TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇERİSİNDE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODAYA ÜYE OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ.
Genel Merkez 02.08.2019 (Son Güncelleme: 02.08.2019 19:04:22)

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Kanunu 33. maddesi kapsamında;  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  ana yönetmeliği 109. maddesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana yönetmeliği 7. maddesi hükümleri gereğince lisans diplomasına sahip Çevre Mühendislerinin Odamıza  üye olma zorunluluğu  bulunmaktadır. 

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Özel sektörde çalışan Çevre Mühendisleri Odaya üye olmaya çağırıyoruz. 

Odamıza üye olmak için tıklayınız.

http://www.cmo.org.tr/uyelik/uyelik_islemleri.php  

 

İlgili mevzuat maddeleri: 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Kanunu  

 Madde 33 - Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

             (Ek: 19/4/1983 - KHK - 66/10 md.) Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslekdaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  Ana Yönetmeliği  

Madde 109 : Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir:

a) Türkiye‘deki mühendis, mimar ve şehir plancıları, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için, meslek disiplininin ilgili olduğu Odaya kaydolmak ve kimlik belgelerini her yıl onaylatarak, üyeliklerini korumak zorundadırlar.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği  

Madde 7 - Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun hükümlerine göre mühendislik mesleğini yürütmeye yetkili; yurtiçi ya da  yurtdışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş çevre mühendisliği fakülte ya da bölümlerinden mezun olarak çevre mühendisliği lisans diplomasına sahip; mühendisler, mesleklerinin gerektirdiği işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yapan kuruluşlarda çalışabilmek için Odaya kayıtlı olmak ve üyeliğin gereklerini yerine getirmek, kimlik bilgilerini onaylatarak üyeliklerini korumak zorundadır.  

 

Okunma Sayısı: 331