar, mesleki denetimden geçireceği ÇED çalışması için aşağıdaki belgeleri şube veya temsilciliklere sunmakla yükümlüdür.

  a)      SMM‘ler için üyenin, Oda sicil numarası, kaşesi, imzası, tescilli bürolar için BTB tescil numarası, vergi dairesi adı, vergi numarası, adresi, işverenin adı ve adresi yer alan işveren ve SMM veya tescilli büro yetkilisi arasında imzalanmış sözleşme.

  b)      Bir kopyası şube veya temsilcilikte saklanmak üzere talep edilen sayıda ÇED çalışmasının ürünü nihai rapor, her türlü doküman ve çıktılar.

  c)       ÇED hizmet bedeli üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu veya fatura.

  Fatura ibrazı

  MADDE 17 - (1) Her türlü ÇED çalışmasında serbest meslek makbuzu veya faturanın şube veya temsilciliklerce görülmüş olması zorunludur.

  Mesleki denetim ücreti

  MADDE 18 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar mesleki denetim hizmeti karşılığı olarak ÇED çalışmaları için fatura bedeli üzerinden yüzde üç (% 3) oranında mesleki denetim ücreti öderler.

  Özel bilgilerin gizliliği

  MADDE 19 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar, işveren tarafından kendisine verilen özel bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

  Beşinci Bölüm

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Hüküm bulunmayan haller

  MADDE 20 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 21 - (1) Bu Yönerge 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.  01.01.2014 tarihinden sonra ÇED süreci başlayan çalışmalarda bu Yönerge hükümleri uygulanır.

  Yürütme

  MADDE 22 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

   

  ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 

  ÇED Yönetmeliği  Listesinde Yer Alan Projeler İçin ÇED Hizmeti Asgari Ücret Tarifesi

  Yapılacak İş

  Hesaplama

  PTD Hazırlama İşi

  6.000   + Proje Bedeli Kat Payı

  ÇED Hazırlama İşi

  25.000 + Proje Bedeli Kat Payı

  ÇED İzleme İşi – 1 Dönem

  4.000

  ÇED Kapsam Dışı Başvuru Dosyası Hazırlama İşi

  3.000

   

   

  Proje Bedeli Kat Payı Hesabı

   

   

  ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 0 TL - 1 Milyon TL arası

  5.000

  ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 1 Milyon TL - 10 Milyon TL arası

  10.000

  ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 10 Milyon TL - 100 Milyon TL arası

  15.000

  ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 100 Milyon TL - 1 Milyar TL arası

  20.000

  ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 1 Milyar TL - 10 Milyar TL arası

  30.000

  ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 10 Milyar  TL ve üzeri

  50.000

   

   

  Key Yazılım Çözümleri A.Ş.